Back

ⓘ Piau-chún - Piau-chún-gí, chōng-hóng, Ji̍t-pún piau-chún-sî, Kok-jī Piau-chún Jī-thé, iông-e̍k, Sî-khu, ANSI, ASCII Pe̍h-oē-jī, ISO, Liap-sī, Un-phiau, 國際單位 ..                                               

Piau-chún-gí

Piau-chún-gí, mā hō-chò piau-chún hong-giân, sī chi̍t chióng giân-gí ê chèng-kui, ēng chèng-kui ê gí-hoat kap chèng-kui ê hoat-im. Tī kong-khai ê tiûⁿ-ha̍p kóng-ōe, thong-siông ē sú-iōng piau-chún-gí, in-ūi chi̍t-kóa gōa-tē lâng m̄-bat chāi-tē ê hong-giân. Keng-kòe piau-chún-hòa ê hong-giân chiū-sī piau-chún-gí, hām jīm-hô tē-khu hong-giân bô-kāng.

                                               

Piau-chún chōng-hóng

Piau-chún chōng-hóng sī ūi-tio̍h beh pí-kàu si̍t-giām sò͘-kì só͘ kiàn-li̍p ê piau-chún. Siōng it-poaⁿ-ê piau-chún sī Kok-chè sûn-chhùi kah èng-iōng hòa-ha̍k liân-bêng kah Kok-ka piau-chún ki-su̍t gián-kiù-só͘ só͘ sóan-iōng ê piau-chún. Tī hòa-ha̍k ê léng-he̍k, IUPAC chè-tēng Piau-chún un-tō͘ kah ap-le̍k Standard temperature and pressure, STP sī tī un-tō͘ 273.15 K 0 °C, 32 °F kah cho̍at-tùi ap-le̍k 100.00 kPa.

                                               

Ji̍t-pún piau-chún-sî

Ji̍t-pún piau-chún-sî sī Ji̍t-pún só͘ chhái-iōng ê piau-chún sî-kan; pí UTC kín 9 tiám-cheng, iā chiū sī UTC+9. JST kap Hân-kok piau-chún-sî sī kāng chi̍t ê sî-khu.

                                               

Kok-jī Piau-chún Jī-thé

Kok-jī Piau-chún Jī-thé sī Tiong-hôa Bîn-kok Kàu-io̍k-pō͘ pan-pò͘ ê Siông-iōng Kok-jī Piau-chún Jī-thé-piáu kap Chhù-siông-iōng Kok-jī Piau-chún Jī-thé-piáu lāi-bīn kui-tēng ê piau-chún Hàn-jī siá-hoat.

                                               

Piau-chún iông-e̍k

Tī hun-sek hoà-ha̍k tiong, piau-chún iông-e̍k sī bó͘ goân-sò͘ ia̍h-sī hoà-ha̍p-bu̍t ê chún-khak lông-tō͘ í-keng chai-iáⁿ ê iông-e̍k. Tī tih-tēng hun-sek tiong, sam-phu-luh ê lông-tō͘ ē-sái thàu-kòe hām piau-chún iông-e̍k ê tēng-liōng hoán-èng lâi khak-tēng.

                                               

Sî-khu

Sî-khu sī Tē-kiû téng-koân ēng kāng 1 ê piau-chún sî-kan ê só͘-chāi, hit ê sî-kan hō chò chāī-tē sî-kan. Sio keh-piah ê sî-khu toā-hūn chha 1 tiám-cheng. Chāi-tē sî-kan koàn-sì ēng Greenwich Pêng-kin Sî-kan ia̍h UTC koh ke ia̍h kiám kúi tiám-cheng lâi piáu-sī, pí-lūn kóng Tâi-oân piau-chún sî-kan tō sī UTC+8.

                                               

ANSI

ANSI sī American National Standards Institute ê kán-siá. ANSI sī 1-ê su-jîn, hui-êng-lī ê ki-kò͘. I chú-iàu ê sū-kang sī chè-tēng Bí-kok kok-lāi ê kang-gia̍p piau-chún. I sī ISO kap IEC ê hoē-goân.

                                               

ASCII Pe̍h-oē-jī

ASCII Pe̍h-oē-jī sī ka-nā iōng ASCII lāi ê jī-bó lâi siá pe̍h-oē-jī ê hong-sek. ASCII lāi-té bô piáu-sī phīⁿ-im ê n-superior, bô O /o, bô phiat-im hû-hō. Kiàn-gī iōng ē-kha ê ASCII POJ kui-chek.

                                               

ISO

ISO sī 1 ê hoa̍t-lo̍h kok-chè phiau-chún-hoà ê cho͘-chit. Sui-bóng ISO ê Eng-gí miâ sī International Organization for Standardization, ISO pēng m̄ sī chit ê miâ ê kán-siá IOS. ISO chin chá tō koat-tēng iōng Hi-lia̍p-gí ê 1 sû isos, ì-sù sī "pêng-téng". Bô-lūn kî-tha kok-ka, gí-giân án-choáⁿ hoan-e̍k, kán-siá éng-oán î-chhî ISO.

                                               

Liap-sī

Liap-sī un-phiau, tī kong-gôan 1742 nî, iû Sūi-tián ê thian-bûn-ha̍k-ka Anders Celsius só͘ kiàn-li̍p--ê, sī pêng-siông-sî siāng-chia̍p sú-iōng ê un-tō͘ piáu-sī-hoat chi-it. Tī chi̍t-ê tāi-khì-ap-le̍k chi-hā, chúi kiat-peng ê un-tō͘ gêng-kò -tiám siat-tēng-chòe Liap-sī 0 tō͘ 0 °C, chúi kún ê-sî ê un-tō͘ hut-tiám siat-tēng-chòe Liap-sī 100 tō͘ 100 °C, 0 °C kàu 100 °C tiong-kan pêng-kin hun-chòe 100 hūn, múi-chi̍t-hūn chiū-sī Liap-sī chi̍t-tō͘ 1 °C. Liap-sī chit sû lâi chū Hôa-gí ㄕㄜˋㄕˋ 攝氏 he̍k-chiá Ji̍t-bûn Sessi 摂氏 ê hàn-jī tho̍k-im.

                                               

Un-phiau

Un-phiau sī un-tō ê phiau-sī, bo̍k-chêng thong-hêng ê un-phiau ū saⁿ-chióng, hun-pia̍t sī Liap-sī, Hôa-sī, kap Khái-sī un-phiau, kî-tiong Khái-sī un-phiau iā-chheng-chòe cho̍at-tùi un-phiau. Hôa-sī un-phiau gôan-té sī Eng-gí kok-ka só sú-iōng--ê, put-kò chit-má tî-liáu Bí-kok í-gōa, chin-chē Eng-gí kok-ka mā lóng chiām-chiām hòng-khì Hôa-sī un-phiau, chhái-iōng Liap-sī. Liap-sī un-phiau ē-tàng-kóng sī pêng-siông-sî siāng-chia̍p-ēng--ê, hiān-chú-sî tāi-pō -hūn ê kok-ka lóng chhái-iōng chit-chióng khah-hong-piān ê un-phiau. Khái-sī un-phiau siāng-chú-iàu sī kho-ha̍k-kài teh sú-iōng--ê, chin- ...

                                               

國際單位系統

mol sī piáu-sī hun-chú/goân-sò sò -liōng ê tan-ūi. Hun-chú kám ē-sái kóng sī mi̍h- kiāⁿ? Góa khoàⁿ, ke̍k-ke sī "mi̍h". "Mi̍h" kah "mi̍h-kiāⁿ" ê chha-pia̍t: "mi̍h-kiāⁿ" it-poaⁿ sī bong-ē-tio̍h--ê, "si̍t-chāi"--ê mi̍h. A-giâu 07:42, 24 Oct 2004

Piau-chún Tek-gí
                                               

Piau-chún Tek-gí

Piau-chún Tek-gí sī Tek-gí ê piau-chún-gí, chò-ûi su-biān-gí kap bô-kāng hong-giân-khu ê kau-liû-gí sú-iōng. Kin-kì bô-kāng ê kok-ka, Piau-chún Tek-gí chú-iàu ē-tàng hun chò Tek-kok Piau-chún Tek-gí, Sūi-se Piau-chún Tek-gí kap Ò-tē-lī Piau-chún Tek-gí.

Piau-chún phian-chha
                                               

Piau-chún phian-chha

Piau-chún phian-chha tī ki-lu̍t thóng-kè tiong siōng chia̍p the̍h-lâi chò-ûi chhek-liông chi̍t-cho͘ sò͘-ta̍t ê lī-sàn thêng-tō͘ sú-iōng, Eng-gí kóng standard deviation, sò͘-ha̍k hû-hō sī σ. Piau-chún phian-chha ê tēng-gī:

Tâi-oân Piau-chún-sî
                                               

Tâi-oân Piau-chún-sî

Tâi-oân Piau-chún-sî, iā hō-chò Kok-ka Piau-chún Sî-kan, sī Tâi-oân koaⁿ-hong chhái-iōng ê piau-chún-sî, pí Hia̍p-tēng Sè-kài-sî kín 8 tiám-cheng.

Kok-chè Piau-chún Hō-miâ Sek-pia̍t-hō
                                               

Kok-chè Piau-chún Hō-miâ Sek-pia̍t-hō

Kok-chè Piau-chún Hō-miâ Sek-pia̍t-hō sī chiam-tùi mûi-thé lōe-iông siat-kè ê chi̍t khoán sek-pia̍t-chú hē-thóng. Chiong chheh, tiān-sī chiat-bo̍k, sin-bûn-chóa bûn-chiuⁿ téng lūi ê hang-bo̍k siat to̍k-it ê 16 sò͘-jī hō-bé.

                                               

Hiān-tāi Piau-chún Hàn-gí

Hiān-tāi Piau-chún Hàn-gí sī Tiong-kok kap Tâi-oân ê koaⁿ-hong gí-giân, mā sī Má-lâi-se-a, Sin-ka-pho kap Liân-ha̍p-kok ê koaⁿ-hong gí-giân chi chi̍t. Chiah oē tī Tiong-kok kiò choè Phó͘-thong-oē, tī Tâi-oân kiò choè Kok-gí, tī Má-lâi-se-a kap Sin-ka-pho kiò choè Hoâ-gí.

IEC
                                               

IEC

Tek-kok - Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN & VDE Liân-ha̍p Ông-kok - BSI "British Standards Institute Hoat-kok - Union Technique de lÉlectricité et de la Communication UTE Bí-kok - ANSI American National Standards Institute Canada - Standards Council of Canada Ji̍t-pún - Japanese Industrial Standards Committee

Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng
                                               

Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng

Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng sī siāng chia̍p iōng ê tan-ūi hē-thóng. SI ū 7 ê ki-pún tan-ūi: kong-kun kg - niû chit-liōng chhìn tāng candela cd - niû kng-tō kelvin K - niû un-tō an ampere A - niû tiān-liû bió/biáu s - niû sî-kan mole mol - niû mi̍h ê gia̍h kong-chhioh m - niû tn̂g-té SI mā u ki-pún derived tan-ūi Eng-gí: basic derived units.

Thian-bûn tan-ūi
                                               

Thian-bûn tan-ūi

Thian-bûn tan-ūi sī niû tn̂g-té ê 1-ê tan-ūi, iok-lio̍k téng-î Tē-kiû kàu Ji̍t-thâu ê pêng-kin kī-lî. Hiān-chú-sî hông chiap-siū ê ta̍t sī 149 597 870 691 ± 30 m. Bureau International des Poids et Mesures kiàn-gī iōng "ua" chò tan-ūi ê hû-hō, m̄-koh Kok-chè Thian-bûn Chó -ha̍p International Astronomical Union kiàn-gī iōng "au", ah ISO 31-1 iōng "AU". Tī Eng-gí ûi-chú ê kok-ka khah koàn-sì iōng "au" a̍h-sī "AU".

                                               

國際標準化組織

ISO 是一个發落國際標準化的組織。 雖罔ISO的英語名是 International Organization for Standardization ,ISO並毋是這个名的簡寫IOS,ISO真早就決定用希臘語的一詞 isos ,意思是"平等",無論其他國家、語言按怎翻譯,簡寫永遠維持 ISO。

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →