Back

ⓘ Khì-thé sī bu̍t-chit ê chi̍t khóan chōng-thài, lia̍p-chú tī chit-khóan siòng-thài iáu-bô kò͘-tēng ê hêng-thé chham thé-chek, lia̍p-chú ê o̍ah-tāng khah chū-iû. ..                                               

Pòaⁿ-tō-thé chong-tì chè-chō

Pòaⁿ-tō-thé chong-tì chè-chō sī the̍h-lâi chè-chō cheng-phìⁿ, chi̍t chióng ji̍t-siông sú-iōng ê tiān-khì kap tiān-chú khì-kiāⁿ tiong chek-thé tiān-lō͘ ê chhú-lí chè-têng. I sī chi̍t hē-lia̍t chiò-siàng kap hòa-ha̍k chhú-lí ê pō͘-sò͘, tī kî-tiong tiān-chú tiān-lō͘ ta̍uh-ta̍uh hêng-sêng tī sú-iōng sûⁿ pòaⁿ-tō-thé châi-liāu chè-chok ê cheng-phìⁿ téng. Si-lí-khóng sī kin-á-ji̍t siāng chia̍p-khoàiⁿ ê pòaⁿ-tō-thé châi-liāu, kî-thaⁿ iáu-koh ū kok-chióng ho̍k-ha̍p pòaⁿ-tō-thé châi-liāu. Ùi chi̍t khai-sí cheng-îⁿ ka-kang, kàu cheng-phìⁿ hong-chng chhek-chhì, ti̍t-kàu chhut-hòe, thong-siong su-iàu 6 ...

                                               

5 nāi-bí chè-têng

5 nāi-bí chè-têng sī pòaⁿ-tō-thé chè-chō chè-têng ê chi̍t ê chúi-pêng. Tī pòaⁿ-tō-thé khì-kiāⁿ chè-chō tiong, Kok-chè Khì-kiāⁿ kap Hē-thóng Lō͘-sòaⁿ Tô͘ kā 5 nāi-bí kang-gē tēng-gī chò 7 nāi-bí āu ê MOSFET ki-su̍t chat-tiám. Siong-iōng 5 nāi-bí chè-têng ki-î kū-iú FinFET ê to-cha̍h-ke̍k tiān-cheng-thé ki-su̍t. Iáu-koh ū í-keng chèng-bêng ê 5 nāi-bí GAAFET ki-su̍t, m̄-koh iáu-bōe siong-gia̍p-hòa. 2020 nî chho͘, Sam-seng Tiān-chú kap Tâi-chek-tiān í-keng khai-sí 5 nāi-bí chè-têng ê iú-hān hong-hiám chhì-sán, koh kè-ōe tī 2020 nî té khai-sí phoe-liōng seng-sán. 2020 nî 9 goe̍h 15, iû Tâi-chek ...

                                               

Ko-hiông Chhia-thâu

Ko-hiông Chhia-thâu, he̍k-chiá Ko-hiông Chhia-chām, ūi tī Ko-hiông-chhī Sam-bîn-khu, sī Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k, Ko-hiông Chia̍t-ūn ê tē-hā-hòa thih-lō͘ chhia-thâu. Pún chām sī Tâi-thih Chhiòng-koàn-sòaⁿ lâm-tōaⁿ, Pîn-tong sòaⁿ, Ko-hiông Lîm-káng sòaⁿ ê liân-chiap-tiám, sī Ko-hiông-chhī tiong-sim siōng tiōng-iàu--ê thih-lō͘ chhia-thâu, ia̍h-sī Ko-hiông To͘-hōe-khu kap lâm Tâi-oân siú-iàu--ê kau-thong choán-ūn chhu-liú, piⁿ-á ê Ko-hiông Kong-chhia-chām sī chōe-chōe tiâu Ko-hiông-chhī kong-chhia lō͘-sòaⁿ ê chóng-lō͘-thâu, tn̂g-tô͘ kheh-ūn tī sì-piⁿ siat ū kì-tiám iah choán-ūn-chām. Ch ...

                                               

Chia̍h-bah-bo̍k

Chia̍h-bah-bo̍k, La-teng hō-miâ Carnivora, sī thai-pôaⁿ tōng-bu̍t ē-kha ê chi̍t-ê bo̍k, lóng-chóng ū 17-ê kho, chhiau-kòe 260-ê bu̍t-chéng. Chhin-chhiūⁿ hîm, niau chham káu lóng-sī Carnivora. "Carnivora" sī lâi-chū La-teng-bûn ê carō kap vorāre, sī "ài chia̍h bah" ê ì-sù. Chit-lūi tōng-bu̍t ê thé-hêng tùi 11 cm ê Mustela nivalis chi̍t-chióng chhiah-chhí kàu 690 cm ê Mirounga leonina chi̍t-chióng hái-pà lóng-ū.

Khì-thé
                                     

ⓘ Khì-thé

Khì-thé sī bu̍t-chit ê chi̍t khóan chōng-thài, lia̍p-chú tī chit-khóan siòng-thài iáu-bô kò͘-tēng ê hêng-thé chham thé-chek, lia̍p-chú ê o̍ah-tāng khah chū-iû.

Tiān-iông-khì
                                               

Tiān-iông-khì

Tiān-iông-khì sī nn̄g ê kim-sio̍k pán chi-kan chûn-chāi choa̍t-iân kài-chit ê chi̍t chióng tiān-chú goân-kiāⁿ. Tiān-iông-khì lī-iōng nn̄g ê tō-thé chi-kan ê tiān-tiûⁿ lâi thú-chûn lêng-liōng; kî-tiong, nn̄g ê tō-thé tòa pêⁿ tōa ê tiān-o, m̄-koh hû-hō tian-tò.

NXP Pòaⁿ-tō-thé
                                               

NXP Pòaⁿ-tō-thé

NXP Pòaⁿ-tō-thé, chiân-sin sī Philips Pòaⁿ-tō-thé, iû Hô-lân khì-gia̍p Philips tī 1953 nî sêng-li̍p. 2006 nî 8 goe̍h 31 hō, kong-si chip-hêng-tiúⁿ Frans van Houten tī Pek-lîm hiòng kheh-hō͘ kap oân-kang soan-pò͘ kong-si ê sin miâ-hō. NXP Pòaⁿ-tō-thé bo̍k-chiân ē-tàng thê-kiong pòaⁿ-tō-thé, hē-thóng kap nńg-thé kái-koat hong-àn; sú-iōng tī khì-chhia, chhiú-ki-á, tì-hūi sek-pia̍t èng-iōng, tiān-sī, ki-siōng-ap í-ki̍p kî-thaⁿ tiān-chú siat-pī siōng.

                                               

14 nāi-bí chè-têng

14 nāi-bí chè-têng sī pòaⁿ-tō-thé chè-chō chè-têng ê chi̍t ê chúi-pêng. Siāng chá ê 14 nāi-bí khì-kiāⁿ sī iû Intel tī 2014 nî chè-chō. Tī 14 nāi-bí tiong, sú-iōng liáu to-têng tô͘-hêng pha̍k-kng bô͘-sek. 2014 nî 9 goe̍h, Intel thui-chhut tē-it tāi 14 nāi-bí chhú-lí-khì, chhái-iōng Broadwell bî-kè-kò͘.

Put-piàn chit-liōng
                                               

Put-piàn chit-liōng

Put-piàn chit-liōng sī chi̍t ê bu̍t-thé ia̍h hē-thóng pún-sin ê chit-liōng, bōe khì siū tio̍h hē-thóng chóng-thé sóa-tāng chêng-hêng ê éng-hióng.

Keng-lo̍k
                                               

Keng-lo̍k

Keng-lo̍k tī hàn-i-ha̍k lāi pī tòng-chò sī liân-lo̍k jîn-thé ngó͘-chōng lio̍k-hú kap ki-thé, ūn-hêng khì-hiat ê thong-lō͘, tōa--ê kiò keng-me̍h, sè--ê kiò lo̍k-me̍h.

Chōng-thài hong-thêng-sek
                                               

Chōng-thài hong-thêng-sek

Tī bu̍t-lí-ha̍k kap jia̍t-le̍k-ha̍k lāi, chōng-thài hong-thêng-sek sī the̍h-lâi biâu-su̍t jia̍t-le̍k-ha̍k hē-thóng ê jia̍t-le̍k-ha̍k hong-thêng-sek. Tī jia̍t-le̍k-ha̍k hē-thóng lāi ê kúi-nā-ê chōng-thài hâm-sò͘ ē-sái chioh-tioh chōng-thài hong-thêng-sek lâi piáu-ta̍t in chi-kan ê koan-hē. Tī jia̍t-le̍k-ha̍k léng-he̍k, siōng-chia̍p-khoàⁿ ê chōng-thài hong-thêng-sek chiū sī biâu-su̍t lí-sióng khì-thé hē-thóng ê lí-sióng khì-thé hong-thêng-sek.

                                               

180 nāi-bí chè-têng

180 nāi-bí chè-têng, mā hō-chò 0.18 bî-bí chè-têng, sī pòaⁿ-tō-thé chè-chō chè-têng ê chi̍t ê chúi-pêng, tāi-iok tī 1999 nî kàu 2000 nî chó-iū ta̍t-sêng. Che sī iû hit-tang-chūn ê léng-sian pòaⁿ-tō-thé kong-si Intel, Texas Instruments, Tâi-chek-tiān kap IBM só͘ oân-sêng. Chi̍t-kóa CPU chi̍t khai-sí sī iû chit-ê chè-têng só͘ chè-chō. Kî-tiong pau-koat Intel Pentium III chhú-lí-khì. Che sī tē-it ê kau-tō tn̂g-tō͘ pí the̍h-lâi kng-khek ê kng pho-tn̂g khah sè ê chè-têng.

Koan-tê
                                               

Koan-tê

Koan-tê iah-sī koan-iân, kì-hù, koan-chō͘, sī kā kā-tī ū--ê mi̍h, kim-gîn, châi-sán, he̍k-chiá sī khì-koan sàng hō͘ pa̍t-lâng iah-sī pa̍t--ê thoân-thé chò kong-kiōng chû-siān--ê tāi-chì. Khǹg lâng koan-iân--ê hêng-ûi kiò tê-iân, iân-tê iah-sī bō͘-koan.

AGM-114 Hellfire
                                               

AGM-114 Hellfire

AGM-114 Hellfire); AGM-114地獄火導彈) sī tsi̍t-tsióng to-pêñ-tâi, to-bo̍k-piau ê Bí-kok tsè-tsō tō-tuâñ. Tsú-iàu iōng-teh huán tsèn-tshia tsok-tsèn.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →