ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 174                                               

Saravan Hiong

Saravan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Sangar Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.783 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 13.986 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Lavandevil Hiong

Lavandevil Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.581 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.796 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                               

Dolfak Hiong

Dolfak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Khorgam Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 875 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.242 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Markiyeh Hiong

Markiyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Sowmeeh Sara Kūn Mirza Kuchek Janghli Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.363 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.007 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Chahardeh Hiong

Chahardeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astaneh-ye Ashrafiyeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.392 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.214 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Owshiyan

                                               

Darband (Rudbar)

                                               

Licharegi-ye Hasan Rud Hiong

Licharegi-ye Hasan Rud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Bandar-e Anzali Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.149 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.335 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng- ...

                                               

Lamir (Asalem)

                                               

Emamzadeh Eshaq

                                               

Liyeh Chak (Deylaman)

                                               

Luseh

                                               

Pir Bazar

                                               

Turan Shahr

Turan Shahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Gilan-e Gharb Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 31 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darreh Dasht

Darreh Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Rahmatabad kap Blukat Koān Dasht-e Veyl Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jaran

Jaran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Deylaman Koān Pir Kuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                               

Viznah

Viznah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Haviq Koān Chubar Hiong ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.022 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 877 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gilandeh (Asalem)

Gilandeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Asalem Koān Asalem Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.273 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.077 hō͘ jîn-ke.

                                               

Taleshan

Taleshan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong-iong Koān Lakan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 7.521 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.216 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zeydi

Zeydi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Rahimabad Koān Siyarastaq Yeylaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Keshmesh

Keshmesh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Amlash Kūn Rankuh Koān Somam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

                                               

Asiab Darreh

Asiab Darreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Rahimabad Koān Eshkevar-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sufian Sar

Sufian Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Deylaman Koān Deylaman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Galu Kuh

Galu Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Masal Kūn Shanderman Koān Shanderman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ziabar

Ziabar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Sowmeeh Sara Kūn Tiong-iong Koān Ziabar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.388 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 970 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aminabad (Rudbar)

Aminabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Tiong-iong Koān Rostamabad-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tui Dasht

Tui Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Tiong-iong Koān Khara Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zudel

Zudel sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Fuman Kūn Sardar-e Jangal Koān Sardar-e Jangal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baz Kia Gurab

Baz Kia Gurab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Lahijan Kūn Tiong-iong Koān Baz Kia Gurab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.213 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.220 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chaf-e Pain

Chaf-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong-iong Koān Chaf Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.909 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 866 hō͘ jîn-ke.

                                               

Borun-e Pain

Borun-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān Lisar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 34 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Molla Bagh

Molla Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Fuman Kūn Sardar-e Jangal Koān Sardar-e Jangal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 45 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kureh Rudbar

Kureh Rudbar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rezvanshahr Kūn Pareh Sar Koān Yeylaqi-ye Ardeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 38 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kerend Hiong (Golestan Séng)

Kerend Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gonbad-e Qabus Kūn Dashli Borun Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.567 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.607 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                               

Tolombeh-ye Golestan

                                               

Golestan-e Khomeyni

Golestan-e Khomeyni sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Aran va Bidgol Kūn Kavirat Koān Kavir Hiong ê chng-thâu.

                                               

Golestan-e Emam Khomeyni

Golestan-e Emam Khomeyni sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Kashan Kūn Tiong-iong Koān Miyandasht Hiong ê chng-thâu.

                                               

Kalaleh (Golestan)

Kalaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Kalaleh Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 36.176 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.446 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qoroq (Golestan)

Qoroq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān Qoroq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 6.651 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.674 hō͘ jîn-ke.

                                               

Amirabad (Golestan)

Amirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gorgan Kūn Tiong-iong Koān Anjirabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.119 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 948 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kerend (Golestan)

Kerend sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gonbad-e Qabus Kūn Dashli Borun Koān Korand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.342 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 969 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khormarud-e Shomali Hiong

Khormarud-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.844 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.805 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Kazemabad (Sirjan)

                                               

Jalalabad (Sirjan)

                                               

Fenderesk-e Shomali Hiong

Fenderesk-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Ramian Kūn Fenderesk Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.752 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.176 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                               

Anzan-e Sharqi Hiong

Anzan-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.718 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.101 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                               

Sadan Rostaq-e Gharbi Hiong

Sadan Rostaq-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Kordkuy Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.072 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.165 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                               

Chah Gholami

                                               

Tolombeh-ye Karimi (Kerman)

                                               

Tolombeh-ye Jelal Soltani

Tolombeh-ye Jelal Soltani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →