Back

ⓘ Gē-su̍t - Gē-su̍t, Gē-su̍t-ka, 1738 nî gē-su̍t, 1815 nî gē-su̍t, 1798 nî gē-su̍t, 1987 nî gē-su̍t, 1872 nî gē-su̍t, 1776 nî gē-su̍t, 1524 nî gē-su̍t, ACG ..                                               

Gē-su̍t

Gē-su̍t sī bó -chi̍t-koá chok-phín he̍k-chiá-sī gē-su̍t piáu-hiān-chiá pún-sin, hām koan-sióng-chiá tiong-kan hō -siong éng-hióng, tì-sú sán-seng cheng-sîn-siōng, sim-lí-siōng, kap kám-kak ê piàn-hoà ê oa̍h-tōng. Chit-khoán oa̍h-tōng te̍k-pia̍t kiông-tiāu koan-sióng-chiá tùi chok-chiá piáu-hiān gē-su̍t ê lâng ê kiâⁿ-choè ê chiáng-ak, lán kā hiah-ê hō chok-chiá kap koan-sióng-chiá sán-seng kau-kâⁿ ê chhiú-lō, mûi-thé, tùi-siōng téng-téng ê chok-phín, hām chit kui-ê koè-têng, lóng kiò-chò gē-su̍t. Gē-su̍t chok-chiá thoân-sàng hō koan-sióng-chiá ê loē-iông, ū koan-liām, su-sióng, kám-kak, kám ...

                                               

Gē-su̍t-ka

Gē-su̍t-ka sī lī-ēng chhòng-chok châi-lêng chò gē-su̍t seng-sán ê lâng. Im-ga̍k, bûn-ha̍k, hì-kio̍k, tiān-iáⁿ, ia̍h sī sī-kak gē-su̍t, lóng sǹg sī gē-su̍t-ka ê chhòng-chok. M̄-koh it-poaⁿ nā kóng "gē-su̍t-ka", chú-iàu sī chí sī-kak gē-su̍t ê chhòng-chok-chiá, chhan-chhiūⁿ oē-ka, tiau-khek-ka téng-téng, chia-ê lâng ū-sî mā kiò bí-su̍t-ka.

                                               

1738 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1738 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1815 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1815 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1798 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1798 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1987 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1987 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1872 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1872 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1776 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1776 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1524 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1524 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1618 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1618 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1700 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1700 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1896 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1896 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

ACG

ACG sī A nimations、 C omics and G ames--ê kán-lio̍k, ì-sù sī tōng-ōe, ang-á-chheh kah iû-hì, te̍k-pia̍t sī Ji̍t-pún lâi--ê. Chit ê sû khah hán-tit hoan--chhut-lâi, tī Hoâ-jîn tē-khu ê chhù-bûn-hoà tiāⁿ-tiāⁿ ēng. Chia--ê "G" siông-siông chí bí-siàu-lú iû-hì.

                                               

Ang-á-ōe

Bàng-gà, bàng-gah, báng-gah choán kàu chia. Kan-sia̍p ang-á tōng-oē, chhiáⁿ khoàⁿ tōng-oē. Ang-á-oē, mā ū hō-chò bàng-gà, bàng-gah, sī 1 khoán bí-su̍t chhòng-chok ê hêng-thài. Ang-á-oē ē-sái sī ko -1-tiuⁿ a̍h-sī liân-sòa chin chē tiuⁿ àn-chiàu it-tēng ê sūn-sī tàu chò 1 ê hē-lia̍t. Oē ê bīn-téng chia̍p-chia̍p ū bûn-jī. Ang-á-oē ū 2 chióng phó -phiàn ê khoán-sek: ke̍k-ke kúi-nā-tiuⁿ--ê kah khan khah tn̂g ê ang-á-chheh. Ang-á-tōng-oē sī 1 chióng tōng-oē, iōng tiān-sī, tiān-iáⁿ, tiān-náu êng-bō chò mûi-thé ê hêng-sek, te̍k-pia̍t chí Ji̍t-pún anime ū-sî mā hō-chò bàng-gah.

                                               

Bí-su̍t

Bí-su̍t sī choan-bûn chò ū gē-su̍t kè-ta̍t ê oa̍h-tāng kap chok-phín ê hit-ê khài-liām. Chit-ê sû kap "gē-su̍t" ê ì-sù iok-kî-lio̍k sio-siâng, m̄-koh "bí-su̍t" te̍k-pia̍t sī ēng tī hām "èng-iōng gē-su̍t" kap "tāi-chiòng gē-su̍t" koh-iūⁿ ê "sûn-chùi gē-su̍t" ê léng-he̍k--ni̍h. Tī gē-su̍t ê hoān-ûi lāi-té, oan-nā tiāⁿ-tiāⁿ ē kóng-tio̍h bí-su̍t chit-ê sû, só -í mā ē-tàng koh kā hun-chò "èng-iōng bí-su̍t" kap "sûn-chùi bí-su̍t" 2-lūi. Koè-oē kap tiau-khek sī tī bí-su̍t lāi-té siōng-kài ū tāi-piáu-sèng--ê, koh thang tùi-chiàu si̍t-iōng gē-su̍t ê chhah-tô, tô -kái, siat-kè kap kang-gē lâi khoàⁿ. ...

                                               

Chēng-bu̍t

Chēng-bu̍t sī chi̍t khoán gē-su̍t chok-phín, it-poaⁿ só͘ piáu-hiān--ê sī bē tín-tāng ê mi̍h. Thoân-thóng chēng-bu̍t sī kòe-ōe ê chhòng-chok, mā thang kóng chēng-bu̍t-ōe. Kīn-taⁿ ia̍h ū saⁿ-lām mûi-châi he̍k-chiá sī li̍p-thé ê hêng-sek.

                                               

Gē-su̍t ê sek-chhái

Sek-chhái tī gē-su̍t sī tiōng-iàu ê seng-hun. Tōa-hūn ê ōe-tô͘ kang-hu sī lī-ēng sek-sò͘ kap kò͘-tēng-che saⁿ-lām chhut sek-liāu, chhat tī chhi-chhî-bu̍t, chhin-chhiūⁿ ōe-pò͘, pang-á, ia̍h sī chóa ê téng-bīn. I ū-ê kang-hu sī lī-ēng chi̍t kóa châi-liāu ê sek-tī khì chè-chō chok-phín, chhan-chhiūⁿ mosaic.

                                               

Hoe-tō

Hoe-tō, Ji̍t-gí mā kiò-chò Ikebana, sī Ji̍t-pún-sek ê chhah-hoe chhiú-gē, sī chi̍t khoán kā si̍t-bu̍t kap hoe-lúi, koh ū siong-koan mi̍h-kiaⁿ chò an-pâi ê gē-su̍t.

                                               

Kiàn-tio̍k

Kiàn-tio̍k, sī kí thê-kiong hō͘ lâng khiā-khí iah oa̍t-tōng, ū loē-pō͘ khong-kan ê kò͘-chō-bu̍t ê phah-tat, siat-kè, chō-chok it-ti̍t kah sú-iōng ê chèng-kô koè-têng, he̍k-chiá-sī chit-ê koè-têng-tiong ê chi̍t-pō͘-hūn. Koh ū-tang-chūn, chit-ê sû mā kí thâu-chêng kóng ê chit-ê kò͘-chō-bu̍t pún-sin, chóng--sī kò͘-chō-bu̍t pún-sin kóng kiàn-tio̍k-bu̍t ē khah bêng-khak. Lô-má sî-tāi ê kiàn-tio̍k-ka Marcus Vitruvius Pollio só͘ siá ê Lūn Kiàn-tio̍k De Architectura sī hiān-chhú-sî iáu tī-leh siōng-kó͘-chá ê kiàn-tio̍k-ha̍k ê chheh. Tī chheh--ni̍h, Marcus Vitruvius Pollio tui-kiû lō͘-iōng utilitas ...

                                               

Model

Model sī chi̍t khoán chit-gia̍p, sī choan-bûn lī-ēng in ê goā-piáu, piáu-ián, táⁿ-pān kap chhēng-chhah, lâi chham-ú sî-siōng siat-kè, gē-su̍t chhòng-chok, ia̍h kok khoán soan-thoân oa̍h-tāng ê lâng.

                                               

Sī-kak gē-su̍t

Sī-kak gē-su̍t sī gē-su̍t ê chi̍t lūi piáu-hiān hong-sek, chú-iàu sī tī khong-kan lāi chò ū it-tēng hêng-thé ê chhòng-chok, chhan-chhiūⁿ koè-ōe, tiau-khek, pán-oē ia̍h siá-chin téng-téng. Nā chhiūⁿ thiàu-bú ia̍h im-ga̍k hit khoán sî-kan-sèng khah kiông ê gē-su̍t to̍h bô sǹg sī-kak gē-su̍t.

                                               

Tak-chhùi-kó͘

Tak-chhùi-kó, sī 1-chióng ná kóng-kó liān-sian ná liām-koa ê kháu-thôan gē-su̍t, liû-hêng tī Chiang-chiu, Chôan-chiu, Ē-mn̂g kah Tâi-ôan chià-ê thong-hêng Bân-lâm-gí ê só -chāi. Tak-chhùi-kó, ū-ê só -chāi mā kiò-chòe phah-chhùi-kó, a̍h-sī tap-chhùi-kó. Tak-chhùi-kó, to̍h-sī tak-chhùi, tú-tak, pho̍ah chhùi-tûn-phôe-á ê ì-sù, tak-chhùi koh-kiam kóng-kó phong-hong. piáu-ián ê siang-hong chóng-sī án-ne lí kóng gōa ìn, gōa kong lí tú ", gí-giân chhiò-khoe chhù-bī. Ū-sî-á mā ū 1-ê lâng tan-to̍k piáu-ián. Tak-chhùi-kó siāng kin-pún ê te̍k-tiám to̍h-sī kóng-ōe ài chhiò-khe, kek-kut, koh ài tàu-kù, ...

                                               

Thiàu-bú

Bú-tō, phó͘-thong kóng thiàu-bú, sī chí ēng lâi piáu-ta̍t su-sióng kap kám-chêng, siā-hoē lâi-óng ê 1 khoán hoa̍t-tōng, lâng mā ū khó-lêng tan-sûn ūi-tio̍h cheng-sîn-tek, chong-kàu-tek, he̍k-chiá-sī gē-su̍t-tek bo̍k-tek lâi thiàu-bú. Beh tēng-gī siáⁿ-mi̍h sī bú-tō, khan-sia̍p-tio̍h bô-kâng cho̍k-kûn, só͘-chāi iah kok-ka téng-téng, tī siā-hoē, bûn-hoà, bí-ha̍k, gē-su̍t, tō-tek chè-hān téng-koân ê khoàⁿ-hoat kap kè-ta̍t-koan, bú-tō ê hoān-ûi kài khoah, pau-koat kong-lêng-sèng--ê pí-lūn Tâi-oân goân-chū-bîn chè-lé--ni̍h ê bú-tō kap oân-choân sio̍k-tī iù-lō͘ gē-su̍t piáu-ián ê bú-tō pí-lūn bal ...

                                               

Tāi-piáu

Gē-su̍t-siōng kóng ê tāi-piáu, sī kóng keng-kòe kì-tì, mûi-thé he̍k-chiá chhòng-chok piáu-hiān chhut it-tēng ê tùi-siòng; nā gē-su̍t lí-lūn lâi kóng sī ēng kì-hō lâi tāi-piáu lēng-gōa chi̍t hāng mi̍h-kiāⁿ.

Arabesque
                                               

Arabesque

Arabesque sī chi̍t khoán hoe-iūⁿ, te̍k-se̍k sī têng-ho̍k kiam sio kiat chò-hóe ê oan-khiau tn̂g chōa hoe-chháu. Arabesque sī Hoat-gí-jī, mā sī Eng-gí ê siá-hoat, in sī tùi Italia-gí ê Arabesco choán--kòe, goân ì-sù sī "A-la-pek-sek".

                                               

Bû-kàm-cha

Bû-kàm-cha sī Ji̍t-pún tī gē-su̍t-kài he̍k-chiá kî-tha hun-iá ê tián-lám-hōe lāi-bīn, 1 khoán in-ūi chham-ka-chiá ê te̍k-sû chu-keh iā kòe-khì ê sêng-chek, ē-tàng m̄-bián keng-kòe chú-pān-chiá sím-cha tio̍h tián chhut ê jīm-khó.

Cartoon
                                               

Cartoon

Eng-gí ê cartoon chi̍t jī ì-sù sûi sî-tāi piàn-tōng, hiān-chāi it-poaⁿ ū 3 khoán ì-sù: tē-it sī bô siá-si̍t ia̍h sī pòaⁿ siá-si̍t sek-iūⁿ ê ōe-tô͘; tē-jī sī khoe-hâi ia̍h sī ki-chhì sèng-chit ê ōe-iáⁿ; tē-saⁿ sī teh kóng óa-khò liân-sio̍k ōe-tô͘ seⁿ chhut iáⁿ-siōng ê iáⁿ-phìⁿ.

Dieselpunk
                                               

Dieselpunk

Dieselpunk sī chi̍t khoán kap "steampunk" beh-kâng ê gē-su̍t hêng-sek, ēng 1950 nî-tāi chó-iū "chhâi-iû" ki-su̍t chò chú-tê saⁿ-lām khong-sióng ê retro bī-lâi-chú-gī kiam hō͘-hiān-tāi chhòng-chok. Dieselpunk chi̍t jī pún-sin sī 2001 nî iû-hì siat-kè-chiá Lewis Pollak hoat-bêng--ê, tong-sî sī chí Children of the Sun ê hong-keh.

Hip-siòng
                                               

Hip-siòng

Hip-siòng, hip-siōng, he̍k-chiá siá-chin, ia̍h lia̍p-iáⁿ, sī lī-ēng tùi kng, ia̍h kî-tha sìn-hō ê kì-lio̍k lâi sán-seng iáⁿ-siōng ê koè-têng, sán-bu̍t kiò siòng-phìⁿ. Iáⁿ-phìⁿ ê ki-pún goân-lí un-ná sī liân-soà ê hip-siōng.

Juggling
                                               

Juggling

Juggling sī chi̍t khoán pìⁿ-kâu-lāng ê châi-le̍k. Siāng phó͘-thong--ê hō chò toss juggling. In it-poaⁿ sī bú chi̍t hāng ia̍h chē hāng mi̍h-kiāⁿ, ēng chi̍t chhiú ia̍h siang chhiú. Hia hông bú ê mi̍h-kiāⁿ it-poaⁿ ū kiû, kân-á, îⁿ-kho͘-á, ia̍h koáiⁿ-á téng khoán.

Pixel gē-su̍t
                                               

Pixel gē-su̍t

Pixel gē-su̍t sī chi̍t khoán bí-su̍t hêng-sek, chú-iàu ê chè-chok lâi-goân sī tiān-náu ōe-tô͘ nńg-thé. Pún gē-su̍t sī í pixel chò tan-goân lâi cho͘-sêng--ê. I goân-lâi sī tiān-náu khoân-kéng tùi ōe-tô͘ ê chè-hān, hiān-chiā mā hoat-tián chò chi̍t khoán hong-keh.

Sa-khà-suh
                                               

Sa-khà-suh

Sa-khà-suh, mā hō chò bé-hì-thoân, sī chi̍t pan piáu-ián-chiá, ē-tàng poaⁿ chē khoán gû-lo̍k-sèng ê sió͘. Sa-khà-suh ê piáu-ián-chiá ū chhan-chhiūⁿ siáu-thiú, bé-hì-kioh, kòe-hùn-liān ê tōng-bu̍t, khong-tiong chhian-chhiu kioh, im-ga̍k-ka, bú-chiá, hàiⁿ-kho͘-á kioh, kiâⁿ-só-á kioh, juggling kioh, mô͘-su̍t kioh, chi̍t-lián-chhia kioh téng-téng. Philip Astley tī 1786 nî tiām Eng-lân khui ê chi̍t pan sa-khà-suh, sī hiān-tāi sa-khà-suh ê khai-ki-chó͘.

Salon des Refusés
                                               

Salon des Refusés

Salon des Refusés, sī Hoat-gí "lo̍h-soán-chiá ê tián-liám" ê ì-sù, sī chí koan-hong Salon bô ji̍p-soán ê chok-phín ha̍p chò-hóe lâi pān ê tián-lám, te̍k-pia̍t sī chí 1863 nî só͘ pān--ê hit kái.

                                               

Sam-pō͘-chok

Sam-pō͘-chok sī chi̍t khoán saⁿ-ê sio khan-liân ê gē-su̍t chok-phín ê cho͘-ha̍p, tang-tiong kò-pia̍t ta̍k hūn chok-phín, koh ē-tàng tòng chò tan-to̍k--ê. Chi̍t khoán chhòng-chok tī bûn-ha̍k, tiān-iáⁿ, tiān-náu iû-hì khah tiāⁿ chhut-hiān.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →