Back

ⓘ Kok-ka lia̍t-toaⁿ. Angola Ai-ki̍p Algeria A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok Argentina Artsakh Abkhazia Azerbaijan Albania Afghanistan Andorra Antigua kap Barbuda ..                                               

Tâi-oân ê pó-lí-hiong-ò lia̍t-toaⁿ

Lī-te̍k-kán-pó 利澤簡堡 Sì-ûi-pó 四圍堡 Hm̂-á-liâu-pó 茅仔藔堡 Thâu-ûi-pó 頭圍堡 Îⁿ-soaⁿ-pó 員山堡 Âng-chúi-kau-pó 紅水溝堡 Lô-tong-pó 羅東堡 Phû-chiu-pó 浮洲堡 Bûn-san-pó 文山堡 Pún-siâⁿ-pó 本城堡 Bîn-chòng-ûi-pó 民壯圍堡 Jī-kiat-pó 二結堡 Chheng-chúi-kau-pó 清水溝堡

                                               

Pokrovskoye (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Pokrovskoye sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Blagoveshchensky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Usa (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Usa sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Blagoveshchensky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 11 ê lâng tòa.

                                               

Sandin (Kuyurgazinsky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Sandin sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Kuyurgazinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 13 ê lâng tòa.

                                               

Akhmerovo (Beloretsky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Akhmerovo sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Beloretsky Koān ê chi̍t ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū jîn-kháu 24 lâng. Hia ū 3 tiâu ke-lō͘.

                                               

Karan-Yelga (Tuymazinsky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Karan-Yelga sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Tuymazinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 9 ê lâng tòa.

                                               

Novy (Takhtamukaysky Koān, Adygea Kiōng-hô-kok)

Novy sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Adygea Kiōng-hô-kok Takhtamukaysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2018 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 2.173 ê lâng tòa. Hia ū 21 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Turochak

Turochak sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Kiōng-hô-kok Turochaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 5.582 ê lâng tòa.

Kok-ka lia̍t-toaⁿ
                                     

ⓘ Kok-ka lia̍t-toaⁿ

 • Angola
 • Ai-ki̍p
 • Algeria
 • A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok
 • Argentina
 • Artsakh
 • Abkhazia
 • Azerbaijan
 • Albania
 • Afghanistan
 • Andorra
 • Antigua kap Barbuda
 • Ài-ní-lân
 • Armenia
                                     

1. B

 • Bí-kok
 • Bahamas
 • Burundi
 • Bangladesh
 • Botswana
 • Belize
 • Benin
 • Bûn-lâi
 • Bolivia
 • Bosna kap Hercegovina
 • Be̍k-se-ko
 • Bông-kó͘
 • Burkina Faso
 • Bulgaria
 • Bahrain
 • Bhutan
 • Belarus
 • Barbados
                                     

2. C

 • Congo Kiōng-hô-kok
 • Cabo Verde
 • Comoros
 • Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok
 • Cuba
 • Chesko
 • Cameroon
 • Chhiah-tō Guinea
 • Costa Rica
 • Chile
 • Canada
 • Chad
 • Colombia
 • Croatia
 • Côte dIvoire
                                     

3. L

 • Lesotho
 • Latvia
 • Liâu-kok
 • Lietuva
 • Liberia
 • Luxembourg
 • Lo̍k-ui-kok
 • Lī-pa-lùn
 • Lâm Sudan
 • Liân-ha̍p Ông-kok
 • Lâm Ossetia
 • Liechtenstein
 • Libya
 • Lâm-hui-kok
 • Lō͘-se-a
                                     

4. M

 • Morocco
 • Malawi
 • Micronesia Liân-pang
 • Monaco
 • Montenegro
 • Madagascar
 • Maldives
 • Marshall Kûn-tó
 • Mauritania
 • Malta
 • Mozambique
 • Moldova
 • Macedonia Kiōng-hô-kok
 • Myanmar
 • Mali
 • Má-lâi-se-a
 • Mauritius
                                     

5. S

 • Somaliland
 • Saint Kitts kap Nevis
 • Saudi A-la-pek
 • Samoa
 • Sierra Leone
 • Senegal
 • Sūi-tián
 • Suriname
 • Serbia
 • Sudan
 • Sri Lanka
 • Saint Vincent kap Grenadines
 • Somalia
 • Sin-ka-pho
 • Só͘-lô-bûn Kûn-tó
 • Su-lī-a
 • Slovakia
 • Saint Lucia
 • Sahrawi A-la-pek Bîn-chú Kiōng-hô-kok
 • Slovenia
 • Sūi-se
 • Seychelles
 • Se-pan-gâ
 • São Tomé kap Príncipe
 • San Marino
                                     

6. T

 • Tuvalu
 • Tiong-hui Kiōng-hô-kok
 • Tâi-oân
 • Tang Timor
 • Tiong-kok
 • Tek-kok
 • Tanzania
 • Transnistria
 • Thài-kok
 • Tonga
 • Trinidad kap Tobago
 • Tan-be̍h
 • Togo
 • Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
 • Tajikistan
 • Tāi-hân Bîn-kok
 • Tunisia
 • Turkmenistan
 • Thó͘-ní-kî
Gavrilovsky (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)
                                               

Gavrilovsky (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Gavrilovsky sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Kugarchinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 4 ê lâng tòa.

Demidovsky (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)
                                               

Demidovsky (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Demidovsky sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Birsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 10 ê lâng tòa.

Koshelevka (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)
                                               

Koshelevka (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Koshelevka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Duvansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 3 ê lâng tòa.

Kirova (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)
                                               

Kirova (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Kirova sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Kugarchinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 11 ê lâng tòa.

Georgiyevsky (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)
                                               

Georgiyevsky (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Georgiyevsky sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Zianchurinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 3 ê lâng tòa.

Rudniki (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)
                                               

Rudniki (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Rudniki sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Bizhbulyaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 3 ê lâng tòa.

Volynka (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)
                                               

Volynka (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Volynka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Davlekanovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 16 ê lâng tòa.

Fanga (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)
                                               

Fanga (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Fanga sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Tatyshlinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 2 ê lâng tòa.

Mutal (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)
                                               

Mutal (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Mutal sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Kuyurgazinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 4 ê lâng tòa.

Klinovka (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)
                                               

Klinovka (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Klinovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Alsheyevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1 ê lâng tòa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →