ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6                                               

Hoan-pêng

Hoan-pêng Che sī khah-chá Tiong-kok Bân-lâm-lâng tùi Tang-lâm-a kok-ka ê chheng-ho. Kòe-khì, "Tiong-kok" hō-chò "Tn̂g-soaⁿ"; "hôa-kiâu" hō-chò "hoan-kheh" 番客. Hoan-pêng, hoan-kheh lóng ū khin-sī ê ì-bī tī teh, piáu-sī bô bûn-bêng.

                                               

Hoat-su̍t

Hoat-su̍t, he̍k-chiá mô͘-hoat, sian-su̍t, sī chí sú-iōng gî-sek, hû-hō, tōng-chok, giân-gí lâi ín-khí chhiau-chū-jiân ê hiān-siōng. sī jîn-lūi bûn-hòa tī hiān-tāi chu-jiân kho-ha̍k he̍k-chiá i-ha̍k hoat-tián í-chêng, só͘ phó͘-phiàn siong-sìn chûn ...

                                               

Hàn-bûn

"Hàn-bûn" ê kî-tha ì-sù, chhiáⁿ chham-khó Hàn-bûn khu-pia̍t-ia̍h. Hàn-bûn mā ū kóng kó͘-bûn, bûn-giân-bûn, he̍k-chiá bûn-giân, sī Tiong-kok ê kó͘-tián bûn-thé, ēng bûn-gí lâi kì sū, kap kháu-gí bô tùi-tâng. Tī Ji̍t-pún, Oa̍t-lâm, Tiâu-sián téng t ...

                                               

Hû-má

Hû-má chāi thong-sìn kap sìn-sit chù-lí siōng sī kóng sìn-sit tùi-ōaⁿ ê hē-thóng. Phì-jû kā it-tēng ê jî-bó, tan-gí, siaⁿ-im, iáⁿ-siōng he̍k-chiá pí-chhiú, ōaⁿ chò lēng-gōa chi̍t khoán hêng-sek. Hû-hō ū-sî kā sìn-sit kái chò pì-bi̍t, kiò àm-bé. N ...

                                               

Khiò

Khiò sī thàu-kòe chhiau-chū-jiân, sîn-pì, kap hui-chèng-siông ê chhiú-lō, lâi éng-hióng tāi-chì ê hoat-tián, kái-piàn si̍t-chè ê hiān-siōng ê chē-chē hong-sek. Sú-iōng khiò ê tōng-chok hō-chò chò-khiò. Chhiáⁿ lēng-gōa chham-khó kōng chit-ê sû.

                                               

Koa-kio̍k

Koa-kio̍k sī tōa-hūn keng-kòe chhiùⁿ-koa piáu-tat tùi-ōa ê hì-chhut. Pau-koat Tâi-oân ê koa-á-hì, Au-chiu-sek ê opera, Eng-kok he̍k-chia Bí-kok-sek ê im-ga̍k-kio̍k, kap Ji̍t-pún ê siàu-lú koa-kio̍k téng-téng. Pau-koat koa-á-hì chāi-lāi, piáu-ián ...

                                               

Kōng

Kōng ia̍h-sī khiò sī éng-hióng tāi-chì ê hoat-tián kap si̍t-chè ê hiān-siōng ê chhiú-lō he̍k-chiá-sī ki-su̍t, jî-chhiáⁿ chiah-ê chhiú-lō sī chhiau-chū-jiân, sîn-pì, kap hui-chèng-siông--ê. "Kōng" kap "khiò" ê ì-sù chiâⁿ-chē, mā ē in-ūi hoan-e̍k, ...

                                               

Liāu-lí

Liāu-lí sī chú-chia̍h ê gē-su̍t, kā chia̍h-mi̍h chò chi̍t-koá chhú-lí, hō͘ chia̍h-mi̍h phang-koǹg-kòng, khoàⁿ--khí-lâi hó-chia̍h khoán. Chhú-lí--koè ê chia̍h-mi̍h mā kiò chò liāu-lí.

                                               

Loān-lûn

Loān-lûn sī ka-têng he̍k-chiá kīn-chhin sêng-oân chi kan ê sèng ê oa̍h-tāng. Loān-lûn sī chi̍t khoán tabu, sui-jiân thong sè-kài lóng chûn-chāi, m̄-koh tī kok bûn-hòa ê siūⁿ-hoat bô-kâng, nā hiān-tāi siā-hōe thoân-thóng siōng ū choan-bûn hoat-lu̍ ...

                                               

Lâm-chú-sèng

Lâm-chú-sèng, he̍k-chiá kóng cha-po͘-khoán, sī chi̍t-ê siā-hōe ê lí-sióng tang-tiong pun hō͘ cha-po͘ ê chi̍t thò sèng-chit, kak-sek kap hêng-tōng ê hong-sek. Lâm-chú-sèng sī siā-hōe ê koat-tēng kap cha-po͘ thé-chit he̍k-chiá kóng seng-bu̍t sêng-h ...

                                               

Lêng

Lêng sī chi̍t lūi thoân-soat seng-bu̍t, it-poaⁿ ū ná chôa ia̍h sì-kha-chôa ê hêng-thé. Tī bô-kâng bûn-hòa tang-tiong ê lêng ū bô-kâng ê sèng-chit, pí-lūn Tang-iûⁿ kap Se-iûⁿ tùi lêng ê siūⁿ-hoat ū bô kâng ê thoân-thóng.

                                               

Meme

Meme tāi-khāi ê ì-sù sī kóng chi̍t-ê bûn-hòa ē-té tī lâng kap lâng chi kan liû-thong ê chi̍t thò siūⁿ-hoat, hêng-ûi he̍k-chiá sī iūⁿ-sek. Pún khài-liām goân-té sī chìn-hòa lí-lūn-ka Richard Dawkins thê-chhut, bé chioh ûi-thoân-chú koan-liām lâi k ...

                                               

Mesoamerica

Tē-lí kap hiān-tāi chèng-tī siōng ê Bí-chiu tiōng-pō͘ chhiáⁿ chham-khó bûn-chiong: Tiong Bí-chiu. Mesoamerica sī tùi Bí-chiu bûn-hòa kui-la̍p--lâi ê tē-lí hun-khu, lāi-té hâm kin-á-ji̍t Mexico tiong-pō͘, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, ...

                                               

Siáu-iú

"Bê" choán kah chia. Nā kí chia̍h-mi̍h, chhiáⁿ khoàⁿ moâi. Siáu-iú sī kóng tùi bó -1-ê tùi-siōng put-chí-á kah-ì, ū-sî-chūn sīm-chì bē-su khí-kông teh kah-ì ê lâng. Chit-ê tùi-siōng ū khó-lêng sī bó -1-ê-lâng, bó -1-ê thôan-thé, bó -1-khóan gē-su ...

                                               

Smiley

Smiley sī chi̍t khoán tùi lâng bīn chhiò-iông ê tô͘-ōe piáu-hiān, thoân-thóng ê khoán-sek sī 1963 nî chi̍t khoán n̂g-sek liú-á hêng tòa o͘ sòaⁿ kap o͘ tiám ōe ê chhiò-iông. Smiley tī tāi-chiòng bûn-hòa tiong sî-siông sú-iōng, tī bāng-lō͘ bûn-hòa ...

                                               

Sè-kài Bûn-hòa To-iūⁿ-sèng Soan-giân

Liân-ha̍p-kok Kàu-kho-bûn Cho͘-chit UNESCO 2001 nî 11 go̍eh chhe 2 Tē 20 chhù chôan-thé hōe-gī kun-kì tē Sì úi-ôan-hōe pò-kò thong-kòe ê koat-gī TĀI-HŌE Tāi-hōe ūi-tio̍h tiōng-sī, ôan-chôan si̍t-hiānSè-kài Jîn-kôan Soan-giânkap 1966 nî iú-koan Ko ...

                                               

Sî-sek

Sî-sek ia̍h sî-iūⁿ, sî-khoán ; he̍k-chiá sî-mo͘, sî-siōng sī sî-sio̍k liû-hêng ê chhēng-chhah kap sú-iōng mi̍h-kiāⁿ ê khoán-sek. Sî-sek tī siā-hōe siōng piáu-hiān lâng ê sèng-chit, seng-oa̍h ê hong-sek koh ū siā-hōe, keng-chè kap bûn-hòa pōe-kéng ...

                                               

Tāi-chiòng bûn-hòa

Tāi-chiòng bûn-hòa he̍k-chiá liû-hêng bûn-hòa chú-iàu sī kóng 20 sè-kí chó͘-iū chāi Se-iûⁿ siā-hōe ê hiàn-tāi-hòa éng-hióng hā sán-seng ê chú-liû bûn-hòa sán-bu̍t kap ji̍t-siông oa̍h-tāng. 19 sè-kí khai-sí ê tōa-liōng siau-hùi kap tāi-chiòng bûn- ...

                                               

Thài-kàm

Thài-kàm, iā kiò chòe hoān-koaⁿ kap iam-koaⁿ, sī kó͘-chá chi̍t chióng chiong lāu-chiáu koah-tiāu, tī hông-kiong lāi-té pang-chān hông-tè choè tāi-chì ê cha-po͘-lâng.

                                               

ACG

ACG sī A nimations、 C omics and G ames--ê kán-lio̍k, ì-sù sī tōng-ōe, ang-á-chheh kah iû-hì, te̍k-pia̍t sī Ji̍t-pún lâi--ê. Chit ê sû khah hán-tit hoan--chhut-lâi, tī Hoâ-jîn tē-khu ê chhù-bûn-hoà tiāⁿ-tiāⁿ ēng. Chia--ê "G" siông-siông chí bí-si ...

                                               

Ang-á-ōe

Bàng-gà, bàng-gah, báng-gah choán kàu chia. Kan-sia̍p ang-á tōng-oē, chhiáⁿ khoàⁿ tōng-oē. Ang-á-oē, mā ū hō-chò bàng-gà, bàng-gah, sī 1 khoán bí-su̍t chhòng-chok ê hêng-thài. Ang-á-oē ē-sái sī ko -1-tiuⁿ a̍h-sī liân-sòa chin chē tiuⁿ àn-chiàu it ...

                                               

Bí-su̍t

Bí-su̍t sī choan-bûn chò ū gē-su̍t kè-ta̍t ê oa̍h-tāng kap chok-phín ê hit-ê khài-liām. Chit-ê sû kap "gē-su̍t" ê ì-sù iok-kî-lio̍k sio-siâng, m̄-koh "bí-su̍t" te̍k-pia̍t sī ēng tī hām "èng-iōng gē-su̍t" kap "tāi-chiòng gē-su̍t" koh-iūⁿ ê "sûn-ch ...

                                               

Chēng-bu̍t

Chēng-bu̍t sī chi̍t khoán gē-su̍t chok-phín, it-poaⁿ só͘ piáu-hiān--ê sī bē tín-tāng ê mi̍h. Thoân-thóng chēng-bu̍t sī kòe-ōe ê chhòng-chok, mā thang kóng chēng-bu̍t-ōe. Kīn-taⁿ ia̍h ū saⁿ-lām mûi-châi he̍k-chiá sī li̍p-thé ê hêng-sek.

                                               

Gē-su̍t ê sek-chhái

Sek-chhái tī gē-su̍t sī tiōng-iàu ê seng-hun. Tōa-hūn ê ōe-tô͘ kang-hu sī lī-ēng sek-sò͘ kap kò͘-tēng-che saⁿ-lām chhut sek-liāu, chhat tī chhi-chhî-bu̍t, chhin-chhiūⁿ ōe-pò͘, pang-á, ia̍h sī chóa ê téng-bīn. I ū-ê kang-hu sī lī-ēng chi̍t kóa châ ...

                                               

Hoe-tō

Hoe-tō, Ji̍t-gí mā kiò-chò Ikebana, sī Ji̍t-pún-sek ê chhah-hoe chhiú-gē, sī chi̍t khoán kā si̍t-bu̍t kap hoe-lúi, koh ū siong-koan mi̍h-kiaⁿ chò an-pâi ê gē-su̍t.

                                               

Kiàn-tio̍k

Kiàn-tio̍k, sī kí thê-kiong hō͘ lâng khiā-khí iah oa̍t-tōng, ū loē-pō͘ khong-kan ê kò͘-chō-bu̍t ê phah-tat, siat-kè, chō-chok it-ti̍t kah sú-iōng ê chèng-kô koè-têng, he̍k-chiá-sī chit-ê koè-têng-tiong ê chi̍t-pō͘-hūn. Koh ū-tang-chūn, chit-ê sû ...

                                               

Model

Model sī chi̍t khoán chit-gia̍p, sī choan-bûn lī-ēng in ê goā-piáu, piáu-ián, táⁿ-pān kap chhēng-chhah, lâi chham-ú sî-siōng siat-kè, gē-su̍t chhòng-chok, ia̍h kok khoán soan-thoân oa̍h-tāng ê lâng.

                                               

Sī-kak gē-su̍t

Sī-kak gē-su̍t sī gē-su̍t ê chi̍t lūi piáu-hiān hong-sek, chú-iàu sī tī khong-kan lāi chò ū it-tēng hêng-thé ê chhòng-chok, chhan-chhiūⁿ koè-ōe, tiau-khek, pán-oē ia̍h siá-chin téng-téng. Nā chhiūⁿ thiàu-bú ia̍h im-ga̍k hit khoán sî-kan-sèng khah ...

                                               

Tak-chhùi-kó͘

Tak-chhùi-kó, sī 1-chióng ná kóng-kó liān-sian ná liām-koa ê kháu-thôan gē-su̍t, liû-hêng tī Chiang-chiu, Chôan-chiu, Ē-mn̂g kah Tâi-ôan chià-ê thong-hêng Bân-lâm-gí ê só -chāi. Tak-chhùi-kó, ū-ê só -chāi mā kiò-chòe phah-chhùi-kó, a̍h-sī tap-chh ...

                                               

Thiàu-bú

Bú-tō, phó͘-thong kóng thiàu-bú, sī chí ēng lâi piáu-ta̍t su-sióng kap kám-chêng, siā-hoē lâi-óng ê 1 khoán hoa̍t-tōng, lâng mā ū khó-lêng tan-sûn ūi-tio̍h cheng-sîn-tek, chong-kàu-tek, he̍k-chiá-sī gē-su̍t-tek bo̍k-tek lâi thiàu-bú. Beh tēng-gī ...

                                               

Tāi-piáu

Gē-su̍t-siōng kóng ê tāi-piáu, sī kóng keng-kòe kì-tì, mûi-thé he̍k-chiá chhòng-chok piáu-hiān chhut it-tēng ê tùi-siòng; nā gē-su̍t lí-lūn lâi kóng sī ēng kì-hō lâi tāi-piáu lēng-gōa chi̍t hāng mi̍h-kiāⁿ.

                                               

Si̍p-jī-gú

Si̍p-jī-gú sī 1 khoán ioh oē-gú ê sû-lūi bē-chhai. Si̍p-jī gú it-poaⁿ sī 1-ê chhiat chò o -pe̍h keh-á ê sì-kak-hêng. Ī-hoat: thiⁿ jī ji̍p-khì pe̍h keh-á, hō in thán-hoâiⁿ a̍h-sī thán-ti̍t ē-tit khan chò 1 ê sû-tiâu. O keh-á kan-taⁿ iōng-lâi keh-k ...

                                               

Ba̍k-chiu

Ba̍k-chiu sī 1-chióng ē-tàng thàm-ti kng-sòaⁿ ê khì-koan. Tī kok-iūⁿ ê oa̍h-mi̍h sin-khu-téng, í-keng hoat-hiān ū chiâⁿ-chē bô-kāng-khóan, ē-tàng thàm-ti kng-sòaⁿ ê khì-koan. Siōng-kán-tan ê ba̍k-chiu kan-taⁿ thang thàm-ti sì-kho -ûi sī kng ia̍h- ...

                                               

Bâ-chùi

Bâ-chùi thoân-thóng-siōng sī kí-kóng thiàⁿ-kak he̍k kî-thaⁿ kám-kak ê chó -toān, chó -chí i ê thoân-tó. I ē-sái kiám-kheng he̍k bián-tû hoān-chiá tī chhiú-su̍t he̍k kî-thaⁿ tī-liâu koè-têng sî ê thiàⁿ-thàng kap bô-sóng-khoài.

                                               

Cheng-sîn-pēⁿ

Cheng-sîn-pēⁿ ia̍h jīn-ti chiòng-gāi ê ì-sù chin khoah, pau-hâm chêng-kám ia̍h chêng-sū bô ún-tēng, hêng-ûi bô hia̍p-tiau, jīn-ti ū chiòng-gāi ia̍h sún-siong. tang-sai. Chhan-chhiūⁿ ut-chèng, chiau-cho-chèng, sò-ut-chèng, chêng-sîn-hun-lia̍t lóng ...

                                               

Chhiú-su̍t

Chhiú-su̍t sī i-ha̍k siōng chhim-ji̍p sin-thé ê tī-liâu hong-sek. Goā-kho-ha̍k sī chit hong-bīn ê choan-bûn; chóng-sì chhan-chhiūⁿ siū-i-ha̍k, gê-i-ha̍k ha̍k-chiá tiong-i-ha̍k, mā lóng ū lī-ēng chhiú-su̍t.

                                               

Giàn-phiah

Giàn-phiah, he̍k-chiá giàn, kî-tha ê kóng-hoat ū tiòng-to̍k, tiâu--leh téng khoán, sī chi̍t khoán ūi kiû-chhú kiam lī-ēng io̍h-bu̍t kap kî-tha bu̍t-chit lâi kòe ê seng-oa̍h hong-sek. Giàn-phiah tùi hêng-ûi-chiá ū kiông-pek-sèng, jî-chhiá iû-kî nā ...

                                               

Gâm

Gâm, iā kiò ok-sèng chéng-liû, sī sè-pau hun-lia̍t bô chèng-siông lâi chō-chiâⁿ ê chin chē khoán pēⁿ. Gâm sè-pau ē thoàⁿ kah sio-oá ê seng-bu̍t cho͘-chit iah sī choán-î kah pa̍t-ūi. Gâm sè-pau ē-tit thàu-kòe hoeh-lâu ia̍h lîm-pa hē-thóng lâi choá ...

                                               

Hì-gâm

Hì-gâm sī tī hì--nih ū seⁿ ok-sèng liû ê 1 chióng gâm-chèng. Ū 90% sī hì-kńg-chi goân-sèng-gâm. Hì-gâm sī siāng bé-miā ê gâm-chèng, 1 tang ū 3 pah-bān lâng tì-tio̍h hì-gâm lâi óng-seng. Kan-taⁿ 10 hūn 1 ê lâng ē-tàng koh oa̍h koè 5 tang. Chá-chên ...

                                               

I-liâu-hòa

I-liâu-hoà sī chí kā lâng ê sin-thé būn-tê ia̍h sī siā-hōe būn-tê ēng i-ha̍k ê gí-giân lâi soeh-bêng, ēng i-ha̍k ê hong-sek lâi liáu-kái kiam chhù-lí. Che sī chi̍t-ê i-liâu siā-hoē-ha̍k ê khài-liām, chá-kî hoat-tián-chiá ū Irving Zola, Peter Conr ...

                                               

Io̍h-bu̍t

Io̍h-bu̍t sī ji̍p khì sin-thé ê sî-chūn, ē-tàng keng-kòe it-tēng hong-sek kái-piàn sin-thè kong-lêng ê mi̍h-kiāⁿ. Tī hiān-tāi ê i-ha̍k, io̍h-bu̍t sī tī-liâu ê choan-gia̍p hong-hoat.

                                               

Ki-chhó͘ i-ha̍k

Ki-chhó͘ i-ha̍k, sio̍k-î ki-chhó͘ ha̍k-kho, sī hiān-tāi i-ha̍k ê ki-chhó͘. Ki-chhó͘ i-ha̍k sī teh gián-kiù lâng ê sèⁿ-miā kap pēⁿ-chèng hiān-siōng ê pún-chit kap kui-lu̍t ê chū-jiân kho-ha̍k. Ki-chhó͘ i-ha̍k pau-hâm í-hā kúi-ê ha̍k-kho: jîn-thé k ...

                                               

Kài-hoà

Êng-ióng-put-liông-sèng kài-hòa dystrophic calcification sī siū-siong, piàn-sèng, he̍k sí--khì ê cho -chit lāi-té kài ê tîm-chek, ē hoat-seng tī hiat-kài lông-tō chèng-siông ê chêng-hóng. Tī jīm-hô hêng-sek ê cho -chit siū-siong i lóng-ē sán-seng ...

                                               

Kì-ek sòng-sit

Kì-ek sòng-sit sī chí lâng bô-hoat-tō͘ siūⁿ khí chìn-chêng ê chu-sìn he̍k-chiá kì tiāu koan-hē bī-lâi tāi-chì ê chu-sìn. Kì-ek sòng-sit ū khó-lêng sī chiām-sî he̍k-chiá éng-kiú ê chèng-thâu.

                                               

Lān-pha

Lān-pha ê ki-su̍t bêng-sû hō -chò im-lông. Che sī cha-po tōng-bu̍t ê sèng-khì-koan ê chi̍t-pō -hūn. Im-lông sī 1 ê tē-á, tī lān-chiáu āu-piah, kang-mn̂g thâu-chêng, kah im-keng kāng-khoán sio̍k-î sin-khu ê gōa-kháu pō -ūi. Im-lông hām pak-tó ē-pê ...

                                               

Pó-kiān

Pó-kiān sī chi̍t chióng chi̍t chióng lī-iōng lí-kang kap ki-su̍t ê tì-sek lâi kái-koat seng-bu̍t kiān-khong būn-tê ê èng-iōng kho-ha̍k. Pó-kiān tû-liáu thoân-thóng ê i-ha̍k, iáu-koh pau-hâm hō͘-lí kap kong-kiōng ōe-seng téng-téng ha̍k-su̍t hoān-tiû.

                                               

Pēⁿ-to̍k

Pēⁿ-to̍k sī 1 khoán ēng hián-bî-kiàⁿ chiah khoàⁿ ē tio̍h ê lia̍p-chú, ē tī seng-bu̍t ê sè-pau oè lâi oè khì. Pēⁿ-to̍k ū nn̄g-pe̍h-chit ê goā-khak, hō chò capsid, lāi-té ū ûi-thoân-mi̍h ; kap prion, viroid bô sio-siâng. Pēⁿ-to̍k ē oè hō͘ chin chē ...

                                               

Pī-īn

Pī-īn, he̍k-chiá kóng seng-sán khòng-chè, sī chí hia-ê hō͘ cha-po͘-lâng kap cha-bó͘-lâng kau-ha̍p liáu-āu khah bē ū-sin ê hong-hoat. Ū chi̍t-koá pī-īn ê hong-sek kâng-sî ē-tàng pó-hō͘ sèng-kau ê lâng mài khì hō͘ sèng thoân-jiám-pēⁿ oè--tio̍h. Pī- ...

                                               

Seng-bu̍t thóng-kè-ha̍k

Seng-bu̍t thóng-kè-ha̍k sī thóng-kè-ha̍k ê goân-lí kap hong-hoat tī seng-bu̍t-ha̍k gián-kiù tiong ê èng-iōng, sī chi̍t mn̂g èng-iōng sò͘-ha̍k, siōng chia̍p-khòaⁿ ê sī èng-iōng tī i-ha̍k.

                                               

Seⁿ-kiáⁿ-tē

Seⁿ-kiáⁿ-tē sī bó-ê chhī-leng tōng-bu̍t ê chú-iàu seng-si̍t khì-koan, i sī an-tah koh êng-ióng phoe-thai he̍k thai-jî ê pōng-sim kin-bah khì-koan. Tī jîn-lūi i sī se-iûⁿ-lî hêng-chōng ê kiat-kò, tn̂g tāi-iok 3 eng-chhùn, pau-koah chú-kiong pún-th ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →