Back

ⓘ Lâng-miâ, he̍k-chiá jîn-bêng, sī jîn-lūi ūi tio̍h beh khu-hun kò-thé, hō͘ ta̍k-ê kò-thé ê te̍k-tēng miâ-chheng hû-hō. Lâng-miâ sī thàu-kòe gí-giân bûn-jī chu-sì ..                                               

Bô-miâ Sió-chām

Bô-miâ Sió-chām, he̍k-chiá Wretch, sī chi̍t ê í-keng chiong-chí ho̍k-bū ê Tâi-oân siā-kau ho̍k-bū bāng-chām. I-ê chiân-sin sī TANet ê hāu-hn̂g BBS chi it, tī 1999 nî sêng-li̍p, chú-iàu chhòng-siat-chiá sī hit-tang-chūn tha̍k Kok-li̍p Kau-thong Tāi-ha̍k Chu-sìn Kang-têng-ha̍k ê Kán Chì-ú. 2003 nî khí, cheng-ka bāng-lō͘ siòng-phō͘, blog, liû-giân-pán téng ho̍k-bū. 2004 nî ê hōe-oan sò͘-liōng ta̍t 20-bān lâng. 2005 nî chèng-sek siat-li̍p Bô-miâ Sió-chām Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si, siong-gia̍p bāng-chí hō-miâ chò "wretch". 2006 nî té, soan-pò͘ pēng-ji̍p Yahoo! Kî-mô͘, pēng tī 2007 nî chiâⁿ-chò Yah ...

                                               

Ài-hô

Ài-hô sī lâu koè Ko-hiông chhī-lāi ūn-hô-hoà ê chi̍t tiâu sè-tiâu hô. Tn̂g-tō͘ tāi-kài 12 kong-lí, goân-thâu tī Jîn-bú-khu. Ài-hô tī Ji̍t-pún sî-tāi kiò chòe Ko-hiông-chhoan 高雄川 Takao-gawa iah-sī Táⁿ-káu-chhoan 打狗川, chiàn-āu pat kái chòe Jîn-ài-hô 仁愛河. Nā koh khah thoân-thóng lâi kóng, Ài-hô ê bô-kâng hô-toāⁿ lóng ū bô-kâng ê miâ, kó͘-chá chāi-tē lâng it-poaⁿ sì kā hō chò "káng", chhan-chhiūⁿ "Thâu-chêng-káng", "Āu-piah-káng" téng-téng. "Ài-hô" chi̍t-ê miâ pún-sin sī tùi "Ài-hô Iû-chûn-só͘" 愛河遊船所 hō--lâi-ê.

                                               

Kim Pân Mûi

Kim Pân Mûi, iā hō-chò Kim Pân Mûi Sû-ōe, sī Tiong-kok Bêng-tiâu ê siáu-soat, sī sù-tāi kî-su chi-it. Kim Pân Mûi sī Tiong-kok le̍k-sú siōng, tē-it pō͘ iû bûn-jîn to̍k-li̍p chhòng-chok ê tiông-phian pe̍h-ōe sè-chêng chiuⁿ-hôe siáu-soat. Kim Pân Mûi ê chok-chiá hòa-miâ Lân-lêng Siàu-siàu-seng. Kim Pân Mûi sī 3-ê lâng-miâ ê cho͘-ha̍p, hun-pia̍t sī Se-mn̂g Khèng ê 3-ê sè-î kap cha-bó͘-kán Phoaⁿ Kim-liân, Lí Pân-jî, kap Pâng Chhun-mûi ; lēng-gōa, ū-lâng jīn-ûi Kim Pân Mûi iáu-ū koh-khah chhim-chân ê ì-gī, "Kim" tāi-piáu kim-chîⁿ, "Pân" tāi-piáu chiú, ah "Mûi" tāi-piáu sèng-io̍k.

                                               

Tiong-hôa Tâi-pak

Tiong-hôa Tâi-pak sī Tiong-hôa Bîn-kok tī kok-chè sài-sū ê chú-iàu miâ-chheng, kán-chheng Tiong-hôa-tūi ia̍h Tâi-oân-tūi. In-ūi sè-kài tōa-to-sò͘ kok-ka sêng-jīn "chi̍t ê Tiong-kok" ê gōa-kau chèng-chhek, 1981 nî 3 goe̍h 23 hō, Tiong-hôa Ò-lîm-phit-khek Úi-oân-hōe kap Kok-chè Ò-lîm-phit-khek Úi-oân-hōe tī Sūi-se chhiam-tēng hia̍p-gī kap he̍k-chún liáu-āu, koat-gī chhái-ēng chit-ê miâ-chheng, chò-ûi chham-ka kok-chè thé-io̍k ūn-tōng ê tāi-piáu-thoân miâ-chheng. Che hō͘ lâng kiò chò Ò-hōe bô͘-sek ia̍h Ò-ūn Bô͘-sek.

                                               

Tām-chúi Hî-lâng Bé-thâu

Tam-chui Hi-lâng Bé-thâu, hoat-tēng miâ-chheng ûi "Tam-chui te-jī hi-kang", si chit ê khiā-tī Tai-oân Sin-pak-chhī Tām-chúi-khu sai-pêng kū-iú kuan-kong kéng-tiám ê hî-káng, ūi-tī Tām-chúi-hô chhut-hái-kháu tang-hoaⁿ, si Pak-phō cha-kî tiōng-iàu ê hī-gia̍p Káng-kháu, kīn-óa Sua-lūn hai-chiu ik-tiûⁿ. Tī Tâi-pak-koān chèng-hú kap Hêng-chèng-īⁿ Lông-gia̍p Úi-oân-hōe ê "Hî-káng kong-lêng To-goân-hòa" kè-ōe hā, tē-it-kî kang-têng tī 2001-nî 3-ge̍h chèng-sek oân-kang pèng tùi-gōa khai-hòng, í i-ê ji̍t-lo̍h kéng-tì kap chhiⁿ ê hî-hè chhut-miâ, bo̍k-chêng tî-liáu koan-kong gû-lo̍k í-gōa, koh pó-ch ...

                                               

Tēng-sè hāu-èng

Tēng-sè hāu-èng, chi̍t-chióng jīn-ti phian-gō͘, lâng kheng-hiòng kè-siok iōng se̍k-sāi ê hong-hoat lâi kai-koatbūn-tê, chiū-sǹg-sī ū kî-thaⁿ ê "khak hó--ê" iah-sī "khah sek-ha̍p--ê" kai-koat hong-hoat. Chit-ê sim-lí hiān-siōng tī 1964 nî hông hoat-hiān, pēng-chhiáⁿ siat-kè chhut chē-chē sim-lí si̍t-giām lâi giām-chèng.

Lâng-miâ
                                     

ⓘ Lâng-miâ

Lâng-miâ, he̍k-chiá jîn-bêng, sī jîn-lūi ūi tio̍h beh khu-hun kò-thé, hō͘ ta̍k-ê kò-thé ê te̍k-tēng miâ-chheng hû-hō. Lâng-miâ sī thàu-kòe gí-giân bûn-jī chu-sìn lâi khu-pia̍t jîn-kûn kò-thé chha-īⁿ ê piau-chì. In-ūi ū lâng-miâ ê chûn-chāi kap sú-iōng, lâng kap lâng chi-kan chiah ē-ēng chèng-siông kau-óng. Lâng-miâ ê chhut-hiān kap sú-iōng sī tī gí-giân sán-seng liáu-āu. Ta̍k-ê chéng-cho̍k ia̍h-sī bîn-cho̍k lóng ū lâng-miâ hō-miâ ê si̍p-koàn. Chit khoán si̍p-koàn siū-tio̍h le̍k-sú, siā-hōe, bîn-cho̍k téng-téng chē-chē bûn-hòa in-sò͘ ê éng-hióng; chi̍t ê lâng ê miâ-jī thong-siông lóng ū it-tēng ê hâm-gī.

Lâng-miâ ê cho͘-sêng tī sūn-sī siōng ê chha-pia̍t; tang-hong kap se-hong bô-kāng. Tang-hong ê lâng-miâ sī sèⁿ-sī siá tī miâ-jī ê thâu-chêng; se-hong sī tian-tò-péng, kā sèⁿ-sī siá tī miâ-jī ê āu-piah. Tang-hong sūn-sī ê lâng-miâ chú-iàu hun-pò͘ tī Tang-a, Magyar, kap Hui-chiu ê pō͘-hūn só͘-chāi; se-hong sūn-sī ê lâng-miâ chú-iàu hun-pò͘ tī Se-au, Bí-chiu, Ò-chiu, kap Sin Jia̍t-lân-jia téng-téng só͘-chāi. Hô-ló Bîn-cho̍k ê lâng-miâ sūn-sī sio̍k-î tang-hong ê sūn-sī.

Ke-lâng-hô
                                               

Ke-lâng-hô

Ke-lâng-hô sī Tâi-oân pak-pō͘ ê chi̍t tiâu hô-chhoan, tn̂g-tō͘ 86.4 kong-lí, lâu keng-kòe Ke-lâng-chhī, Sin-pak-chhī kap Tâi-pak-chhī. Chit tiâu khe sui-jiân hō-chò "Ke-lâng", put-kò si̍t-chè-siōng i-ê chú-liû kap chi-liû toā-hūn lóng tī Sin-pak-chhī kap Tâi-pak-chhī kéng-lāi, tī Ke-lâng-chhī ê pō͘-hūn kan-na 15 kong-lí niā. Ke-lâng-hô iā sī Tâi-oân chió-sò͘ ēng "hô" lâi hō-miâ ê khe-lâu.

Chhòng-sī kái-bêng
                                               

Chhòng-sī kái-bêng

Chhòng-sī kái-bêng, tī hiān-kin ê Hân-kok iā hō chò Ji̍t-pún-sek sèng-bêng kiông-iàu, sī Tiâu-sián Chóng-tok-hú tī Tiâu-sián Ji̍t-pún sî-tāi 1939 nî pan-pò͘ ê chi̍t hāng beh kā Tiâu-sián lâng-miâ kái chò Ji̍t-pún lâng-miâ ê hoat-lēng, iā sī hông-bîn-hoà ūn-tōng ê kî-tiong chi̍t ê chèng-chhek.

Barton Kūn (Kansas)
                                               

Barton Kūn (Kansas)

Barton Kūn sī tī 1867 nî ê sî khai-siat, miâ sī tùi Clara Barton Bí-kok Âng Si̍p-jī ê chhòng-siat-chiá só͘ hō, sī Kansas î-it chiàu cha-bó͘ ê miâ lâi hō ê kūn hō-miâ.

Saône-et-Loire
                                               

Saône-et-Loire

Saône-et-Loire sī Hoat-kok ê chi̍t-ê koān, jîn-kháu ū 548.000, thó͘-tē bīn-chek 8.575 km². Tē-hō-miâ sī hō "Saône Hô kap Loire Hô" ê ì-sù.

Seine-et-Marne
                                               

Seine-et-Marne

Seine-et-Marne sī Hoat-kok ê chi̍t-ê koān, jîn-kháu ū 1.260.000, thó͘-tē bīn-chek 5.915 km². Tē-hō-miâ sī hō "Seine Hô kap Marne Hō" ê ì-sù.

Siān-û
                                               

Siān-û

Siān-û sī Hiong-lô͘-lâng tùi in pō͘-lo̍k liân-bêng ê thâu-lâng ê chheng-ho͘, ū "khoah" ê ì-sù. "Siān-û" chit-ê miâ-hō ùi Mō͘-tùn Siān-û ê lāu-pē Thiô-bân Siān-û khai-sí sú-iōng, jiân-āu it-ti̍t ēng kàu Hiong-lô͘ bia̍t-bông ûi-chí. Tī Tong Hàn kap Sam-kok sî-tāi, ū O͘-oân kap Sian-pi ê pō͘-lo̍k ēng chit-ê miâ-hō. Tiong-sè sî, chit-ê miâ-hō khì hō͘ Khó-hān chhú-tāi.

                                               

Tè-ông-phang

Tè-ông-phang sī chi̍t khoán hó͘-thâu-phang, in phang-siū ê khak khah kāu, só͘-í in ē-ēng khiā-soaⁿ-téng. Tâi-oân ê tè-ông-phang ū ha̍k-chiá jīm-ûi sī bô-kāng ê te̍k-iú-chióng, hō-miâ chò Vespa Wilemani ; mā ū lâng jīm-ûi sī kâng-chióng īⁿ-miâ.

Asendorf, Harburg
                                               

Asendorf, Harburg

Asendorf, Harburg sī Tek-kok Niedersachsen Chiu Harburg Kūn ê chi̍t-ê chhī-tìn. Choân siâⁿ jîn-khaú 1873 lâng, chóng bīn-chek 14.70 pêng-hong kong-lí.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →