Back

ⓘ Tē-kiû sī Thài-iông-hē 9 tōa hêng-chheⁿ chi-it, nā-beh pí-kàu chià-ê hêng-chhiⁿ lī Ji̍t-thâu ê hn̄g-kīn, Tē-kiû sǹg-sī pâi tī tē-3-ūi. Tē-kiû sī leh ûi-jiâu Ji̍ ..                                               

Ji̍t-pún Iá-kiû Ki-kò͘

Ji̍t-pún Iá-kiû Ki-kò͘, sok-siá NPB, sī Ji̍t-pún kok-lāi siōng ko-kip ê chit-gia̍p iá-kiû liân-bêng. Tī Ji̍t-pún chāi-tē, chia̍p-chia̍p hō-chò Phu-lo̍h Iá-kiû, iā chiū sī chit-gia̍p iá-kiû ê ì-sù. Tī Ji̍t-pún kok-gōa, khah chia̍p hō-chò Ji̍t-pún iá-kiû he̍k-chiá Ji̍t-pún Chit-pāng. Ji̍t-pún Iá-kiû Ki-kò͘ ê sêng-li̍p ē-sái tui-sok kàu 1934 nî sêng-li̍p ê Tāi Ji̍t-bûn Tang-kiaⁿ Iá-kiû Kū-lo̍k-pō͘ kah khah-chá ê Ji̍t-pún Iá-kiû Liân-bêng. NPB sī tī 1950 nî Ji̍t-pún Iá-kiû Liân-bêng tiông-chó͘ sî sêng-li̍p. NPB bo̍k-chêng iû nn̄g ê kok-chū ióng-iú 6 ki kiû-tūi ê liân-bêng lâi cho͘-sêng; hun-pi ...

                                               

Kok-ka tē-lí (cha̍p-chì)

Kok-ka tē-lí sī Bí-kok kok-ka tē-lí ha̍k-huē ê kuan-hong tsa̍p-tsì, kok-ka tē-lí ha̍k-huē teh 1888-nî sîng-li̍p āu ê 9 kò-gue̍h khai-sí huat-hîng tē-it kî. Tsa̍p-tsì hong-bīn tíng-kuân ê kng-n̂g khing kah gue̍h-kuì bûn tôo-iūñ sī i-ê siōng-ting, mā sī kok-ka tē-lí ê tsù-tsheh siong-phiau. Kok-ka tē-lí sī tsit-pún gue̍h-khan hîng-thài ê tsa̍p-tsì. Tsap-tsi ê lāi-iông pau-kuat tē-lí, kho-phóo, li̍k-sú, bûn-huà, kì-si̍t liap-iáñ documentary photography, liap-iáñ tíng-tíng.

Tē-kiû
                                     

ⓘ Tē-kiû

Tē-kiû sī Thài-iông-hē 9 tōa hêng-chheⁿ chi-it, nā-beh pí-kàu chià-ê hêng-chhiⁿ lī Ji̍t-thâu ê hn̄g-kīn, Tē-kiû sǹg-sī pâi tī tē-3-ūi. Tē-kiû sī leh ûi-jiâu Ji̍t-thâu chò kong-choán, siâng-sî iū-koh chū-choán chò ūn-tòng. Tē-kiû kong-chóan ūn-hêng ê kúi-tō liōng-kî-iok sī "ah-nn̄g-hêng"--ê. Tē-kiû se̍h Ji̍t-thâu 1-khôan sī 1-nî, chū-chóan 1-khôan sī 1-ji̍t. Tē-kiû sī Thài-iông-hē siōng tōa ê lio̍k-tē hêng-seng, sī bo̍k-chêng ûi-chí, jîn-lūi chai-iáⁿ--ê î-it ū chúi kah sèⁿ-miā tī-leh ê hêng-chhiⁿ.

Tē-kiû ko -ko ū 1-lia̍p thian-jiân ê oē-chheⁿ, tō-sī go̍eh-niû. Ge̍h-niû ûi-jiâu Tē-kiû se̍h 1-khôan sī 1 go̍eh-ji̍t.

                                     

1. Sîn-kî ê hêng-chhiⁿ

Thài-iông-hē 9 tōa hêng-chhiⁿ sī: Chúi-chheⁿ, Kim-chheⁿ, Tē-kiû, Hóe-chheⁿ, Bo̍k-chheⁿ, Thô -chheⁿ, Thian-ông-chheⁿ, Hâi-ông-chheⁿ kah Bêng-ông-chheⁿ. Tī-leh Ú-tiū tang-tiong, Tē-kiû sī ûi-it chûn-chāi chúi kah ióng-khì ê chhiⁿ-kiû, che to̍h-sī Tē-kiû siāng-kài te̍k-pia̍t ê só -chāi. Tē-kiû lī Jit-thâu tāi-iok 1-ek 5000-bān kong-lí hn̄g, kng-sòaⁿ ùi Ji̍t-thâu kiâⁿ-kàu Tē-kiû piáu-bīn, su-iàu 8 hun 20 bió ê sî-kan. Tē-kiû kong-chóan ê sok-tō sī 1 tiám-cheng 1600 kong-lí, lán lâng soah lóng kám-kak bōe--chhut-lâi. Ge̍h-niû kah Tē-kiû chi-kan ê kū-lî sī 38-bān 4400 kong-lí.

                                     

2. Tē-kiû sī tī-sî hêng-sêng--ê

Kàu-kah bo̍k-chiân ûi-chí, kho-ha̍k-ka hoat-hiān kóng Tē-kiû téng siāng-kài kó -chá ê giâm-chio̍h chha-put-to hêng-sêng tī 45~46 ek nî í-chêng, hit-tong-sî Thài-khong tiong chûn-chāi chin-chiàⁿ chōe ê eng-ia kah thô -hún. In-ūi eng-ia kah thô -hún ná-lâi-ná-chōe, ná-kha̍h-ná-kāu, sî-kan chi̍t-ē kú-tn̂g, soah lâi hêng-sêng hiān-chú-sî ê Thài-iông-hē kah chiòng hêng-chheⁿ, Tē-kiû mā-sī tī chit-khóan ê chêng-hêng chi-hā seⁿ-chiâⁿ--ê.

Tē-kiû sī jîn-lūi kah seng-bu̍t seng-chûn ê só -chāi, i ê gōa-piáu îⁿ-lìn-lìn, chhin-chhiūⁿ 1-lia̍p kiû. lán lâng kā chit-lia̍p kiû khòaⁿ-chòe sī iû 2 pō -hūn chó -sêng--ê, to̍h-sī "tē-sim" 地心 kah "tē-hâm" 地函. Ah tē-hâm ê piáu-bīn sī "tē-khak" 地殼.

                                     

3. Hái kah lio̍k-tē ê kiû-thé

Tē-kiû ê gōa-hêng sī téng-ē lio̍h-á khah píⁿ, tiong-ng lio̍h-á khah phòng, ē-sái kóng sī ah-nn̄g-hêng ê kiû-thé. Tē-kiû ū 2-tiâu chú-iàu ê pòan-kèng, khah tn̂g--ê hit-tiâu keng-kòe Chhiah-tō, tāi-iok 6378 kong-lí tn̂g; khah té--ê hit-tiâu keng-kòe Lâm-Pak-ke̍k, tāi-iok 6356 kong-lí tn̂g.

Tē-kiû ê piáu-bīn-chek tāi-iok 5-ek 1000-ban km², kî-tiong 71% sī hái-iûⁿ, lio̍k-tē bīn-chek kan-na chiàm 29%--niā-niā.

Tē-kiû gōa-piáu-bīn li-li lak-lak, mi̍h-mi̍h mauh-mauh, bōe pêⁿ-tháⁿ. Lio̍k-tē ê pêng-kin kôan-tō kan-nā 875 kong-chhioh, put-jī-kò, sè-kài siāng-kôan ê soaⁿ Chomolangma Hong tī Se-chōng Himalaya Soaⁿ-lêng, i ê hái-po̍at ū 8848 kong-chhioh. Hái-iûⁿ ê pêng-kun chhim-tō tāi-iok sī 3800 kong-chhioh, siōng-chhim ê Mariana hái-kau ū 10.911 kong-chhioh.

Tâi-oân tē-lí
                                               

Tâi-oân tē-lí

Tâi-uân tē-lí sū-su̍t Tâi-uân ê tē-lí kài-hóng, pau-kuat Tâi-uân pún-tó, Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó, Tiò-hî-tâi Lia̍t-tó tíng-tíng ê hù-sio̍k kûn-tó. Koh-kah ku-soaⁿ-tó, Le̍k-tó, Lân-sū, liû-kiû-sū tíng-tíng tsiu-piñ kò-pia̍t ê tó-sū.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →