ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 5                                               

Chū-jiân soán-te̍k

Chū-jiân sóan-te̍k, khah thoân-thóng ê hoan-e̍k kiò thian-te̍k, sī chi̍t khóan kòe-têng, tī chit-ê kòe-têng tiong, in-ūi seng-bu̍t siⁿ-thòaⁿ ê sêng-kong kap sit-pāi, chō-sêng chi̍t kóa ûi-thôan sèng-chit tī kò-thé-kûn lāi-bīn ê pí-lu̍t chin-ka ia ...

                                               

Tâi-oân Chū-jiân Seng-thài Pó-hō͘-khu

Tâi-oân Chū-jiân Seng-thài Pó-hō͘-khu sī Tâi-oân kéng-lāi í chū-jiân pó-io̍k ûi bo̍k-te̍k só͘ ōe-siat ê pó-hō͘-khu, hiān-kim lóng-chóng iû Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú li̍p-hoat siat-tì, ē-tàng khu-hun chò "kok-ka kong-hn̂g", "kok-ka chū-jiân kong- ...

                                               

Kok-tēng Chū-jiân Tē-kéng

Kok-tēng Chū-jiân Tē-kéng sī iû tiong-iong chú-koán ki-koan Hêng-chèng-īⁿ Lông-gia̍p Úi-oân-hōe àn-chiàu Bûn-hoà Chu-sán Pó-chûn Hoat sím-cha chí-tēng ê kū-iú pó-io̍k chū-jiân kè-ta̍t ê chū-jiân khu-he̍k, tē-hêng, si̍t-bu̍t kap khòng-bu̍t. Àn-chi ...

                                               

Chū-jiân-sò͘

Chū-jiân-sò͘ 自然數 sī siōng ki-pún ê sò͘-ba̍k, ū lâng kóng sī chiàⁿ-ê chéng-sò͘ hō-chò chū-jiân-sò͘, mā ū lâng kā lêng mā sǹg-chāi-lāi. It-poaⁿ lâi kóng gián-kiù sò͘-lūn ê lâng bô kā 0 sǹg-chāi-lāi, gián-kiù chi̍p-ha̍p-lūn iah-sī tiān-náu kho-ha ...

                                               

Lōe-jiân-ki

Lōe-jiân-ki sī jia̍t-ki ê chi̍t chióng, hū-chek kā jiân-liāu ê hòa-ha̍k-lêng choán-piàn chò le̍k-ha̍k-lêng. Lōe-jiân-ki it-poaⁿ ê ūn-chok hong-sek sī kā jiân-liāu hām khong-khì thàu-lām jiân-sio, sán-seng jia̍t-lêng, khì-thé siū-jia̍t phòng-tiòng ...

                                               

Ji̍t-thâu

Ji̍t-thâu, ia̍h kiò Thài-iông, sī lán thài-iông-hē î-it ê 1 lia̍p chheⁿ. Tē-kiû kap só -ū kî-thaⁿ ê hêng-seng lóng lia̍h ji̍t-thâu chò chiu-choán ê tiong-sim. Ji̍t-thâu mā-sī thian-bûn-ha̍k lāi-té lán khiā ê thian-hô-hē chē-chē chheⁿ ê kî-tiong 1 ...

                                               

Kim-sio̍k

Kim-sio̍k sī chi̍t-lūi gôan-sò͘, khah gâu sit-khì tiān-chú lâi piàn chò iông-lî-chú, ia̍h-sī kap kî-thaⁿ kim-sio̍k gôan-chú chi-kan sán-seng kim-sio̍k kiat-ha̍p. Chū-jiân-kài ê kim-sio̍k tōa-hūn lóng-sī í hòa-ha̍p-bu̍t ê hêng-sek chûn-chāi, chí-ū ...

                                               

Sng-sò͘

Sng-sò͘, Tâi-gí tiāⁿ kóng sàng-so͘h, hû-hō O, sī 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, tī chiu-kî-pió ê goân-chú-hoan sī 8. Sng-sò͘ sī Tē-kiû tē 2 phó͘-phiàn ê goân-sò͘, chiàm tē-khak chit-liōng 49%, chiàm Tē-kiû chit-liōng 28%. Tī ú-tiū, sng-sò͘ sī tē 3 p ...

                                               

Tāi-khì kho-ha̍k

Tāi-khì kho-ha̍k sī teh gián-kiù tāi-khì ê kiat-kò͘, cho͘-sêng, bu̍t-lí-ha̍k hiān-siōng, hoà-ha̍k hoán-èng kap ūn-tōng kui-lu̍t ê tē-kiû kho-ha̍k ê chi̍t ê hun-iá. I-ê gián-kiù tùi-siōng chú-iàu sī tē-kiû kap thài-iông-hē kî-thaⁿ hêng-seng ê tāi- ...

                                               

Chúi-sò͘

Chúi-sò͘, iā ū kóng kheng-khì, hòa-ha̍k hû-hō H, sī chiu-kî-pió lāi-té 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 1. Tī piau-chún un-tō͘ kap ap-le̍k, H sī bô sek, bô phang-chhaù ê hui-kim-sio̍k, toaⁿ-kè, bô kiâm-chiáⁿ, chin khoài to̍h, siang-goân- ...

                                               

Lâm-tó gí-hē

Lâm-tó gí-hē sī 1 ê gí-giân ka-cho̍k, tōa-pō -hūn ê sêng-oân tī Tang-lâm-a kap Thài-pêng-iûⁿ ê tó-sū, kúi-ê-á tī A-chiu tāi-lio̍k, 1 ê tī Hui-chiu Madagasikara-tó. Lâm-tó gí-hē bô-lūn sī gí-giân ê sò -liōng iah-sī tē-lí hun-pò lóng sī só -ū gí-gi ...

                                               

Kim

"Kim" ê kî-tha ì-sū chhiáⁿ khòaⁿ Kim khu-pia̍t-ia̍h. Kim, iā kóng n̂g-kim, it-poaⁿ kóng kim-á, sī 1 chióng chin tiōng-iàu ê chu-goân, sī chiu-kî-pió lāi-té ê 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 79. Kim ham toā-hūn ê hoà-ha̍k-mi̍h bô chok-iō ...

                                               

Iâm-sò͘

Iâm-sò͘ sī chi̍t khoán hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan ûi 17. Iâm-sò͘ hām hut-sò͘, chhàu-sò͘, ak-sò͘, astatine téng-téng tē 17 cho̍k ê goân-sò͘ ha̍p-chheng ló͘-sò͘. Iâm-sò͘ tī it-poaⁿ chōng-hóng chi-hā sī khì-thé, sek-chúi sī chheⁿ-n̂g-sek, tùi ...

                                               

Hut-sò͘

Hut-sò͘, sī só -ū í-keng chāi-iáⁿ ê goân-sò lāi-té siāng-ū oa̍h-sèng--ê, só -í tī tāi-chū-jiân i lóng-sī í hut-hòa-bu̍t ê hêng-thāi chûn-chāi. Hut-khì ē chhim-se̍k po-lê kap chio̍h-eng, mā-ē tì-sú to-sò ê kim-sio̍k sio--khí-lâi. Hut-khì kan-na ē- ...

                                               

Gîn

Gîn, ia̍h gûn, sī chi̍t chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 47. Gîn sī chi̍t chióng nńg-nńg, pe̍h-pe̍h, kng-iàⁿ-iàⁿ ê koè-tō͘ kim-sio̍k. Kim-sio̍k lāi-té, gîn siāng gâu koè-tiān, siāng gâu thoân jia̍t. Gîn ē-tit tan-tok chûn-chāi, mā ē-tit tī ...

                                               

Lâng

Ùi seng-bu̍t-ha̍k ê koan-tiám lâi kóng, lâng sī 1 khoán tōng-bu̍t, ha̍k-miâ Homo sapiens sapiens, sio̍k tī Hominidae chit kho. Chóng--sī chêng-kah-taⁿ ē-sái kóng tōa-pō͘-hūn ê jîn-lūi thoân-thóng su-sióng lóng kā lâng tòng chò 1 khoán te̍k-sû ê b ...

                                               

Ke-lâng-ke (Ke-lâng-kūn)

Ke-lâng-ke sī tī 1920 nî kàu 1924 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu Ke-lâng-kūn. I só͘ koán-hat ê hoān-ûi sī kin-á-ji̍t ê Ke-lâng-chhī Tiong-san, Tiong-chèng, Jîn-ài, Sìn-gī kap An-lo̍k 5 ê khu.

                                               

Slav lâng

Slav Lâng sī Au-chiu jîn-sò͘ siōng-chē ê cho̍k-kûn, jîn-sò͘ tāi-iok ū 3.4 ek lâng. In chú-iàu hun-pò͘ tī Tang Au kap Tiong Au tē-khu, kóng ê giân-gú sio̍k-î Slav giân-gú. Slav Lâng koh ē-sái hun-chò Lâm Slav Lâng, Sai Slav Lâng kap Tang Slav Lâng.

                                               

Ke-lâng-kūn

Ke-lâng-kūn sī Tâi-oân tī Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi ê chi̍t ê hêng-chèng-khu, tī 1920 nî siat-li̍p, lē-sio̍k-tī Tâi-pak-chiu. Ke-lâng-kūn ê kūn-ia̍h-só͘ siat tī-leh Ke-lâng-ke, koán-hat Ke-lâng-ke, Sūi-hong-ke, Bān-lí-chng, Kim-soaⁿ-chng, Chhit-tó ...

                                               

A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok

A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok, Sai-lâm-a ê kok-ka, hái-hoāⁿ oá Pho-su-oan kap Oman-oan, chhut-sán chio̍h-iû. A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok sī 7-ê Thâu-lâng chhōa-thâu ê só -chāi cho -ha̍p khí-lâi-ê.

                                               

Viking-lâng

Viking-lâng sī 8 sè-kí boé-kî kàu 11 sè-kí chi-kan teh kiâⁿ-chûn thàm-hiám, kau-chiàn, chò seng-lí ê hit-koá Pak-au lâng. In bat chhiúⁿ-kiap Britain Kûn-tó, Hoat-kok, Au-chiu kî-thaⁿ só͘-chāi.

                                               

Pang-kok

Pang-kok sī chi̍t-ê chèng-tī-thé. Chi̍t khoán tēng-gī sī ū kiông-chè-le̍k ê chèng-tī cho͘-chit, hâm chi̍t-ê tiong-iong chèng-hú thang pó-chhî tī it-tēng tē-lí léng-thó͘ tang-tiōng to̍k-chiàm bú-le̍k sú-iōng ê ha̍p-hoat-sèng.

                                               

Bí-kok liân-pang chèng-hú

Bí-kok liân-pang chèng-hú iû li̍p-hoat, hêng-chèng kap su-hoat saⁿ ê hun-chi lâi cho͘-sêng. Bí-kok Hiàn-hoat tùi Liân-pang-chèng-hú ê múi chi̍t ê hun-chi ê chit-khoân lóng ū bêng-khak ê kui-tēng.

                                               

Liân-pang Tiâu-cha Kio̍k

Bí-kok Liân-pang Tiāu-cha-kio̍k, Sī Bí-kok Su-hoat-po siāng-kài chú-iàu ê tiāu-châ ki-kò. Bí-kok hoat-tián tē-28 tiâu, tē-533 khóan kui-tēng, kok-ka siū-kôan Su-hoat-pō pō -tiúⁿ lâi úi-jīm koaⁿ-ôan tùi hóan Bí-kok ê chōe-hêng chìn-hêng cheng-thàm ...

                                               

Sî-kan

Sî-kan sī éng-koè, hiān-chhú-sî, bī-lâi chóng-ha̍p--khí-lâi ê khài-liām. Sî-kan chāi-lâi tō sī tiat-ha̍k, gē-su̍t, si ham kho-ha̍k chùn-būn ê chú-tê. Sî-kan ê ì-gī, tēng-gī, ē-tàng niû--bē. ta̍k ê lâng ê khoàⁿ-hoat bô siáⁿ kâng. Lán ē-tit ēng ū k ...

                                               

Sî Kan

Sî Kan, Thian-chin-chhī-lâng, tiān-sī chè-chok-jîn, kí-lio̍k-phìⁿ phian-tō, Tiong-iong Sin-iáⁿ Chi̍p-thoân hù chóng-phian-chip.

                                               

Tiong-pō͘ Au-chiu Sî-kan

Tiong-pō͘ Au-chiu Sî-kan, ia̍h CET, sī pí UTC chá 1 tiám-cheng ê sî-khu. Tōa-pō͘-hūn ê Au-chiu kok-ka kap pō͘-hūn Pak-hui kok-ka chhái-ēng chit-ê sî-khu. Chit-ê sî-khu ê tang-kùi sî-kan sī UTC+1, hā-lēng sî-kan sī UTC+2.

                                               

Tóng-êng sū-gia̍p

Tóng-êng sū-gia̍p sī chí chèng-tóng pún-sin keng-gêng he̍k-chiá chhî-iú chu-pún ê kong-si téng êng-lī sū-gia̍p.

                                               

Hî-gia̍p-sú

Hî-gia̍p-sú sī Tâi-oân hî-gia̍p sū-bū ê tiong-iong chú-koán ki-koan; tī 1984 nî sêng-li̍p, lē-sio̍k tī Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú Hêng-chèng-īⁿ Lông-úi-hōe.

                                               

Bí-kok Lông-gia̍p Pō͘

Bí-kok Lông-gia̍p Pō͘ sī Bí-kok ê liân-pang hêng-chèng ki-koan, choan-bûn tī hoat-tián kiam chip-hêng koan-hē lông-sū, lîm-gia̍p, kap si̍t-phín ê liân-pang hoat-lu̍t.

                                               

Ha̍p-chok Kim-khò͘ Siong-gia̍p Gîn-hâng

Ha̍p-chok Kim-khò͘ Siong-gia̍p Gîn-hâng, kán-chheng Ha̍p-chok Kim-khò͘ ia̍h-sī Ha̍p-khò͘, sī Tâi-oân ê chi̍t keng toā-hêng ê siong-gia̍p gîn-hâng. Ha̍p-khò͘ kàu 2015 nî nî-té ûi-chí sī choân Tâi-oân êng-gia̍p kì-tiám siōng-chē ê siong-gia̍p gîn-h ...

                                               

Tì-sek

Tì-sek 【Chai-bat】 kán-tan kóng tō sī lán ē-tàng lī-iōng lán tùi bó͘ 1 hāng mi̍h-kiāⁿ ê liáu-kái khì chò chi̍t-koá tāi-chì. Chiah-ê mi̍h-kiāⁿ hoān-sè sī sū-si̍t, chin-siòng, iah sī chu-sìn. Tit tio̍h tì-sek ê koè-têng hō chò ha̍k-si̍p. Tiat-ha̍k ...

                                               

Sek

Sek, it-poaⁿ kóng sek-tì ia̍h sek-tī he̍k-chiá sek-chúi, mā ū kóng sek-chhái kap gân-sek, sī thàu-kòe ba̍k-chiu, náu kap lán-ê seng-oa̍h keng-giām só͘ sán-seng ê chi̍t chióng tùi kng ê sī-kak hāu-èng. Lâng tùi sek-chhái ê kám-kak m̄ kan-na iû kng ...

                                               

Jīn-sek-lūn

Jīn-sek-lūn sī tiat-ha̍k ê 1-ê hun-ki, mā ū lâng kóng-chò tì-sek-lūn. Jīn-sek-lūn só gián-kiù ê chú-tê, sī chin-lí kap tì-sek ê sèng-chit, goân-thaû hām kài-hān Tī chit-ê léng-he̍k ê thó-lūn, it-ti̍t lóng tì-sim tī leh hun-sek tì-sek ê pún-chit k ...

                                               

Tì-sek châi-sán-koân

Tì-sek châi-sán-koân he̍k-chiá tì-hūi châi-sán khoân, sī chi̍t-chióng châi-sán, pau-koat tio̍h jîn-lūi tì-hūi ê bû-hêng chhòng-chok. Tì-sek châi-sán khoân ū chin-chē chióng-lūi, ū-chi̍t-kóa kok-ka ē pí pat-ê kok-ka sêng-jīn koh-khah chē chióng ê ...

                                               

Tì-sek keng-chè

Tì-sek keng-chè goân-chū Keng-chè Ha̍p-chok kap Hoat-tián Cho͘-chit tī 1996 nî thê-chhut, pēng tēng-gī chò ióng-iú, hun-phòe, seng-sán kap kiông-tiāu tì-sek ê sin keng-chè bô͘-sek, sui-jiân ū tì-sek keng-chè, m̄-koh lông-gia̍p kap kang-gia̍p iu-g ...

                                               

Tì-lêng

Tì-lêng ū chē khoán bô-kâng tēng-gī ê lí-lō͘, hâm lô-chek lêng-le̍k, liáu-kái-le̍k, chū-kak, ha̍k-si̍p, kám-chêng tì-sek, lí-sǹg, kè-ōe, chhòng-chō-le̍k, kap būn-tê kái-koat téng hong-bīn. Khah phó͘-thong--leh thang kóng sī chiap-siu ia̍h ín-ji̍p ...

                                               

Jîn-kang tì-lêng

Jîn-kang tì-lêng sī chí jîn-kang ê mi̍h piáu-hiān--chhut-lâi ê tì-lêng, tiāⁿ chiàu Eng-gí ê sok-siá chò AI. Tiān-náu kho-ha̍k, sim-lí-ha̍k kap kang-têng-ha̍k lóng ū leh gián-kiù AI, gián-kiù ki-khì chái-iūⁿ ha̍k-si̍p, chái-iūⁿ sek-èng, chái-iūⁿ p ...

                                               

Tì-hūi tiān-ōe

Tì-hūi tiān-ōe, Eng-gí kóng smartphone, sī chi̍t khoán hêng-tōng tiān-ōe, in chong-pī liáu choan-bûn ê chok-gia̍p hē-thóng lâi thê-kiong chi̍t kóa kò-jîn tiān-náu hē-thóng ê te̍k-sek. Khah sin-chìn ê tì-hūi tiān-ōe it-poaⁿ sī lok-tē-á chhùn-chhio ...

                                               

Ì-sek

Ì-sek ū 3-ê tiōng-iàu ê sêng-hun: chheng-chhíⁿ ê thêng-tō, khoah-tō kap phín-chit 3-hāng. It-poaⁿ kóng ê ì-sek put-chheng / sit-cheng-eng sī chí chheng-chhíⁿ thêng-tō chin kē, nā-sī ì-sek ê khoah-tō kàng-kē, khah chia̍p kap bê-hûn-hoat chhui-bîn ...

                                               

Āu-lí Tâi-tē

Āu-lí Tâi-tē sī Tâi-oân tiong-pō͘ ê chi̍t tè koân-phiâⁿ tē-hêng, lâm-pak kiap tī-leh Tāi-an-khe kap Tāi-kah-khe ê tiong-kan, tī Tâi-tiong Phûn-tē ê pak-pêng bīn.

                                               

A-lí-san

A-lí-san sī Tâi-oân ê chi̍t-ê tē-hng, sī A-lí-san Soaⁿ-me̍h tiong-pō͘ ê 1 khu soaⁿ-tē. Ji̍t-pún sî-tāi ū siat Êng-lîm-só͘ sū-gia̍p-tē kap sim-lîm thih-tō, āu-lâi bat kap keh-piah-pêng Sin-ko-san tē-khu ha̍p siat Sin-ko A-lí-san Kok-li̍p Kong-hn̂g ...

                                               

Chhun-lí

Chhun-lí sī Tâi-oân ê tē-4 kip hêng-chèng-khu ê miâ-chheng, iā sī siōng ki-chân ê tē-hng chū-tī tan-ūi. Lē-sio̍k-tī khu, koān-hat-chhī, tìn ê chhun-lí hō-chò chhun ; lē-sio̍k-tī hiong ê chhun-lí hō-chò lí. Chhun-lí ē-kha iáu ū lîn ê pian-chè.

                                               

Ka-lí-khu

Ka-lí-khu sī Tâi-oân Tâi-lâm-chhī sai pêng ê 1 ê hêng-chèng-khu. Ka-lí tiàm tī tang-keng 120°, pak-hūi 23°, biān-chek 38.021 km², tang pêng sī Moâ-tāu, pak pêng sī Ha̍k-kah, sai pêng sī Chiong-kun kap Chhit-kó͘, lâm pêng sī Sai-káng-á. Ka-lí ê jî ...

                                               

Lí Hián-liông

Lí Hián-liông, sī hiān-jīm Sin-ka-pho chèng-hú chóng-lí. I mā-sī Sin-ka-pho Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng pì-su-tiúⁿ. Kun-kù Sin-ka-pho chip-chèng ê Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng Tiong-iong Chip-hêng Úi-ôan-hōe tī 2004 nî 5 ge̍h 29 khui-hōe thong-kòe ê 1-hāng ...

                                               

Pa-lí

Lēng-goā ū Bali, Ìn-nî ê tó. Pa-lí sī Hoat-kok ê siú-to͘ kiam tē-it toā ê siâⁿ-chhī, só͘-chāi tī Île-de-France tē-hng. Pa-lí ê jîn-kháu ū 2.167.994, to͘-hōe-khu jîn-kháu ū 1100 bān.

                                               

Lí-pō͘

Phoaⁿ Kho-goân, "Hàn-jī Jī-pêng ê Tâi-gí Chheng-ho͘", Hái-ang Tâi-gí-bûn Kàu-ha̍k, no.6 2009.12. Lâu Kiàn-jîn, "爿、旁(pieŋ´)──半、邊、方、側", Tâi-oân-ōe tek Gí-goân ú Lí-kì.

                                               

I-ha̍k bêng-sû lia̍t-toaⁿ

Pan-kah-heng Pe̍h-tiò Tinea versicolor Piàn-sūi Pah-ji̍t-sàu Whooping cough Pēⁿ-kiáⁿ Eng-gí: Morning sickness Pùn-kháu-thâng Eng-gí: Pin worms

                                               

Sèng-keng choan-iú-bêng-sû lia̍t-toaⁿ

Hi-lu̍t Tiu-te̍k-hui Ko-lô-se Gūi-siān-chiá Siōng-chú Sò-lô Khat-bōng Kiù-chú Sat-ka-lī-a Ka-pek-lông Nî-ko-la̍h-tóng Má-ap Ku-lí-liú Pún-to͘ Thó͘-hûi-ná Pí-lia̍p-to Hoat-lī-sàt-phài Gâi-ló͘ Í-lū-má Sat-thó͘-kai-tóng Ku-pí-lō͘-tó͘ Pông-hui-lī-a S ...

                                               

Tâi-oân siā-hōe ūn-tōng thoân-thé lia̍t-toaⁿ

Tâi-oân Bîn-chiòng Tóng, Tâi-oân Kang-iú Chóng-liân-bêng 1927 nî Tâi-oân Lông-bîn Cho -ha̍p 1926 nî 6-goe̍h, Hōng-soaⁿ Tâi-oân Ki-hâi Kang-hōe Liân-ha̍p-hōe 1928 nî 7-goe̍h Tâi-oân Bûn-hòa Hia̍p-hōe 1921 nî 10-goe̍h Tâi-oân Chheng-liân Hōe 1920 n ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →