ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9                                               

海礁

San-ô -tó kám ū khó-lêng hō-chò hái-ta ê 1 chióng? A-giâu 10:14, 16 Káu-goe̍h 2005 Góa kám-kak San-ô -tó kóng sī hái-ta ê 1 chióng bô būn-tê. Taokara 15:00, 16 Káu-goe̍h 2005 UTC

                                               

"hô" is a word from Mandarin, corresponding to the word "river" in Englsih. Most if not all of the rivers in the world are named with the word "river" in English. Simarlarly, most if not all of the rivers of in the world are named with the word " ...

                                               

心 ,是人有的、目睭看袂著的,咱人的理性抑感情、心情佮意向所佇咧的一个抽象的所在,人類掠外的動物佮植物是毋是有心,這和心的定義仝款,攏是真僫講的問題。 干焦掠心本身做定義是無法度有的,心是活物上蓋微妙的一項代誌亦拘敢,因為心無一定的狀態,定定咧變化 ...

                                               

區別:月娘是地球唯一的衛星 月 是曆法 內底一種計算時間的單位,約量是月娘的某物款週期,比論講踅地球一輾久,平素上捷用的是月相的週期,大約仔29.53工,對挖出來的數枝來共看,人類佇舊石器時代就會曉用月來算時間。

                                               

瓦 抑 watt 是用來表示功率的單位,是一種SI組合單位,記做 W ,1W是逐秒做功1焦耳,徛講:: 1 W = 1 J/s = 1 N m / s = 1 kg m 2 s −3 運動員會當發揮到900W,汽車的iăn-jín會當到100.000 W。 若厝內的電火球仔,約量40 - 100 燭 ,佮W仝意思。

                                               

面積

Su-iàu khak-tēng "=" khak-si̍t sī "100% téng-î", m̄-sī "tāi-iok téng-î": = choa̍t-tùi téng-î ≈ tāi-iok téng-î A-giâu 18:00, 11 3g 2005 UTC ≒, iōng chit-ê hû-hō ma-sī ê-saih piáu-sī oá-kîn 100% téng-î. --Chùn-hiàn18:20, 11 3g 2005 UTC

                                               

佛教

請問線頂敢有閩南語的佛教資源? Chhiáⁿ khoàⁿ. A-giâu 05:20, 13 Saⁿ-goe̍h 2006 UTC Bān-hu̍t-hōe ka-kī hoat-bêng ê pheng-im. A-giâu 05:39, 13 Saⁿ-goe̍h 2006 UTC

                                               

猶太教

猶太教 形成佇公元前2000年的中東地區,建立猶太教的民族是彼當時的遊牧民族希伯來人。 猶太教嘛是一神論的宗教,崇拜主神阿竇乃,猶太教是希伯來人內部的民族宗教,基督教佮伊斯蘭教Islam這兩个世界上大的宗教,攏是對猶太教湠出去的,古早時,希臘國王亞歷山大大 ...

                                               

聖經

Sèng-keng sī A-pek-la-hán-kàu.tang-tiong só -ū kàu-phài ê chong-kàu keng-tián, pau-koah Kū-iok Sèng-keng kah Sin-iok Sèng-keng. A-pek-la̍h-hán chong-kàu pau-koah Hôe-kàu. Chiàu án-ne kóng, "sèng-keng" m̄-tō pau-koah Quran-keng? M̄-koh it-poaⁿ chh ...

                                               

分權

分權 四常是共政府分拆這三个部門的意思。 這三个部門是: 司法 - 判斷法律是毋是hông依法佮決定欲按怎處理的法院等等。 行政 - 執行法律, 照法律管理國家的部門 立法 - 制定法律的部門 分權會當補充國家裡的人民的權利, 親像行政部門就干焦通執行法律, 袂使閣仝 ...

                                               

非統治主義

"無政府主義" 的別款意思請看無政府主義 無政府主義 是一个社會哲學,這个理論設使人本善良,有才調相佮鬥陣合作,完全毋免嘛無應該有政府抑是其他的威權體制,親像軍隊、財團、宗教組織 -- 強強干涉人的生活抑是發落社會的運作,統治體制迫害人自本生成的性地,無 ...

                                               

正義

Thâu 1 pha siá "cheng-kaù chèng-gī". Che sī "chong-kàu" sīm? A-giâu 16:15, 19 Cha̍p-it-goe̍h 2006 cheng-kaù chèng-gī sī Eng-gí ê fight for justice. --Kiatgak 03:51, 21 Cha̍p-it-goe̍h 2006 UTC Ló͘-la̍t, goá ke o̍h tio̍h 1 hāng. A-giâu 06:05, 21 Ch ...

                                               

漢族

漢族的歷史,siōng chá ē-tàng tui-kiù kàu 黃帝的時代, keng-kòe 夏, 商, 周3個朝代, tī Chun-chiu Chiàn-kok, 秦, 漢 sî-kî bān-bān tēng-hêng--lo̍h-lâi. 漢族 kàu-taⁿ í-keng 有5000年欸 bûn-bêng, "漢族" chit-ê miâ-chheng, chū 漢朝 khai-sí chiah chhut-hiān.

                                               

五日節

Siáⁿ-mi̍h sī "chhài-tau"? A-giâu 08:04, 27 Gō -goe̍h 2006 Chhài-tāu? A-giâu 08:05, 27 Gō -goe̍h 2006 UTC "Chia̍h-tàu koh ài chia̍h kiô, pû-á kap chhài-tau." Góa thâu-chi̍t-pái thiaⁿ-kòe chit-chióng kóng-hoat, sī tó-ūi ê lē? "Chhài-tau"? kám-ū khò ...

                                               

八月節

Chit ji̍t sī teh khèng-chiok/kì-liām siáⁿ-mi̍h? A-giâu 20:38:59, 2005-08-11 Góa kám-kak kòai-kòai, it-poaⁿ lán kóng Tiong-kok chêng-jîn-cheh sī kū-lek 7-goe̍h chhe-7--neh, kū-lek 8-go̍eh 15 sī Tiong-chhiu-cheh, kám m̄-sī? Taokara Péng jī-tián liá ...

                                               

五穀

Ji̍t-gí hit phiⁿ ká-ná bē bái, in ū kā bô kāng sî-tāi/koân-ui ê tēng-gī lia̍t--chhut-lâi. Tâi-Eng Sû-tián kóng "ngó͘-kok" mā ē-tàng chí kok-chióng kok-lūi, m̄-nā 5 chióng nā-niā. A-giâu 05:19, 29 Cha̍p-it-goe̍h 2006

                                               

閩南語

Tī Tiong-kok kam ū lâng iōng Hō-ló-ōe chit-ê kóng-hoat? Pektiong 07:30, 18 Jul 2004 UTC No. The usual way is Ban-lam-oe/gi/gu/hong-gian --minus273 Ban-lam-gu iah si Ban-lam-gi? -- minus273

                                               

台客

khé-sī--> 歧視?, kî-sī khó-lêng khah tio̍h -59.113.106.15 15:29, 20 Peh-goe̍h 2005 Ló -la̍t. Lí ē-sái ti̍t-chiap kái bô iàu-kín. A-giâu 15:43, 20 Peh-goe̍h 2005 UTC Góa ū teh siūⁿ 1-kiāⁿ tāi-chì, chit-ê sû gôan-té sī Sin-chū-bîn teh chau-that ...

                                               

交球

In-ūi kùn-á oan-khiau khó-pí J-hêng ia̍h L-hêng, bē-su kau-á ê hêng, tō kā hō chò "kau-kiû". Lūn-chin kóng, téng-koân ê kái-seh sī goá ioh--ê. Hàn-jī sī siá "交球". Chhiáⁿ siu-kái. A-giâu 10:13, 15 Cha̍p-goe̍h 2006

                                               

哲學

咱會當共哲學閣分拆,變做無仝的領學或者是分支,分拆的標準是咱問的問題的分類,下跤就是照逐類的問題分做幾若个領域或是分支,遮的問題比頂懸遐的問題加真齊全,若有一套通回答遮的問題的答案,咱就通講彼是一套"哲學",今已經有濟濟哲學佇咧,就親像逐的人對下面 ...

                                               

雕刻

Renaissance tī "Wikipedia:Só͘-ū ê Wikipedia pán-pún lóng èng-kai ū ê bûn-chiuⁿ" mā ū, tī tiau-khek chit-tiâu--ni̍h, goá sī kā siá-chò Bûn-gē Hiù-heng, in-ūi Tâi-ji̍t Toā-sû-tián lāi-té kâng-sî ū siu "ho̍k-heng" kap "hiù-heng" 2-ê ho -im, aū-piah ...

                                               

伊利亞德

伊利亞德 (古希臘文: Ἰλιάς, Ilias, 拉丁語: Iliad )佮奧德賽是兩首希臘古早的敘事詩,一般是共荷馬當做怹的作者,荷馬聽講是一个目暗的愛奧尼亞詩人。 學者對到底有荷馬這个人無,閣若準有, 敢是仝一个人,猶咧捙盤,這也就是講, 伊利亞德佮奧德賽敢是一个作 ...

                                               

吉爾迦美希敘事詩

Sin-iok sī kā Babylonia ê siú-to͘ siá chò Pa-pí-lûn, só͘-í Babylonia nā beh "im-e̍k", ē-sái siá chò Pa-pí-lûn-nī-a. A-giâu 18:28, 6 Cha̍p-goe̍h 2006 Chiah chhiáⁿ ta̍k-ê thê-kiong ì-kiàn, in-ūi goá í-keng hoe--khì-ah, m̄-chai siáⁿ-mi̍h só͘-chāi ti ...

                                               

奧德賽

Odusseia kap Odysseus sī m̄ sī ū koá gí-goân koan-hē? Kah-nā siá Odusseia, án-ne, Odysseus sī m̄ sī ài siá chò chhan-chhiūⁿ Odussens hit khoán? --Kiatgak 04:01, 9 Cha̍p-goe̍h 2006 Chit-phiⁿ chham-khó--ê mā sī en, tī hin lāi-té, si ê miâ kap chú-k ...

                                               

小說

Goá kā kho-hàm siáu-soat kái chò kho-ha̍k siáu-soat. Sui-bóng SciFi bī-pit kho-ha̍k, án-ne hoan-e̍k sǹg sī khah tiong-sèng, ia̍h ū ha̍h Eng-gí. Ah "kho-hàm", goá kám-kak ū ke-thiⁿ koá hù-bīn ê ì-bī, khó-pí lī-keng, hàm-kó͘, hàm-siūⁿ, hàm-tông. A- ...

                                               

格律詩 漢詩 古體詩 樂府 古詩 今體詩 絕句 律詩 自由詩 - 對照格律詩來講,無固定格律的詩就是自由詩。 散文詩

                                               

搖滾樂

搖滾樂 是1950年代中期佇美國出現的流行音樂款式,原底的英文寫做 Rock and Roll 抑是 RocknRoll , 這个詞一般的欲說明原起頭,是用"搖" 佮"輾/滾" 來表現音樂的起落佮嘹拍,毋過窮實這本底是美國烏人的俗語,意思是性交或者是跳舞。 Rock and Roll 嘛簡省講 Rock ...

                                               

重金屬音樂

"重金屬" heavy metal這个名的原起頭,講法真濟,下跤是較出名的例: 是美國的小說家兼演員寶來William S. Burroughs創作的詞, 重金屬 表示食嗎啡中毒的人極頭的情況,後來柏爾曼Sandy Pearlman為著欲表達美國樂團"Blue Öyster Cult的音樂性,才借這个詞來用,這个 ...

                                               

喙腔

Chhiáⁿ mn̄g "chhùi-khiuⁿ" kám ū pau-koah chhùi-tûn kah gōa-kháu ê pō -ūi? A-giâu 04:13, 11 3g 2005 Na-chhiuN bo pau-koah, in-ui goa tui Eng-gi hia hoan-sia koe-lai, chiau-chhau--e. M-koh na-si beh tho-lun clef palate chit-e kap chhui-khiuN u koan ...

                                               

喙齒的發育

Tī chù-kái kap chham-khó ê pang-bô siat-tēng hong-bīn, pài-thok ē-hiáu ê lâng tàu-saⁿ-kāng. He̍k-chiá-sī m̄-bián chù-kái kap chham-khó, thâi-tiāu tio̍h-hó? Ló -la̍t, to-siā -Albert 02:40, 19 Sì-goe̍h 2006 Góa iōng thêng-sek kā só -ū ê chù-kái chò ...

                                               

飛行機

Góa kā "glide 滑翔" chiām-sî hoan-e̍k chò "phiau-hêng 飄行". In-ūi glide sī sûi hong kap khì-liû teh "phiau-liû", sī tī khong-khì lāi-bīn "phiau-liû". Só͘-í siūⁿ-tio̍h án-ne ê hoan-e̍k. Nā ū khah hó ê hoan-e̍k, ah sī kóng í-keng ū siong-koan ê kó ...

                                               

犁 、 牛犁 是一種作穡用的農具,佇人有咧種作、會曉借部份六畜的力來鬥做工課開始,應該著有這種家私,在無仝的所在,無仝的用途會有無仝的形體的犁:挓園犁田用的、收成專用用的。 一張犁是有犁車、犁頭、犁壁、犁車擔、犁thok佮兩條比牛身長(牛肩 -- 牛後座)較 ...

                                               

田園

田園 / 田 / 園 是作穡人種作農作物的所在。 有一寡地方的人對田園是有較幼的講法, 園是講彼種看植物需要才照頭仔來沃水的彼種田園,園因為若欲保持飽足的水分通應付植物生長需要,除了人工灌水以外,只有靠天落雨才有法度來達成,所以嘛有人共伊叫做"看天田"。 田 ...

                                               

精牲

Góa kóng Chêng-siⁿ. Chêng-siⁿ góa kám-ka ū pháiⁿ ê ì-sù. pháiⁿ ê tong-bu̍t chia kiò chêng-siⁿ? Pektiong 03:19, 18 Jul 2004 UTC Lí ì-sù kóng ū "畜生" ê ì-bī? Ah kám bô "livestock" ê ì-sù? A-giâu 04:16, 18 Jul 2004 UTC Góa kan-na liáu-kái "畜生" ch ...

                                               

阿拉伯聯盟

阿拉伯聯盟 是一个北非洲佮西南亞的國家所組立的國際組織,這內底的成員國大部份是取阿拉伯語做的官方語言,組織成立的目的是向望遮的國家會當和齊相整會、相合扭搦所拄著的問題。 阿拉伯聯盟的成員國有: 摩洛哥Morocco - 1958年10月初1 阿拉伯聯合頭人國 - 1971年 ...

                                               

愛爾蘭

Tē-hō-miâ ê tùi-chiàu, tāi-ke bóng chham-khó: Éire - en:Republic of Ireland Éire-tó - en:Ireland Pak Ireland, Pak Éire - en:Northern Ireland Ulster - en:Ulster --Chùn-hiàn 18:26, 3 5g 2005 UTC

                                               

拉丁美洲

Ē-kha chit choā khó-lêng m̄-tio̍h: Lia̍p-teng Bí-chiu pau-hâm Tiong-lâm Bí-chiu só -ū ê kok-ka Tiong Bí-chiu ū-kóa kok-ka sī kóng Eng-gí--ê; nā-chún tùi gí-giân ê kak-tō lâi khoàⁿ, bē-sái kóng sī "Lia̍p"-teng kok-ka. A-giâu 13:05, 20 Jī-goe̍h 200 ...

                                               

波多黎各

"Estado Libre Asociado" hit-jī estado chiām-sî hoan-e̍k chò kok. Bí-kok ê chiu mā kiò estado. Chham-khó país. A-giâu 07:40, 10 Cha̍p-goe̍h 2005

                                               

臺灣基督教

Goá kā thoân- káu -sū kái choè thoân- kàu -sū. M̄-koh Tâi-Hoâ soàⁿ-téng sû-tián siá thoân- káu -sū. Hypercube 2009-nî 8-goe̍h 5-jἰt 02:26

                                               

綠色和平

Tâi-oân ê thó-hái chûn-tūi ū iōng "trawling" chit khoán ki-su̍t lia̍h-hî. Só -í góa siong-sìn èng-kai ū 1-ê Hō-ló-oē ê kóng-hoat. Hoān-sè sī "thoa-bāng", hoān-sè m̄ sī. A-giâu 04:11, 10 Káu-goe̍h 2005

                                               

國際赤十字佮紅月眉運動

國際赤十字佮紅月眉運動 是一个以拯救人類性命佮健康做目標的運動。雖罔這是一个規模蓋大的組織,毋過伊屬佇民間的營為,並無受著政府的控制。赤十字有一个出佇國際法的特殊工課,伊是唯一一个有國際法交仗任務的民間團體。這个國際運動有分做三个系項: 通世界的國 ...

                                               

經濟合作佮發展組織

經濟合作佮發展組織 ,英文: Organization for Economic Co-operation and Development ,簡寫做: OECD ,這是一个30个國家組立的國際組織,伊的會員國攏接受政府取民主的體系,嘛接受自由經濟,咱講若一个國家的政府無咧控制伊的公民佮企業的經濟發動,也這个國 ...

                                               

美洲國家組織

美洲國家組織 是一个總部佇華盛頓的國際組織,35个美洲國家攏是伊的會員國。 美洲國家組織佇事務處理有用四種語言;英語、法語、葡萄牙語佮西班牙語。 美洲的濟濟人佮政治人物攏捌想欲為人因的國家設立組織,佇這个過程中,美洲嘛捌有組立無仝的組織,當原初是1889- ...

                                               

國家的頭人

有" 国家的头人”这么说的吗?好像把闽南语低俗化了! 何况,真正的闽南语是这么发音的: 人 = jin 侬 = lang Chham-khó͘ Tâi-oân Kàu-io̍k-pō͘ ê sû-tián kah kî-tha Hàn-jī-khoan 漢字圈 ê Ûi-ki Pah-kho,in lóng iōng kok-ka goân-siú téng 국가 원수,Nguyên thủ ...

                                               

頭人

Án-ne Tân Chúi-píⁿ mā sǹg sī Eng-bûn ê "prince"? Chin koài-kî. A-giâu 14:01, 5 Aug 2004 M-chai li sim-mih i-su. Si an-choann i bo sng prince? si Machiavellian e i-su e prince?; ia-si head of state? Ia-si long si? Prince pun-lai to-si thau e i-su ...

                                               

加拿大

早期某些原住民語言也可拼作Canada ,且Canada與Kanata只是轉寫方式不同 。另外,閩南語也常用kha-ná-tah或ka-ná-tah 。此外,Canada是該國官方語拼法。Luuva 2011-nî 3-goe̍h 25-jἰt 18:49

                                               

巴勒斯坦

"Pa-le̍k-su-thèng" kám-sī sin hoat-bêng ê bêng-sû? Bûn-hiàn tó-ūi ē-tit chhōe tio̍h chit-ê kóng-hoat? Góa sī m̄-bat thiaⁿ kòe. A-giâu 13:16, 20 Jī-goe̍h 2006 OK, bô lâng kóng ē chhut tō-lí. Án-ne góa tō beh kā sóa tńg-khì ah o. A-giâu 01:46, 8 Sa ...

                                               

巴林

官方語言: 阿拉伯語 667.238 Chhōa頭的部長: Khalifa bin Salman Ali Khalifa 太子: Shaikh Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifa 王: Hamad bin Isa Al Khalifa 首都: 麥納瑪Manama 密度: 987/平方公里 面積: 665 平方公里 人口

                                               

東國

A-giau, To-sia li sia chit-phinn Tang-kok e siau-kai. Kam u kai-siau si an-choann kio-cho Tang-kok? -- Kaihsu 18:55, 12 Aug 2004 Góa m̄-chai goân-in neh. Lí nā chai, tō kā siá--ji̍p-khì. A-giâu 19:05, 12 Aug 2004 UTC OK, goá chit-má chai ah lah, ...

                                               

瑞西

Kám-siā, siá liáu chin hó. Nah bô mi̍h-kiaⁿ? Schwyzerdutsch m-si Sui-se e koann-hong gi-gian. – Kaihsu 09:54, 19 Nov 2004 UTC Góa chit-sî bōe-kì-tit:Pektiong 10:42, 19 Nov 2004 UTC

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →