Back

ⓘ Gī-niū - Iû-hì, Sò͘-to̍k, Im-ga̍k, Steve Jobs, Bé, Kim Il-sung, Powell Ô͘, 1898 nî, Canada, Tâi-pak-chhī, Alabama, Si̍p-jī-gú, Môa-chhiok, 十字語, 數讀 ..                                               

Iû-hì

Iû-hì, ia̍h-sī ké-muh, sī chi̍t-khoán gī-niū hong-sek, ū-tang-sî-á mā ū kàu-iok ê iōng-tô͘. Iû-hì phó͘-thong sī ū chi̍t-ê bo̍k-tek lâi koat-tēng siáng iâⁿ kap siáng su. It-poaⁿ mā ū kui-chek lâi kui-tēng sńg ê lâng siáⁿ-mih ē-tàng chò kap siáⁿ-mih boē-tàng chò.

                                               

Sò͘-to̍k

Sò͘-to̍k, 1 chióng oá-khó lô-chek ê sò -jī bī-chhai. Kā 9×9 ê keh-á koh keh chò 9 "khu" 3×3 ê keh-á, ū koá keh-á ē seng kā sò͘-jī thiⁿ--ji̍p-khì; sńg ê lâng ài kā 1-9 ê sò͘-jī thiⁿ ji̍p-khì múi 1 choā, múi 1 noâ, múi 1 khu; kāng choā, kāng noâ, kāng khu ê sò͘-jī nā bô tiông-ho̍k tō koè-koan--a. M̄-bián ēng tio̍h sò͘-ha̍k tō ē-ēng-tit sńg. 1979 nî Bí-kok ê cha̍p-chì tāi-seng kài-siāu chit ê gī-niū; 1986 nî ín ji̍p-khì Ji̍t-pún liáu-aū hō-chò sò͘-to̍k chit ê miâ; kàu kah 2005 nî choân sè-kài khai-sí sî-kiâⁿ. Chham-khó si̍p-jī-gú.

                                               

Im-ga̍k

Im-ga̍k sī 1 chióng keng-koè thèng-kak hē-thóng chiap-siu ê gē-su̍t ia̍h gī-niū hêng-sek. Im-ga̍k ē-sái kóng sī ū cho͘-chit koh it-poaⁿ-lâng kám-kak hó-thiaⁿ ê siaⁿ-im. Im-ga̍k mā ē-sái kóng sī lâng tùi ki-hâi tín-tāng ê chú-koan hoán-èng. Sui-bóng bûn-hoà chi-kan ū cheng-chha, m̄-koh jīm-hô im-ga̍k to ū koan-chhat ē tio̍h ê iūⁿ kap cho͘-chit. Choan-tô͘ gián-kiù im-ga̍k/im-ga̍k-sú ê ha̍k-su̍t léng-he̍k hō chò im-ga̍k-ha̍k. Im-ga̍k it-poaⁿ keng-koè ga̍k-khì pau-koat nâ-âu lâi sán-seng. I ê chè-chō piáu-hiān chhut chàu-ga̍k ê lâng ê chêng-sū, mā éng-hióng thiaⁿ ê lâng ê chêng-sū.

                                               

Steve Jobs

Steven Paul Steve Jobs sī Apple ê chú-se̍k kiam chip-hêng-tiúⁿ; 1976 nî i kap Steve Wozniak chò-hoé chhòng-pān Apple. 1986 nî i kā Lucasfilm ê tiān-náu oē-tô͘ pō͘-mn̂g bé--lo̍h-lâi, sêng-li̍p Pixar; Jobs sī siāng toā ê kó͘-tong kiam tam-jīm chip-hêng-tiúⁿ. Kàu kah 2006 nî Walt Disney Kong-si kā Pixar bé--lo̍h-lâi, Jobs koh chiâⁿ chò Walt Disney Kong-si siāng toā ê kò-jîn kó͘-tong kiam táng-sū. Jobs sī tiān-náu kang-gia̍p kap gī-niū kang-gia̍p ê sian-hêng-chiá. Châi-hù Cha̍p-chì soán Jobs chò 2007 nî Siāng Ū-la̍t ê Seng-lí-lâng.

                                               

Bé ia̍h Equus caballus, sī 1 khoán toā hêng ê khia-tê chhī-leng tōng-bu̍t, sio̍k-tī hiān-chú-sî Equidae kho Equus sio̍k 10 chéng lāi-té; ū-sî mā hông tòng-chò iá-bé ê a-chéng, Equus ferus caballus. Siāng chá sī tiàm tī Bí-chiu ián-hoà, boé--á tī hia soah khu̍t-chéng; tian-tò tī Europa khah ū hoat-tián. Bé mā sī 1 khoán lo̍h-sèng, ū keng-chè kè-ta̍t ê tōng-bu̍t; tī chong-kaù kap sîn-oē mā chin tiōng-iàu. Éng-koè bé ū ūn-su ê kong-lêng; mā ē-tàng chiâⁿ chò chia̍h-mi̍h, jiân-liāu, ia̍h i-bu̍t; sīm-chì sio-chiàn ēng ê chiàn-bé. Bé iok-liōng tī 10.000 nî chêng lo̍h-sèng, 5000 BC ū khah hián-bên ...

                                               

Kim Il-sung

Kim Il-sung sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kok-ka ê thâu-lâng. Pún-miâ sī Kim Sŏng-ju. 1920 nî, Kim Il-sung kap i lāu-pē cháu khì Tiong-kok ê Hek-liông-kang-séng, í-āu kái-miâ Kim Il-sung. 1948 nî, So͘-liân chèng-hú niū i choè Tiâu-sián ê lōe-koh siú-siòng. 1949 nî, Kim Il-sung tòng-soán Tiâu-sián Lô-tōng-tóng ê tóng-siú. 1972 nî 12 goe̍h, Tiâu-sián ê sin hiàn-hoat hoat-pò͘, Kim Il-sung tòng-soán Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chú-se̍k. 1994 nî 7 goe̍h kòe-sin, i ê tōa kiáⁿ Kim Jong-il kè-jīm. Kim Il-sung kap i ê khan-chhiú Kim Jong-suk sēⁿ tōa kiáⁿ Kim Jon ...

                                               

Powell Ô͘

Powell Ô͘ sī Bí-kok Colorado hô tē-2-tōa ê jîn-kong-ô͘, tiàm-tī Arizona ham Utah kau-kài ê só͘-chāi. Kū-tóe sī hō-chò Glen kiap, 1963 nî tī Page khí 1-ê chúi-pà kā i kui-ê im-tī chúi-tóe, piàn-chò 1-ê ô͘. Powell ô͘ sī chúi-khò͘ mā sī iû-lám ê só͘-chāi.

                                               

1898 nî

Tek-kok liân-pang soán-kí. 3 goe̍h Ji̍t-pún chóng soán-kí.

                                               

Canada

Canada koh hō-chò Kanata, ia̍h-sī Ka-ná-tāi kah Kha-ná-tah, sī tī Pak Bí-chiu siāng pak-pêng ê kok-ka. Canada miâ-gī-siōng sī 1 ê ū hiàn-hoat ê ông-kok, cho -chit-siōng kiâⁿ liân-pang chè-tō, ū 10 séng, 3 léng-thó. Canada le̍k-sú siōng mā hō-chò Dominion of Canada / Le Dominion du Canada. Dominion sī goân-chū La-teng-bûn "dominus", ì-sù sī thóng-tī. Kó͘-chá Eng-kok iōng-lâi kā i ka tī si̍t-bîn-tē chheng-ho͘ ê thâu-chêng, piáu-sī in ê thóng-tī-khoân.

                                               

Tâi-pak-chhī

Tâi-pak-chhī, it-poaⁿ hō-chò Tâi-pak, kán-siá Pak, sī Tiong-hôa Bîn-kok ê siú-to͘, mā sī Tâi-oân pak-pō͘ ê chi̍t ê ti̍t-hat-chhī. Tâi-pak sī Tâi-oân ê chèng-tī, keng-chè, bûn-hòa, kàu-io̍k, i-liâu, ha̍k-su̍t sián-kiù téng léng-he̍k ê hoat-tián tiong-sim. Tâi-pak ūi-tī Tâi-oân pak-pō͘ ê Tâi-pak Phûn-tē, hō͘ Sin-pak-chhī pau-ûi, sī Tâi-pak to͘-hōe-khu ia̍h-sī kui-ê pak Tâi-oân ê tiong-sim siâⁿ-chhī. Choân chhī oe̍h-hun chò 12 ê khu, chóng biān-chek 271.8 pêng-hong kong-lí. Jîn-kháu 265-bān, tī Tâi-oân kok to͘-chhī pâi tī tē-4, jîn-kháu bi̍t-tō͘ tē-1. Tâi-pak to͘-hōe ê hoat-tián le̍k-sú siāng ...

                                               

Alabama

Alabama sī Bí-kok ê chi̍t-ê chiu. I ê siú-hú sī Montgomery, put-jî-kò siāng-tōa ê siâⁿ-chhī sī Birmingham. Alabama tī 1819 nî ka-ji̍p Bí-kok Liân-pang, chiâⁿ-chò Bí-kok tē 22-ê chiu.

                                               

Si̍p-jī-gú

Si̍p-jī-gú sī 1 khoán ioh oē-gú ê sû-lūi bē-chhai. Si̍p-jī gú it-poaⁿ sī 1-ê chhiat chò o -pe̍h keh-á ê sì-kak-hêng. Ī-hoat: thiⁿ jī ji̍p-khì pe̍h keh-á, hō in thán-hoâiⁿ a̍h-sī thán-ti̍t ē-tit khan chò 1 ê sû-tiâu. O keh-á kan-taⁿ iōng-lâi keh-khui sû. Sû-tiâu ê chhōa-thâu keh-á it-poaⁿ ū kap 1-ê hō-bé. Siat-kè si̍p-jī gú ê lâng lia̍h chiah-ê hō-bé thê-kiong lâng chi̍t-kóa tiám-tuh ê oē-gí. Mā ū si̍p-jī gú lēng-gōa pò sû-tiâu ê jī-sò hō lâng chai. Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò tī 1920 nî-tāi? bat tēng-kî chhut-pán si̍p-jī gú hō tho̍k-chiá tháu. Lōe-iông khah chē hām Sèng-keng chai-bat ū tī-tāi. ...

Môa-chhiok
                                               

Môa-chhiok

Môa-chhiok ia̍h bâ-chhiok sī chi̍t-khoán iû-hì, hoat-goân tī 19 sè-kí ê Tiong-kok, thang chò gi-niū ia̍h-sī poa̍h-kiáu. Môa-chhiok ū chin chē chióng ī-hoat, goân-chek-siōng ài tàu 4-ê lâng chiah ē-tàng ī.

                                               

十字語

十字語 (嘛有人共號做 添字猜 )是一款話語的詞彙謎猜,十字語一般是一个切做烏白格仔的四角形,奕法:添字入去白格仔,予怹坦橫抑是坦直會得牽做一个詞條,烏格仔干焦用來隔開詞,詞條的chhōa頭格仔一般有佮一个號碼,設計十字語的人掠遮的號碼提供人一寡點注的話語,嘛有十字語另外報詞條的字數予人知(較好臆)。 台灣教會公報 佇1920年代?捌定期出版十字語予讀者敨,內容較濟和聖經知捌有底代,格仔內是添一个音節,毋是單一个字母。

                                               

數讀

數獨 (日語: 数独, sûdoku),一種倚靠邏則的數字謎猜,共9×9的格仔閣隔做九"區"3×3的格仔,有寡格仔的先共數字添-入去;耍的人愛共1-9九个數字添入去每一逝、每一欄、每一區;仝逝、仝欄、仝區的數字若無重複就過關-啊,毋免用著數學就會用得耍,1979年美國的雜誌代先介紹這个議量;1986年引入去日本了後號做數讀這个名;到甲2005年全世界開始時行。 參考十字語。

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →