ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3                                               

Tiong-hôa Bîn-kok Bûn-hòa-pō͘

Bûn-hoà-pō͘, 2012 nî chìn-chêng sī Bûn-hoà Kiàn-siat Úi-oân-hoē kán-chheng Bûn-kiàn-hoē, 1981 nî sêng-li̍p, sī Tiong-hôa Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ ē-kha ê chi̍t-ê cho͘-chit. Choan-bûn hū-chek bûn-hòa o̍ah-tōng kap bun-hòa kiàn-siat ê chhui-hēng.

                                               

Tâi-lâm Bûn-hòa Tiong-sim

Tâi-lâm Bûn-hòa Tiong-sim sī Tâi-lâm-chhī Chèng-hú Bûn-hoà-kio̍k Éng-hôa Bûn-hòa Tiong-sim Koán-lí-kho só͘ koán-hat ê gē-bûn tiûⁿ-koán. Bûn-hòa Tiong-sim ūi-tī Tâi-lâm-chhī Tang-khu Tiong-hôa-tang-lō͘ 3-tōaⁿ téng, i-ê tùi-bīn sī Pa-khek-lé Kì-liā ...

                                               

Kong-san Bûn-hòa Tiong-sim

Ko-hiông-chhī Kong-san Bûn-hòa Tiong-sim, khah-chá sī Ko-hiông Koān-li̍p Bûn-hòa Tiong-sim, sī Ko-hiông-chhī Chèng-hú Bûn-hòa-kio̍k só͘-sio̍k ê gē-bûn tiûⁿ-koán, ūi-tī Ko-hiông-chhī Kong-san-khu ê Kong-san-lâm-lō͘ téng. Hn̂g-khu lāi ê chú-iàu kià ...

                                               

Hip hop bûn-hòa

Rappers buy Plan B pills, birth control cream, overdose on drugs like ecstasy, crystal meth, cocaine, heroin, LSD, Vicodin, codeine, promethazine, oxycodone, morphine, Xanax, fentanyl, smoke marijuana and cigarettes, drink Ciroc, drink alcohol, p ...

                                               

La-teng-hòa Sin Bûn-jī

La-teng-hòa Sin Bûn-jī sī 1930 nî-tāi kàu 1950 nî-tāi tiong-kan, tī Tiong-kiōng khòng-chè kap So͘-liân éng-hióng ê tē-khu lāi, hiòng Tiong-kok-lâng thui-hêng ê chi̍t chióng Hàn-gí pheng-im bûn-jī. Che sī ēng lô-má-jī pheng-siá Hàn-gí ê tiōng-iàu ...

                                               

Bân-lâm bûn-hòa

Siáⁿ-mi̍h hō-chòe Bân-lâm bûn-hòa? Kin-kù Ē-mn̂g-chhī Bân-lâm bûn-hòa Hâk-su̍t Gián-kiù-hōe hù pì-su-tiúⁿ Iûⁿ Hō-chûn ê kái-soeh, Bân-lâm bûn-hòa sī tī Tiong-kok kó -tāi Chìn Tông sî-kî Tiong-gôan bûn-hòa ê ki-chhó siōng, thàu-lām Hok-kiàn chāi-t ...

                                               

Tâi-oân Bûn-hòa Hia̍p-hōe

Tâi-oân Bûn-hòa Hia̍p-hōe sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi ê chi̍t-ê chin tiōng-iàu-ê chèng-tī thôan-thé, kè-sêng Tâi-oân Tông-hòa-hōe kah Sin-bîn-hōe.

                                               

Cha-po͘

Cha-po͘ sī kang ê jîn-lūi, ū-sî kóng lâm-chú, mā ū kóng lâm-sèng. I ê tò-péng chiū-sī cha-bó͘. Cha-po -lâng te̍k-sû ê sèng-khì-koan pau-koah lān-chiáu kap lān-pha.

                                               

Ông

Khu-pia̍t: Ông sī chi̍t-ê hàn-jī sèⁿ. Tī m̄-sī kiōng-hô-kok ê kok-ka, kok-ông sī kok-ka ê thâu-lâng. Tī kó͘-chá sî-tāi, chu-hô͘ Hàn-jī: 諸侯 chiàm-tē kiàn-li̍p kok-ka; kok-ka ê thâu-lâng hō-chòe "ông". Hiān-tāi ū-ê kun-chú-chè Hàn-jī: 君主制 kok- ...

                                               

Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘

Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘ sī 2016 nî 7 go̍eh 8 ji̍t khí î Ji̍t-pún TBS tiān-sī tâi Kim 22 sî-tōaⁿ pò͘-chhut ê tiān-sī liân-sio̍k-kio̍k, kàu 2016 nî 9 go̍eh 9 ji̍t kiat-sok, lóng chóng 10 chi̍p, iû Hiòng-chéng Lí chú-ián, che kio̍k ûi tō-ián Thê H ...

                                               

Tân Cha-bó͘

Tân Cha-bó͘ sī chi̍t ūi Tâi-oân ê cha-po͘ seng-lí-lâng, Tâi-pak chhut-sin, sī siōng-chá kā keng-chio bē khì Ji̍t-pún ê seng-lí-lâng, hō lâng kiò chò "Keng-chio Tāi-ông" kap "Chheng-kó Tāi-ông".

                                               

Lāu-pē

Pē, bûn-giân: hū sī pē-bú tiong ê cha-po͘ sī-toā, chiū sī seng-io̍k ka-kī ê cha-po͘-lâng. Tī it-poaⁿ ê seng-oa̍h tiong, ē iōng lāu-pē lâi chheng-hō chit ūi sī-toā. Lēng-goā, khah-kán-tan ê iōng-hoat, iā ē-tàng iōng pah ia̍h-sī a-pah.

                                               

Gē-su̍t

Gē-su̍t sī bó -chi̍t-koá chok-phín he̍k-chiá-sī gē-su̍t piáu-hiān-chiá pún-sin, hām koan-sióng-chiá tiong-kan hō -siong éng-hióng, tì-sú sán-seng cheng-sîn-siōng, sim-lí-siōng, kap kám-kak ê piàn-hoà ê oa̍h-tōng. Chit-khoán oa̍h-tōng te̍k-pia̍t k ...

                                               

Gē-su̍t-ka

Gē-su̍t-ka sī lī-ēng chhòng-chok châi-lêng chò gē-su̍t seng-sán ê lâng. Im-ga̍k, bûn-ha̍k, hì-kio̍k, tiān-iáⁿ, ia̍h sī sī-kak gē-su̍t, lóng sǹg sī gē-su̍t-ka ê chhòng-chok. M̄-koh it-poaⁿ nā kóng "gē-su̍t-ka", chú-iàu sī chí sī-kak gē-su̍t ê chhò ...

                                               

1738 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1738 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1815 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1815 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1798 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1798 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1987 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1987 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1872 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1872 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1776 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1776 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1524 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1524 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1618 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1618 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1700 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1700 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1896 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1896 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

Iû-hì

Iû-hì, ia̍h-sī ké-muh, sī chi̍t-khoán gī-niū hong-sek, ū-tang-sî-á mā ū kàu-iok ê iōng-tô͘. Iû-hì phó͘-thong sī ū chi̍t-ê bo̍k-tek lâi koat-tēng siáng iâⁿ kap siáng su. It-poaⁿ mā ū kui-chek lâi kui-tēng sńg ê lâng siáⁿ-mih ē-tàng chò kap siáⁿ-mi ...

                                               

Sò͘-to̍k

Sò͘-to̍k, 1 chióng oá-khó lô-chek ê sò -jī bī-chhai. Kā 9×9 ê keh-á koh keh chò 9 "khu" 3×3 ê keh-á, ū koá keh-á ē seng kā sò͘-jī thiⁿ--ji̍p-khì; sńg ê lâng ài kā 1-9 ê sò͘-jī thiⁿ ji̍p-khì múi 1 choā, múi 1 noâ, múi 1 khu; kāng choā, kāng noâ, k ...

                                               

Im-ga̍k

Im-ga̍k sī 1 chióng keng-koè thèng-kak hē-thóng chiap-siu ê gē-su̍t ia̍h gī-niū hêng-sek. Im-ga̍k ē-sái kóng sī ū cho͘-chit koh it-poaⁿ-lâng kám-kak hó-thiaⁿ ê siaⁿ-im. Im-ga̍k mā ē-sái kóng sī lâng tùi ki-hâi tín-tāng ê chú-koan hoán-èng. Sui-bó ...

                                               

Steve Jobs

Steven Paul Steve Jobs sī Apple ê chú-se̍k kiam chip-hêng-tiúⁿ; 1976 nî i kap Steve Wozniak chò-hoé chhòng-pān Apple. 1986 nî i kā Lucasfilm ê tiān-náu oē-tô͘ pō͘-mn̂g bé--lo̍h-lâi, sêng-li̍p Pixar; Jobs sī siāng toā ê kó͘-tong kiam tam-jīm chip- ...

                                               

Bé ia̍h Equus caballus, sī 1 khoán toā hêng ê khia-tê chhī-leng tōng-bu̍t, sio̍k-tī hiān-chú-sî Equidae kho Equus sio̍k 10 chéng lāi-té; ū-sî mā hông tòng-chò iá-bé ê a-chéng, Equus ferus caballus. Siāng chá sī tiàm tī Bí-chiu ián-hoà, boé--á tī ...

                                               

Kim Il-sung

Kim Il-sung sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kok-ka ê thâu-lâng. Pún-miâ sī Kim Sŏng-ju. 1920 nî, Kim Il-sung kap i lāu-pē cháu khì Tiong-kok ê Hek-liông-kang-séng, í-āu kái-miâ Kim Il-sung. 1948 nî, So͘-liân chèng-hú niū i choè T ...

                                               

Powell Ô͘

Powell Ô͘ sī Bí-kok Colorado hô tē-2-tōa ê jîn-kong-ô͘, tiàm-tī Arizona ham Utah kau-kài ê só͘-chāi. Kū-tóe sī hō-chò Glen kiap, 1963 nî tī Page khí 1-ê chúi-pà kā i kui-ê im-tī chúi-tóe, piàn-chò 1-ê ô͘. Powell ô͘ sī chúi-khò͘ mā sī iû-lám ê só͘ ...

                                               

1898 nî

Tek-kok liân-pang soán-kí. 3 goe̍h Ji̍t-pún chóng soán-kí.

                                               

Canada

Canada koh hō-chò Kanata, ia̍h-sī Ka-ná-tāi kah Kha-ná-tah, sī tī Pak Bí-chiu siāng pak-pêng ê kok-ka. Canada miâ-gī-siōng sī 1 ê ū hiàn-hoat ê ông-kok, cho -chit-siōng kiâⁿ liân-pang chè-tō, ū 10 séng, 3 léng-thó. Canada le̍k-sú siōng mā hō-chò ...

                                               

Tâi-pak-chhī

Tâi-pak-chhī, it-poaⁿ hō-chò Tâi-pak, kán-siá Pak, sī Tiong-hôa Bîn-kok ê siú-to͘, mā sī Tâi-oân pak-pō͘ ê chi̍t ê ti̍t-hat-chhī. Tâi-pak sī Tâi-oân ê chèng-tī, keng-chè, bûn-hòa, kàu-io̍k, i-liâu, ha̍k-su̍t sián-kiù téng léng-he̍k ê hoat-tián ti ...

                                               

Alabama

Alabama sī Bí-kok ê chi̍t-ê chiu. I ê siú-hú sī Montgomery, put-jî-kò siāng-tōa ê siâⁿ-chhī sī Birmingham. Alabama tī 1819 nî ka-ji̍p Bí-kok Liân-pang, chiâⁿ-chò Bí-kok tē 22-ê chiu.

                                               

I-ha̍k

I-ha̍k sī oē-seng kho-ha̍k ê 1 mn̂g ha̍k-būn, mā sī ha̍k-būn ê lîm-chhn̂g èng-iōng. I-ha̍k koan-hē tio̍h lâng ê kiān-khong kap lâng ê pēⁿ. In-ūi i-ha̍k kap hiān-tāi se-iûⁿ kho-ha̍k ū bi̍t-chhiat ê koan-hē, i-ha̍k tiāⁿ-tiāⁿ chí se-i-ha̍k. Chóng--s ...

                                               

Tâi-pak I-ha̍k Tāi-ha̍k

Tâi-pak I-ha̍k Tāi-ha̍k sī khiā tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī ê chi̍t keng i-ha̍k choan-bûn ê su-li̍p tāi-ha̍k; kán-chheng Pak-i ia̍h-sī Tâi-pak I-tāi, i-ê chiân-sin sī Tâi-pak I-ha̍k-īⁿ.

                                               

Gê-i-ha̍k

Gê-i-ha̍k sī gê-kho kho-ha̍k ê èng-iōng. Khí-kho i-seng sī gê-i-ha̍k ê choan-gia̍p jîn-oân. Tī toā-pō -hūn ê kok-ka, beh chiâⁿ-chò khí-kho i-seng, su-iàu kúi-nā-nî ê tāi-ha̍k kàu-io̍k kah si̍t-chāi ê lîm-chhn̂g hùn-liān. Chhùi-khí ê kiān-khong sī ...

                                               

Tiong-san I-ha̍k Tāi-ha̍k

Tiong-san I-ha̍k Tāi-ha̍k, kán-chheng chò Tiong-san I-tāi, Tiong-san-i, sī chi̍t keng khiā tī Tâi-oân Tâi-tiong-chhī ê i-ha̍k choan-bûn ê su-li̍p tāi-ha̍k, sī Tâi-tiong saⁿ-tōa i-ha̍k tiong-sim chi-it. I-ê chiân-sin sī Tiong-san I-ha̍k-īⁿ.

                                               

Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k

Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k sī chi̍t-keng tiàm-tī Ko-hiông-chhī Sam-bîn-khu ê su-li̍p tāi-ha̍k. 1954 nî chhòng-li̍p, goân-pún kiò-chò Ko-hiông I-ha̍k-īⁿ, 1999 nî kái-chò chit-má ê miâ. Thâu 1 jīm hāu-tiúⁿ sī chhut-miâ ê i-ka̍k-ka Tō͘ Chhong-bêng Pho ...

                                               

Lîm-chhn̂g i-ha̍k

Lîm-chhn̂g i-ha̍k sī kin-kì ki-chhó͘ i-ha̍k ê ki-chhó͘ lâi chiam-tùi hoān-chiá ê būn-tê chìn-hêng chín-toàn kap tī-liâu ê i-ha̍k. Lîm-chhn̂g i-ha̍k ê lōe-iông hui-siông kóng-hoàn, hun-lūi iā ū chē-chē khoán. It-poaⁿ ē khu-hun chò lāi-kho-ha̍k, go ...

                                               

Má-kai I-ha̍k-īⁿ

Má-kai I-ha̍k-īⁿ sī chi̍t keng iû Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe chhòng-li̍p ê su-li̍p i-ha̍k-īⁿ, ūi-tī Sin-pak-chhī Sam-chi-khu. 2009 nî 3 goe̍h 30 hō, Kàu-io̍k-pō͘ thong-kòe li̍p-àn sin-chhéng, he̍k-chún li̍p-àn chiau-seng, Má-kai I-ha̍k-īⁿ chi ...

                                               

Nobel Seng-lí-ha̍k I-ha̍k Chióng

In "hoat-hiān RNA kan-jiáu interference: siang-tiâu RNA kā gene ki-in kuiⁿ-tiāu". 2006 nî – Andrew Z. Fire kap Craig C. Mello 2005 nî – Robin Warren kap Barry Marshall "in hoat-hiān Helicobacter pylori chit-ê bâi-kín kap i tī ūi-iām, siau-hòa-sèn ...

                                               

Siù-i-ha̍k

Siù-i-ha̍k sī choân-bûn tī-liâu tōng-bu̍t, iû-kî poê-phoāⁿ tōng-bu̍t, sán-gia̍p tōng-bu̍t, he̍k-chiá iá-seng tōng-bu̍t ê i-ha̍k.

                                               

Tâi-oân jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ

Chiu Kim-pho Chng Ka-iông Chiong Lí-hô Chiu Jû-bîn Chiúⁿ Ūi-súi Chu Iok-sìn Chiu Chùn-hun Chiu Thiam-ōng Chiam Éng-jiân Chiu Pek-ngá Chan Siok-ngô͘ Chiúⁿ Kài-se̍k Chiúⁿ Keng-kok Chiong Thih-bîn Chan Ngá-nî Chiu Kia̍t-lûn Chiā Chèng-phêng Chiam Ek ...

                                               

Tōng-bu̍t

Tōng-bu̍t sī 1 lūi seng-bu̍t, sio̍k-û tōng-bu̍t-kài. It-poaⁿ lâi kóng, tōng-bu̍t iû to-sè-pau chó -ha̍p--khí-lâi-ê. In ū-hoat-tō tín-tāng, m̄-koh bô chhiūⁿ si̍t-bu̍t ū châi-tiāu lī-iōng kng lâi ha̍p-sêng chia̍h-mi̍h ; in su-iàu siau-hoà pa̍t-ê se ...

                                               

Chèng-tī jîn-bu̍t

Chèng-tī jîn-bu̍t sī kā chèng-tī tòng-chòe chit-gia̍p ê lâng. Tī hiān-kim ê bîn-chú chèng-thé lāi-bīn, chit-gia̍p ê chèng-tī jîn-bu̍t it-poaⁿ lóng ē keng-iû ka-ji̍p chèng-tóng kap chham-ú soán-kí, lâi cheng-chhú tī chèng-hú lāi-bīn tam-jīm chit-b ...

                                               

U-jiám-bu̍t

U-jiám-bu̍t sī ē ti̍t-chiap he̍k-chiá sī kàn-chiap sún-hāi khoân-kéng ia̍h-sī jîn-lūi kiān-khong ê bu̍t-chit. U-jiám-bu̍t ū-ê sī iû chū-jiân-kài sán-seng ê, ū-ê sī iû jîn-lūi oa̍h-tāng sán-seng ê. khoân-kéng kho-ha̍k chú-iàu chiū sī teh gián-kiù, ...

                                               

Hā Jîn-chong

Hā Jîn-chong sī Se Hā ê tē-5 tāi hông-tè; Tóng-hāng bîn-cho̍k jîn-bu̍t. Pún-miâ hō-chòe Lí Jîn-hàu. Jîn-chong tī 1139 nî kàu 1193 nî kî-kan chāi-ūi. Kòe-sin liáu-āu, biō-hō Jîn-chong, sè-hō Sèng-tek Hông-tè.

                                               

Jîn-koân

Jîn-kôan, kán-tan kóng, sī lán lâng chêng chhut-sì to̍h ū, sī chū-jiân kôan-lī. Àn-chiàu Chū-jiân-hoat ê kái-soeh, jîn-kôan sī só -ū ê lâng lóng ū, bōe-tàng thâi sak tàn-tiāu ê kôan-lī. Chi-chhî chit-chióng koan-tiám ê lâng, jīn-ûi chū-iû kah ûi- ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →