Back

ⓘ Sî-khu sī Tē-kiû téng-koân ēng kāng 1 ê piau-chún sî-kan ê só͘-chāi, hit ê sî-kan hō chò chāī-tē sî-kan. Sio keh-piah ê sî-khu toā-hūn chha 1 tiám-cheng. Chāi-t ..                                               

Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi ê hêng-chèng-khu

Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi ê hêng-chèng-khu, lóng-chóng le̍k-keng cha̍p pái keng-tōng. Ùi chi̍t khai-sí 1895 nî ê "saⁿ koān chi̍t thiaⁿ", it-ti̍t kàu chòe-āu 1926 nî ê "gō͘ chiu saⁿ thiaⁿ". Ta̍t-tit chù-ì ê sī, hām chêng kúi pái khu-ōe sio-pí, 1920 nî hit pái ê khu-ōe só͘ chhî-sio̍k ê sî-kan sī siōng-tn̂g ê, mā tī siong-tong thêng-tō͘ siōng éng-hióng liáu chiàn-āu Kok-bîn Chèng-hú tī Tâi-oân ê hêng-chèng khu-ōe. Lēng-goā, tòe 1920 nî ê chiu-kūn sin tē-miâ kui-ōe kap hō-miâ, pō͘-hūn Tâi-oân ê kó͘-chá tē-miâ mā tòe i chò kái-piàn. Pí-lūn Táⁿ-káu kái chò Ko-hiông; A-kâu kái chò Pîn-tong; Sek-khá ...

                                               

Tâi-pak-koān (Ji̍t-pún sî-tāi)

Tâi-pak-koān sī Tâi-oân tī Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi chho͘-kî ê chi̍t ê koān-kip ê hêng-chèng-khu. 1895 nî 6 goe̍h 28 hō, ùi Chheng-tiâu thóng-tī sî-tāi bóe-kî ê Tâi-pak-hú kái-chè lâi ê, koán-hat-khu hâm-kài Tâi-oân pak-pō͘, pau-hâm chit-má ê Tâi-pak-chhī, Sin-pak-chhī, Ke-lâng-chhī, Thô-hn̂g-chhī, Gî-lân-koān, Sin-tek-koān kap Sin-tek-chhī. 1897 nî 5 goe̍h 3 hō, choân Tâi-oân kái-chè chò 6 koān 3 thiaⁿ ê sî, Sin-tek-koān kap Gî-lân-thiaⁿ ùi Tâi-pak-koān hun-thiah chhut-lâi, Tâi-pak-koān ê koán-khu kan-na chhun chit-má Tâi-pak-chhī, Sin-pak-chhī, Ke-lâng-chhī kap Thô-hn̂g-chhī ê tang-poàⁿ- ...

                                               

Tâi-tiong-koān (Ji̍t-pún sî-tāi)

Tâi-tiong-koān sī Tâi-oân tī Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi chho͘-kî ê chi̍t ê koān-kip ê hêng-chèng-khu. 1895 nî 6 goe̍h 28 hō, ùi Chheng-tiâu thóng-tī sî-tāi bóe-kî ê Tâi-oân-hú kái-chè lâi ê, koán-hat-khu hâm-kài Tâi-oân tiong-pō͘, pau-hâm chit-má ê Biâu-le̍k-koān, Tâi-tiong-chhī, Chiong-hoà-koān, Lâm-tâu-koān kap Hûn-lîm-koān. 1897 nî 5 goe̍h 3 hō, choân Tâi-oân kái-chè chò 6 koān 3 thiaⁿ ê sî, Tâi-tiong-koān ê pak-pō͘ tē-khu pēng-ji̍p sin siat-li̍p ê Sin-tek-koān, ah lâm-pō͘ tē-khu pēng-ji̍p sin siat-li̍p ê Ka-gī-koān, koán-hat-khu kan-na chhun goân-lâi ê tiong-pō͘ tē-khu, pau-hâm chit-má ê ...

                                               

Tâi-lâm-koān (Ji̍t-pún sî-tāi)

Tâi-lâm-koān sī Tâi-oân tī Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi chho͘-kî ê chi̍t ê koān-kip ê hêng-chèng-khu. Kî-kan bat kái-chè chò Tâi-lâm Bîn-chèng-chi-pō͘. In-ūi Tâi-oân tī Ji̍t-pún thóng-tī chho͘-kî ê hêng-chèng-khu sî-siông teh tiâu-chéng, só͘-í Tâi-lâm-koān ê hoān-ûi mā tiāⁿ-tiāⁿ ū piàn-hoà. Thâu-seng kui-ōe ê hoān-ûi sī chit-má ê Ka-gī-koān, Ka-gī-chhī, Tâi-lâm-chhī, Ko-hiông-chhī, Pîn-tong-koān, Tâi-tang-koān kap Hoa-liân-koān. Tī 1901 nî Tâi-lâm-thiaⁿ siat-li̍p chêng, Tâi-lâm-koān koán-hat ê hoān-ûi sī chit-má ê Ka-gī-koān, Ka-gī-chhī, Tâi-lâm-chhī, Ko-hiông-chhī kap Pîn-tong-koān pak-pō͘.

                                               

Lomma Kàu-khu

                                               

Gagnef Kàu-khu

                                               

Klinte Kàu-khu

                                               

Nynäshamn Kàu-khu

                                               

Hammar Kàu-khu

                                               

Asby Kàu-khu

                                               

Kristinehamn Kàu-khu

                                               

Mora Kàu-khu

                                               

Umeå Kàu-khu

                                               

Kävlinge Kàu-khu

                                               

Mellösa Kàu-khu

                                               

Grevie Kàu-khu

                                               

Perstorp Kàu-khu

                                               

Strängnäs Kàu-khu

Sî-khu
                                     

ⓘ Sî-khu

Sî-khu sī Tē-kiû téng-koân ēng kāng 1 ê piau-chún sî-kan ê só͘-chāi, hit ê sî-kan hō chò chāī-tē sî-kan. Sio keh-piah ê sî-khu toā-hūn chha 1 tiám-cheng. Chāi-tē sî-kan koàn-sì ēng Greenwich Pêng-kin Sî-kan ia̍h UTC koh ke ia̍h kiám kúi tiám-cheng lâi piáu-sī, pí-lūn kóng Tâi-oân piau-chún sî-kan tō sī UTC+8.

                                               

Sî-lí-ò

Sî-lí-ò sī Phêⁿ-ô͘-thiaⁿ ùi Chheng-tiâu sî-tāi kàu Ji̍t-pún sî-tāi chho͘-kî ê chi̍t ê hêng-chèng-khu; hoān-ûi hâm-kài hiān-kim ê Phêⁿ-ô͘-koān Má-keng-chhī lâm-po͘.

                                               

Hōng-soaⁿ-koān (Ji̍t-pún sî-tāi)

Hōng-soaⁿ-koān sī Tâi-oân tī Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi chho͘-kî 6 koān 3 thiaⁿ sî-kî ê chi̍t ê koān-kip ê hêng-chèng-khu. Che sī iû goân-lâi 3 koān 1 thiaⁿ sî-tāi Tâi-lâm-koān ê Hōng-soaⁿ-chi-thiaⁿ kap Hêng-chhun-chi-thiaⁿ só͘ ha̍p-pèng ê sin hêng-chèng-khu. I koán-hat ê hoān-ûi sī chit-má ê Ko-hiông-chhī ê sai-pō͘ kap tang-lâm-pō͘ kap Pîn-tong-koān. 1898 nî 6 goe̍h 18 hō, 6 koān 3 thiaⁿ kái-chè chò 3 koān 3 thiaⁿ, hòe-chí Hōng-soaⁿ-koān.

                                               

Ka-gī-koān (Ji̍t-pún sî-tāi)

Ka-gī-koān sī Tâi-oân tī Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi chho͘-kî 6 koān 3 thiaⁿ sî-kî ê chi̍t ê koān-kip ê hêng-chèng-khu. Che sī iû goân-lâi 3 koān 1 thiaⁿ sî-tāi Tâi-tiong-koān ê Hûn-lîm-chi-thiaⁿ kap Tâi-lâm-koān ê Ka-gī-chi-thiaⁿ só͘ ha̍p-pèng ê sin hêng-chèng-khu. I koán-hat ê hoān-ûi sī chit-má ê Lâm-tâu-koān ê lâm-pō͘, Hûn-lîm-koān, Ka-gī-koān, Ka-gī-chhī kap Tâi-lâm-chhī ê pak-pō͘. 1898 nî 6 goe̍h 18 hō, 6 koān 3 thiaⁿ kái-chè chò 3 koān 3 thiaⁿ, hòe-chí Sin-tek-koān.

                                               

Sin-tek-koān (Ji̍t-pún sî-tāi)

Sin-tek-koān sī Tâi-oân tī Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi chho͘-kî 6 koān 3 thiaⁿ sî-kî ê chi̍t ê koān-kip ê hêng-chèng-khu; iû goân-lâi Tâi-pak-koān ê Sin-tek-chi-thiaⁿ kap Tâi-tiong-koān ê Biâu-le̍k-chi-thiaⁿ só͘ ha̍p-pèng ê sin hêng-chèng-khu. I koán-hat ê hoān-ûi sī chit-má ê Thô-hn̂g-chhī ê sai-poàⁿ-pō͘, Sin-tek-koān, Sin-tek-chhī, Biâu-le̍k-koān kap Tâi-tiong-chhī ê sai-pak-pō͘. 1898 nî 6 goe̍h 18 hō, 6 koān 3 thiaⁿ kái-chè chò 3 koān 3 thiaⁿ, hòe-chí Sin-tek-koān.

Ka-tiāⁿ-khu
                                               

Ka-tiāⁿ-khu

Hô-lân sî-tāi ê chū-liāu lāi-bīn í-keng ū tùi pún tē-khu ê kì-lio̍k. Tī 17 sè-kí tē-tô͘ téng-bīn ū Visschers Eÿlandt "Gî-jîn Tó" ê tē-miâ, tāi-khāi tio̍h sī kin-á-ji̍t ê Ka-tiāⁿ tē-khu. Hū-kīn koh ū chi̍t tiâu khe hông hō chò Cattaya, che ū khó-lêng sī "Ka-tiāⁿ" ê gí-goân.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →