Back

ⓘ Gián-kiù-sek, chi̍t pō͘-hūn mā kiò si̍t-giām-sek, sī choan-bûn hō͘-lâng tī siū khòng-chè ê khoân-kéng chò gián-kiù kap si̍t-giām ê só͘-chāi. Gián-kiú-sek ê Eng- ..                                               

Ki-pún hun-sek

Ki-pún hun-sek sī chi̍t chióng chèng-koàn ia̍h kó͘-phiò kó͘-ta̍t ê hong-hoat, lī-iōng châi-bū hun-sek kap keng-chè-ha̍k siōng ê gián-kiù lai phêng-kó͘ khì-gia̍p kè-ta̍t ia̍h ī-chhek chèng-koàn kè-ta̍t ê cháu-sè. Chia-ê pī hun-sek ê ki-pún chu-liāu ē-tàng pau-hâm chi̍t keng kong-si ê châi-bū pò-pió kap hui-châi-bū ê chu-sìn, chhin-chhiūⁿ châi-hòe su-kiû sêng-tióng-sèng ê ī-chhek, khì-gia̍p pí-kàu, sin chè-tō͘ ê éng-hióng hun-sek ia̍h jîn-kháu ê kái-piàn. I thong-siông hām só͘-ūi ê ki-su̍t hun-sek siong-tùi, ki-su̍t hun-sek teh gián-kiù chèng-koàn kè-ta̍t ê chhu-sè sî, pēng bô sú-iōng tio̍h ...

                                               

Kok-ka Tông-pō͘ Hok-siā Gián-kiù Tiong-sim

Kok-ka Tông-pō͘ Hok-siā Gián-kiù Tiong-sim, kán-siá NSRRC, tī Sin-tek Kho-ha̍k Hn̂g-khu, ū nn̄g chō tông-pō͘ ka-sok-khì siat-si, hun-pia̍t sī Tâi-oân Kng-goân kap Tâi-oân Kng-chú-goân. 1993 nî 10 goe̍h, TLS chèng-sek khé-iōng, sī Tâi-oân tē-it chō, mā sī A-chiu tē-it chō oân-sêng ê tē-saⁿ tāi tông-pō͘ hok-siā siat-si. TLS í-keng ū 27 tiâu kng-sok-sòaⁿ kap 54 chō si̍t-giām-chām, thê-kiong Tâi-oân kap choân-kiû kok-tē ê gián-kiù thoân-tūi chìn-hêng kho-ha̍k si̍t-giām. Lēng-gōa tī Ji̍t-pún ê SPring-8 ê BL12U kap BL12B nn̄g tiâu kng-sok-sòaⁿ mā hō͘ NSRRC lâi hū-chek ūn-choán kap koán-lí.

                                               

Ē-mn̂g Tāi-ha̍k

Hā-tāi sī ài-kok Hôa-kiâu Tân Kah-kiⁿ sian-siⁿ tī 1921 nî pān--ê, sī Tiong-kok kūn-tāi-sú siōng tē-it keng Hôa-kiâu pān--ê tāi-ha̍k. Bo̍k-chiân Hā-tāi mā-sī Tiong-kok chiòng keng-chè te̍k-khu tang-tiong, to̍k-to̍k chi̍t-keng sio̍k-î Kàu-io̍k-pō ti̍t-chiap kóan-lí ê chong-ha̍p-sèng tāi-ha̍k, siâng-sî, iū-kok sī kok-ka "211 kang-thêng" kah "985 kang-thêng" tiōng-tiám kiàn-siat ê tē-it phoe ko chúi-pîⁿ ê tāi-ha̍k chit-it. Hā-tāi kiàn hāu kàu-taⁿ 83 nî, sian-āu chhiâⁿ-iúⁿ liáu 12 bān gōa pún-kho-seng kah sek-sū-seng. Che í-gōa, bat tiàm Hā-tāi ha̍p-si̍p kòe, kang-chok kòe ê Tiong-kok lióng-īⁿ ...

                                               

Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k I-ha̍k-īⁿ Hù-siat Pēⁿ-īⁿ

Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k I-ha̍k-īⁿ Hù-siat Pēⁿ-īⁿ, kán-chheng Tâi-tāi Pēⁿ-īⁿ, sī Tâi-oân ê chi̍t keng kong-li̍p pēⁿ-īⁿ, mā sī Tâi-oân tē-it keng thê-kiong se-iûⁿ-sek i-liâu ho̍k-bū ê chèng-hú i-liâu ki-koan, chóng īⁿ-khu tī Tâi-pak-chhī Tiong-san-lâm-lō͘, lēng-gōa tī choân Tâi-oân kok-tē mā ū hun-chi īⁿ-khu. Tī Ji̍t-pún sî-tāi chho͘-kî 1895 nî chhòng-kiàn, hit-tang-chūn ti̍t-sio̍k tī Tâi-oân Chóng-tok-hú, lo̍h-bóe chiâⁿ-chò Tâi-pak Tè-kok Tāi-ha̍k Hù-sio̍k Pēⁿ-īⁿ; āu-lâi keng-kòe chē pái piàn-hòa, chiâⁿ-chò hiān-chhú-sî ê Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k I-ha̍k-īⁿ ê kàu-ha̍k pēⁿ-īⁿ. Tâi-tāi Pēⁿ- ...

                                               

Kang-gia̍p hn̂g-khu

Kang-gia̍p hn̂g-khu sī oe̍h-tēng it-tēng hoān-ûi ê thó͘-tē, seng kui-ōe, choan-bûn kiong-èng hō͘ kang-gia̍p siat-si kap kang-gia̍p sú-iōng ê tē-khu. Kang-gia̍p hn̂g-khu ê siat-tì thong-siông sī ūi-tio̍h beh chhiok-chìn tē-hng ê keng-chè hoat-tián, cheng-ka chiū-gia̍p ki-hōe só͘ lâi siat-li̍p--ê. Kang-gia̍p hn̂g-khu ê iōng-tô͘ siong-tong to-goân, tû-liáu kang-chhiúⁿ, pān-kong-sek téng it-poaⁿ kang-gia̍p siat-si í-gōa, mā ē-tàng thê-kiong ko-kho-ki sán-gia̍p sú-iōng, sīm-chì ū gián-kiù kap ha̍k-su̍t ki-kò͘ chìn-chù. Kang-gia̍p hn̂g-khu nā ū keng-kòe thò-siān ê khai-hoat, thong-siông ē hoat-t ...

                                               

Laplace piàn-oāⁿ

Laplace piàn-oāⁿ sī tī èng-iōng sò͘-ha̍k lāi-bīn chia̍p-chia̍p teh sú-iōng ê chi̍t khoán chek-hun piàn-oāⁿ hong-hoat, tī sò͘-ha̍k ê ūn-sǹg-siōng siá chò L { f } {\\displaystyle {\mathcal {L}}\left\{f\right\}}. Laplace piàn-oāⁿ sī chi̍t chióng soàⁿ-sèng piàn-oāⁿ, i-ê tēng-gī sī: F s = ∫ 0 ∞ f t e − s t d t. {\displaystyle Fs=\int _{0}^{\infty }fte^{-st}\,dt.} Tī tōa-pō͘-hūn ê èng-iōng tiong, Laplace piàn-oāⁿ lóng sī choân-tan-siā ê hâm-sò͘. Laplace piàn-oāⁿ ê miâ-chheng sī ùi Hoat-kok ê thian-bûn-ha̍k-ka kiam sò͘-ha̍k-ka Pierre-Simon Laplace lâi hō-miâ ê; i tī ki-lu̍t-lūn ê gián-kiù tiong t ...

Gián-kiù-sek
                                     

ⓘ Gián-kiù-sek

Gián-kiù-sek, chi̍t pō͘-hūn mā kiò si̍t-giām-sek, sī choan-bûn hō͘-lâng tī siū khòng-chè ê khoân-kéng chò gián-kiù kap si̍t-giām ê só͘-chāi.

Gián-kiú-sek ê Eng-gí sī laboratory, chi̍t jī ū-sî mā hông ēng-lâi hō kui-ê gián-kiù ki-koan.

Te̍k-iú Seng-bu̍t Gián-kiù Pó-io̍k Tiong-sim
                                               

Te̍k-iú Seng-bu̍t Gián-kiù Pó-io̍k Tiong-sim

Te̍k-iú Seng-bu̍t Gián-kiù Pó-io̍k Tiong-sim, kán-chheng Te̍k-seng Tiong-sim, sī Tâi-oân chèng-hú ê chhì-giām gián-kiù tan-ūi, chú-iàu chiam-tùi Tâi-oân te̍k-iú-chéng, tiⁿ-kùi kap hi-iú seng-bu̍t lâi chìn-hêng bu̍t-chéng hun-pò͘, cho̍k-kûn sò͘-liōng, seng-thài le̍k-sú, chhe-sek-tē khoân-kéng, hù-io̍k hong-hoat kap seng-thài kàu-io̍k ê tiau-cha gián-kiù kang-chok.

Sò͘-ta̍t kái-sek
                                               

Sò͘-ta̍t kái-sek

Sò͘-ta̍t kái-sek he̍k-chiá sò͘-ta̍t hun-sek sī chi̍t bûn gián-kiù àn-choáⁿ lī-iōng kīn-sū hong-hoat lâi chhú-lí sò͘-ha̍k kái-sek ê ián-sǹg-hoat ha̍k-kho.

Tiong-kok Lông-gia̍p Tāi-ha̍k
                                               

Tiong-kok Lông-gia̍p Tāi-ha̍k

Tiong-kok Lông-gia̍p Tāi-ha̍k sī Tiong-kok Pak-kiaⁿ chi̍t keng í lông-ha̍k, seng-bēng kho-ha̍k kap lông-gia̍p kang-têng ûi te̍k-sek kap iu-sè ê gián-kiù-hêng tāi-ha̍k.

                                               

Tâi-oân Iú-ki Ha̍p-sêng Tu-sek Hōe-siā

Tâi-oân Iú-ki Ha̍p-sêng Tu-sek Hōe-siā sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi ê chi̍t keng hōe-siā, 1941 nî chhòng-li̍p, kang-tiûⁿ tī Sin-tek-chhī, lēng-gōa tī Tâi-pak-chhī ū sū-bū-só͘, koh ū gián-kiù-só͘ siat tī Tang-kiaⁿ-chhī. Hōe-siā ê gia̍p-bū pau-koat butanol, carbide, acetylene kap siong-koan sán-phín ê chè-chō kap hoān-bē téng-téng.

                                               

Tiong-kok Gí-giân Tē-tô͘ Chi̍p

Tiong-kok Gí-giân Tē-tô͘ Chi̍p sī Tiong-kok Siā-hōe Kho-ha̍k Īⁿ Gí-giân Gián-kiù Só͘ hām Ò-chiu Jîn-bûn Kho-ha̍k Īⁿ ha̍p-chok, cho͘-chit tē-hng gí-giân gián-kiù jîn-oân tī hong-giân tiâu-cha, chu-liāu chéng-lí hun-sek ê ki-chhó͘ siōng, tī 1983 nî khai-sí pian-chè, 1987 nî oân-sêng ê Tiong-kok tē-khu gí-giân sú-iōng hun-pò͘ chêng-hóng ê tē-tô͘ chi̍p.

Chu-sìn Kang-gia̍p Chhek-chìn Hōe
                                               

Chu-sìn Kang-gia̍p Chhek-chìn Hōe

Châi-thoân Hoat-jîn Chu-sìn Kang-gia̍p Chhek-chìn Hōe, kán-chheng Chu-chhek-hōe, sī Tiong-hôa Bîn-kok Keng-chè Pō͘ sêng-li̍p ê chi̍t ê châi-thoân hoat-jîn ki-kò͘, chú-iàu sī ūi-tio̍h beh thui-tōng Tâi-oân ê chu-sìn kho-ki hoat-tián, it-ti̍t í-lâi chiū sī Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú chu-sìn thong-sìn siong-koan chèng-chhek ê tì-khò͘, tùi chu-sìn siong-koan chèng-chhek hoat-lu̍t chè-tēng lóng chham-ú chiâⁿ chhim, i-ê gián-kiù hāng-bo̍k iā lóng tòa tio̍h it-tēng ê koaⁿ-hong sek-chhái.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →