Back

ⓘ Jîn-bu̍t - Tâi-oân jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ, Tōng-bu̍t, Chèng-tī jîn-bu̍t, U-jiám-bu̍t, Hā Jîn-chong, Ali, Báb, Keng-sè-ka, Margrete 1-sè, Muhammad, Só͘-lô-bûn ..                                               

Tâi-oân jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ

Chiu Kim-pho Chng Ka-iông Chiong Lí-hô Chiu Jû-bîn Chiúⁿ Ūi-súi Chu Iok-sìn Chiu Chùn-hun Chiu Thiam-ōng Chiam Éng-jiân Chiu Pek-ngá Chan Siok-ngô͘ Chiúⁿ Kài-se̍k Chiúⁿ Keng-kok Chiong Thih-bîn Chan Ngá-nî Chiu Kia̍t-lûn Chiā Chèng-phêng Chiam Ek-hôa 詹益樺

                                               

Tōng-bu̍t

Tōng-bu̍t sī 1 lūi seng-bu̍t, sio̍k-û tōng-bu̍t-kài. It-poaⁿ lâi kóng, tōng-bu̍t iû to-sè-pau chó -ha̍p--khí-lâi-ê. In ū-hoat-tō tín-tāng, m̄-koh bô chhiūⁿ si̍t-bu̍t ū châi-tiāu lī-iōng kng lâi ha̍p-sêng chia̍h-mi̍h ; in su-iàu siau-hoà pa̍t-ê seng-bu̍t chiah ē-tàng seng-chûn--lo̍h-khì. Thong-sio̍k gí-giân it-poaⁿ kā jîn-lūi pâi-tû tī tōng-bu̍t-lūi chi gōa. Tōng-bu̍t mā tiāⁿ iōng lâi chò cheng-siⁿ ê tông-gī-sû. Chóng-sī tùi seng-bu̍t-ha̍k ê koan-tiám lâi khoàⁿ, lâng mā sī 1 chióng tōng-bu̍t.

                                               

Chèng-tī jîn-bu̍t

Chèng-tī jîn-bu̍t sī kā chèng-tī tòng-chòe chit-gia̍p ê lâng. Tī hiān-kim ê bîn-chú chèng-thé lāi-bīn, chit-gia̍p ê chèng-tī jîn-bu̍t it-poaⁿ lóng ē keng-iû ka-ji̍p chèng-tóng kap chham-ú soán-kí, lâi cheng-chhú tī chèng-hú lāi-bīn tam-jīm chit-bū ê ki-hōe. Kóng-gī ê chèng-tī jîn-bu̍t pau-hâm kî-thaⁿ kok-chióng chèng-thé ê chèng-hú siú-náu, chèng-tóng kap kun-sū ê léng-siù téng-téng.

                                               

U-jiám-bu̍t

U-jiám-bu̍t sī ē ti̍t-chiap he̍k-chiá sī kàn-chiap sún-hāi khoân-kéng ia̍h-sī jîn-lūi kiān-khong ê bu̍t-chit. U-jiám-bu̍t ū-ê sī iû chū-jiân-kài sán-seng ê, ū-ê sī iû jîn-lūi oa̍h-tāng sán-seng ê. khoân-kéng kho-ha̍k chú-iàu chiū sī teh gián-kiù,kap koan-chù jîn-lūi oa̍h-tāng só͘ sán-seng ê u-jiám-bu̍t. U-jiám-bu̍t sī tī te̍k-tēng ê khoân-kéng tiong, ta̍t-tio̍h it-tēng ê lông-tō͘ ia̍h-sī sò͘-liōng, chhî-sio̍k chûn-chāi it-tēng sî-kan ê bó͘ chi̍t-koá tùi khoân-kéng lâi kóng bô-su-iàu ê bu̍t-chit. U-jiám-bu̍t bô it-tēng sī ū-to̍k bu̍t-chit.

                                               

Hā Jîn-chong

Hā Jîn-chong sī Se Hā ê tē-5 tāi hông-tè; Tóng-hāng bîn-cho̍k jîn-bu̍t. Pún-miâ hō-chòe Lí Jîn-hàu. Jîn-chong tī 1139 nî kàu 1193 nî kî-kan chāi-ūi. Kòe-sin liáu-āu, biō-hō Jîn-chong, sè-hō Sèng-tek Hông-tè.

                                               

Ali

Abū l-Ḥasan ʿAlī b. Abī Ṭālib sī Islam-kàu sian-ti Muḥammad ê kiáⁿ-sài kiam piáu sió-tī, tùi 656 nî kàu 661 nî kî-kan thóng-tī tong-sî ê Islam tè-kok Rashidun Khalifah-kok.

                                               

Báb

Báb, pún-miâ Siyyid `Alí Muḥammad, sī Iran ê seng-lí-lâng, hoat-tián liáu 1-khoán Shia-phài Islam-kàu kiò Báb-kàu.

                                               

Keng-sè-ka

Keng-sè-ka sī kóng chèng-tī-ka, gōa-kau-ka iā kî-tha ū-miâ ê kong-chiòng jîn-bu̍t tang-tiong, sū-gia̍p kú-tn̂g kiam siū lâng chūn-tiōng ê lâng.

                                               

Margrete 1-sè

Margrete 1-sè sī Tan-be̍h, Lo̍k-ui, kiam Sūi-tián ê liap-chèng. Tī gōa-kau kap chiàn-cheng ê chhiúⁿ-tōaⁿ hā, Margrete 1-sè thui-tōng ê chèng-chhek āu-bóe hō͘ 3-ê só͘-chāi thóng-ha̍p tī Kalmar Liân-ha̍p ē-té.

                                               

Muhammad

Muḥammad sī I-su-lân-kàu ê sian-ti, Allah kà-sī ê thôan-tō-chiá. I mā-sī chi̍t-ê léng-tō-chiá, thóng-it A-lá-peh tē-khu ê pō͘-lo̍k. Muḥammad tī Makka chhut-sì, tī Madīna kòe-sin.

                                               

Só͘-lô-bûn

Só͘-lô-bûn, mā hō Só͘-lô-bûn Ông, nā chiàu Sèng-keng téng su só͘ kì, sī Í-sek-lia̍t chi̍t ūi iú tì-hūi ê ông, sī sian-ông Tāi-pi̍t ê hāu-seⁿ. Thoân-thóng siōng só͘ jīn-ûi ê chāi-ūi sî-kan sī Chêng 970 nî kàu 931 nî chó-iū. Tī Quran lāi-bīn Só͘-lô-bûn ia̍h hông kì chò sī sian-ti chi it.

                                               

Thian-châi

Thian-châi sī tián-hiān liáu chhut-chèng ê tì-le̍k kap chhòng-ì ê lâng. Chia-ê chhòng-ì thong-siông sī kóng tī bó͘-chi̍t ê ia̍h-sī bó͘-chi̍t-koá léng-he̍k tián-hiān chiân-só͘-bī-iú ê tōng-chhat-le̍k. Tī kho-ha̍k siōng, tùi thian-châi nn̄g ê jī pēng bô chún-khak ê tēng-gī. Thian-châi chit-ê iōng-gú ê sú-iōng iu-goân sī cheng-lūn-sèng ê gī-tê. Thian-châi ē-tàng hêng-iông chi̍t ê lâng ê bó͘-chióng te̍k-sû ê châi-lêng; mā ē-sái iōng tī-leh thong-hiáu ta̍k hong-bīn ha̍k-būn ê phok-ha̍k-chiá, pí-lūn kóng Isaac Newton kap Leonardo da Vinci. He̍k-chiá sī bó͘-chi̍t ê léng-he̍k ê gâu-lâng, chhin-chh ...

                                               

Timur

Timur sī Tu̍t-koat/Bông-kó͘ hē ê cheng-ho̍k-chiá, kiàn-li̍p liáu thóng-tī Pho-su kap Tiong-a tē-khu ê Timur Tè-kok. I mā sī Timur ông-tiâu ê khai-ki-chó͘. I ê āu-tāi Babur ji̍p-chhim liáu Ìn-tō͘, tī hia koh kiàn-li̍p khí Mogul Tè-kok.

Kok-ka Jîn-khoân Phok-bu̍t-koán
                                               

Kok-ka Jîn-khoân Phok-bu̍t-koán

Kok-ka Jîn-khoân Phok-bu̍t-koán sī iû Tâi-oân Bûn-hòa-pō͘ siat-li̍p ê chi̍t keng phok-bu̍t-koán, ūi-tī Sin-pak-chhī ê Kéng-bí Jîn-khoân Bûn-hòa Hn̂g-khu lāi, chú-iàu ê khang-khòe sī so͘-chi̍p, chéng-lí, tián-chông kap gián-kiù Tâi-oân jîn-khoân ê sú-liāu.

Alexandros Tāi-ông
                                               

Alexandros Tāi-ông

Macedonia ê Alexandros 3-sè, mā hō Alexandros Tāi-ông, sī kó͘-chá Macedonia kiam Hi-lia̍p ê ông-kun. Alexandros tùi lāu-pē Philip 2-sè chiap-jīm ông-ūi, āu--lâi i niá-chhōa kun-tūi kā Anatolia, Su-lī-a, Phoenicia, Iudaea, Ai-ki̍p, Bactria kap Mesopotamia cheng-ho̍k, siāng hn̄g phah khì kah Ìn-tō͘. Āu-bóe tó-tńg Babylon liáu-āu kòe-sin.

                                               

Anna Komnena

Anna Komnena sī Byzantine ê ha̍k-chiá, le̍k-sú-ha̍k-ka. I sī hông-tè Alexios 1-sè kap Irene Dukaina ê cha-bó͘-kiáⁿ.

Bernart de Ventadorn
                                               

Bernart de Ventadorn

Bernart de Ventadorn sī chi̍t ūi troubadour, khok-khek-ka kiam si-jîn. I tī Eng-lân kok-ông Henry 2-sè ē-té ho̍k-bū.

Niccolò Machiavelli
                                               

Niccolò Machiavelli

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli sī Italia ê chèng-tī-tiat-ha̍k-ka chok-ka, i hō͘ lâng tòng-chò sī hiān-tāi chèng-tī-ha̍k ê khai-ki-chó͘. Machiavelli sī chi̍t-ê ū chē-chē châi-lêng ê lâng, i sī gōa-kau-koaⁿ, im-ga̍k-ka, si-jîn kap kio̍k-chok-ka, jî-chhiáⁿ sī Firenze kiōng-hô-kok ê hêng-chèng koaⁿ-ôan. I siá ê Il Principe sī chèng-ti-hâk tiong chin chhut-miâ ê tāi-piáu-chok.

                                               

Paul Serruys

Paul Leo-Mary Serruys sī Pí-lī-sî ê soan-tō-su kiam hàn-ha̍k-ka. I tùi Tiong-kok ê kah-kut-bûn, giân-kí kap khiuⁿ-kháu chin ū gián-kiù. Pat chiam-tùi Hàn-tiâu giân-kí kì-lio̍k Hong-giân chò kòe khó-kiù.

Pîhtokahanapiwiyin
                                               

Pîhtokahanapiwiyin

Pîhtokahanapiwiyin, it-poaⁿ hông hō Chief Poundmaker, sī pêⁿ-po͘ Cree cho̍k ê thâu-lâng. I sī hô-pêng ê î-chhî-chiá, mā sī i jîn-bîn ê hông-gū-chiá.

Radovan Karadžić
                                               

Radovan Karadžić

Radovan Karadžić sī Bosnia kap Herzegovina lāi-té Srpska Kiōng-hô-kok ê chóng-thóng, i ê chóng-thóng jīm-kî tī 1992 nî kàu 1996 nî. 2016 nî 3 goe̍h 24 ji̍t, in-ūi i tī Bosnia Chiàn-cheng ê chiàn-cheng-choē, hō͘ Chêng Yugoslavia Kok-chè Hêng-sū Hoat-têng phoàⁿ kam-kìm 40 nî.

Slobodan Milošević
                                               

Slobodan Milošević

Slobodan Milošević sī chi̍t ê Srbija ê chèng-tī-ka kap to̍k-chhâi-chiá. I tī 1997 nî kàu 2000 nî sī Lâm Slav Liân-bêng ê chóng-thóng. 2000 nî 10 goe̍h, tī kēng-soán lāi-té sit-pāi chi āu, Den Haag ê Kok-chè chêng-Lâm Slav Hêng-sū Hoat-têng khí-sò͘ i tī Lâm Slav Loē-chiàn hia sî-hāu hoān chiàn-cheng-choè. 2001 nî, i hō͘ Lâm Slav Liân-bêng chèng-hú lia̍h khì--lâi, sàng khì Den Haag phoàⁿ-hêng. 2006 nî 3 goe̍h 11 ji̍t, tī Den Haag ê kaⁿ-ga̍k lāi-bīn kòe-sin.

                                               

亞伯拉罕

亞伯拉罕 (希伯來語: אַבְרָהָם, Avraham;阿拉伯語: ابراهيم‎, Ibrāhīm)在漢語主要有兩款稱呼,佇基督教號做亞伯拉罕,佇伊斯蘭教號做易卜拉欣,伊的原名號做 Abram ,意思是"可貴的父親"。 亞伯拉罕佇猶太教、基督教,參伊斯蘭教攏是先知,根據聖經參可蘭經的記錄,猶太教佮基督教的先祖是以撒Isaac;伊斯蘭教的先祖是以實瑪利Ishmael,兩个人分別是Abraham的大某佮細姨生的囝。

                                               

亞歷山大大帝

亞歷山大大帝 嘛號做 馬其頓的亞歷山大三世 ,伊是古早希臘參馬其頓的國王。 亞歷山大對父親菲利普Philip II彼接任王位,後來伊領導軍隊咬安那托利亞Anatolia、敘利亞Syria、腓尼基Phoenicia、猶太行省Iudaea、埃及Egypt、巴克特里亞Bactria佮美索不達米亞Mesopotamia,上尾拍到印度India,亞歷山大轉到巴比倫Babylon的時陣過身。

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →