Back

ⓘ Ông. Khu-pia̍t: Ông sī chi̍t-ê hàn-jī sèⁿ. Tī m̄-sī kiōng-hô-kok ê kok-ka, kok-ông sī kok-ka ê thâu-lâng. Tī kó͘-chá sî-tāi, chu-hô͘ Hàn-jī: 諸侯 chiàm-tē kiàn- ..                                               

Bī-ông

Bī-ông Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si, kán-chheng Bī-ông, sī chi̍t keng tī 1959 nî sêng-li̍p ê Tâi-oân si̍t-phín kang-gia̍p kong-si. Bī-ông chú-iàu ê gia̍p-bū sī si̍t-phín chè-chō, chìn-chhut-kháu kap siau-siū téng. Gia̍p-bū hoān-ûi kàu Tang-lâm-a kok-tē. I-ê chú-iàu siong-phín chióng-lūi sī bī-sò͘, tāu-iû kap kî-thaⁿ tiâu-bī-liāu í-ki̍p phàu-mī, tiâu-bī si̍t-phín, ím-liāu, koàn-thâu, chiú-cheng ím-liāu téng-téng. "Ông-chú-mī" kap "Bī-ông Bī-cheng" sī i ū-miâ ê siong-phín. Hiān-jīm bêng-ū táng-sū-tiúⁿ Tân Kiàn-tiong sī Tân Cha-bó͘ ê tōa-kiáⁿ.

                                               

Caxton

Caxton sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

Comberton

Comberton sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

Bretton

Bretton sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

Haddon

Haddon sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

March (Cambridgeshire)

March sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

Sutton (Cambridgeshire)

Sutton sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

Manea

Manea sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

Newton (Cambridgeshire)

Newton sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

Kingston (Cambridgeshire)

Kingston sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

Hamerton

Hamerton sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

Shingay

Shingay sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

Maxey

Maxey sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

Coton

Coton sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

Wittering

Wittering sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

Milton (Cambridgeshire)

Milton sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

                                               

Alconbury

Alconbury sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pō͘ Cambridgeshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Cambridgeshire ê bîn-chèng kàu-khu

Ông
                                     

ⓘ Ông

Khu-pia̍t: Ông sī chi̍t-ê hàn-jī sèⁿ.

Tī m̄-sī kiōng-hô-kok ê kok-ka, kok-ông sī kok-ka ê thâu-lâng.

Tī kó͘-chá sî-tāi, chu-hô͘ Hàn-jī: 諸侯 chiàm-tē kiàn-li̍p kok-ka; kok-ka ê thâu-lâng hō-chòe "ông".

Hiān-tāi ū-ê kun-chú-chè Hàn-jī: 君主制 kok-ka ê gôan-siú, mā hō-chòe "ông".

                                               

2000 nî Liân-ha̍p Ông-kok

2000 nî Liân-ha̍p Ông-kok kài-siāu Liân-ha̍p Ông-kok tī 2000 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

                                               

2008 nî Liân-ha̍p Ông-kok

2008 nî Liân-ha̍p Ông-kok kài-siāu Liân-ha̍p Ông-kok tī 2008 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

                                               

2005 nî Liân-ha̍p Ông-kok

2005 nî Liân-ha̍p Ông-kok kài-siāu Liân-ha̍p Ông-kok tī 2005 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

                                               

2007 nî Liân-ha̍p Ông-kok

2007 nî Liân-ha̍p Ông-kok kài-siāu Liân-ha̍p Ông-kok tī 2007 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

                                               

2003 nî Liân-ha̍p Ông-kok

2003 nî Liân-ha̍p Ông-kok kài-siāu Liân-ha̍p Ông-kok tī 2003 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

                                               

2006 nî Liân-ha̍p Ông-kok

2006 nî Liân-ha̍p Ông-kok kài-siāu Liân-ha̍p Ông-kok tī 2006 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

                                               

2001 nî Liân-ha̍p Ông-kok

2001 nî Liân-ha̍p Ông-kok kài-siāu Liân-ha̍p Ông-kok tī 2001 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

                                               

2011 nî Liân-ha̍p Ông-kok

2011 nî Liân-ha̍p Ông-kok kài-siāu Liân-ha̍p Ông-kok tī 2011 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

                                               

2014 nî Liân-ha̍p Ông-kok

2014 nî Liân-ha̍p Ông-kok kài-siāu Liân-ha̍p Ông-kok tī 2014 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

                                               

2009 nî Liân-ha̍p Ông-kok

2009 nî Liân-ha̍p Ông-kok kài-siāu Liân-ha̍p Ông-kok tī 2009 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →