Back

ⓘ Seng-oa̍h - Seng-oa̍h, Ji̍t-siông seng-oa̍h, Oa̍h-pán, Seng-thài-ha̍k, Seng-lí, Koh-oa̍h-cheh-tó, Seng-hòa-ha̍k, Cheng-sîn, Gûi-hiám, Hòa-chong, Lám, Phah-la̍h ..                                               

Seng-oa̍h

Seng-oa̍h sī bu̍t-chit seng-oa̍h kap cheng-sîn seng-oa̍h ê chóng-chheng. Bu̍t-chit seng-oa̍h chiū sī lâng tī ji̍t-siông seng-oa̍h ê ki-pún su-iàu; ah cheng-sîn seng-oa̍h sī lâng teh tit-tio̍h bu̍t-chit seng-oa̍h liáu-āu, só͘ lâi tui-kiû ê lēng-goā ê cheng-sîn kià-thok. Bô-kāng ê lâng tùi seng-oa̍h ê ì-gī kap thāi-tō͘ iā ē chhut-hiān bô-kāng ê khoàⁿ-hoat, chhú-koat kò-jîn ê su-sióng kap chhù-bī.

                                               

Ji̍t-siông seng-oa̍h

Ji̍t-siông seng-oa̍h sī lâng ta̍k-kang teh chò ê tāi-chì. Ji̍t-siông seng-oa̍h sī siā-hōe-ha̍k, le̍k-sú-ha̍k, bûn-hoà jîn-lūi-ha̍k kap bîn-sio̍k-ha̍k téng ha̍k-kho teh gián-kiù ê kî-tiong chi̍t ê hun-chi. Tòe sî-tāi ê choàn-piàn, ji̍t-siông seng-oa̍h ê lōe-iông iā ē chhut-hiān chin toā ê piàn-hoà. Hiān-tāi ê seng-oa̍h tiong, ū chē-chē bô-kāng hêng-sek ê mûi-thé lâi thê-kiong kok-chióng chu-sìn, só͘-í lâng ē-sái chiàu kò-jîn ê bo̍k-tek lâi chò soán-te̍k; chhin-chhiūⁿ khoàⁿ tiān-sī, sú-iōng bāng-lō͘, siu-thiaⁿ hòng-sàng, tha̍k pò-choá téng-téng.

                                               

Oa̍h-pán

Oa̍h-pán, he̍k-chiá kong oa̍h-jī-pán, sī chi̍t khoán ìn-soat ê hêng-sek, lī-ēng ē-sái tín-tāng ê "jī", pí kò͘-tēng ê khek-pán kha hó oa̍h-iōng. Pâi-tēng oa̍h-pán ê khang-khoè kiò "pâi-jī". Só͘ chāi-iáⁿ siāng chá hong kì-lio̍k ê oa̍h-pán ki-su̍t sī Tiong-kok Sòng tāi ê Pit Seng 畢昇 tī 1040 nî chó-iū hoat-bêng; tī Tiâu-sián mā hoat-tián chhut kim-sio̍k oa̍h-pán. 1377 nî ê Ti̍t-chí Sim-thé Iāu-chiat 直指心體要節 sī hiān-chûn siāng kó͘ ê oa̍h-pán ìn-soat-phín. Tī 1450 nî chó-iū, Tek-kok ê Johannes Gutenberg hoat-bêng chhut sin ê oa̍h-pán ìn-soat ki-su̍t, i ēng iân, siah kap stibium chè-chō oa ...

                                               

Seng-thài-ha̍k

Seng-thài-ha̍k sī leh gián-kiù seng-thài-hē ê kho-ha̍k, khiā kóng oa̍h-mi̍h kap i khiā-khí ê chū-jiân khoân-kéng chái-iūⁿ hō͘-tōng. Khoân-kéng pau-hâm khiā toà kāng 1 ê seng-thài-hē, ū sìⁿ-miā ê chióng oa̍h-mi̍h kap bô-sìⁿ-miā ê pha̍k-ji̍t, khì-haū, tē-chit.

                                               

Seng-lí

Koan-hē seng-bu̍t kho-ha̍k ê chi̍t khoán, khòaⁿ seng-lí-ha̍k. Seng-lí sī ūi keng-kòe chè-chō ia̍h bé-bē châi-hòe ia̍h ho̍k-bū lâi thàn-chîⁿ he̍k-chiá sī seng-oa̍h ê oa̍h-tāng. Kán-tan lâi kóng to̍h sī kok khoán ūi lī-sûn só͘ chò ê oa̍h-tāng ia̍h khì-gia̍p. Seng-lí bô it-tēng ài sī kong-si ia̍h kî-tha beh kâng ê hêng-sek, chhiūⁿ Sony ia̍h kò-jîn ê lō͘-piⁿ táⁿ-á lóng sǹg sī seng-lí.

                                               

Koh-oa̍h-cheh-tó

Koh-oa̍h-cheh-tó, chāi-tē ê goân-chū-bîn kiò i chò Rapa Nui, sī 1-ê tī tang Thài-pêng-iûⁿ ê ko͘-tó, siāng kīn koh ū tòa lâng ê lio̍k-tē sī Pitcairn Kûn-tó, lī Lâm Bí-chiu tāi-lio̍k 3.515 km hn̄g. Che sī Polynesia lâng siāng tang ê si̍t-bîn-tē. Chèng-tī-siōng Rapa Nui sio̍k-î Chile, Se-pan-gâ miâ kiò-chò Isla de Pascua. Koh-oa̍h-cheh-tó ê kī-hêng chio̍h-tiau moai sè-kài chhut-miâ.

                                               

Seng-hòa-ha̍k

Seng-hoà-ha̍k sī leh gián-kiù oa̍h ê seng-bu̍t chái-iūⁿ chìn-hêng hoà-ha̍k hoán-èng kap chok-iōng. Hiān-chú-sî kan-taⁿ chai-iáⁿ Tē-kiû ū seng-bu̍t tī--leh, jî-chhiáⁿ lóng sī thoàⁿ-ki ham chúi-ki ê seng-bu̍t. Sui-bóng seng-bu̍t ê ûi-thoân bi̍t-bé ia̍h seng-hun-chú sī chiàⁿ-pêng ia̍h tò-pêng, téng-téng te̍k-sèng ná-chhiūⁿ sī chhìn-chhái koat-tēng--ê, khêng-si̍t in lóng sī kāng-thiāu --ê, seng-hoà hoán-èng lóng chin sio-siâng. Kaù taⁿ iáu m̄ chai kám ē ū pa̍t khoán seng-hoà hoán-èng. Seng-hoà-ha̍k gián-kiù ê tùi-siōng sī sè-pau cell ê kiat-kò͘ kap kong-lêng, pí-lūn kóng nn̄g-pe̍h-chit, thoàⁿ- ...

                                               

Cheng-sîn

Cheng-sîn, ū lêng, sîn, ia̍h khùi téng khoán chiàu bô-kâng tiûⁿ-ha̍p ê bô-kâng kóng-hoat kap ì-gī, chú-iàu sī chi̍t khoán siong-tùi bu̍t-chi̍t sin-thé ê khài-liām, ia̍h sī tùi sin-thé chōng-hóng ê hêng-iông.

                                               

Gûi-hiám

Gûi-hiám, nā koán-lí-ha̍k siōng tiāⁿ kóng hong-hiám, ùi bô-kâng ha̍k-būn lāi ū bô-kâng ê ì-gī, tāi-khāi ê ì-sù sī kong chō-sêng sún-sit ê khó-lêng-sèng.

                                               

Hòa-chong

Hòa-chong, mā ū kóng ōe-chng, sī lâng ūi tio̍h bí-koan ia̍h kî-tha bo̍k-te̍k, tī bīn ia̍h sin-ku piáu-bīn keng-kòe boah hún téng chhiú-lō͘ só͘ chò ê táⁿ-pān.

                                               

Lám

Lám sī chi̍t chióng ē-tàng piáu-ta̍t kám-chêng ê ki-thé chiap-chhiok. Lám ê tōng-chok sī nn̄g lâng hō͘-siong iōng chhiú kā tùi-hong ûi khí-lâi. Tī bô-kāng ê bûn-hoà tiong, tùi lám ê ì-gī kap kái-soeh mā bô-kāng.

                                               

Phah-la̍h

Phah-la̍h sī thâi, lia̍h, he̍k-chiá chhōe tōng-bu̍t ê hêng-tōng. I sī lâng tit tio̍h si̍t-bu̍t kap seng-oa̍h ēng-phín ê chi̍t khoán thoân-thóng ê hong-sek, mā sī seng-lí-lâng siong-phín ê lâi-goân chi it, lēng-gōa koh ū lâng kā tòng chò ngô͘-lo̍k, gî-sek, he̍k-chiá ūn-tōng.

                                               

Sak-khuh

Sak-khuh sī pī-īn ê ke-si, mā ōe-tàng ū-hông khì òe-tio̍h sèng-pīⁿ. Chú-iàu sī siat-kè hō͘ cha-po͘-lâng teh ēng, cha-bó͘-lâng ēng- ê mā ū, chóng- sī bô hiah-nī phó͘-phiàn. Nā ū chiàu-khí-kang lâi sú-iōng, pī-īn ê seng-kong-lu̍t ū 98%, sī pī-īn siāng-kài-ū-hāu ê chhiú-lō͘.

                                               

Sio-oāⁿ ji̍t-kì

Sio-oāⁿ ji̍t-kì ia̍h-sī kau-oāⁿ ji̍t-kì sī chi̍t khoán kau-liû kám-chêng ê hong-hoat. Chi̍t tīn lâng kā ji̍t-kì sio-oāⁿ, koh tī in ê ji̍t-kì lāi-té siá ka-ki pêng-siông--ê seng-oa̍h kah sim-chêng. Bô-goā-kú, kā ka-ki ê ji̍t-kì khe̍h-tńg--lâi khoàⁿ, koh siá pêng-lūn, lâi kau-liû kám-chêng. 1990 nî-tāi, Ji̍t-pún ê tiong-ha̍k kah sió-ha̍k seng chi-kan khah sî-kiâⁿ. It-poaⁿ sī cha-bó͘-gín-á hō͘-siong oāⁿ, ia̍h sī saⁿ ì-ài--ê lâm-lú ha̍k-seng, lâi piàn-chò kám-chêng ê ki-toé. Boē-chió--ê tōng-ōe kap bān-ōe ê lâm-lú chú-kak mā án-ni liân-lok kám-chêng, pí-lūn Choè-tiong Peng-khì Pí-lú 最終兵器彼 ...

                                               

Êng-kang

Êng-kang sī lâng khai tī ki-pún tō͘ saⁿ-tǹg kap chò khang-khòe, chiap-siū kàu-io̍k í-goā ê sî-kan. Tùi êng-kang ê thāi-tō͘, ē tòe bûn-hoà kap seng-oa̍h hêng-thài ê bô-kāng lâi ū chha-ī.

Koh-oa̍h-cheh
                                               

Koh-oa̍h-cheh

Koh-oa̍h-cheh sī Ki-tok-kàu-tô ê cheh-ji̍t. Kàu-tô tī ta̍k-nî 3 goe̍h a̍h-sī 4 goe̍h hit-chām-á khèng-chiok Iâ-so hông tèng si̍p-jī-kè liáu-āu koh-oa̍h ê kì-chài. Tōa-pō -hūn ê Ki-tok-kàu-tô siong-sìn chit-ê sîn-chek hoat-seng ê sî-kan tī kong-goân 30 nî kàu 33 nî chi-kan.

                                               

Bâi-kín

Bâi-kín sī tùi Ji̍t-gí ê "黴菌" lâi ê goā-lâi-gí, tû liáu chiàu-jī "bî-khún" ê ì-sù, mā hâm kok chióng tùi lâng iú hāi ê sè-khún, chin-khún, kap pēⁿ-to̍k téng bî-seng-bu̍t. Lán-lâng-oē kháu-gí kóng ‘ko͘’, chhin-chhiūⁿ kóng ‘seⁿ-ko͘’ ê ‘ko͘’.

Chia̍h-chhài-chú-gī
                                               

Chia̍h-chhài-chú-gī

Sò͘-si̍t, he̍k-chiá kóng chia̍h-chhài, sī chit khoán chia̍h-mi̍h ê hong-sek, chú-iàu bô chia̍h ba̍h-lūi, mā ū khó-lêng bô chia̍h kî-tha tōng-bu̍t sán-phín, pí-lūn ke-nn̄g kap gû-ni. Chia̍h sò͘-si̍t ê lí-ûi kap hêng-sek hun chin chē khoán, chi̍t pō͘-hūn ê Hu̍t-kàu chú-tiuⁿ chia̍h-chhài, kiam soàn-thâu téng hiam-liāu mā bô chia̍h. Kî-tha chong-kàu mā ū chi̍t kóa phài-pia̍t m̄ chia̍h ba̍h-lūi. Tû-liáu chong-kàu lí-iū, mā ū khoân-pó ia̍h ūi-seng téng goân-in.

                                               

LOHAS

LOHAS sī Eng-gí "Lifestyles Of Health And Sustainability" ê thâu-bûn-jī, ì-sù sī koan-sim kiān-khong kap Tē-kiû éng-sio̍k hoat-tián ê seng-oa̍h hêng-thài. Chù-sim kiān-khong kap khoân-kéng būn-tê ê lâng lóng ē-tit kóng sī teh koè LOHAS ê seng-oa̍h. LOHAS ê koan-liām hoat-tián siāng kín ê 2 ê kok-ka sī Ji̍t-pún kap Tâi-oân.

                                               

Mō͘-hiám

"Mō͘-hiám" mā ū "gûi-hiám ê hêng-tōng" ê ì-sù. Mō͘-hiám sī chi̍t khoán chhì-kek kiam te̍k-pia̍t ê keng-giām, tiāⁿ-tiāⁿ sī ū gûi-hiám-sèng ê tāi-chì, koh bô khak-tēng ê kiat-kó.

Sé-thâu-mo͘
                                               

Sé-thâu-mo͘

Sé-thâu-mo͘, mā kóng sé-thâu, sī kā thâu-mo͘ sé ho chheng-khì, ū-sî kiam chò bí-iông ê kang-hu. Choan-bûn ēng-lâi sé-thâu ê chheng-kiat-che sī siang-phú.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →