Back

ⓘ Khòng-bu̍t sī tē-chit chok-iōng chō-chiâⁿ ê thian-jiân hoà-ha̍p-bu̍t. Khòng-bu̍t ū 2 chân ì-hâm, hoà-ha̍k sêng-hūn kap kiat-chiⁿ kiat-kò͘. Iú-ki hoà-ha̍p-bu̍t s ..                                               

Ko-hiông-chhī Kheh-ka Bûn-bu̍t-koán

Ko-hiông-chhī Kheh-ka Bûn-bu̍t-koán sī chi̍t keng ūi-tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī Sam-bîn-khu Sin Kheh-ka Bûn-hòa Hn̂g-khu lāi ê phok-bu̍t-koán, iā sī choân-kok tē-it keng chiam-tùi Kheh-ka cho̍k-kûn só͘ sêng-li̍p ê bûn-bu̍t-koán. Chú-tê sī chi̍t keng âng-sek chhù-hiā ê sann-ha̍p-īⁿ kiàn-tio̍k, chò-ûi tián-sī Kheh-ka bûn-bu̍t kap kí-pān Kheh-ka bûn-hòa oa̍h-tāng ê tiûⁿ-só͘.

                                               

Super Mario 64

Super Mario 64 sī 1996 nî Nintendo ūi Nintendo 64 chú-ki hoat-hêng ê tiān-tōng, i kap Pilotwings 64 sī Nintendo 64 ê khang-páng sán-phín, tī thong sè-kài bē chhut liáu ū 700 bān phìⁿ.

                                               

Tōa-tiū-tiâⁿ

Toā-tiū-tiâⁿ sī Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu se-lâm-pō͘ ê chi̍t ê thoân-thóng tē-hō-miâ, mā hō-chò Tiū-kang kap Tiū-tin. In-ūi chia khah-chá ū tōa phìⁿ pha̍k tiū-á ê khang-tē, só͘-í chiah hō-chò Tōa-tiū-tiâⁿ. 1851 nî, Lîm Lâm-tiân ūi-tio̍h beh cháu-phiah hái-chha̍t, ùi Ke-lâng chhian-sóa kàu Tōa-tiū-tiâⁿ chò seng-lí, khai-siat tiàm-thâu, khai-sí tī Tōa-tiū-tiâⁿ chit kak-sì chìn-hêng siong-gia̍p oa̍h-tāng. 1853 nî, Sam-ip-lâng kap Tâng-oaⁿ-lâng ūi-tio̍h Báng-kah po͘-thâu ê khòng-chè khoân-lī, hoat-seng liáu chhia-piàⁿ sū-kiāⁿ; Ē-kau ê Tâng-oaⁿ-lâng bô-la̍t tí-khòng, chhōa Hâ-hái Siâⁿ-hông sóa ...

                                               

Tiân-cheng

Tiân-cheng kui-sio̍k-tī tāu-kho, sī chi̍t-nî-seng chháu-pún he̍k to-nî-seng bo̍k-pún si̍t-bu̍t. Goân-pún seⁿ tī jia̍t-tāi kap a-jia̍t-tāi, ū ê kóng sī Egypt, Tâi-oân tī 1930 nî-tāi ín-chìn chai-poê, sī chhân--lin tiāⁿ-khoàiⁿ ê le̍k-pûi si̍t-bu̍t. I hun-pō tī pêⁿ-tē kàu kē-hái-poa̍t ê soaⁿ-khu, seng-tióng tī khòng-khoah ê pha-hng-tē. I kah-ì kui-kang ū-ji̍t ê khoân-kéng, hoe-kî sī 6 goe̍h kàu 12 goe̍h.

                                               

Sè-pau hun-hòa

Sè-pau hun-hòa sī hoat-seⁿ seng-bu̍t-ha̍k ê chi̍t hāng gián-kiù khò-tê; gián-kiù to-sè-pau seng-bu̍t ê kàn-sè-pau teh hun-lia̍t ê sî-chūn, i-ê chú-sè-pau ê ûi-thoân-chú piáu-ta̍t siū-tio̍h tiâu-khòng, lo̍h-bóe piàn-chò bô-kāng sè-pau lūi-hêng ê kòe-têng. Pí-lūn kóng choân-lêng ê siū-cheng-loán tī hun-lia̍t kàu it-tēng thêng-tō͘ ê sî, i-ê chú-sè-pau tiō ē khai-sí hiòng te̍k-tēng ê hong-hiòng lâi hun-hòa, hêng-sêng the-jî ê kin-bah, kut-thâu kap mo͘-hoat téng khì-koan. Hun-hòa liáu-āu ê sè-pau tī i-ê kiat-kò͘ kap kong-lêng siōng lóng ē chhut-hiān chha-pia̍t, jî-chhiáⁿ chiâⁿ-chò só͘-ūi ê "tan ...

                                               

Sóan-te̍k-sèng huih-chheng-sò͘ chài-liap-chhú ek-chè-chè

Sóan-te̍k-sèng huih-chheng-sò͘ chài-liap-chhú ek-chè-chè mā kiò chō Sóan-te̍k-sèng huih-chheng-sò͘ serotonin ek-chè-chè, sī chi̍t chióng siông-ēng ê khòng ek-ut io̍h-bu̍t.

                                               

Michael Gahler

Michael Gahler ; 邁克爾 蓋勒) sī tsi̍t-uī Tik-kok guā-kau lîn-uân kap tsìng-tī lîn-bu̍t. Uì 1999-nî khai-sí tam-līm Au-tsiu gī-huē gī-uân), Michael Gahler mā sī Au-tsiu lîn-bîn-tóng ē-kha ê Tek-kok Ki-tok-kàu Bîn-chú Liân-bêng ê sîng-guân. Mā bat tsiânn-tsē pái huán-tuì Sin-kang tsài kàu-io̍k iânn. I mā sī "Au-tsiu gī-huē hui kuàn-hong tâi-uân iú-ha̍p" ê tsú-si̍k. Michael Gahlerí-sī tsi-tshî Tâi-uân ê gī-uân tsi-it. Tī 2021-nî 3-gue̍h 22,Tiong-kok guā-kau-pōo suan-pòo tuì Michael Gahler tíng 10-lâng kah 4-ê kū-thé si̍t-si tsè-tshâi.

Khòng-bu̍t
                                     

ⓘ Khòng-bu̍t

Khòng-bu̍t sī tē-chit chok-iōng chō-chiâⁿ ê thian-jiân hoà-ha̍p-bu̍t. Khòng-bu̍t ū 2 chân ì-hâm, hoà-ha̍k sêng-hūn kap kiat-chiⁿ kiat-kò͘. Iú-ki hoà-ha̍p-bu̍t sò͘-siông bô chún chò khòng-bu̍t. Khòng-bu̍t ê hêng ū chheng-pah khoán, ū ko͘ 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘ cho͘-sêng--ê, mā ū chhan-chhiūⁿ Si-sng-iâm hiah ho̍k-cha̍p--ê. Tùi khòng-bu̍t ê chai-bat hō chò khòng-bu̍t-ha̍k.

Hoâiⁿ
                                               

Hoâiⁿ

Hoâiⁿ, si̍t-bu̍t-ha̍k hō-chò keng, sī si̍t-bu̍t ê êng-ióng khì-koan chi-it. Chháu-pún si̍t-bu̍t ê hoâiⁿ mā ē-ēng hō-chò koáiⁿ. Hoâiⁿ ê ē-kha chiap kin, thàu-kòe bo̍k-chit-pō͘ kā kin só͘ khip-siu tio̍h ê chúi-hūn kap khòng-bu̍t-chit óng-siōng ūn-sàng kàu kok êng-ióng khì-koan; thàu-kòe jūn-phôe-pō͘ kā kng-ha̍p-sêng ê sán-bu̍t óng-hā ūn-sàng. Hoâiⁿ ê lâi-goân sī si̍t-bu̍t ê phoe-thai kap phoe-gê.

Tâi-pak Âng-tiám Siat-kè Phok-bu̍t-koán
                                               

Tâi-pak Âng-tiám Siat-kè Phok-bu̍t-koán

Tâi-pak Âng-tiám Siat-kè Phok-bu̍t-koán sī ūi-tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu Siông-san Bûn-hòa Chhòng-ì Hn̂g-khu ê chi̍t keng phok-bu̍t-koán; sī Tek-kok Red Dot siat-kè tōa-chióng ê phok-bu̍t-koán.

                                               

Khí-iū-chit hoat-io̍k-put-choân

Khí-iū-chit hoat-io̍k-put-choân sī chhùi-khí sian-thian ê chi̍t-pēⁿ, chiâⁿ hán-kiàn, sī khí-iū-chit ê hêng-sêng bô chèng-siông só͘-tì, kah hē-thóng-sèng chi̍t-pēⁿ he̍k sin-thé choân-sin ê chêng-hóng bô koan-hē. Khí-iū-chit tōa-pō͘-hūn iû khòng-bu̍t-chit cho͘-sêng, hêng-sêng ê kòe-têng siū kî-tiong ê nn̄g-pe̍h-chit tiâu-chiat. Khí-iū-chit hoat-io̍k-put-choân tō-sī nn̄g-pe̍h-chit ê kong-lêng put-liông só͘-tì.

Tâi-pak Chúi-tō-chúi Goân-tē
                                               

Tâi-pak Chúi-tō-chúi Goân-tē

Tâi-pak Chúi-tō-chúi Goân-tē, he̍k-chiá Chū-lâi-chúi Phok-bu̍t-koán, ūi-tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Su-goân-ke 1-hō, Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k Chúi-goân Hāu-khu ê tùi-bīn.

Sertraline
                                               

Sertraline

Sertraline mā kiò chò Sià-khiok-lîm, ia̍h ū Zoloft ê siong-phín miâ, sī chi̍t chióng sóan-te̍k-sèng huih-chheng-sò͘ chài-liap-chhú ek-chè-chè lūi ê khòng ek-ut io̍h-bu̍t, tī 1991 nî iû Pfizer chè-io̍h kong-su hoat-bêng.

Ono Zirô
                                               

Ono Zirô

Ono Zirô sī tsi̍t-ê tshut-señ teh Ji̍t-pún Sizuoka-koān Tenryû-chhī ê sù-sih sai-hū. Jiro Ono sóo king-îng ê sù-sih tiàm Sukiyabasi Zirô teh 2007-nî thê-tio̍h Michelin tsí-lâm ê sañ-tsheñ phîng-kè, liáu-āu koh lên-suah 10-nî thê-tio̍h tsi̍t-ê pí-pīng. Ono Jirō iū-koh tī tsi-tsíng hōo Michelin tsí-lâm lẻt-tshut sī nî-huè siōng-tuā ê sañ-tsheñ phîng-kè ê tuā tsóng-phòo-sai.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →