Back

ⓘ I-ha̍k - I-ha̍k, Tâi-pak I-ha̍k Tāi-ha̍k, Gê-i-ha̍k, Tiong-san I-ha̍k Tāi-ha̍k, Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k, Lîm-chhn̂g i-ha̍k, Má-kai I-ha̍k-īⁿ, Siù-i-ha̍k, Gâm ..                                               

I-ha̍k

I-ha̍k sī oē-seng kho-ha̍k ê 1 mn̂g ha̍k-būn, mā sī ha̍k-būn ê lîm-chhn̂g èng-iōng. I-ha̍k koan-hē tio̍h lâng ê kiān-khong kap lâng ê pēⁿ. In-ūi i-ha̍k kap hiān-tāi se-iûⁿ kho-ha̍k ū bi̍t-chhiat ê koan-hē, i-ha̍k tiāⁿ-tiāⁿ chí se-i-ha̍k. Chóng--sī, tī Tang-a-chiu ê chi̍t-koá kok-ka, i-ha̍k ū-sî mā pau-koat hiān-tāi hàn-i-ha̍k. I-ha̍k mā tiāⁿ-tiāⁿ iōng lâi chí i-seng chò ê tāi-chì. I-ha̍k mā sī hiān-tāi siā-hoē ê 1 ê chè-tō ; che tùi chin chē kok-ka koán-lí i-liâu ē-tit liáu-kái. I-ha̍k ê ki-chhó hun-kho ū sio tùi-èng ê lîm-chhn̂g choan-kho, it-poaⁿ àn-chiàu khì-koan a̍h-sī pēⁿ lâi hun. Só ...

                                               

Tâi-pak I-ha̍k Tāi-ha̍k

Tâi-pak I-ha̍k Tāi-ha̍k sī khiā tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī ê chi̍t keng i-ha̍k choan-bûn ê su-li̍p tāi-ha̍k; kán-chheng Pak-i ia̍h-sī Tâi-pak I-tāi, i-ê chiân-sin sī Tâi-pak I-ha̍k-īⁿ.

                                               

Gê-i-ha̍k

Gê-i-ha̍k sī gê-kho kho-ha̍k ê èng-iōng. Khí-kho i-seng sī gê-i-ha̍k ê choan-gia̍p jîn-oân. Tī toā-pō -hūn ê kok-ka, beh chiâⁿ-chò khí-kho i-seng, su-iàu kúi-nā-nî ê tāi-ha̍k kàu-io̍k kah si̍t-chāi ê lîm-chhn̂g hùn-liān. Chhùi-khí ê kiān-khong sī gê-i-ha̍k koan-sim ê gī-tê chi-it, khiok-sī m̄-sī î-it ê tê-bo̍k.

                                               

Tiong-san I-ha̍k Tāi-ha̍k

Tiong-san I-ha̍k Tāi-ha̍k, kán-chheng chò Tiong-san I-tāi, Tiong-san-i, sī chi̍t keng khiā tī Tâi-oân Tâi-tiong-chhī ê i-ha̍k choan-bûn ê su-li̍p tāi-ha̍k, sī Tâi-tiong saⁿ-tōa i-ha̍k tiong-sim chi-it. I-ê chiân-sin sī Tiong-san I-ha̍k-īⁿ.

                                               

Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k

Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k sī chi̍t-keng tiàm-tī Ko-hiông-chhī Sam-bîn-khu ê su-li̍p tāi-ha̍k. 1954 nî chhòng-li̍p, goân-pún kiò-chò Ko-hiông I-ha̍k-īⁿ, 1999 nî kái-chò chit-má ê miâ. Thâu 1 jīm hāu-tiúⁿ sī chhut-miâ ê i-ka̍k-ka Tō͘ Chhong-bêng Phok-sū. Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k ū 1 keng hù-siat pēⁿ-īⁿ, choân-miâ kiò-chò Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k Hù-siat Tiong-hô Kì-liām I-īⁿ.

                                               

Lîm-chhn̂g i-ha̍k

Lîm-chhn̂g i-ha̍k sī kin-kì ki-chhó͘ i-ha̍k ê ki-chhó͘ lâi chiam-tùi hoān-chiá ê būn-tê chìn-hêng chín-toàn kap tī-liâu ê i-ha̍k. Lîm-chhn̂g i-ha̍k ê lōe-iông hui-siông kóng-hoàn, hun-lūi iā ū chē-chē khoán. It-poaⁿ ē khu-hun chò lāi-kho-ha̍k, goā-kho-ha̍k, hū-sán-kho-ha̍k, sió-jî-kho-ha̍k, cheng-sîn i-ha̍k, sîn-keng-kho-ha̍k, pì-jiō-kho-ha̍k, phôe-hu-kho-ha̍k, gán-kho-ha̍k, hīⁿ-phīⁿ-âu-kho-ha̍k, ho̍k-kiān-kho-ha̍k, bâ-chùi-kho-ha̍k, kut-kho-ha̍k, hòng-siā-kho-ha̍k, kip-chèng-kho-ha̍k téng-téng.

                                               

Má-kai I-ha̍k-īⁿ

Má-kai I-ha̍k-īⁿ sī chi̍t keng iû Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe chhòng-li̍p ê su-li̍p i-ha̍k-īⁿ, ūi-tī Sin-pak-chhī Sam-chi-khu. 2009 nî 3 goe̍h 30 hō, Kàu-io̍k-pō͘ thong-kòe li̍p-àn sin-chhéng, he̍k-chún li̍p-àn chiau-seng, Má-kai I-ha̍k-īⁿ chiâⁿ-chò choân Tâi-oân tē-12 keng i-ha̍k-īⁿ.

                                               

Nobel Seng-lí-ha̍k I-ha̍k Chióng

In "hoat-hiān RNA kan-jiáu interference: siang-tiâu RNA kā gene ki-in kuiⁿ-tiāu". 2006 nî – Andrew Z. Fire kap Craig C. Mello 2005 nî – Robin Warren kap Barry Marshall "in hoat-hiān Helicobacter pylori chit-ê bâi-kín kap i tī ūi-iām, siau-hòa-sèng khùi-iông ê kak-sek" "in hoat-hiān tio̍h phīⁿ-kak ê siū-thé odorant receptors kap phīⁿ-bī hē-thóng ê cho -chit" 2004 nî – Richard Axel kap Linda B. Buck "in koan-hē chû-kiōng-tìn chō-iáⁿ magnetic resonance imaging hong-bīn ê hoat-hiān" 2003 nî – Paul Lauterbur kap Sir Peter Mansfield

                                               

Siù-i-ha̍k

Siù-i-ha̍k sī choân-bûn tī-liâu tōng-bu̍t, iû-kî poê-phoāⁿ tōng-bu̍t, sán-gia̍p tōng-bu̍t, he̍k-chiá iá-seng tōng-bu̍t ê i-ha̍k.

                                               

Ba̍k-chiu

Ba̍k-chiu sī 1-chióng ē-tàng thàm-ti kng-sòaⁿ ê khì-koan. Tī kok-iūⁿ ê oa̍h-mi̍h sin-khu-téng, í-keng hoat-hiān ū chiâⁿ-chē bô-kāng-khóan, ē-tàng thàm-ti kng-sòaⁿ ê khì-koan. Siōng-kán-tan ê ba̍k-chiu kan-taⁿ thang thàm-ti sì-kho -ûi sī kng ia̍h-sī àm niā-tiāⁿ. Nā khah-kàu-khàm ê ba̍k-chiu, tō ē-tàng koh sán-seng khòaⁿ-tio̍h mi̍h-kiāⁿ ê kám-kak. Ū chin-chē khah-ho̍k-cha̍p ê oa̍h-mi̍h, chhin-chhiūⁿ chi̍t-kóa chhī-leng tōng-bu̍t, chi̍t-pō -hūn ê chiáu-á, pâ-thiông tōng-bu̍t hām chi̍t-kóa hî-á, lóng ū seⁿ tī kāng 1-ê pêng-bīn ê 2-lúi ba̍k-chiu. In tō chhin-chhiūⁿ jîn-lūi kāng-khóan, thang khò ...

                                               

Bâ-chùi

Bâ-chùi thoân-thóng-siōng sī kí-kóng thiàⁿ-kak he̍k kî-thaⁿ kám-kak ê chó -toān, chó -chí i ê thoân-tó. I ē-sái kiám-kheng he̍k bián-tû hoān-chiá tī chhiú-su̍t he̍k kî-thaⁿ tī-liâu koè-têng sî ê thiàⁿ-thàng kap bô-sóng-khoài.

                                               

Cheng-sîn-pēⁿ

Cheng-sîn-pēⁿ ia̍h jīn-ti chiòng-gāi ê ì-sù chin khoah, pau-hâm chêng-kám ia̍h chêng-sū bô ún-tēng, hêng-ûi bô hia̍p-tiau, jīn-ti ū chiòng-gāi ia̍h sún-siong. tang-sai. Chhan-chhiūⁿ ut-chèng, chiau-cho-chèng, sò-ut-chèng, chêng-sîn-hun-lia̍t lóng sī chêng-sîn-pēⁿ. Cheng-sîn-pēⁿ ê khí-tì hoān-sè sī seng-bu̍t-sèng--ê, hoān-sè sī sim-lí-sèng--ê. Cheng-sîn-pēⁿ tiāⁿ ē tì-sú khang-khòe, tha̍k-chheh, jîn-chè-koan-hē. chhut būn-tê. Kháu-gí kóng--ê sîn-keng-pēⁿ, siáu mā ē-tàng lia̍h-chò cheng-sîn-pēⁿ ê tông-gī-sû.

                                               

Chhiú-su̍t

Chhiú-su̍t sī i-ha̍k siōng chhim-ji̍p sin-thé ê tī-liâu hong-sek. Goā-kho-ha̍k sī chit hong-bīn ê choan-bûn; chóng-sì chhan-chhiūⁿ siū-i-ha̍k, gê-i-ha̍k ha̍k-chiá tiong-i-ha̍k, mā lóng ū lī-ēng chhiú-su̍t.

                                               

Giàn-phiah

Giàn-phiah, he̍k-chiá giàn, kî-tha ê kóng-hoat ū tiòng-to̍k, tiâu--leh téng khoán, sī chi̍t khoán ūi kiû-chhú kiam lī-ēng io̍h-bu̍t kap kî-tha bu̍t-chit lâi kòe ê seng-oa̍h hong-sek. Giàn-phiah tùi hêng-ûi-chiá ū kiông-pek-sèng, jî-chhiá iû-kî nā sī sin-thé-sèng io̍h-bu̍t óa-lōa, sī khùn-lân hoán-khòng--ê.

                                               

Gâm

Gâm, iā kiò ok-sèng chéng-liû, sī sè-pau hun-lia̍t bô chèng-siông lâi chō-chiâⁿ ê chin chē khoán pēⁿ. Gâm sè-pau ē thoàⁿ kah sio-oá ê seng-bu̍t cho͘-chit iah sī choán-î kah pa̍t-ūi. Gâm sè-pau ē-tit thàu-kòe hoeh-lâu ia̍h lîm-pa hē-thóng lâi choán-î. Toā-sè-hàn lóng ū ki-hoe tio̍h gâm, jú ū-hòe hong-hiám jú koân, in-ūi chia̍h-lāu liáu-āu, DNA sńg-tn̄g ē jú giâm-tiōng. Tī sian-chìn kok-ka, gâm-chèng sī 1 chióng chú-iàu ê sí-bông in-sò͘.

                                               

Hì-gâm

Hì-gâm sī tī hì--nih ū seⁿ ok-sèng liû ê 1 chióng gâm-chèng. Ū 90% sī hì-kńg-chi goân-sèng-gâm. Hì-gâm sī siāng bé-miā ê gâm-chèng, 1 tang ū 3 pah-bān lâng tì-tio̍h hì-gâm lâi óng-seng. Kan-taⁿ 10 hūn 1 ê lâng ē-tàng koh oa̍h koè 5 tang. Chá-chêng tio̍h hì-gâm--ê lóng sī cha-po͘, chit kúi 10 tang lâi, cha-bó͘ tio̍h--tio̍h ê pí-lē jú lâi jú koân, che tiāⁿ-tio̍h kap chia̍h-hun ham khong-khì u-jiám ū tī-tāi. Hiān-chú-sî cha-bó͘ tì-tio̍h hì-gâm lâi óng-seng--ê khah chē pa̍t chióng gâm-chèng, chhin-chhiūⁿ leng-gâm, nn̄g-châu-gâm, kap chú-kiong-gâm.

                                               

I-liâu-hòa

I-liâu-hoà sī chí kā lâng ê sin-thé būn-tê ia̍h sī siā-hōe būn-tê ēng i-ha̍k ê gí-giân lâi soeh-bêng, ēng i-ha̍k ê hong-sek lâi liáu-kái kiam chhù-lí. Che sī chi̍t-ê i-liâu siā-hoē-ha̍k ê khài-liām, chá-kî hoat-tián-chiá ū Irving Zola, Peter Conrad kap Thomas Szasz téng ha̍k-chiá. Pí-lūn kóng lâng ê seⁿ-sí, tōa-hàn, ha̍k-si̍p kap sèng hong-bīn ê tāi-chì, tī thoân-thóng tang-tiong khó-lêng m̄-sī i-ha̍k būn-tê, chóng-sī keng-kòe i-liâu-hòa liáu-āu hông tòng chò sī i-liâu būn-tê leh chhù-lí.

                                               

Io̍h-bu̍t

Io̍h-bu̍t sī ji̍p khì sin-thé ê sî-chūn, ē-tàng keng-kòe it-tēng hong-sek kái-piàn sin-thè kong-lêng ê mi̍h-kiāⁿ. Tī hiān-tāi ê i-ha̍k, io̍h-bu̍t sī tī-liâu ê choan-gia̍p hong-hoat.

                                               

Ki-chhó͘ i-ha̍k

Ki-chhó͘ i-ha̍k, sio̍k-î ki-chhó͘ ha̍k-kho, sī hiān-tāi i-ha̍k ê ki-chhó͘. Ki-chhó͘ i-ha̍k sī teh gián-kiù lâng ê sèⁿ-miā kap pēⁿ-chèng hiān-siōng ê pún-chit kap kui-lu̍t ê chū-jiân kho-ha̍k. Ki-chhó͘ i-ha̍k pau-hâm í-hā kúi-ê ha̍k-kho: jîn-thé kái-phò-ha̍k, cho͘-chit-ha̍k, phoe-thai-ha̍k, seng-lí-ha̍k, seng-bu̍t hoà-ha̍k, bî-seng-bu̍t-ha̍k, kià-seng-thâng-ha̍k, bián-e̍k-ha̍k, pēⁿ-lí-ha̍k, pēⁿ-thài seng-lí-ha̍k, io̍h-lí-ha̍k, to̍k-sèng-ha̍k, hun-chú seng-bu̍t-ha̍k, sîn-keng kho-ha̍k kap liû-hêng-pēⁿ-ha̍k.

                                               

Kài-hoà

Êng-ióng-put-liông-sèng kài-hòa dystrophic calcification sī siū-siong, piàn-sèng, he̍k sí--khì ê cho -chit lāi-té kài ê tîm-chek, ē hoat-seng tī hiat-kài lông-tō chèng-siông ê chêng-hóng. Tī jīm-hô hêng-sek ê cho -chit siū-siong i lóng-ē sán-seng, m̄-koh ū pū-lâng e̍k-hòa suppurative liquefaction, gêng-hiat hāi-sú coagulation necrosis, chí-hông piàn-sèng fatty degeneration, kap kàⁿ-sò hāi-sú enzymatic necrosis ê chêng-hóng te̍k-pia̍t ē tú--tio̍h. Siāng-chia̍p tú--tio̍h ê chióng-lūi sī kiat-he̍k hāi-sú tuberculous necrosis, tōng-me̍h-ngē-hòa arteriosclerosis, kap lia̍p-á-jiah scar. Khí-hōaⁿ ...

                                               

Kì-ek sòng-sit

Kì-ek sòng-sit sī chí lâng bô-hoat-tō͘ siūⁿ khí chìn-chêng ê chu-sìn he̍k-chiá kì tiāu koan-hē bī-lâi tāi-chì ê chu-sìn. Kì-ek sòng-sit ū khó-lêng sī chiām-sî he̍k-chiá éng-kiú ê chèng-thâu.

                                               

Lān-pha

Lān-pha ê ki-su̍t bêng-sû hō -chò im-lông. Che sī cha-po tōng-bu̍t ê sèng-khì-koan ê chi̍t-pō -hūn. Im-lông sī 1 ê tē-á, tī lān-chiáu āu-piah, kang-mn̂g thâu-chêng, kah im-keng kāng-khoán sio̍k-î sin-khu ê gōa-kháu pō -ūi. Im-lông hām pak-tó ē-pêng ê phôe-hu sī kāng 1 phìⁿ cho -chit. Tē-á ê po̍h-piah chú-iàu sī phôe-hu kah pêⁿ-ku̍t-kin, lāi-té pun-chò tò-chiàⁿ 2 pêng, 1 pêng té 1 lia̍p ko-oân hām 1 tiâu hù-ko-oân. Im-lông piah pí piⁿ--a ê phôe-hu khah chē sek-sò, koh ū chin chē iû-soàⁿ kah koāⁿ-soàⁿ, mā ū-kóa mo sè-pau. Im-lông ū pó-hō ko-oân ê lō -iōng, koh in-ūi tī thé-gōa, ē-tàng î-chhî ...

                                               

Pó-kiān

Pó-kiān sī chi̍t chióng chi̍t chióng lī-iōng lí-kang kap ki-su̍t ê tì-sek lâi kái-koat seng-bu̍t kiān-khong būn-tê ê èng-iōng kho-ha̍k. Pó-kiān tû-liáu thoân-thóng ê i-ha̍k, iáu-koh pau-hâm hō͘-lí kap kong-kiōng ōe-seng téng-téng ha̍k-su̍t hoān-tiû.

                                               

Pēⁿ-to̍k

Pēⁿ-to̍k sī 1 khoán ēng hián-bî-kiàⁿ chiah khoàⁿ ē tio̍h ê lia̍p-chú, ē tī seng-bu̍t ê sè-pau oè lâi oè khì. Pēⁿ-to̍k ū nn̄g-pe̍h-chit ê goā-khak, hō chò capsid, lāi-té ū ûi-thoân-mi̍h ; kap prion, viroid bô sio-siâng. Pēⁿ-to̍k ē oè hō͘ chin chē seng-bu̍t, pí-lūn kóng chin-he̍k-seng-bu̍t kap goân-he̍k-seng-bu̍t. Ē oè hō͘ sè-khún ê pēⁿ-to̍k hō chò sè-khún-chia̍h. Gián-kiù pēⁿ-to̍k ê ha̍k-kho hō chò pēⁿ-to̍k-ha̍k, gián-kiù-chiá hō chò pēⁿ-to̍k-ha̍k-ka.

                                               

Pī-īn

Pī-īn, he̍k-chiá kóng seng-sán khòng-chè, sī chí hia-ê hō͘ cha-po͘-lâng kap cha-bó͘-lâng kau-ha̍p liáu-āu khah bē ū-sin ê hong-hoat. Ū chi̍t-koá pī-īn ê hong-sek kâng-sî ē-tàng pó-hō͘ sèng-kau ê lâng mài khì hō͘ sèng thoân-jiám-pēⁿ oè--tio̍h. Pī-īn nā sī chiâⁿ-chò 1 chióng chèng-chhek ê chhiú-toāⁿ, án-ne tō hō-chò seng-io̍k khòng-chè, tī ka-têng chit-ê chân-bīn lâi kóng, tō sī ka-têng kè-e̍k, ì-sù sī kóng hi-bāng thàu-koè tāi-seng kè-oē, hō͘ seⁿ kiáⁿ io kiáⁿ mài piàn-chò ì-goā, thang tāi-seng chún-pī, siūⁿ hō͘ chim-chiok. Chò pī-īn ê lâng, ū khó-lêng sī ang-á-bó͘, mā ū khó-lêng sī bô kiat- ...

                                               

Seng-bu̍t thóng-kè-ha̍k

Seng-bu̍t thóng-kè-ha̍k sī thóng-kè-ha̍k ê goân-lí kap hong-hoat tī seng-bu̍t-ha̍k gián-kiù tiong ê èng-iōng, sī chi̍t mn̂g èng-iōng sò͘-ha̍k, siōng chia̍p-khòaⁿ ê sī èng-iōng tī i-ha̍k.

                                               

Seⁿ-kiáⁿ-tē

Seⁿ-kiáⁿ-tē sī bó-ê chhī-leng tōng-bu̍t ê chú-iàu seng-si̍t khì-koan, i sī an-tah koh êng-ióng phoe-thai he̍k thai-jî ê pōng-sim kin-bah khì-koan. Tī jîn-lūi i sī se-iûⁿ-lî hêng-chōng ê kiat-kò, tn̂g tāi-iok 3 eng-chhùn, pau-koah chú-kiong pún-thé, chú-kiong té, chú-kiong kiap, chú-kiong kún. Seⁿ-kiáⁿ-tē ē-kha chiap im-tō, téng-koân siang-pêng liân-chiap seⁿ-kńg. Seⁿ-kiáⁿ-tē ti̍t-chiap iû im-tō chi-chhî, kàn-chiap iû kut-phûn lāi-té ê kok cho -chit lâi kò -tēng.

                                               

Sim-chōng-pēⁿ

Sim-chōng-pēⁿ sī ē khì éng-hióng tio̍h sim-chōng ê chin chē chióng pēⁿ ê chóng-chheng. Khah chia̍p khoàⁿ tio̍h ê sim-chōng-pēⁿ pau-hâm: Sian-thian-sèng sim-chōng-pēⁿ hereditary heart disease, ûi-thoân chō-chiâⁿ ê sim-chōng-pēⁿ, hoān-sè sī kiat-kò͘ ū būn-tê, hoān-sè sī kong-lêng ū būn-tê. Iām-sim-pēⁿ inflammatory heart disease, sim-chōng ê kin-bah ia̍h piⁿ--á ê cho͘-chit hoat-iām. Koè-sim-pēⁿ coronary heart disease, iû-chit chek tī tōng-me̍h ê piah-téng, chō-chiâⁿ tōng-me̍h ngē-hoà atheroma. Piān-sim-pēⁿ valvular heart disease, éng-hióng tio̍h chēng-bō-piān ia̍h saⁿ-chiam-piān ê sim-chōng-p ...

                                               

Sim-tiān-tô͘

Sim-tiān-tô͘ sī liân-soà kì-lio̍k sim-chōng tiān-ap oa̍h-tōng ê tn̂g-tiâu-tô͘. I sī sim-chōng tiān-seng-lí-ha̍k ê chú-iàu ke-si, ū chín-toān sim-chong-hoeh-kin pēⁿ ê lō͘-iōng. Sim-tiān-tô͘ bô chhek sim-chōng ê siu-sok-sèng.

                                               

Sin-thé-lí ê Chóng-lūn

Sin-thé-lí ê Chóng-lūn, ia̍h ū-ê pán-pún hō Sin-thé-lí, sī thâu chi̍t pán chhut tī 1896 nî ê Hō-ló-ōe i-ha̍k-chheh, lāi-bīn hâm kái-phò-ha̍k kap seng-lí-ha̍k, hun 14 chiong kài-siāu chia-ê tì-sek kiam mn̄g-ta̍t tê-bo̍k. Pún chheh tī 1908 nî ū tē-2 pán, che thâu nn̄g pán lóng sī ùi Ē-mn̂g ê Kó͘-lōng-sū ê Chūi-keng-tông ìn-soat--ê, siū Tâi-oân ê i-liâu jîn-oân chhái-ēng.

                                               

Sîn-keng-ha̍k

Sîn-keng-ha̍k, he̍k-chiá sîn-keng-kho, sîn-keng-loē-kho, sī I-ha̍k ê hun-chi, choân-bûn chhú-lí sîn-keng hē-thóng ê i-ha̍k būn-tê.

                                               

Thiàⁿ

iú-koan thiàⁿ-thàng iah sī ài, chhiáⁿ-khoàⁿ ài. Thiàⁿ iah-sī thàng-thiàⁿ, sī 1 chióng hō͘ sin-khu iah-sī sim-lāi thòng-khó͘--ê kám-gak, ū sî-chūn ē pāi-hāi seng-oa̍h phín-chi̍t. in-ūi sêng-in ho̍k-tsa̍p kiam chú-koan, teng-gī thàng-thiàⁿ sī thiáu-chiān. Kap sîn-keng hē-thóng, sim-lí-ha̍k téng ū-koan-liân.

                                               

Thu̍t-the

Tuì chhī-leng tōng-bu̍t lâi kóng, thu̍t-the, làu-the iah-sī liû-sán sī chí phoe-thai iah thai-jî bē-chêng chhut-sì, koāⁿ-kūi tō thê-chá chhé-soah. Thu̍t-the ū-khó-lêng sī ka-tī hoat-seng--ê, che tiāⁿ-tiāⁿ sī in-ūi koè-têng-tiong ū toh-ūi chhut būn-tê ê khí-tì. Nā jîn-lūi ū-tang-sî-á ē thiau-kang chò hō͘ thu̍t-the, che kiò-chò phah-thoat-sin.

                                               

To̍k-bu̍t

To̍k-bu̍t tī seng-bu̍t-ha̍k it-poaⁿ sī kóng nā seng-bu̍t-thé khip-siu it-tēng liōng liáu-āu ē tī hun-chú ê chân-kip hông-gāi seng-bu̍t-thé ūn-choán ê bu̍t-chit. Tong-bu̍t-ha̍k tang-tiong lēng-gōa ū chi̍t jī kiò to̍k-sò͘ Eng-gí: toxin, sī tùi seng-bu̍t-thé thian-jiân sán-seng ê to̍k-bu̍t. Lēng-ōa ia̍h ū chi̍t jī sī to̍k-e̍k venom, sī tōng-bu̍t kā mi̍h ia̍h sī tèng mi̍h ê sî-chūn chōaⁿ--chhut-lâi ê to̍k-sò͘.

                                               

Êng-ióng-ha̍k

Êng-ióng sī tī chia̍h-mi̍h lāi só͘ pau-hâm ê jia̍t-liōng kap kî-thaⁿ iú-lī kiān-khong ê sêng-hūn. Lâng kap toā-to-sò͘ ê tōng-bu̍t lóng chioh-tio̍h chìn-si̍t lâi liap-chhú kàu-gia̍h ê êng-ióng-sò͘. Chia̍h-kòe chia̍h-mi̍h liáu-āu, keng-kòe thé-lāi ê siau-hoà, khip-siu kap tāi-siā, lī-iōng tī chia̍h-mi̍h lāi sin-thé su-iàu ê bu̍t-chit, lâi î-chhî sèⁿ-miā oa̍h-tāng. Thong-siông, sek-tòng ê liap-chhú êng-ióng ē-tàng bián-tû chē-chē pēⁿ-thiàⁿ.

                                               

膦核

Lâng mā sī tōng-bu̍t. A-giâu 00:02, 17 Oct 2004 Ū-tang-sî-á kā lâng tòng-chòe tōng-bu̍t khòaⁿ-thāi ôan-á ū lah, iā-to̍h-sī kóng "雄性動物" hōan-sè ē-tàng pau-koah "男人", m̄-koh hóan-tò-tǹg khiok-sī bô sêng-li̍p. Lán ē-sái kóng "Cha-po -lang", m̄-koh lán bōe-sái kóng "cha-po tòng-bu̍t". "cha-po " sī choan-tê iōng-lâi piáu-sī "男子/男人", bōe-tòng iōng-lâi piáu-sī tòng-bu̍t. lkh 00:23, 17 Oct 2004 UTC "Thoân-chong-chiap-tāi" sī chi̍t-kóa-á lâng ê bûn-hòa kài-liām a̍h sī kóng kè-ta̍t-koan. Nā iōng lâi bîo-siá káu-á, gû seⁿ-thoàⁿ ê hêng-ûi, tō kám-kak khah bô thò-tòng. A-giâu 00:12, 17 Oct 20 ...

Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k I-ha̍k-īⁿ
                                               

Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k I-ha̍k-īⁿ

Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k I-ha̍k-īⁿ sī Tâi-oân Tāi-ha̍k ê kî-tiong chi̍t ê ha̍k-īⁿ; chū 1897 nî sêng-li̍p kàu taⁿ, sī choân Tâi-oân le̍k-sú siōng-kú-tn̂g ê i-ha̍k-īⁿ; it-poaⁿ lóng kán-chheng chò Tâi-tāi I-ha̍k-īⁿ.

Tiong-kok I-io̍h Tāi-ha̍k
                                               

Tiong-kok I-io̍h Tāi-ha̍k

Tiong-kok I-io̍h Tāi-ha̍k sī chi̍t keng i-ha̍k choan-bûn ê su-li̍p tāi-ha̍k, khiā tī Tâi-tiong-chhī ê Pak-khu, it-poaⁿ kán-chheng chò Tiong-kok-i, Tiong-i-tāi ia̍h-sī Tiong-i. I-ê chiân-sin sī Tiong-kok I-io̍h Ha̍k-īⁿ, tī 2003 nî 8 goe̍h kái-chè chò tāi-ha̍k.

Bián-e̍k-ha̍k
                                               

Bián-e̍k-ha̍k

Bián-e̍k-ha̍k sī seng-bu̍t i-ha̍k ê chi̍t ê chú-iàu ê toā hun-chi. Bián-e̍k-ha̍k chú-iàu sī teh thàm-thó tī khì-koan lāi só͘ sán-seng ê bián-e̍k hoán-èng, iā thó-lūn tī kiān-khong kap phoà-pēⁿ ê sî, bián-e̍k-hē só͘ pān-ián ê seng-lí kong-lêng kak-sek.

                                               

Cheng-sîn-i-ha̍k

Cheng-sîn-i-ha̍k sī i-ha̍k ê chi̍t kho, choan-bûn tui sim-lí-chi̍t-hoân chò chín-toàn, ū-hông, ián-kiù kap tī-liâu. Sim-lí-chi̍t-hoân chē-chē bô-kâng ê sek-èng chiòng-gāi, pau-hâm chêng-sū, hêng-ûi, jīn-ti, kap ti-kak. Kap sim-lí-ha̍k chham sîn-keng-ha̍k koan-hē chin bā.

                                               

Chhàu-hīⁿ

Chhàu-hīⁿ ia̍h sit-chhong, mā hō chhàu-hīⁿ-lâng, Chôan-chiu-ōe hong-giân ū hō chhàu-lâng, sī chí thèng-kak chhut būn-tê, thiaⁿ bô siaⁿ-im. Khí-tì hoān-sè sī sian-thian, hoān-sè sī lō-bóe phoà-pēⁿ chō-chiâⁿ. Nā iáu bô kàu chhàu-hīⁿ-lâng hiah giâm-tiōng ê thèng-kak būn-tê hō chò hīⁿ-khang-tāng.

Chi-bai
                                               

Chi-bai

chi-bai, ia̍h sī kiò chò chi, chi-tō, i-ha̍k bêng-sû hō-chò im-tō, sī chhú-sèng ê lâng, chhī-leng tōng-bu̍t, chham chi̍t-kóa kî-thaⁿ tōng-bu̍t ê sin-khu seⁿ-thoàⁿ hē-thóng ê chi̍t-pō͘-hūn. Che sī tùi seⁿ-kiáⁿ-tē kàu sin-khu gōa-kháu ê chi̍t-tiáu kńg-á, tī nn̄g-ki thúi gia̍p ê tiong-kan khui-chhùi. Tī kau-phòe ê sî, cha-po͘ ê lān-chiáu chhah--ji̍p-khì im-tō lāi-té.

Chi-bai-íⁿ
                                               

Chi-bai-íⁿ

Chi-bai-íⁿ, iā-sī chi-bai-tì, o͘-tì-á, im-tì, im-hu̍t, sī cha-bó͘ lâng iā-sī chhī-leng tōng-bu̍t ê siⁿ-thòaⁿ hē-thóng ê chi̍t pō͘-hūn, tī im-tō téng-kôan. Sui-bóng hêng bô kâng, i sī téng-î cha-po ê im-keng.

Chiú-cheng tiòng-to̍k
                                               

Chiú-cheng tiòng-to̍k

Chiú-cheng tiòng-to̍k sī chí chiú-cheng ím-liāu lim siūⁿ koè-thâu chē, tì-kàu cheng-sîn he̍k jio̍k-thé tī kò-jîn, ka-têng, siā-hoē, ia̍h khang-khoè chhut būn-tê. Bān-sèng ê chiú-cheng tiòng-to̍k ē chō-chiâⁿ cheng-sîn-pēⁿ kap jio̍k-thé ê pēⁿ. Chiú-cheng tiòng-to̍k sī thong sè-kài lām-sám ēng io̍h siāng giâm-tiōng ê būn-tê; chia̍h-hun lia̍h-goā, chiú-cheng tiòng-to̍k khai ê sêng-pún khah chē koè pa̍t chióng lām-sám ēng io̍h būn-tê ê chóng-ha̍p.

Châi-toà
                                               

Châi-toà

Châi-toà ia̍h-sī kiò ui-toà sī chhī-leng tōng-bu̍t ū-sin sî, bó-thé kap the-jî keng-koè thai-poâⁿ chò êng-ióng-hun liû-thong ê thong-tō. Tī seng-sán liáu-āu, châi-toà ài chhiat tn̄g, hō͘ âng-êⁿ kap bó-thé hun-lî.

Chù-ì-le̍k put-chiok koè-tōng-chèng
                                               

Chù-ì-le̍k put-chiok koè-tōng-chèng

Chù-ì-le̍k put-chiok koè-tōng-chèng sī chi̍t khoán cheng-sîn-pēⁿ, it-poaⁿ sī chí gín-á, sī kóng ū chù-ì-le̍k, chhiong-tōng-sèng kap koè-tōng-sèng hong-bīn ê būn-tê.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →