ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7                                               

Kim-mn̂g-koān

Kim-mn̂g-koān, kòe-khì sio̍k-î Hok-kiàn Tâng-oaⁿ-kōan kóan-ha̍t, Bîn-kok 4 nî to̍k-lı̍p siat kōan. Hiān-chú-sî, Kim-mn̂g-kōan kah Liân-kang-kōan pêⁿ-pêⁿ sio̍k Tiong-hôa-bîn-kok kóan-ha̍t. Tiong-hôa-bîn-kok Hok-kián-séng séng-chèng-hú siat-tī Kim- ...

                                               

Madagascar

Madagascar Kiōng-hô-kok tī sai Ìn-tō͘-iûⁿ. I hām Hui-chiu tāi-lio̍k tang-lâm keh 1 tiâu Mozambique Hái-tō. Siāng kīn ê kok-ka sī tiàm-tī hái-tō ê Comoros. Hái-tō koh kòe sī Tanzania. Madagascar-tó sī sè-kài tē-4-tōa ê tó-sū, tó-siōng ū sè-kài 5% ...

                                               

New Guinea

Guinea khu-pia̍t-ia̍h lia̍t chhut miâ chhin-chhiūⁿ ê bûn-chiuⁿ. New Guinea sī sè-kài tē-2-tōa ê tó-sū, tī Ò-chiu ê pak. Sai-pêng sī Ìn-nî thóng-tī ê léng-thó, tang-pêng sī Papua New Guinea-kok. Chit-ê miâ sī Au-chiu kiâⁿ-chûn-lâng hō--ê, in kám-k ...

                                               

Newfoundland

Chit-phiⁿ sī teh siá Canada hō-chò chit-ê miâ ê tó-sū. Nā beh chhōe Newfoundland ê pa̍t-chióng ì-sù, chhiáⁿ chham-khó Newfoundland khu-pia̍t-ia̍h. Newfoundland sī Pak-bí-chiu tang-pak hái-hoāⁿ ê chi̍t-ê tó-sū. I sī Canada Newfoundland kap Labrado ...

                                               

Sicilia

Sicilia sī Tē-tiong-hái thōng toā ê tó-sū, sio̍k tī Italia. Koaⁿ-hong gí-giân Italia-gí lia̍h-chāi-goā, toā-pō͘-hūn ê Sicilia-lâng mā kóng Sicilia-gí.

                                               

Timor

Timor sī Má-lâi lia̍t-tó kî-tiong 1-ê. Bīn-chek 30.777 km². Timor sī Sió Sunda Kûn-tó tang-tiong siāng tōa koh siāng tang-pêng ê tó. Pak hái-hōaⁿ oá Ombai Hái-kiap kap Wetar Hái-kiap. Hām Australia tiong-kan keh 1 ê Timor-hái. Tang-pêng sī Tang T ...

                                               

Tâi-oân

Tâi-oân sī óa Thài-pêng-iûⁿ sai-hōaⁿ chi̍t kûn tó-sū cho͘-sêng ê chèng-tī si̍t-thé, kap Tiong-kok keh chı̍t-tiâu O͘-chúi-kau. I koh hō-chòe Formosa, sī àn Phû-tô-gâ-gú Formosa lâi--ê, ì-sù sī "Bí-lē ".

                                               

Ài-ní-lân (tó)

Ài-ní-lân-tó sī Au-chiu sai-pêng ê 1 ê tó-sū, pí Britain koh-khah óa sai. Téng-kôan ū 2 ê pō -hūn: Ài-ní-lân Kiōng-hô-kok kap Liân-ha̍p Ông-kok ê Pak Ài-ní-lân.

                                               

Åland Kûn-tó

Åland Kûn-tó, tiàm-tī Pe̍h-hái ê kûn-tó, chú-iàu gí-giân kóng Sūi-tián-gí, chèng-tī sion̄g sī Hun-lân siāng sè ê séng, hêng-chèng siōng ū chū-chú, chèng-tī tiong-li̍p ê tē-ūi, hoat-lu̍t kui-tēng chū-bîn bián chò Hun-lân ê peng.

                                               

Au-chiu

Au-lô-pa, phó͘-thong kóng Au-chiu, mā ū kì O͘-lô-pa ia̍h O͘-ló͘-pà, sī tī A-sè-a sai-pêng ê tāi-lio̍k, mā ē-sái kóng sī Au-A Tāi-lio̍k ê sai-pêng pō͘-hūn. Au-chiu tī Pak-ke̍k-iûⁿ ê lâm-hong; sai-hong ū Tāi-se-iûⁿ, lâm-hong ū Tē-tiong-hái, O͘-hái. ...

                                               

Bí-chiu

A-bí-lī-ka, phó͘-thong kóng Bí-chiu, sī Thài-pêng-iûⁿ kap Tāi-se-iûⁿ tiong-kan ê tāi-lio̍k, it-poaⁿ hun-chò Pak Bí-chiu kap Lâm Bí-chiu. Se Ìn-tō ê tó-sū, Chheⁿ-tē it-poaⁿ mā pau-koat chāi-lāi. Peng-tó in-ūi le̍k-sú, bûn-hòa ê in-sò, bô sǹg chāi- ...

                                               

Hui-chiu

"Africa" choán lâi chia, koan-hē Kó͘ Lô-má séng-hūn, chhián khòaⁿ Africa Lô-má hêng-séng. A-hui-lī-ka, phó͘-thong kán-lio̍k kóng Hui-chiu. Bô-lūn sī bīn-chek a̍h-sī jîn-kháu, Hui-chiu sī sè-kài tē-2-tōa ê tāi-lio̍k, kan-na A-chiu koh khah tōa.

                                               

Lâm Bí-chiu

Lâm Bí-chiu tāi-lio̍k tī Thài-pêng-iûⁿ, Tāi-se-iûⁿ tiong-kan. Hō chhiah-tō chhiat chò 2 pêng, khah tōa-pêng tī Lâm Poàⁿ-kiû. Panamá Tē-kiap sio-chiap Lâm, Pak Bí-chiu. Lâm Bí-chiu mā ē-sái kóng sī Bí-chiu tāi-lio̍k ê 1 pō -hūn. Lâm Bí-chiu pau-ko ...

                                               

Pak Bí-chiu

Pak Bí-chiu tāi-lio̍k tī pak Thài-pêng-iûⁿ, pak Tāi-se-iûⁿ tiong-kan. Pak-hong ū Pak-ke̍k-iûⁿ, lâm-hong ū Caribe-hái. Panamá Tē-kiap sio-chiap Lâm, Pak Bí-chiu. Pak Bí-chiu mā ē-sái kóng sī Bí-chiu tāi-lio̍k ê 1 pō -hūn. Tiong Bí-chiu it-poaⁿ jīn ...

                                               

Tāi-iûⁿ-chiu

Tāi-iûⁿ-chiu chí Thài-pêng-iûⁿ ê hái-tó, ū kúi-nā-chióng ì-sù. Che siāng chió pau-koah Polynesia, Melanesia kap Micronesia chit 3 chó tó-sū. Ū-sî oân-ná pau-koah Ò-chiu chit ê tāi-lio̍k he̍k-chiá Má-lâi kûn-tó. Tāi-iûⁿ-chiu mā sī seng-thài-ha̍k j ...

                                               

Chhân-hn̂g

Chhân-hn̂g / chhân / hn̂g sī choh-sit-lâng chèng-choh lông-chok-bu̍t ê só͘-chāi. Ū chi̍t-koá tē-hng ê lâng tùi chhân-hn̂g sī-ū khah-iù ê kóng-hoat. Chhân sī teh kóng hit-chióng choan-bûn ēng-lâi chèng-choh seng-tióng kî-kan ài chìm-tī chúi-tiong ...

                                               

Hong-kéng

Hong-kéng sī khoàⁿ-ē-tio̍h ê tē-piáu kéng-sek, pau-hâm tē-hêng, tōng-bu̍t, si̍t-bu̍t, chū-jiân ê hiān-siōng í-ki̍p jîn-lūi ê seng-oa̍h oa̍h-tāng téng-téng.

                                               

Hái-po͘

Hái-po͘ he̍k-chiá soa-po͘ sī iû hái-chúi poaⁿ-ūn tui-chek ê tui-chek-bu̍t, it-poaⁿ sī soa ia̍h-sī chio̍h, chòe-āu chiâⁿ-chò hái-kîⁿ ê chi̍t pō͘-hūn.

                                               

Koân-phiâⁿ

Tī tē-lí-ha̍k kap tē-kiû kho-ha̍k lāi-té só͘ kóng ê koân-phiâⁿ, kán-chheng phiâⁿ, sī 1-tè khah-koân--khí-lâi ê khu-he̍k, chit-ê khu-he̍k ê téng-kôan, khah khui-khoah mā khah pêⁿ-tháⁿ.

                                               

Pêⁿ-po͘

Pêⁿ-po͘, he̍k-chiá sī pêⁿ-tē, pêⁿ-iûⁿ, pêng-goân, sī pêⁿ-bīn thó͘-tē, tē-hêng ê chi̍t khoán. Pêⁿ-po͘ ū khó-lêng chhut-hiān tī kē-tē, ko-goân he̍k-chiá soaⁿ-kok téng-téng khoân-kéng.

                                               

Bú-î-soaⁿ

Khu-pia̍t: Tiong-kok kāng-miâ ê siâⁿ-chhī, chhiáⁿ khoàⁿ Bú-î-soaⁿ-chhī Bú-î-soaⁿ sī Tiong-kok ê 1 ê soaⁿ-me̍h kap sè-kài ûi-sán, tī Hok-kiàn-séng ê Bú-î-soaⁿ-chhī hia.

                                               

Gio̍k-san

Gio̍k-san sī Tâi-oân tiong-pō͘ Gio̍k-san Soaⁿ-me̍h ê chi̍t-ê niá-thâu, tī Ko-hiông-chhī, Lâm-tâu-koān kap Ka-gī-koān ê kau-kài, sì-chiu-ûi siat ū Gio̍k-san Kok-ka Kong-hn̂g. Gio̍k-san ê kôan-tō͘ tùi hái-pêng-bīn sǹg-khí ū 3952 kong-chhió, sī Tâi- ...

                                               

Thài-san

Khu-pia̍t: Thài-san-khu sī Tâi-oân Sin-pak-chhī ê khu. Thài-san sī Tiong-kok Soaⁿ-tang-séng Thài-an-chhī ê 1 ki soaⁿ. Soaⁿ koân 1.545 m. 1987 nî hông teng-lio̍k chò UNESCO Sè-kài Ûi-sán.

                                               

Tiông-pe̍k-san

Tiông-pe̍k-san, mā thang kiò chò Pe̍h-thâu-san ia̍h Paektu San, sī tī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kap Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok pian-kài ê chi̍t ê soaⁿ.

                                               

Ural

Ural sī Lō͘-se-a se-pō͘ ê chi̍t khu soaⁿ-tē, sī lâm-pak hong-hiòng ê soaⁿ-me̍h, pún-sin hông siat-tēng chò Au-chiu kap A-chiu ê kài-sòaⁿ chi̍t pō͘-hūn

                                               

Lâm Tiong-kok Hái

Lâm Tiong-kok Hái sī Thài-pêng-iûⁿ se-pō͘ ê chi̍t-ê hái, tī Tiong-kok Kńg-tang ê lâm-pêng; Hui-li̍p-pin ê se-pêng; Indonesia, Tang Má-lâi-se-a kap Brunei ê pak-pêng; Má-lâi pòan-tó kap Sin-ka-pho ê tang-pak, O̍at-lâm ê tang-pêng, Tâi-oân ê se-lâm ...

                                               

Tang Tiong-kok Hái

Tang Tiong-kok Hái sī Thài-pêng-iûⁿ se-pō͘ ê chi̍t-ê hái, tī Tiong-kok Kang-so͘, Chiat-kang kap Siōng-hái ê tang-pêng; Ji̍t-pún Okinawa-koān ê se-pêng; Hân-kok ê lâm-pêng; Tâi-oân ê tang-pak-pêng. Tang Tiong-kok Hái tī Tiong-kok ê miâ hō-chòe Tan ...

                                               

Tē-tiong-hái

Hui-chiu: Egypt, Libya, Tunisia, Algeria kap Morocco Au-chiu: Se-pan-gâ, Hoat-kok, Monaco, Italia, Malta, Slovenia, Hrvatska, Bosna kap Hercegovina, O͘-soaⁿ, Shqiperia kap Hi-lia̍p A-chiu: Türkiye, Syria, Kypros, Lebanon, Israel kap Palestine lén ...

                                               

Âng-hái

Âng-hái sī Ìn-tō͘-iûⁿ ê 1-ê hái-oan, tiàm-tī A-chiu kap Hui-chiu kau-kài ê só͘-chāi. Thàng hái ê chhùi tī siōng lâm kak, keng-kòe Bab-el-Mandeb Hái-kiap sio-chiap Aden-oan. Í-pak sī Sinai Poàn-tó, Aqaba-oan, kap Suez-oan. Âng-hái sī sè-kài siōng ...

                                               

Lâm-ke̍k-iûⁿ

Lâm-ke̍k-iûⁿ tùi Lâm-ke̍k hái-hoāⁿ chhun kàu lâm-hūi 60-tō͘, tī hia kap Tāi-se-iûⁿ, Ìn-tō͘-iûⁿ, Thài-pêng-iûⁿ sio-kap. Só͘-í mā ū lâng jīn-ūi sī 3 tōa iûⁿ ê pō͘-hūn, miâ-chheng hō͘-chò "Lâm-ke̍k-hái". Lâm-ke̍k-iûⁿ sī tē-2 sè ê hái-iûⁿ, kan-na Pak ...

                                               

Thài-pêng-iûⁿ

Thài-pêng-iûⁿ sī choân-sè-kài siōng tōa ê "chúi-sin", só chiàm ê bīn-chek sī 1.797 ek km², ia̍h-tō-sī tē-kiû ê saⁿ-hun-chi-it. I ê lâm-pak-tn̂g iok-lio̍k 15.500 km, tùi Pak-ke̍k ê Bering-hái kàu Lâm-ke̍k Ross-hái ê kîⁿ. Tang-se-hiòng siōng khoah ...

                                               

Ìn-tō͘-iûⁿ

Ìn-tō͘-iûⁿ sī choân sè-kài tē-3-tōa ê hái-iûⁿ. I chiàm tē-kiû 20% ê bīn-chek. Í-pak sī Lâm A-chiu, sai-pêng sī Arabia Poàn-tó hām Hui-chiu, tang-pêng sī Malay Poàn-tó, Sunda-tó, Australia, lâm-pêng sī Lâm-ke̍k-iûⁿ.

                                               

Hûn

Tī Tē-kiû ia̍h pa̍t lia̍p he̍k-chheⁿ, hûn tō sī chē chúi-tih ham kiat-chiⁿ chek chò-hoé, phû tī tāi-khì-chân ê mi̍h. Khì-siōng-ha̍k lāi-té ê hûn-ha̍k choan-tô͘ leh gián-kiù hûn.

                                               

Hō͘

Chit-phiⁿ bûn kóng--ê sī hō͘-chúi. Koan-î chi̍t ê siâⁿ-chhī "滬", chhiáⁿ khoàⁿ Siōng-hái-chhī. Hō͘ sī lo̍h-chúi precipitation ê 1 khoán hêng, chhun ê hêng koh ū seh, hō͘-seh sleet, peng-phau̍h hail, lō͘-chúi dew. sè tih ê chúi ùi hûn lo̍h kaù thô ...

                                               

Seh

Seh sī lo̍h-chúi ê 1 khoán hêng, sī chúi kiat chò peng ê kiat-chiⁿ, goā-hêng chē khoán. Seh sī chin chē sè lia̍p ê kiat-chiⁿ cho͘-ha̍p--ê, sǹg sī 1 chióng hún-lia̍p-thé. Nā bô hō͘ ap-le̍k, seh ē nńg-sìm-sìm.

                                               

Sip-tō͘

Sip-tō͘ sī khong-khì tiong chúi cheng-khì ê liōng. Khì-thài ê chúi cheng-khì bô-hoat-tō͘ ēng ba̍k-chiu khòaiⁿ. Sip-tō͘ koân piáu-sī hoat-seng kàng-chúi, lō͘-chúi ia̍h-sī tà-bông ê khó-lêng-sèng mā khah koân. Sip-tō͘ jú koân, jú ē lâu-kōaⁿ, lâng ē ...

                                               

Tâi-tiong Kong-hn̂g

Tâi-tiong Kong-hn̂g ūi tī teh Tâi-oân Tâi-tiong-chhī, 1903 nî khai-siat, chá-kî kiò Nakanosima Kong-hn̂g, chiàn-āu pat kái miâ Tiong-san Kong-hn̂g.

                                               

Chhiah-tō

Chhiah-tō sī 1 tiâu sióng-siōng ê îⁿ-kèng-soàⁿ, kho tī 1 lia̍p hêng-seng ê lâm-pak-ke̍k ê tiong-ng ūi-tī; hit tah ê tē-bīn kap tńg-se̍h ê te̍k-sim pêng-hêng. Chit tiâu soàⁿ sī 1 ê tōa-îⁿ. Chhiah-tō kā kiû ê piáu-bīn chhiat chò Pak-poàⁿ-kiû kap Lâ ...

                                               

Chū-lo̍h

Chū-lo̍h ia̍h chi̍p-lo̍h, sī tē-lí-ha̍k, thóng-kè, ia̍h sī khó-kó͘ ê gián-kiù kiam khang-khòe tang-tiong só͘ kóng jîn-kûn chò-hóe seng-oa̍h ê siā-lí. Chū-lo̍h ê chhùn-chhioh tùi sió-hêng ê chng-thâu kàu tōa-hêng ê siâⁿ-chhī kiam sì-ûi to͘-hōe-khu ...

                                               

Hái-phiâⁿ

Hái-chúi nā leh im, im-kàu tīⁿ-lâu, hit-tang-chūn hái-phiâⁿ kah hái-káng ê hái-bīn ê chêng-hêng. Khó-lâu: chúi-khóchúi-te̍h khóte̍h kàu-té, hái-bīn kàng-kàu kài-kè ê só͘-chāi, hoan-sin tō-beh khai-sí im, hit-tang-chūn hái-phiâⁿ kah hái-káng ê hái ...

                                               

Hái-ta

Hái-ta sī pí tó-sū koh khah sè ê sió-tó, ia̍h-tō-sī tī hái--ni̍h thòng--chhut-lâi, pí hái-chúi khah kôan ê 1-tè só -chāi, ū-sî-chūn kan-taⁿ sī 1-tè chio̍h-thâu, ū-sî-chūn khah tōa tām-po̍h--á, chóng--sī it-poaⁿ kóng ê hái-ta lóng pí tó ke chin sè ...

                                               

Hūi-tō͘

Hūi-tō͘ sī siat-sú ùi kok só͘-chāi ūi chi̍t-tiâu thàng Lâm-ke̍k Pak-ke̍k nn̄g-tiám tiong-sim ê chi̍t-tiâu ti̍t-soàⁿ, kok só͘-chāi chit-tiâu ti̍t-soàⁿ kah tē-kiû lî Lâm-ke̍k Pak-ke̍k chit-nn̄g-tiám kāng kū-lî ê phoah-pêng-bīn só͘ gia̍p-chhut--lâi ...

                                               

Keng-hūi-tō͘

Keng-hūi-tō͘, mā thang kiò chò tē-lí chō-piau-hē ia̍h sī tē-lí chō-piau hē-thóng, sī iû keng-tō͘ kap hūi-tō͘ cho͘-sêng ê chi̍t ê chō-piau-hē.

                                               

Keng-tō͘

Keng-tō͘ sī siat-sú tī kok só͘-chāi ūi chi̍t-tiâu sūn tē-kiû piáu-bīn lâm-pak-hiòng ê soàⁿ, hit-tiâu soàⁿ chi̍t-thâu sī Pak-ke̍k lēng-goā chi̍t-thâu sī Lâm-ke̍k, kok só͘-chāi chit-tiâu lâm-pak-hiòng ê soàⁿ oē-kah tī Eng-kok Greenwich thian-bûn-tâ ...

                                               

Khe

Khe/Khoe iā-sī chhoan, sī seⁿ-sêng tī tē-chiūⁿ, iân kò͘-tēng ê lō -sòaⁿ teh lâu ê chiáⁿ-chúi. Nā khah toā tiâu lâi kóng, tō tiāⁿ hō-chò kang ia̍h hô. Khe teh kiâⁿ ê chúi-lō͘ ê ē-té, hō-chò káng-té-tē, nā chúi-lō͘ 2-pêng khah-kôan--khí-lâi ê só͘-c ...

                                               

Khong-kan

Ēng bu̍t-lí lâi kóng, khong-kan ū 2-khoán tia̍t-sèng: choa̍t-tùi ê khong-kan kap siong-tùi ê khong-kan. Choa̍t-tùi ê khong-kan sī Eng-kok ê bu̍t-lí ha̍k-chiá Newton the̍h-chhut--ê, I chú-tiuⁿ khong-kan sī sio-liân-soà--ê, chiâu-ûn--ê, bô-chè-hān- ...

                                               

Koān-hat-chhī

Koān-hat-chhī sī Tiong-hoâ Bîn-kok Tâi-oân tē-hng hêng-chèng-khu ê tang-ūi, sio̍k koān koán-lí, tē-ūi kap hiong, tìn pêⁿ. Koān-hat-chhī kap Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi ê chiu-hat-chhī ū khan-liân. Tâi-oân hiān-sî ū 14 ê koān-hat-chhī

                                               

Kùi-chiat

Kùi-chiat sī kun-kù bô-kâng sî-kan ê thiⁿ-khì, un-tō͘, he̍k-chiá sī seng-thài hiān-siōng, lâi tùi ji̍t-chí chò ê hun-toāⁿ, thoân-thóng ê kùi-chiat mā sī tùi chi̍t nî ê hun chiat, m̄-koh hiān-tāi ê le̍k-hoat kap kùi-chiat bô it-tēng tàu-tah. Ki-pú ...

                                               

Kûn-tó

Kûn-tó, he̍k-chiá lia̍t-tó, sī chi̍t tīn sio-óa ê tó-sū, in it-poaⁿ ū kiōng-tông ê tē-chit pōe-kéng. Kûn-tó thong-siông chhut-hiān tī khai-hòng ê hái-he̍k, khah chió chhut-hiān tī tōa phìⁿ ê lio̍k-tē. Kûn-tó tiāⁿ-tiāⁿ sī hóe-soaⁿ, iân hái-niá ia̍ ...

                                               

Kū-lī

Kū-lī, ia̍h sī kóng lō͘-thêng, tiō sī thong-sio̍k kóng ê hn̄g / kīn, sī siang-pêng mi̍h-kiāⁿ he̍k-chiá sī sò͘-ha̍k-siōng tiám chi kan sio lī-khui ê tn̂g-tō͘.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →