Back

ⓘ Siā-hōe - Siā-hōe, bîn-chú, Siā-hōe-chú-gī, chiâⁿ-chân, hok-lī, chèng-gī, chèng-chhek, Siā-hōe-kûn, Kong-si, Bîn-cho̍k, Chhù, Chng-kha, Goân-chú Sî-tāi, Pī-lān ..                                               

Siā-hōe

Siā-hōe kho-ha̍k chiam-tùi siā-hōe ê tēng-gī pau-koah: Hō -siong oá-khò ê siā-lí. Hūn-chú chi-kan ê koan-hē bāng-lō. 1 tīn lâng chiâⁿ-chò ê poàⁿ kong-khai hē-thóng. Tī hē-thóng--ni̍h ê hūn-chú chú-iàu hām kî-thaⁿ ê hūn-chú hō -tōng. Siong-koan ê bûn-chiuⁿ: Siā-hoē-ha̍k Siā-hōe-chú-gī

                                               

Siā-hōe bîn-chú

Siā-hōe bîn-chú sī chū 19 sè-kí bóe-kî kap 20 sè-kí chho͘-kî khai-sí chhut-hiān ê chi̍t chióng chèng-tī ê ì-sek hêng-thài. Siā-hōe bîn-chú sī chiông Marx-chú-gī hun-lî chhut-lâi ê chōe-chōe hun-chi chi-it. Siā-hōe bîn-chú chú-tiuⁿ thàu-kòe bîn-chú lâi chìn-hêng piàn-kek, kiàn-li̍p chi̍t ê hōng-hêng Siā-hōe-chú-gī ê siā-hōe.

                                               

Siā-hōe-chú-gī

Siā-hōe-chú-gī sī chi̍t-khóan siā-hoē-keng-chòe-ha̍k su-sióng, chú-tiuⁿ châi-sán ê hun-phòe kap ki-hōe èng-kai iû kûn-thé lâi kiōng-tông khòng-chè.

                                               

Siā-hōe chiâⁿ-chân

Siā-hōe chiâⁿ-chân sī chi̍t hāng siā-hōe-ha̍k ê khài-liām, ēng lâi gián-kiù siā-hōe-siōng kai-chân-sèng ê téng-kip, ē-té ê tan-goân ē-tàng kiò chò sī chi̍t chân. Siā-hōe chiâⁿ-chân lāi-bīn ū pau-koat siā-hōe kai-kip, chit-gia̍p kûn-thé, cho̍k-hē kiam chéng-cho̍k hun-lūi téng khoán ê hun-iá. Hiān-tāi Se-iûⁿ khoán ê chiâⁿ-chân hē-thóng sǹg sī khai-hòng-sek--ê, siā-hōe î-tōng social mobility sī phó͘-phiàn--ê. Lēng-gōa mā ū chhiūⁿ Ìn-tō͘-kàu caste hē-thóng khah giâm-keh ê hêng-sek. It-poaⁿ tùi chiâⁿ-chân ê gián-kiù sī khó-lū pau-koat chhiūⁿ chèng-tī éng-hióng, tong-khoân authority in-sò͘; he̍k ...

                                               

Siā-hōe hok-lī

Siā-hōe hok-lī sī chi̍t chióng chha-pia̍t thāi-gū, tùi bó͘ chi̍t-koá lâng, te̍k-pia̍t sī chèng-hú hiòng jio̍k-sè thoân-thé ia̍h-sī keng-chè ū khùn-lân ê lâng thê-kiong, lâi khak-pó in-ê seng-oa̍h sò͘-chit, seng-chûn kap hoat-tián ki-hōe téng-téng chhò͘-si, tùi siā-hōe chéng-thé iú-lī. Sè-kài Jîn-koân Soan-giân chú-tiuⁿ: "lâng-lâng seⁿ lâi chū-iû, tī chun-giâm kap koân-le̍k siōng it-lu̍t pêng-téng." Chá-kî ê siā-hōe hok-lī koan-liām chú-iàu goân-chū chû-siān kiù-chè ê cheng-sîn. Hiān-tāi ê siā-hōe hok-lī thong-siông pau-koat bián-hùi kàu-io̍k, i-liâu, chū-ok pó-chiòng, siā-hōe pó-chiòng tén ...

                                               

Siā-hōe chèng-gī

Siā-hōe chèng-gī chú-tiuⁿ chi̍t ê siā-hōe lāi-pō͘ ài hû-ha̍p hun-tam chek-jīm, an-pâi siā-hōe tē-ūi kap hun-phòe chu-goân téng-téng ê chèng-gī.

                                               

Siā-hōe chèng-chhek

Siā-hōe chèng-chhek sī thàu-kòe kok-ka li̍p-hoat kap chèng-hú hêng-chèng kan-ī, kái-koat siā-hōe būn-tê, chhiok-chìn siā-hōe an-choân, kái-siān siā-hōe khoân-kèng, cheng-chìn siā-hōe hok-lī ê sio-liân-soà ê chèng-chhek, hêng-tōng chún-chek kap kui-tēng ê chóng-chheng. I-ê he̍k-sim sī kái-koat chhī-tiûⁿ keng-chè hā kong-bîn ê siā-hōe hong-hiám. Chò-ûi chi̍t mn̂g èng-iōng-sèng ê ha̍k-kho, siā-hōe chèng-hhcke ê gián-kiù lōe-iông chú-iàu khan-liân chèng-chhek sán-seng kòe-têng ê lí-lūn kap hong-hoat, í-ki̍p chèng-chhen tī ta̍k-ê siong-koan léng-he̍k tiong ê èng-iōng chi̍t nn̄g ê hong-bīn. Tī ā ...

                                               

Siā-hōe-kûn

Siā-hōe-kûn sī hō͘-siōng kau-óng ê nn̄g ūi í-siōng ê lâng, in kong-ke beh-kâng ê sèng-chit, tī chi̍p-thé-siōng ū it-thé ê kám-kak.

                                               

Kong-si

Kong-si, khì-gia̍p, iā hōe-siā, sī chi̍t khóan êng-lī cho͘-chit, hoat-lu̍t-siōng ê tēng-gī tī kok-tē lóng bô sáⁿ sio-kâng, sêng-li̍p kong-si mā-ū it-tēng ê chhiú-sio̍k kap tiâu-kiāⁿ.

                                               

Bîn-cho̍k

Bîn-cho̍k sī chi̍t khoán lâng ê chi̍p-thé, siông-sè ì-sù chē khoán jî-chhiáⁿ toè sî-kan leh kái-piàn. Bîn-cho̍k ê khài-liām pí cho̍k-kûn khah thiu-siōng jî-chhiá khah chèng-tī-sèng kiam hui-kò-jîn-sèng. Ta̍k-ê bîn-cho̍k tiāⁿ ū in ka-kī ê khí-goân sîn-ōe kah le̍k-sú, lēng-gōa iáu khó-lêng ū kāng-khoán ê bûn-hòa, tē-iân kah gí-giân. Bîn-cho̍k, chiàu nation ê ēng-hoat, ia̍h ū óa-kīn "kok-ka" ê ì-sù, pau-koat chèng-tī-sèng ê pang-kok state kap tē-lí-sèng ê kok-ka country. Chhiūⁿ bîn-cho̍k, pang-kok, kok-ka, cho̍k-kûn téng-téng, chia-ê iōng-gí giâm-keh ê ì-sù ū chha chóng-sī sú-iōng tang-tiong ...

                                               

Chhù

Chhù sī hō͘ lâng khiā-khí iā oa̍h-tāng ê kiàn-tio̍k-bu̍t he̍k-chiá chū-jiân kò͘-chō. Chhù chit-ê bêng-sû it-poaⁿ chí khiā-ke, iā to̍h sī ji̍t-siông seng-oa̍h, hioh-khùn ê só͘-chāi, chóng--sī chhù ê si̍t-chè lō͘-iōng bô it-tēng, chhan-chhiūⁿ thàu-thiⁿ-chhù, lâu-á-chhù mā tiāⁿ sī chò seng-lí ê só͘-chāi.

                                               

Chng-kha

Chng-kha sī chi̍t ê tē-lí-ha̍k ê khu-he̍k, hun-pò͘ tī chng-thâu, siâⁿ-tìn kap siâⁿ-chhī ê gōa-ûi. It-poaⁿ lâi kóng, che sī chi̍t chióng siong-tùi ê kóng-hoat, m̄-sī to͘-hōe-khu ê só͘-chāi tiō sī chng-kha. Chng-kha tián-hêng ê te̍k-tiám sī kē jîn-kháu bi̍t-tō͘. Lông-gia̍p kap chhiū-nâ-á tē-khu it-poaⁿ lóng sī chng-kha só͘-chāi.

                                               

Goân-chú Sî-tāi

Goân-chú Sî-tāi sī sî-sio̍k tùi goân-chú-tàn chhut-hiān chó-iū khai-sí ê le̍k-sú sî-kî chi̍t khoán kóng-hoat. Chū Hirosima kap Nagasaki hō͘ Bí-kok tâu goân-chú-tàn liáu-āu, chi̍t khoán bú-khì, í-kip kî-tha chhiūⁿ goân-chú-le̍k ki-su̍t ê chûn-chāi, kái-piàn liáu kok-chē siā-hōe kap chèng-tī ê chin chē hong-bīn.

                                               

Ka-cho̍k

Ka-cho̍k í lâng lâi kóng sī kun-kù hiat-chhin, ian-chhin he̍k-chiá chò-hóe sêng-oa̍h téng koan-hē liân-kiat ê kûn-thé. Kî-tion khah ki-pún ê koan-hē ū phòe-ngó͘, kiáⁿ-jî-sun, pē-bú kong-má, hiaⁿ-tī chí-moāi téng-téng.

                                               

Keh-to͘

Keh-to͘ sī siâⁿ-chhī lāi-té chi̍t khoán chió-sò͘ cho̍k-kûn teh khiā-khí ê khu-he̍k. Chit-ê bêng-sû khah-chá tī Au-chiu sī teh kóng Iú-thài-lâng khiā-khí ê khu-he̍k.

                                               

Lô͘-lē chè-tō͘

Lô͘-lē chè-tō͘ sī chi̍t khoán keng-chè ê chè-tō͘. Tī chit-ê chè-tō͘ ē-kha, ū chi̍t-koá lâng sui-jiân tio̍h chò khang-khoè m̄-koh bô kang-chîⁿ hō͘--in, chit-hō lâng, tō sī lô͘. Kin-kì gián-kiù, tī lâng ū bûn-jī tāi-seng, tō ū lô͘-lē chè-tō͘--ah. Chit-khoán chè-tō͘ chha-put-to tī ta̍k-ê bûn-hoà, tāi-lio̍k lóng ū, koh ū kúi-nā ê khoán-sek. Ū chi̍t-koá siā-hoē ū tēng koan-hē lô͘-lē ê hoat-lu̍t, ū-ê keng-chè tō sī kiàn-li̍p tī chit téng-bīn. Hiān-chú-sî ê sè-kài, toā-pō͘-hūn kok-ka tēng hoat-lu̍t kìm-chí ū lô͘-lē. Sè-kài Jîn-koân Soan-giân tō ū siá-kóng lô͘-lē chè-tō͘ sī m̄-tio̍h--ê, chóng--sī ...

                                               

Nigeria chà-khi

Nigeria chà-khi, he̍k-chiá kóng 419 chà-khi, sī chi̍t khoán chà-khi hêng-sek. Nigeria chà-khi bô it-tēng kap Nigeria ū koān-hē, i ki-pún ê sêng-hun mā kiò sìn-jīm phiàn-su̍t. Chú-iàu sī pau-niá pī-hāi-chiá hun chi̍t pit chîⁿ, m̄-koh khí-sian iau-kiû pī-hāi-chiá ài seng la̍p kóa só͘-hùi, nā pī-hāi-chiá khak-si̍t hō͘ pián khì, pián-sian sòa--lo̍h-lâi to̍h ū khó-lêng koh pian chi̍t liân-sòa sin lí-iû lâi thó chîⁿ. Í-chá Nigeria chài-khi sī lī-ēng phoe-sìn chiap-chhio̍k pī-hāi-chiá. Bāng-lō͘ hoat-tián liáu-āu, chá-kî sī lī-ēng e-mail, che mā sī "Nigeria" chi̍t-ê miâ-hō sán-seng ê pōe-kéng, in- ...

                                               

Pà-lêng

Pà-lêng sī tùi Eng-gí bullying ê te̍k-pia̍t hoan-e̍k, chí tùi lâng ê kiông-chè, háⁿ kiaⁿ, bú-jio̍k, chhòng-tī, ia̍h sī chhim-lio̍k-sèng ê chi-phòe. Pún khoán ê hêng-ûi tiāⁿ-tiāⁿ sī si̍p-koàn-sèng têng-ho̍k hoat-seng--ê. Kap phó͘-thong ê chhiong-tu̍t bô-kâng ê pō͘-hūn chi it, sī pà-lêng tùi pà-lêng-chiá ia̍h sī hông pà-lêng-chiá chú-koan siōng siang hong ê siā-hōe he̍k-chiá sin-thé lêng-le̍k sī put pêng-téng--ê.

                                               

So͘-khai

So͘-khai sī lâng ūi tio̍h lî-khui hûi-hiám ê chi̍p-thé cháu-bih hêng-tōng. Chhan-chhiūⁿ nā tú tio̍h khong-si̍p ia̍h toā-chúi téng chêng-hêng, tio̍h ū khó-lêng ài so͘-khai. "So͘-khai" goân-lâi sī Ji̍t-pún tī Jī-chhù Tāi-chiàn āu-kî siū khong-si̍p sî ê cháu-siám hêng-tōng ēng-gí, āu-lâi put-koán tī Tâi-oân-ōe he̍k-chiá Ji̍t-pún-ōe, thong-sio̍k ê ì-sù mā piáu-sī kî-tha chai-lān ê kím-kip pī-lān.

                                               

Sèng-chiàn

Sèng-chiàn sī kun-kù chong-kàu lí-liām lâi sú-iōng kun-le̍k ê chiàn-cheng, pí-lūn chiàu Sîn ê ì-chì téng siūⁿ-hoat lâi tâu ji̍p chiàn-sū. Sèng-chiàn mā tiāⁿ sī chèng-tī-sèng--ê, sī léng-tō-chiá chèng-tong-hòa in-ê chí-hui ê hong-sek chi̍t khoán. Le̍k-sú-siōng ê sèng-chiàn ū pau-koat chhiūⁿ Tiong-sè-kí Ki-tok-kàu kok-ka hoat-tōng ê si̍p-jī-kun chiàn-cheng, he̍k-chiá chhiūⁿ Islam lí-liām lāi-bīn ê jihad cheng-tàu. M̄-nā chong-kàu lí-iû, tī hiān-tāi ê bîn-cho̍k-chú-gī ūn-tōng ē-té ê chiàn-cheng, mā tiāⁿ hông soan-thoân chò sèng-chiàn.

                                               

To-bûn-hòa-chú-gī

To-bûn-hòa-chú-gī ì-sù chē khoán, tī siā-hōe-ha̍k, chèng-tī tiat-ha̍k, kap sè-sio̍k iōng-gí lóng ū ēng tio̍h. Tī siā-hōe-ha̍k kap ji̍t-siông ēng-hoat tang-tiong, kap cho̍k-kûn to-goân-lūn sī sio-siāng ì-sù.

                                               

Tong-sè

Tong-sè sī le̍k-sú ê sî-kî tiong óa-kīn gán-chiân ê chi̍t toāⁿ, i chin tōa pō͘-hūn ê tāi-chì lóng iá koh tī oa̍h-lâng ê seng-oa̍h keng-giām lāi-té.

                                               

Ûn-ûn-á-piàn siông-thài

Ûn-ûn-á-piàn siông-thài biô-siá piàn-hòa sok-tō sô-sô, ū khí ū lo̍h, chìn-tō khâm-khia̍t ê chhu-sè. In-ūi piàn-hòa khoaⁿ-khoaⁿ-á-sī, koan-chha̍t-chiá khah oh hoat-kak tio̍h hiān-hóng si̍t-chāi teh piàn-hòa ê chhu-sè, lia̍h-chún kóng koân-koân-kē-kē ê piàn-hòa pêng-kin khí-lâi téng-î chêng-kah-taⁿ lóng tī--teh ê siông-thài. Che ē-tit-thang biô-siá chē-chē siā-hōe he̍k-chiá chū-jiân-te̍k ê hiān-siōng, chhin-chhiūⁿ kóng khì-hāu piàn-hòa, khoân-kéng phò-hāi, seng-oa̍h phín-chit kàng-kē téng-téng. Khó-pí kóng, choân-kiû khì-un hoán sio-lō chit-ê chhu-sè chin oh phòaⁿ-toān, in-ūi bô-lūn sè-kài p ...

Siā-hoē Tóng (Hoat-kok)
                                               

Siā-hoē Tóng (Hoat-kok)

Siā-hōe Tóng sī Hoat-kok chú-iàu ê chèng-tóng chi it, mā-sī Hoat-kok siōng-tōa ê chi̍t-ê chó-phài chèng-tóng, koh sī Siā-hōe-chú-gī Kok-chè chham Au-chiu Siā-hōe-tóng ê sêng-ôan. Siā-hōe-tóng chú-tiuⁿ siā-hōe bîn-chú-chú-gī kap bîn-chú siā-hōe-chú-gī. Tī 1981 nî, Siā-hōe-tóng ê François Mitterrand iâⁿ-tio̍h chóng-thóng, 1988 nî koh liân-jīm kàu 1995 nî.

Siā-hōe khè-iok lí-lūn
                                               

Siā-hōe khè-iok lí-lūn

Siā-hōe khè-iok lí-lūn sī Sūi-se chok-ka Jean-Jacques Rousseau 1762 nî ê chèng-tī-ha̍k chok-phín. Siā-hōe khè-iok lí-lūn sī chi̍t pún gián-kiù kah kui-hoān beh àn-chóaⁿ tī chu-pún siā-hōe tang-tiong lâi kiàn-li̍p chèng-hú ê chheh.

Chhài-chhī-á
                                               

Chhài-chhī-á

Chhài-chhī-á ia̍h pa-sat sī seng-lí-lâng chek chò-hóe chò si̍t-phín kiam ji̍t-iōng-phín sió-bē ê chhī-tiûⁿ.

Khang-chhù chiàm-iōng
                                               

Khang-chhù chiàm-iōng

Khang-chhù chiàm-iōng sī kóng chiàm-iōng hòe-khì ia̍h-sī bô lâng toà ê chhù, jî-chhiáⁿ chiàm-iōng-chiá tùi chhù koh bô só͘-iú-koân, mā bô cho͘-iōng ia̍h-sī kî-tha ê sú-iōng hí-khó. Khang-chhù chiàm-iōng tī ū-ê só͘-chāi mā-sī chi̍t khoán siā-hōe ūn-tōng.

                                               

Kho-ha̍k ê kong-chiòng liáu-kái

Kho-ha̍k ê kong-chiòng liáu-kái sī chí it-poaⁿ tāi-chiòng he̍k-chiá kóng gōa-hâng-lâng tùi kho-ha̍k tì-sek kiam cho͘-chit ê ì-kiàn kap thāi-tō͘. Pún khài-liām sī tùi kho-ha̍k kiam ki-su̍t kap kong-chiòng chi kan ê koan-hē ê chi̍t khoán gián-kiù hong-hiòng.

Kong-kiōng chū-the̍h
                                               

Kong-kiōng chū-the̍h

Kong-kiōng chū-the̍h, ia̍h kong-êng chū-the̍h, kok-bîn chū-the̍h, it-poaⁿ sī chèng-hú só͘ siat, chú-iàu sòe hō͘ siu-ji̍p kha kē ê jîn-bîn; ū-ê mā ē-sái bé-bē.

Kìm-chiú-lēng
                                               

Kìm-chiú-lēng

Kìm-chiú-lēng sī tùi chiú-lūi ê chè-chō, siu-khǹg, ūn-su kap bé-bē ê kìm-chí. 1920 nî kàu 1933 nî kî-kan Bí-kok ê kìm-chiú-lēng sī kî-tiong khah ū miâ ê chi̍t kái kìm-chiú-lēng.

Pī-lān
                                               

Pī-lān

Pī-lān sī lâng tô-siám hûi-hiám ê kím-kip hêng-tōng. Chia só͘ kóng hûi-hiám pau-koat chhan-chhiūⁿ hong-thai, hóe-chai, tōa-chúi, khong-si̍p téng-téng.

Sodomy
                                               

Sodomy

Sodomy, thang hoan-e̍k chò ke-kan, sī Eng-gí tan-jī, chí pau-koat lâng kap lâng chi kan ê kong-kau, kháu-kau, he̍k-chiá sī lâng kap kî-tha tōng-bu̍t ê sèng oa̍h-tāng, mā khó-lêng kiam chí só͘-ū hui-seⁿ-thòaⁿ ê sèng oa̍h-tāng. Sodomy chit jī tāi-seng sī tùi Sèng-keng Chhòng-sè-kí lāi-bīn Sodom kap Gomorrah ê kò͘-sū hoat-tián--chhut-lâi-ê, í-chá te̍k-pia̍t sī kóng kong-kau. Ū chi̍t kóa só͘-chāi chûn-chāi sodomy hoat-lu̍t, chiong sodomy tòng chò hoān-chōe hêng-ûi.

Sèng-kau-e̍k
                                               

Sèng-kau-e̍k

Chhiong-ki thoân-thóng siōng sī chi̍t khoán siā-hōe kìm-khī taboo he̍k-chiá khòaⁿ-bô-khí ê khang-khòe, chhiong-ki pún-sin kap siong-koan ê ēng-gí ū chin chē bú-jio̍k kap cháu-siám ê kiò-hoat. Phì-jû kiò "thàn-chia̍h", "bōe-bah", "chò-piáu" téng-téng. Āu-lâi tī hiān-tāi koh hoat-tián chi̍t kóa chèng-tī chèng-khak ê kóng-hoat. Phì-jû "sèng kang-chok-chiá".

                                               

Tek-hēng thoân-sìn

Tek-hēng thoân-sìn sī kóng tùi tō-tek kè-ta̍t ê tiâu-kang piáu-hiān. Tī thoân-thóng ê ha̍k-su̍t tang-tiong it-poaⁿ sī leh kóng chi̍t kóa thang thoân-ta̍t tō-tek ê hêng-tōng. Kīn-taⁿ che mā tiāⁿ ēng lâi phoe-phêng chò gōa-piáu khah gâu hêng-tōng ê lâng.

                                               

To͘-chhī thoân-soat

To͘-chhī thôan-soat sī chi̍t koá tī hiān-tāi siā-hoē liû-thoân ê kò͘-sū he̍k-chiá siūⁿ-hoat. In ū-sî ū chin-si̍t ê ki-chhó͘, m̄-koh ka-thiⁿ chi̍t koá ná chin ná ké ê khong-sióng, koh-ū hâm chi̍t koá koài-kî ê sêng-hun chāi lāi; tī liû-thong ê koè-têng, ū khó-lêng sán-seng kúi-a chióng pán-pún, jî-chhiá saⁿ-lām kî-tha thoân-soat.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →