Back

ⓘ Siā-hōe bîn-chú sī chū 19 sè-kí bóe-kî kap 20 sè-kí chho͘-kî khai-sí chhut-hiān ê chi̍t chióng chèng-tī ê ì-sek hêng-thài. Siā-hōe bîn-chú sī chiông Marx-chú-gī ..                                               

Kok-chhek hōe-siā

Kok-chhek hōe-siā sī thè Ji̍t-pún ê kè-ōe keng-chè ho̍k-bū ê pòaⁿ-koaⁿ pòaⁿ-bîn ê kong-si. Chia-ê kong-si chú-iàu chûn-chāi tī Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn kî-kan. Kok-chhek hōe-siā to-sò͘ tī Ji̍t-pún ê si̍t-bîn-tē, mā ū pō͘-hūn tī Ji̍t-pún pún-thó͘. Tī si̍t-bîn-tē ê kok-chhek hōe-siā ū Pak Chi-ná Khai-hoat, Tiong Chi-ná Khai-hoat, Tâi-oân Thok-si̍t, Hôa-thài Khai-hoat téng. Tī Ji̍t-pún pún-thó͘ ê kok-chhek hōe-siā ū Tāi Ji̍t-pún Hâng-khong, Tang-a Hái-ūn téng. Boán-chiu-kok chò-ûi Ji̍t-pún ê ka-lé-kok, mā ū chi̍t-kóa kok-chhek hōe-siā, chhin-chhiūⁿ Boán-chiu Tāng-kang-gia̍p Khai-hoat, Boán ...

                                               

Jîn-bîn tāi-piáu tāi-hōe chè-tō͘

Jîn-bîn tāi-piáu tāi-hōe chè-tō͘ sī Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê "kin-pún chèng-tī chè-tō͘". Jîn-bîn tāi-piáu tāi-hōe, kán-chheng jîn-tāi ia̍h jîn-tāi-hōe, hiān-hêng hoat-lē Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiàn-hoat tē-jī tiâu tēng-gī "jîn-bîn hêng-sú kok-ka khoân-le̍k ê ki-koan sī Choân-kok Jîn-bîn Tāi-piáu Tāi-hōe kap tē-hng kok-kip jîn-bîn tāi-piáu tāi-hōe." Chiàu hiān-tāi hiàn-chèng kè-kò͘ lâi kóng, i eng-tong sio̍k-î kok-ka he̍k-sim li̍p-hoat ki-koan, "jîn-tāi" mā ū siông-siat "siông-úi-hōe" thóng-niá choân-hōe, hêng-sek siōng tī tāi-hōe hōe-kî í-gōa tāi-lí choân-hōe ê khoân-le̍k.

                                               

Âng-si̍p-jī Kok-chè Úi-oân-hōe

Âng-si̍p-jī Kok-chè Úi-oân-hōe sī chóng-pō͘ siat tī Sūi-se Genève ê jîn-tō-chú-gī ki-kò͘. Kin-kù Genève Kong-iok kap si̍p-koàn kok-chè-hoat ê kui-tēng, kok-chè siā-hōe hù-û Âng-si̍p-jī Kok-chè Úi-oân-hōe te̍k-koân kap hoat-lu̍t bián-chek-koân, pó-hō͘ kok-lāi bú-chong chhiong-tu̍t kap kok-chè-sèng bú-chong chhiong-tu̍t ê siū-lān-chiá. Chia-ê siū-lān-chiá pau-koat chiàn-siong-chiá, chiàn-hû, lān-bîn, pêng-bîn kap kî-thaⁿ hui-chiàn-tò͘-oân. Âng-si̍p-jī Kok-chè Úi-oân-hōe ê úi-oân kan-nā ē-sái sī Sūi-se ê kong-bîn, jî-chhiáⁿ sin úi-oân iû úi-oân-hōe thui-soán. Tn̂g-kî í-lâi, Âng-si̍p-jī Kok-ch ...

                                               

Î-bîn

Î-bîn sī jîn-kháu tī khong-kan téng liû-tōng ê hiān-siōng, ia̍h-sī tùi chi̍t-ê só͘-chāi poaⁿ-sóa kàu lēng-gōa chi̍t-ê só͘-chāi tēng-ki ê lâng. Tī hiān-tāi í bîn-cho̍k kok-ka ûi chú-thé ê kok-chè thé-hē hā, î-bîn hiān-siōng ē-sái hun-chò kok-kéng lāi ê î-bîn í-ki̍p khoà-kok-kéng ê î-bîn; khoà-kok-kéng ê î-bîn koh hun-chò î-bîn chhut-kéng emigration kap gōa-lâi î-bîn immigration nn̄g-chióng. Tùi hoat-kiàn sî-tāi í-lâi, î-bîn lô-kang chiâⁿ-chò khoà-kok-kài jîn-kháu sóa-tāng ê tōa-chong; tòe-tio̍h keng-chè choân-kiû-hòa ê chhim-hòa, kok-chè î-bîn lô-kang ê kui-hoān, koân-ek pó-chiòng kap siong ...

                                               

Tâi-oân Bûn-gē-ka Hia̍p-hōe

Tâi-oân Bûn-gē-ka Hia̍p-hōe, 1939 nî 12 goe̍h 4 hō, iû Tâi-oân Si-jîn Hia̍p-hōe kái-cho͘, tī Tâi-pak sêng-li̍p. Hōe-oân chóng-kiōng 62 lâng, iû N̂g Tek-sî kap Se-chhoan Boán chò tiû-pī úi-oân. Hit-sî chham-ú ê Tâi-oân chok-ka ū Ông Io̍k-lîm, Ông Phek-chiau, Koeh Chúi-thâm, Khu Sûn-kong, Khu Éng-hàn, N̂g Tek-sî, Ngô͘ Sin-êng, Chiu Kim-pho, Chng Pôe-chho͘, Tiuⁿ Bûn-khoân, Iûⁿ Chhì-chhiong, Iûⁿ Hûn-phêng, Nâ Ìm-téng, Lêng Eng-chong, Lîm Hong-liân kap Lîm Bōng-liông téng lâng. Keh-nî ê 1 goe̍h chhe 1, hia̍p-hōe ê ki-koan cha̍p-chì Bûn-gē Tâi-oân chhòng-khan, iû Ji̍t-pún chok-ka Se-chhoan Boán ...

                                               

Pe̍k-siâ-toān

Pe̍k-siâ-toān sī chin chhut-miâ-ê Tiong-kok bîn-kan thoân-soat, chham Bēng-kiong-lú, Gû-nn̂g Chit-lú kah Niû-soaⁿ-pek ú Chiok-eng-tâi ha̍p-chheng Tiong-kok Sù-tāi Bîn-kan-thoân-soat. Pe̍k-siâ-toān mā hō-chòe Khó͘-sian ú Pe̍k-liông-chú. Pe̍k-siâ-toān ê kò͘-sū tī Sòng-tiâu chiū í-keng chhut-hiān, Chheng-tiâu ê sî-chūn khai-sí tām Tiong-kok ê siā-hōe bîn-kan sî-kiâⁿ. Pe̍k-siâ-toān kóng-ê sī chi̍t-ê jîn-hêng siâ-chiⁿ kah chi̍t-ê hoân-jîn ê ài-chêng kò͘-sū. Chit-ê thoân-soat ê kò͘-sū sī tī Hâng-chiu, So͘-chiu kah Tìn-kang téng-téng só͘-chāi hoat-seng.

Siā-hōe bîn-chú
                                     

ⓘ Siā-hōe bîn-chú

Siā-hōe bîn-chú sī chū 19 sè-kí bóe-kî kap 20 sè-kí chho͘-kî khai-sí chhut-hiān ê chi̍t chióng chèng-tī ê ì-sek hêng-thài. Siā-hōe bîn-chú sī chiông Marx-chú-gī hun-lî chhut-lâi ê chōe-chōe hun-chi chi-it. Siā-hōe bîn-chú chú-tiuⁿ thàu-kòe bîn-chú lâi chìn-hêng piàn-kek, kiàn-li̍p chi̍t ê hōng-hêng Siā-hōe-chú-gī ê siā-hōe.

                                               

Jîn-bîn bîn-chú choan-chèng

Jîn-bîn bîn-chú choan-chèng chiū sī "tùi chiàm choân-kok jîn-kháu choa̍t tāi-to-sò͘ ê jîn-bîn si̍t-hêng bîn-chú, tùi ke̍k chió-sò͘ te̍k-tùi hūn-chú si̍t-si choan-chèng", it-poaⁿ pī jīn-ûi sī bû-sán kai-kip choan-chèng hêng-sek ê chi̍t chióng, tī Tiong-kok siā-hōe-chú-gī tiong "kū-iú kin-pún-sèng ì-gī". "Jîn-bîn bîn-chú choan-chèng" siāng chá iû Mô͘ Te̍k-tong thê-chhut, pī siá ji̍p 1954 nî pán kap 1982 nî pán ê Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiàn-hoat.

                                               

Tan-be̍h chèng-tóng lia̍t-pió

Å Tan-be̍h Bîn-cho̍k Siā-hōe Ūn-tōng U To̍k-li̍p Tóng De Uafhængige K Tan-be̍h Kiōng-sán Tóng Danmarks Kommunistiske Parti Y Chó-phài Siā-hōe Tóng Venstresocialisterne K Ki-tok-kàu Bîn-chú Tóng Kristendemokraterne Z Chìn-pō͘ Tóng Fremskridtspartiet E Chèng-gī Tóng Retsforbundet

Tiong-hôa Bîn-kok Ōe-seng Hok-lī Pō͘
                                               

Tiong-hôa Bîn-kok Ōe-seng Hok-lī Pō͘

Ōe-seng Hok-lī Pō͘, kán-chheng Ōe-hok-pō͘, sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú iú-koan kong-kiōng ōe-seng, i-liâu kiān-khong kap siā-hōe hok-lī sū-bū ê chòe-ko chú-koán ki-koan, mā kàm-tok kok koān-chhī chèng-hú ê ōe-seng kap siā-hōe kio̍k-chhù. I-ê chiân-sin sī 1971 nî sêng-li̍p ê Hêng-chèng-īⁿ Ōe-seng Sú, tī 2013 nî seng-keh kái-miâ.

Tiong-hôa Bîn-kok Lô-tōng-pō͘
                                               

Tiong-hôa Bîn-kok Lô-tōng-pō͘

Lô-tōng-pō͘ sī Tiong-hoa Bîn-kok lô-kang, jîn-le̍k chu-goân téng-téng lô-tōng sū-bū siong-koan ê siōng-koân chú-koán ki-koan, pēng-chhiáⁿ hū-chek pān-lí siā-hōe pó-hiám-lūi ê lô-kang pó-hiám, iáu-koh-ū tāi-pān kok-bîn-nî-kim pó-hiám.

                                               

Tâi-oân Kong-bîn Tīn-sòaⁿ

Tâi-oân Kong-bîn Tīn-sòaⁿ sī Tâi-oân ê kong-bîn ūn-tōng cho͘-chit chi it, kong-khai thê-chhut 14 hāng "kong-bîn chèng-kong", chìn-hêng siā-hōe tùi-ōe, lâi éng-hióng Tâi-oân kok tōa chèng-tóng chèng-chhek, lâi ta̍t-sêng chó͘-chí bîn-chú kheng-tôe ê sò͘-kiû, pēng chhî-sio̍k thui-tōng kái-siān Tâi-oân ê kok hāng ūn-tōng.

                                               

Chiong-hòa Gîn-hâng (Ji̍t-pún sî-tāi)

Tu-sek Hōe-siā Chiong-hòa Gîn-hâng sī Tâi-oân tī Ji̍t-pún sî-tāi ê gîn-hâng hōe-siā, pún-siā siat tī Tâi-tiong-chhī Tāi-chèng-teng. Gîn-hâng sī 1905 nî 6 goe̍h chhòng-li̍p, tī Tâi-oân kok-tē siat ū chi-tiàm kap chhut-tiuⁿ-só͘. Chiàu 1943 nî chu-liāu, tōa tu-chú 株主; kó͘-tong pau-koat Haeno Eiitirô 波江野英一郎, Lîm Hûn-liông, Tâi-oân Siong-kong Gîn-hâng téng-téng. Chiàn-āu hōe-siā chu-sán hō͘ Tiong-hoa Bîn-kok chèng-hú chiap-siu, têng cho͘ chò Chiong-hòa Siong-gia̍p Gîn-hâng.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →