Back

ⓘ Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘ sī 2016 nî 7 go̍eh 8 ji̍t khí î Ji̍t-pún TBS tiān-sī tâi Kim 22 sî-tōaⁿ pò͘-chhut ê tiān-sī liân-sio̍k-kio̍k, kàu 2016 nî 9 go̍eh 9 ji ..                                     

ⓘ Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘

Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘ sī 2016 nî 7 go̍eh 8 ji̍t khí î Ji̍t-pún TBS tiān-sī tâi Kim 22 sî-tōaⁿ pò͘-chhut ê tiān-sī liân-sio̍k-kio̍k, kàu 2016 nî 9 go̍eh 9 ji̍t kiat-sok, lóng chóng 10 chi̍p, iû Hiòng-chéng Lí chú-ián, che kio̍k ûi tō-ián Thê Hēng-gān seng-chheng kò͘-sù 20 nî ê chok-phín.

                                     

1. Kio̍k-chêng kài-iàu

Chit-sī chi̍t pō͘ ūi-tio̍h chhōe thoân-soat tiong ê un-choâⁿ gē kī" Miyabi” jî ta̍h-chiūⁿ lí-tô͘ ê lâm-lí saⁿ lâng ê thui-lí kò͘-sū. Iáⁿ bô sè-sū tān khiok ióng-ū hūn-sek bu̍t-chit lêng-la̍t ê cha-po͘ chú-kak Tiâu-éng Lân-oân Hiòng-chéng Lí sek-ián, hô ū phòa-kái sū-kiāⁿ chi sîn-la̍t ê tah-tòng, ài nn̄g sió-sî hiân-gî-kio̍k Àng-koan-bōng Kong Bo̍k-chhoan Bûn-nái sek-ián, kap Kiong-te̍k Khoan-tī Chô-tîn Jī-lang sek-ián saⁿ lâng hêng-thàu-thàu choân-kok ê un-choâⁿ, ūn-iōng to̍k-te̍k ê thui-lí lêng-la̍t, kái-koat tī un-choâⁿ hoat-seng ê bô-kâng sū-kiāⁿ.

                                     

2. Teng-tiûⁿ jîn-bu̍t

Tiâu-éng ka

Tiâu-éng Pêng-chō͘ Tomonaga Heisuke Ián-oân: Hóⁿ-iá Chèng-pêng Lân-oân ê a-kong. Tiâu-éng Liông-chō͘ Tomonaga Ryûsuke Ián-oân: The̍k-mâ Sin Lân-oân ê lāu-pē.

Kî-tha

Miyabi Ián-oân: Kóng-bo̍at Liâng-chí Poâⁿ-choán lâi-khì sì-hng un-choâⁿ piáu-ián ê gē-tòaⁿ.
                                     

2.1. Teng-tiûⁿ jîn-bu̍t Chú-iàu jîn-bu̍t

Tiâu-éng Lân-oân Tomonaga Ranmaru Ián-oân: Hiòng-chéng Lí, Eng-chéng Iu-hui gín-á-kiáⁿ kî Kiaⁿ-to͘ Tāi-ha̍k io̍h-ha̍k-pō͘ gián-kiù-só͘ gián-kiù-seng. Ūi-tio̍h chhōe thoân-soat tiong ê un-choâⁿ gē-tòaⁿ" Miyabi” jî hêng-thàu-thàu choân-kok ê un-choâⁿ. Àng-koan-bōng Kong Kamekanbo Hikari Ián-oân: Bo̍k-chhoan Bûn-nái Kó͘-tóng-siong. Ài hiân-gî-kio̍k. Kiong-te̍k Khoan-tī Miyazawa Kanzi Ián-oân: Chô-tîn Jī-lang Lân-oân kap Kong ê siāng-tô. Kiong-te̍k Hiân-tī ê chheh-bê.
                                     

2.2. Teng-tiûⁿ jîn-bu̍t Kî-tha

Miyabi Ián-oân: Kóng-bo̍at Liâng-chí Poâⁿ-choán lâi-khì sì-hng un-choâⁿ piáu-ián ê gē-tòaⁿ.
                                     

2.3. Teng-tiûⁿ jîn-bu̍t Tē 1 ōe

Ko-tîn Bí-lêng Takatô Misuzu Ián-oân: Phiàn-pêng Nagisa Un-chôaⁿ lí-kóan" Siōng-ok-hu” thâu-ke-niû. Pán-chhong Tiāu Itakura Hazime Ián-oân: Sek-chhong Sam-lông Teng-tiúⁿ. Sek-goân Chong-bêng Isihara Muneaki Ián-oân: Tāi-hô-lōe Hō Un-chôaⁿ hia̍p-hōe hōe-tiúⁿ. Ko-tîn Bō͘ Takatô Sigeru Ián-oân: Koaⁿ-goân Tāi-kiat Un-chôaⁿ lí-kóan" Siōng-ok-hu” thâu-ke. Bí-lêng ê Ang. Suí-chiau Kiān-it Mizunuma Keniti Ián-oân: Hoān-tiân Ki-iū Koan-kong khò-tiúⁿ. Tō͘ Bûn-hu Watari Humio Ián-oân: Tî-tiân Tāi" Thong-se-chhoan Hóe-kim-chheⁿ Siú-hō͘-hōe” chóng-iàu. Khián-ióng Hàu Inukai Takasi Ián-oân: Chô-pek Sin Hêng-kéng. Ek-chí Mashiko Ián-oân: Seng-tó Ióng-hui Hêng-kéng. Bûn-chhong Thài-it Kadokura Taiti Ián-oân: Kiat-éng Siù-pêng Khoân-kéng-séng tiàu-cha-oân.
                                     

2.4. Teng-tiûⁿ jîn-bu̍t Tē 2 ōe

Chin-chhoan Sūn-chí Tumura Zyunko Ián-oân: San-chhoan Hông-ia̍p Thiat-iú Un-chôaⁿ Lí-koán" Lâm-chhut-tiân-lâu” ê thâu-ke-niû. Chin-chhoan Tiông-kiat Tumura Zyûkiti Ián-oân: Tek-chéng Iu" Lâm-chhut-tiân-lâu” ê un-chôaⁿ kóan-lí. Sūn-chí ê Ang. Chin-chhoan Thian-tông Tumura Tendô Ián-oân: Tiong-bóe Bêng-khèng Sūn-chí kap Tiông-kiat ê toā-kiáⁿ. Hong-chéng It Yosî Hazime Ián-oân: Chì-hō Kóng-thài-lông" Lâm-chhut-tiân-lâu” ê thâu-ke. Ngó͘-goa̍t-lí Ia̍t-chí Saotome Etuko Ián-oân: Kang-khió Noriko" Lâm-chhut-tiân-lâu” ê ne51 chiang11. Tó-chhoan Hông-ngá Simamura Hiromasa Ián-oân: Ok-liâng Ha̍k Hèng un-chôaⁿ. Pī-hāi-jîn. Bo̍k-iá thài-lông Makino Tarô Ián-oân: Oa̍t-chhoan iú-it Hèng un-chôaⁿ. Tê-sêng Tyasiro Ián-oân: Siông-te̍k It-chi Hêng-kéng. Jio̍k-chéng Wakai Ián-oân: Sim-kong Liông sin-lâng hêng-kéng. Bo̍k-hek chiau Meguro Akira Ián-oân: Chê-bo̍k Sigeru Teng-tiúⁿ. Sin-hoân Aragaki Ián-oân: Pí-chô Jîn Teng-tiúⁿ ê pì-su.
                                     

2.5. Teng-tiûⁿ jîn-bu̍t Tē 3 ōe

Khut Jū-chí Hori Yûko Ián-oân: Sim-hia̍p Eng-lí-chí Thiⁿ-khang un-chôaⁿ" Hotel Mangetu Izu” ê thâu-ke-niû. Khut Tiōng-hu Hori Takeo Ián-oân: Tong-kin-chok Siū-eng" Hotel Mangetu Izu” ê thâu-ke. Jū-chí ê Ang. Sek-phò Tāi-siān Isiba Hiroyosi Ián-oân: kok-tiân Pō͘ Jū-chí ê chêng-lâm-iú. Pī-hāi-jîn. Tiōng-ki Iū-si̍t Nakai Yumi Ián-oân: Jio̍k-hō͘ Bí-hô-kong" Hotel Mangetu Izu” ê cháu-toh--ê. I-tong Aki Itô Aki Ián-oân: Lím Kaori" Hotel Mangetu Izu” ê ne51 chiang11. Hia̍p-tiân Chèng Wakita Tadasi Ián-oân: Kó͘-koán Khoan-tī Hêng-kéng. Tòng-pêng Iông-si Munehira Yôzi Ián-oân: Ian-siōng Thài-sú Hêng-kéng.
                                     

2.6. Teng-tiûⁿ jîn-bu̍t Tē 4 - 5 ōe

Chhek-tî Sīn-thài-lông Akaike Sintarô Ián-oân: Kitarô" Mô͘-cheng-chhoan” chhoan-tiúⁿ," Pho-gōa-chi-thng” chú-lâng. Chhek-tî Êng-chí Akaike Eiko Ián-oân: Chin-hui Sèng" Pho-gōa-chi-thng” thâu-ke-niû, Sīn-thài-lông ê khan-chhiú. Chhek-tî Sîn-iā Akaike Tatuya Ián-oân: Pèng-pún Sî-seng Sīn-thài-lông kap Êng-chí ê hāu-seⁿ. Kim-tiân-chhī Kiú Kindaiti Hisasi Ián-oân: To-tiân-bo̍k Liāng-iū" Pho-gōa-chi-thng” ê lâng-kheh. Kim-tiân-chhī Chhun-tāi Kindaiti Haruyo Ián-oân: Chhoan-kong Hi-bí" Pho-gōa-chi-thng” ê lâng-kheh, Kiú ê khan-chhiú. A-pô Ián-oân: Siông-kim Yoneko, Tiân-kong Bí-iā-chí" Pho-gōa-chi-thng” ê ne51 chiang11. Sîn-chhoan Cheng-chìn Kamimura Syôzin Ián-oân: Sek-kiâu Liân-si" Lûi-sîn-sī ê chū-chhî. Sîn-chhoan Lí-chí Kamimura Satoko Ián-oân: Siông-kong Hūi-bōng-chí Cheng-chìn ê tióng-lí. Sîn-chhoan Teng-chí Kamimura Matiko Ián-oân: Khū-tiân Asami Cheng-chìn ê chhù-lí. Sîn-chhoan To͘ Kamimura Miyako Ián-oân: Tek-éng Eri Cheng-chìn ê sam-lí. Bo̍k-chhoan Siông-kiat Kimura Tuneyosi Ián-oân: Iá-thiam Gī-hông Chū-tī-só͘ kéng-koaⁿ. Só͘ Khàm-chō Yabu Kanzô Ián-oân: Chhek-seng Seng-it-lông I-su.


                                     

2.7. Teng-tiûⁿ jîn-bu̍t Tē 6 ōe

Kim-chí Tiong Kaneko Tadashi Ián-oân: The̍h-kan Hàu-hêng Gûi-hiám cha-po͘, thâi-lâng hiâm-hōan. Ka-bō͘ Iông-chí Kamo Yôko Ián-oân: Sîn-lo̍k Póaⁿ-hūi Pī-hāi-jîn. Tek-te̍k Tokuzawa Ián-oân: Ka-tîn Toranosuke Hêng-kéng. Jī-jio̍k Niwaka Ián-oân: Kong-san Thian-im Sin-lâng hêng-kéng. Kong-tiân Ki-kiat Okada Isokiti Ián-oân: Lī-tiông Kong Hun-tiàm ê thâu-ke. San-sek Chá-biâu Yamaisi Sanae Ián-oân: Pêng-la̍t Atumi Kan-lo̍k-tiàm ê thâu-ke-niû. Hiong-chhoan Masuno Kagawa Masuno Ián-oân: Pêng-tiân Tun-chí Bêng-sán-tiàm ê thâu-ke-niû.
                                     

3. Tiān-iáⁿ

Tiān-sī-kio̍k bóe-liù-hê pò͘-chhut āu, tùi-gōa soan-pò͘ kái-phian tiān-iáⁿ-pán ê hong-siaⁿ. In-ūi chèng-sek miâ RANMARU Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘ Siú-sian sī Chhōe Àm-ho̍k î Kek-chiú-chhiúⁿ Pá-chuí Ang Sîn-pì Sí-bông sū-kiāⁿ ê Iáⁿ ê Texas Cha-po͘ kap Bohemia Thâu-ke-niû, soà--lo̍h-khì Ài Tui-cha Bí-jîn Chhoan I ê Bī tiong Láng-tiong-chiáu A-pô Kun-thôan kap Saⁿ ê Hiân-chiá-chhoan ê Chiù-chhàm, kì Thui-lí-kio̍k-bê with Kiong-te̍k Hiân-tī-bê kap Sîn chi Chi̍h, Chin-siòng Put-bêng ê Mō͘-hiám! Kán-lia̍k. Lân-ôan Biān-lîm kòe Lióng-chhù Sí-bông. Kúi-teng hông-choân-lō͘-phiⁿ RANMARU 神の舌を持つ男 酒蔵若旦那怪死事件の影に潜むテキサス男とボヘミアン女将、そして美人村医者を追い詰める謎のかごめかごめ老婆軍団と三賢者の村の呪いに2サスマニアwithミヤケンとゴッドタン、ベロンチョアドベンチャー! 略して…蘭丸は二度死ぬ。鬼灯デスロード編 kòe-hun ti̍t-lò-sò, in-jî í kán-lia̍k kiò-chò RANMARU Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘ RANMARU 神の舌を持つ男 chok-uî tùi-gōa hoat-piáu sî ê miâ, àn í siāng-nî 12 goe̍h 3 ji̍t kong-khai.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →