Back

ⓘ E̍k-cheng chiū sī e̍k-thài cheng-thé, sok-siá chò LC. E̍k-cheng sī siòng-thài ê chi̍t chióng, in-ūi i ū chin te̍k-pia̍t ê bu̍t-lí-ha̍k kap hòa-ha̍k sèng-chit, s ..                                               

Koan-tn̂g E̍k-hòa Thian-jiân-khì Chiap-siu-chām

Koan-tn̂g E̍k-hòa Thian-jiân-khì Chiap-siu-chām, koh kiò chò Tē-saⁿ Chiap-siu-chām ia̍h Koan-tn̂g E̍k-hòa Thian-jiân-khì Chhiúⁿ, kán-chheng Sam-chiap, sī Tâi-oân ê Tâi-oân Tiong-iû Kong-si tng-teh heng-kiàn ê tē-saⁿ chō e̍k-hòa thian-jiân-khì chiap-siu-chām, tī Thô-hn̂g-chhī Koan-im-khu ê Tōa-thâm Koan-tn̂g Kang-gia̍p-khu kiam kang-gia̍p-káng lāi. Khí ê bo̍k-tek sī beh kā ùi kok-gōa chìn-kháu e̍k-hòa thian-jiân-khì keng-kòe tû-chûn, ka-ap, khì-hòa kap kè-liōng liáu-āu, ēng thian-jiân-khì kóng-sòaⁿ sàng hō͘ kīn-óa ê Tâi-oân Tiān-le̍k Kong-si Tōa-thâm Hoat-tiān-chhiúⁿ sin-cheng #7, #8, #9 ji ...

                                               

Chiūⁿ-chhī kong-si

Chiūⁿ-chhī kong-si sī chi̍t chióng kong-chiòng kong-si ê chi̍t chióng, sī chí ē-tàng tī chèng-koàn kau-e̍k-só͘ kong-khai kau-e̍k kong-si kó͘-phiò kap chè-koàn téng ê kó͘-hūn iú-hān kong-si. Kong-si kā i-ê chèng-koàn kap kó͘-hūn tī chèng-koàn kau-e̍k-só͘ chiūⁿ-chhī liáu-āu, kong-chiòng jîn-sū ē-tàng kin-kì kok kau-e̍k-só͘ ê kui-chek, lâi chū-iû bé-bē siong-koan chèng-koàn kap kó͘-hūn, bé-ji̍p kó͘-hūn ê kong-chiòng jîn-sū chiū chiâⁿ-chò kong-si ê kó͘-tong, hiáng-iú khoân-ek. Kong-si kā chèng-koàn kap kó͘-hūn chiūⁿ-chhī ê goân-in chiâⁿ chē chióng. It-poaⁿ chêng-hóng hā, kong-si kā chèng-koàn ...

                                               

Hôa-lē tek Mō͘-hiám

Hôa-lē tek Mō͘-hiám sī Tâi-ôan chhòng-chok koa-chhiú Tân Khí-cheng ê tē-sî tiuⁿ im-ga̍k choan-chip, kū-lî téng chi̍t tiuⁿ choan-chip "Groupies 吉 i chhiú" keh liáu saⁿ nî ê sî-kan. Choan-chip tiong, i iau-chhiáⁿ liáu Chiong Sêng-hó͘, Kenny, Tân Kiàn-kî, 捲毛, Chhòa Khun-kî kap Lîm Sim-î im-ga̍k-lâng, tàu-la̍t tī 2004 nî-bóe tī "Tām-chúi tōng-bu̍t-hn̂g" lio̍k-chè, pēng chiong lio̍k-chè kè-thêng 製作成 chi̍t tiuⁿ miâ 為 "16 thiⁿ" ê DVD chìn-hêng 發售. 其 āu, koh kàu 北京錄製絃樂kap由Dough Sax chìn-hêng 母帶 āu 期 chhù-lí, 最 āu 製作 ôan-sêng.

                                               

Se-pan-gâ Tè-kok

Se-pan-gâ Tè-kok á Se-pan-gâ Si̍t-bîn Tè-kok sī sè-kài siōng tē-it phoe chin-chiàⁿ ì-gī ê choân-kiû tè-kok kap si̍t-bîn tè-kok chi-it, mā iā-sī sè-kài le̍k-sú siōng toā ê tè-kok chi-it, pī jīn-ûi sī thâu-chi̍t-ê ji̍t-put-lo̍h tè-kok.

                                               

Hok-kiàn-séng ê keng-chè

Hok-kiàn sī keng-chè hoat-tián liáu siōng-kín ê séng-hūn chi-it, 2010 nî ê keng-chè chóng-liōng sī Tiong-kok tē-12 miâ. Chiàu 1979 chì 2007 nî ê 29 tang ê choa̍t-tùi pí-kàu, 2007 nî GDP chóng-liōng sī 1978 nî ê 138.02 pōe; chiàu put-piàn kè-siàu thui-sǹg, GDP ta̍k-nî pêng-kin cheng-tióng-lu̍t sī 12.4%, cheng-tióng sok-tō͘ kīn-chhù-î Kńg-tang kap Chiat-kang chit nn̄g ê séng-hūn. 2010 nî ê GDP cheng-tióng 13.8%, kīn-chhù-î Thian-tin-chhī, Tiōng-khèng-chhī, Sù-chhoan-séng, cheng-hok sī choân-kok tē-4 miâ. 2016 nî ê GDP chóng-liōng sī 2.59-bān-ek Jîn-bîn-pè. 1978 chì 2008 nî, ū 21 tang ê GDP n ...

                                               

Gō͘ tōa sò͘-kiû, khoat-it put-khó

Gō͘ tōa sò͘-kiû, khoat-it put-khó, sī Hoán-sàng-tiong Ūn-tōng--ê kháu-hō, ì-sù sī: "Gō͘ hāng Hoán-sàng-tiong ūn-tōng--ê sò͘-kiû lóng ài si̍t-hiān, khiàm-khoat chi̍t hāng mā bōe-ēng-tit".

                                               

Bêng-ki Iú-ta̍t Chi̍p-thoân

Bêng-ki Iú-ta̍t Chi̍p-thoân só͘ hâm-kài ê léng-he̍k ū tiān-náu, thong-sìn, siau-hùi tiān-chú sán-phín ê thoân-thóng 3C sán-phín téng gián-hoat kap chè-chō ho̍k-bū, i tī po̍h-mo̍͘h e̍k-cheng ki-su̍t kap BenQ phín-pâi hêng-siau pau-chong, tī choân-kiû sió ū ti-miâ-tō͘. Bêng-ki Tiān-thong 明基電通 tī 1984 nî sêng-li̍p, oân-kang jîn-sò͘ 1900 lâng, chu-pún-gia̍h 38.55 ek îⁿ. Ui-le̍k-bêng Tiān-chú 威力盟電子 tī 1994 nî sêng-li̍p, oân-kang jîn-sò͘ 2100 lâng, chu-pún-gia̍h Sin-tâi-phiò 16 ek îⁿ. Bêng-ki Iú-ta̍t Bûn-kàu Ki-kim-hōe tī 2003 nî sêng-li̍p. Bêng-ki Châi-liāu 明基材料, goân-té ê Ta̍t-sìn ...

                                               

Il Postino

Il Postino sī 1994 nî Italia tō-ián Michael Radford chí-tō ê iáⁿ-hì. Chit-chhut hì chi̍t-khai-sí tī Bí-kok khai-ián sī iōng The Postman ê miâ. Sī ti̍t-chiap kā Italia-gí phiau-tê hoan-e̍k chò Eng-gí. M̄-koh lō͘-boé in-ūi Kevin Costner ê kâng-miâ iáⁿ-hì khai-ián, chit-phìⁿ chhut-pán ê DVD to̍h lóng-sī iōng Il Postino: The Postman ê miâ. Iōng Eng-bûn siá ê iáⁿ-hì phêng-lūn it-poaⁿ mā lóng-sī iōng i-ê Italia-gí pún-miâ lâi chheng. Chit-phìⁿ kè-khang iáⁿ-phìⁿ kan-sia̍p tio̍h chi̍t-ê Chile si-jîn Pablo Neruda kap chi̍t-ê siū i éng-hióng khai-sí tha̍k si, siá si ê the̍h-phoe-ê chiâⁿ-chò pêng-iú ...

                                               

Ē-mn̂g-im Sin Jī-tián

Ē-mn̂g-im Sin Jī-tián, goân-bûn ti̍t-e̍k chò Chìn-chiu, Chiang-chiu kap Formosa kok chiu ê Ē-mn̂g Pe̍h-ōe Jī-tián, 1913 nî tī Tâi-lâm chhut-pán, iû So͘-kat-lân Tiúⁿ-ló Kàu-hōe thoân-kàu-sū Kam Ûi-lîm pian-siá ê chi̍t phō hâm-kài Choân-chiu, Chiang-chiu kap Tâi-oân kháu-im ê Bân-lâm-gú Tâi-oân-ōe jī-tián, sio̍k-chheng Kam Jī-tián. 2009 nî, Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò Siā tiông-sin siu-tēng liáu-āu chài-pán, chheh-miâ kái chò Kam Ûi-lîm Tâi-gú Jī-tián.

E̍k-cheng
                                     

ⓘ E̍k-cheng

E̍k-cheng chiū sī e̍k-thài cheng-thé, sok-siá chò LC. E̍k-cheng sī siòng-thài ê chi̍t chióng, in-ūi i ū chin te̍k-pia̍t ê bu̍t-lí-ha̍k kap hòa-ha̍k sèng-chit, só͘-í chū 20 sè-kí tiong-kî khai-sí pī kóng-hoat ê èng-iōng tī kheng-po̍k-hêng ê hián-sī-khì ki-su̍t hong-bīn. E̍k-cheng iáu-ū tiān-lî-thé kap khì-thài, e̍k-thài iáu-ū kò͘-thài kāng-khoán lóng sī bu̍t-chit ê siòng-thài, chí-sī e̍k-cheng ê sán-seng su-iàu hêng-chōng khah te̍k-pia̍t ê hun-chú cho͘-ha̍p chiah ē chhut-hiān, só͘-í khah bô hiah chia̍p-khòaⁿ. E̍k-cheng ē-ēng liû-tōng, jî-chhiáⁿ koh ū kiat-chiⁿ ê kong-ha̍k sèng-chit. E̍k-cheng ê cho͘-sêng bu̍t-chit sī chi̍t chióng iú-ki hòa-ha̍p-bu̍t.

Hôa-ûi
                                               

Hôa-ûi

Hôa-ûi Ki-su̍t Iú-hān Kong-si sī Tiong-kok chi̍t-keng chiông-sū thong-sìn kái-koat hong-àn ê kiong-èng-siong, chóng-pō͘ ūi-tī Kńg-tang-séng ê Chhim-chùn-chhī. Hôa-ûi tī 1987 nî chù-chheh sêng-li̍p, gia̍p-bū hoān-ûi khan-liân tiān-sìn bāng-lō͘, khì-gia̍p bāng-lō͘, siau-hùi-chiá kap hûn-toan ūn-sǹg. I-ê tiān-sìn bāng-lō͘ sán-phín chú-iàu pau-koat thong-sìn bāng-lō͘ tiong ê kau-oāⁿ bāng-lō͘, thoân-su bāng-lō͘, bû-soàⁿ kap iú-soàⁿ kò͘-tēng chiap-ji̍p

                                               

Jī-chhit Pō͘-tūi

Jī-chhit Pō͘-tūi, ia̍h Tâi-oân Bîn-chú Liân-kun, sī Jī-jī-pat sū-kiāⁿ hoat-seng sî, tī Tâi-tiong tē-khu, iû Siā Soat-hông, Cheng E̍k-jîn, Chhòa Thiat-sêng téng lâng só͘ kiōng-tông chó͘-sêng kap léng-tō ê hoán-khòng Kok-bîn Chèng-hú ê bú-chong bîn-kun chó͘-chit. Jī-chhit Pō͘-tūi sī Jī-jī-pat hoat-seng hit-tang-chūn kui-bô͘ siāng tōa, î-chhî siāng kú ê hoán-khòng sè-le̍k chó͘-chit, iā sī hit-tang-chūn choân Tâi-oân bîn-chiòng chhù-pin-thâu-bóe teh koan-chù ê chiau-tiám.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →