Back

ⓘ Bêng-tī Î-sin sī 19-sè-kí boa̍t-kî, Ji̍t-pún só͘ chò--ê, ū chu-pún chú-gī sèng-chit-tek choân-bīn se-hoà kap hiān-tāi-hoà ê kái-kek ūn-tōng. Thàu-koè chit-ê ūn- ..                                               

Ngó͘-ki chhit-tō

Goki sititô ia̍h Ngó͘-ki chhit-tō, sī kó͘-chá Ji̍t-pún tī lu̍t-lēng-chè hā ê kok-thó͘ ōe-hun. Goki sī keng-ki khu-he̍k lāi ê 5-kok, koh hō-chò Kinai he̍k Gokinai. Tī keng-ki goā-kháu ê Ji̍t-pún kok-thó͘ o̍h Tiong-kok Tông-tiâu ê chè-tō͘, ōe-hun sêng sititô. Sititô chi-kan ū tairo, tyûro kap syôro ê hun-pia̍t, toā-sè ê hun-pia̍t mā tāi-piáu tio̍h tē-hng hoân-êng ê thêng-tō͘. Goki sititô ê chè-tō͘ thiaⁿ-kóng sī tī Tenmu Thian-hông chāi-ūi sî-tāi só͘ khak-li̍p ê. Lēng-goā, Hokkaidô goân-pún sī Ezoti 蝦夷地 Hê-î-tē, pēng-bô sio̍k-î chāi Goki sititô lāi; lo̍h-bóe tī Bêng-tī Î-sin liáu-āu chiah ...

                                               

Bân-lâm

Bân-lâm sī Hok-kiàn-séng lâm-pō tē-khu, pau-koat Chiang-chiu, Ē-mn̂g, Chôan-chiu chit saⁿ-ê tē-kip-chhī, pún-sin bô sǹg-sī 1 ê hêng-chèng tan-ūi.

                                               

Catalunya

Catalunya sī 1 ê tī Iberia Poàn-tó ê le̍k-sú bûn-hoà tē-tài, mā sī hiān-tāi Se-pan-gâ ê hêng-chèng khu chi-it, hō-chò Catalunya Chū-chú Siā-lí, tī Se-pan-gâ tang-pak. Catalunya ê siú-hú kap siāng-toā ê siâⁿ-chhī sī Barcelona.

                                               

Hái-kiap Se-hoāⁿ Keng-chè-khu

Hái-kiap Se-hoāⁿ Keng-chè-khu, kán-chheng Hái-se Keng-chè-khu ia̍h Hái-se, sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hok-kiàn-séng Jîn-bîn Chèng-hú tī 2004 nî thê-chhut ê chiàn-lio̍k kò͘-sióng. 2009 nî 5 goe̍h 4 hō chiau-khai ê Kok-bū-īⁿ Siông-bū Hōe-gī thó-lūn pēng goân-chek thong-kòe Koan-î Chi-chhî Hok-kiàn-séng Ka-khoài Kiàn-siat Hái-kiap Se-hoāⁿ Keng-chè-khu tek Jio̍k-kan Ì-kiàn, keng-kòe chìn-chi̍t-pō͘ siu-kái liáu-āu, iû Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Kok-bū-īⁿ hoat-pò͘. 2009 nî 5 goe̍h 14 hō, Tiong-kok Chèng-hú Bāng choân-bûn khan-teng Koan-î Chi-chhî Hok-kiàn-séng Ka-khoài Kiàn-siat Hái-k ...

Bêng-tī Î-sin
                                     

ⓘ Bêng-tī Î-sin

Bêng-tī Î-sin sī 19-sè-kí boa̍t-kî, Ji̍t-pún só͘ chò--ê, ū chu-pún chú-gī sèng-chit-tek choân-bīn se-hoà kap hiān-tāi-hoà ê kái-kek ūn-tōng. Thàu-koè chit-ê ūn-tōng, kā siōng-boé 1-ê bo̍k-hú Edo Bo̍k-hú sak--tó, hō͘ thian-hông chhin-sin lâi chú-chhî koán-lí kok-ka, kái-kek ê hoān-ûi, khan-sia̍p-tio̍h tiong-iong ê koaⁿ-chè, hoat-lu̍t chè-tō͘, hông-kiong thé-chè, sin-hūn kai-ki̍p, tē-hng hêng-chèng, kim-iông, bō͘-e̍k, sán-gia̍p, keng-chè, kàu-io̍k, goā-kau kap chong-kàu chèng-chhek téng-téng.

                                     

1. khài-lio̍k

Bêng-tī î-sin sī siáⁿ-mi̍h sî-chūn khai-sí--ê ū chē-chē khoán kóng-hoat tī-leh, khah e̍h--ê sī kí Ji̍t-pún nî-hō kái-chò Bêng-tī hit-tong-sî, iā-tō-sī 1868-nî 10--goe̍h 23 kū-le̍k 9--goe̍h chhoe 8, m̄-koh phó-thong kóng Bêng-tī î-sin ê sî, sī chí tāi-chèng hōng-hoân 大政奉還, ông-chèng ho̍k-kó͘ 王政復古 liáu-āu sio-liân-soà ê kái-kek, nā chhut-boé ê sî-kan, it-poaⁿ sī lia̍h se-lâm chiàn-cheng kiat-sok 1877-nî, lāi-koh chè-tō͘ kiàn-li̍p 1885-nî, hiàn-hoat thé-chè sêng-li̍p 1889-nî chit kúi-ê sī-kan-tiàm siōng-kài chē.

Chit-toāⁿ sî-kan ê sin chèng-hú, toā-pō͘-hūn sī kā hō-chò "Bêng-tī chèng-hú", "sin chèng-hú" iah "î-sin chèng-hú". Mā ū lâng in-ūi hit lāi-té ê būn-tê, kā phì-siùⁿ chò "phoan-hoa̍t chèng-hú", chit-khoán thé-hō sī in-ūi sin chèng-hú--ni̍h chin chē chú-iàu jîn-bu̍t sī Satuma-phoan kap Tyôsyû-phoan ê thâu-lâng, chú-iàu ê būn-tê sī chí Bêng-tī chèng-hú ê chhiú-lō͘ choan-chè, koh tiong-ki̍p í-siōng ê koaⁿ-oân tō chin hán jīn-iōng kū chèng-hú ê lâng, koân-le̍k pá-a̍k tī chi̍t-pō͘-hūn ê kiông-toā phoan-sú chhiú--ni̍h.

Bêng-tī î-sin chit-ê kóng-hoat sī Chiau-hô 昭和 sî-tāi liáu-āu chiah pìⁿ phó-phiàn--ê, nā hit-tang-chūn ê láng, tùi tāi-chèng hōng-hoân kap hùi-phoan tì-koān 廢藩置縣 ê kái-kek, sī kā kiò-chò "goissin"御一新.

Bêng-tī î-sin tī té sî-kan lāi-té tō hō͘ Ji̍t-pún ê kok-ka le̍k-liōng chám-jiân-á thê-seng, ē-tàng kap Se-kok sio pí-phēng, tì-sú A-chiu ta̍k-kok choaⁿ-á kā tòng-chò sī kīn-tāi kái-kek ê tián-hoān.

                                     

2. kái-kek ê hong-chiam

Bêng-tī sin chèng-hú ê kái-kek hong-chiam, siōng-ki-pún koh thâu-chi̍t-kiāⁿ tō sī ùi Edo Bo̍k-hú, iā-chiū-sī Tokugawa Bo̍k-hú kā chip-chèng-koân the̍h--lo̍h-lâi, kau tī thian-hông chhiú--ni̍h tāi-chèng hōng-hoân, ông-chèng ho̍k-kó͘, bo̍k-hú chū án-ne kiâⁿ-ji̍p le̍k-sú, koh lâi tō sī cháu-chhoē hong-sek, beh hō͘ Ji̍t-pún thang jip-chiūⁿ Au-chiu kap Bí-kok téng-téng ê kiông-kok, chit hong-bīn thang kū-thé tī 1868-nî ê Ngó͘-kò-tiâu Gū-sè-bûn 五箇条の御誓文 khoàⁿ--chhut-lâi. Kán-tan kóng, tō-sī thàu-koè ha̍p-gī thé-chè 合議体制, koaⁿ-bîn it-thé 官民一体, lâi chiâⁿ-chòe 1-ê kok-ka, koh phah-phoà kū-koàn-sì, poê-ióng kap sè-kài ta̍k-kok pêⁿ-chē-khí ê châi-tiāu.

Kóng-tio̍h beh ta̍t-sêng téng-koân chiah-ê bo̍k-phiau, siōng chia̍p thiaⁿ-tio̍h ê kháu-hō sī "bù-kok kiông-peng" 富国強兵 kap "si̍t-sán heng-gia̍p" 殖産興業.

Ji̍t-pún-kok Tāi-kun
                                               

Ji̍t-pún-kok Tāi-kun

Ji̍t-pún-kok Tāi-kun, kán-chheng Tāi-kun, sī Ji̍t-pún Kang-hō͘ sî-tāi Cheng-î Tāi-chiong-kun tī gōa-kau bûn-su lāi-bīn sú-iōng ê chi̍t ê chheng-hō thâu-hâm. Chit-ê chheng-hō chi̍t khai-sí sī tī tùi Tiâu-sián ông-tiâu ê gōa-kau siōng sú-iōng, āu-lâi mā tùi Liû-kiû-kok kap Au-chiu kok-kok sú-iōng Ji̍t-pún-kok Tāi-kun chit-ê chheng-hō. Bêng-tī Î-sin liáu-āu, Tāi-kun chiâⁿ-chò Ji̍t-pún kok-bîn tùi thian-hông pē-hā ê chun-chheng.

Hernán Cortés
                                               

Hernán Cortés

Hernán Cortés de Monroy y Pizarro sī hoat-kiàn sî-tāi ê Se-pan-gâ cheng-ho̍k-chiá. I siōng chhut-miâ ê sū-chek chiū sī chhui-húi Tiong-Lâm Bí-chiu ê Aztec kó͘-chá bûn-bêng, pēng-chhiáⁿ tī hiān-chāi ê Be̍k-se-ko khí-chō Se-pan-gâ si̍t-bîn-tē.

Tāi-an Chām (Tâi-pak-chhī)
                                               

Tāi-an Chām (Tâi-pak-chhī)

Tāi-an Chām tī î Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu, sī Tâi-pak Chia̍t-ūn Bûn-ô͘ Soàⁿ kap Tām-chúi Sìn-gī Soàⁿ kau-hōe ê chia̍t-ūn chhia-chām.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →