Back

ⓘ Lâng-miâ - Lâng-miâ-lio̍k, Oa̍t-lâm lâng-miâ, Hàn-miâ, Tan-miâ, Jîn-bîn hō-miâ, Tē-hō-miâ, Ha̍k-miâ, Miâ-goân, O͘-miâ-toaⁿ, Tē-hō-miâ ê bûn-ngá-hòa, Pē-miâ ..                                               

Lâng-miâ-lio̍k

Lâng-miâ-lio̍k sī kì lâng-miâ kiam jîn-bu̍t chu-liāu ê chham-khó-chheh, it-poaⁿ sī siu it-tēng hoān-ûi ê kûn-thé, lāi-té ê lâng sī koan-hē mó͘-mih sū-gia̍p ê lâng, bô it-tēng sī thong-lâng-chai ê jîn-bu̍t.

                                               

Oa̍t-lâm lâng-miâ

Oa̍t-lâm siāng toā ê sèⁿ sī Nguyễn 阮 téng-téng. Sèⁿ tī lâng miâ lāi-té sī pâi tī siāng thâu-chêng.

                                               

Hàn-miâ

Hàn-miâ, he̍k-chiá Tông-miâ, Tiong-bûn-miâ, kiap-gī-siōng sī teh kóng Hàn-cho̍k ia̍h bô͘-hóng hàn-cho̍k ê hō-miâ hong-sek só͘ hō chhut-lâi ê lâng-miâ, pí-lūn Tiâu-sián-cho̍k kap Oa̍t-lâm-lâng ê miâ-jī; kóng-gī-siōng hâm-kài tio̍h ji̍t-pún-lâng ēng Hàn-jī hō ê miâ-jī.

                                               

Tan-miâ

Tan-miâ sī kóng hông chai-iáⁿ tan-to̍k hō-miâ ê lâng. Ū chi̍t kóa le̍k-sú jîn-bu̍t ka-ta i-ê tan-miâ ū lâu--lo̍h-lâi thang hō͘ kin-sè chai-iáⁿ.

                                               

Jîn-bîn hō-miâ

Jîn-bîn hō-miâ sī tùi chi̍t-ê só͘-chāi chū-bîn ia̍h sī chhut-sin-chiá ê chheng-ho͘. Tī Ho̍h-ló-ōe it-poaⁿ sī kán-tan kā tē-hō-miâ ka-chiūⁿ" lâng”, phì-jû" Ji̍t-pún-lâng”," Tâi-tang-lâng” tiō sī Ji̍t-pún kap Tâi-tang jîn-bîn ê chheng-ho͘. Nā sī tī chi̍t kóa kî-tha giân-gí, pí-lūn Eng-gí, in-ūi pún-sin khut-chiat-gí ê te̍k-sek, koh saⁿ-lām kúi-a khoán bô-kâng le̍k-sú pōe-kéng ê sip-koàn. In tiāⁿ ū bô kui-chiat ê jîn-bîn hō-miâ, chhin-chhiūⁿ hō China Tiong-kok ê lâng sī Chinese, hō Seoul ê lâng sī Seoulite. Tī Eng-gí ū chi̍t-ê sin chhòng ê jī demonym ì-sù:" jîn-bîn” +" hō-miâ”, choân-bûn piáu ...

                                               

Tē-hō-miâ

Tē-hō-miâ iah-sī tē-miâ sī chi̍t ê tē-khu--ê miâ, thang hoan-éng tē-hng--ê tē-lí, bîn-cho̍k kap le̍k-sú. Pí-lūn Tâi-oân--ê Pak-káng-tìn--ê "Pak-káng", chí kó͘-chá káng-kháu Pùn-káng --ê pak-pêng. Giân-kiù tē-miâ--ê kiò "Tē-miâ-ha̍k".

                                               

Ha̍k-miâ

Seng-bu̍t kho-ha̍k iōng 1 thò ha̍k-miâ hē-thóng lâi hō seng-bu̍t bu̍t-chéng ê miâ. Siāng ki-pún ê hē-thóng hō-chò siang-bêng-hoat. Chit-ê hē-thóng kin-kù Au-chiu ha̍k-kài ê thoân-thóng iōng La-teng-bûn hō-miâ. Múi-1-ê miâ ū 2-ê pō -hūn: sio̍k kap chéng. Sio̍k thâu-chêng jī tiāⁿ-tio̍h tōa-siá; chéng oân-choân sió-siá. Khó-pí kóng lâng kiò Homo sapiens: Thoân-thóng ha̍k-su̍t keh-sek sī iōng chhu-thé ia̍h-sī ka té-sòaⁿ Homo sapiens piáu-sī. Nā-chún bu̍t-chéng lóng kāng 1-ê sio̍k, ūi beh phiah-bián têng-ho̍k, ē-sái kan-taⁿ lia̍h sio̍k ê thâu-chêng jī chò sok-siá H. sapiens. Sui-jiân hō miâ ê h ...

                                               

Miâ-goân

Miâ-goân sī kóng chi̍t-ê jîn-bu̍t, só͘-chāi, ia̍h sī kî-tha mi̍h-kiāⁿ, sī bó͘ lâng ia̍h bó͘ mi̍h hō-miâ ê lâi-goán. Pí-lūn nā Ô͘ Chì-bêng Chhī ê miâ-goân, sī Ô͘ Chì-bêng.

                                               

O͘-miâ-toaⁿ

Chèng-tī-siōng só kóng ê o -miâ-toaⁿ sī 1 khoán miâ-toaⁿ téng-thâu lia̍t chhut koân-lī siū hān-chè ê chi̍t-kóa-á lâng a̍h-sī cho -chit. Chia ê lâng bē-tit-thang hiáng-siū bó -chióng koân-lī, ho̍k-bū, a̍h-sī tit-tio̍h chū-iû hêng-tōng ê hí-khó. Bí-kok Chiòng-gī-īⁿ ê Hui-Bí Oa̍h-tōng Úi-oân-hōe HUAC bat siat 1 ê o -miâ-toaⁿ hō -chò Hollywood Ten, lia̍t chhut in jīn-ûi sī Kiōng-sán-tóng tóng-oân ê chó-phài kha-pún-ka, tì-tio̍h in chhoē bô thâu-lō. Kok-bîn-tóng léng-tō ê Tiong-hôa Bîn-kok chèng-hú mā bat chó -gāi chi̍t-kóa hoán-tùi-phài jîn-sū tńg Tâi-oân a̍h sī khì hia pài-hóng. Chit ê miâ-to ...

                                               

Tē-hō-miâ ê bûn-ngá-hòa

Tē-hō-miâ ê bûn-ngá-hoà sī lâng hō tē-hō-miâ ê sî chi̍t khoán hong-sek. Tī Tang-iûⁿ ê bûn-hòa tiāⁿ ūi tio̍h kā tē-hō-miâ piàn khah bûn-ngá, siám-pī bô hó-thiaⁿ ê kâng-im iōng-gí, ia̍h sī kiám-chió tē-hō-miâ lāi-bīn bô si̍t-chè ì-sù ê im-chiat lâi kái miâ. Pí-lūn-kóng, bô ài Pak-kiaⁿ-oē tē-hō-miâ tang-tiong ê "er" 兒 IPA:; he̍k-chiá sī bô ēng3 Tâi-oân-oē ê "á", chhan-chhiūⁿ kā "Thô-á-hn̂g" 桃仔園 kái chò "Thô-hn̂g" 桃園. Mā ū chi̍t khoán sī koaⁿ-hú kā tē-miâ ê chi̍t kóa Hàn-jī thè-oāⁿ chò pa̍t jī, kái-piàn chiàu kò-pia̍t Hàn-jī ké-soeh ê ì-sù, pí-lūn kā "Táⁿ-káu" 打狗 kái "Táⁿ-kó͘" 打鼓. Tī ...

                                               

Pē-miâ

Pē-miâ sī kin-kù pē ê miâ hō--ê lâng-miâ. Kin-kù a-bú ê miâ hō--ê kiò chò bó-miâ. Tī chē-chē só͘-chāi, pē-miâ phēng sèⁿ khah chá tī-teh. Au-chiu lâi kóng, hiān-chú-sî iáu ū Peng-tē-lâng teh iōng pē-miâ; ū sèⁿ ê lâng bô chē. Chhiūⁿ kóng Pétur Marteinsson ê hāu-seⁿ ê boé-miâ last name hō Pétursson ì-sù sī "Pétur ê hāu-seⁿ". Chin chē Eng-gí, Se-pan-gâ-gí, Pak-au, Celt, Slav ê sèⁿ goân-thâu sī pē-miâ, chhiūⁿ kóng Eng-gí Wilson William ê hāu-seⁿ, Se-pan-gâ-gí Fernández Fernando ê, Pak-au Carlsson Carl ê hāu-seⁿ, Cymru-gí Powell ap Hywel, Hywel ê hāu-seⁿ, Milošević Miloš ê hāu-seⁿ.

                                               

Bêng-phìⁿ

Bêng-phìⁿ, Tâi-gí mā kóng mé-sih, sī phiau-sī kô-jîn miâ-jī kap só͘ sio̍k cho͘-chit, kong-si tan-ūi kap liân-lo̍k hong-hoat ê khah-phìⁿ, tiāⁿ ēng tī siong-bū kau-kiat tiûⁿ-ha̍p.

                                               

Charles

Charles sī 1-ê Se-kok ta-po͘ miâ, sī German lâng ê miâ Karl ê Hoat-gí pán-pún, tī goân Hoat-gí ê ho͘-im sī / ʃaʁl /. Eng-kok-lâng mā tiāⁿ hō chit-ê miâ, Eng-gí tha̍k / tʃɑːlz /.

                                               

Pí-tek (hō-miâ)

Pí-tek sī chi̍t-ê ta-po͘ hō-miâ, lâi-goân sī Hi-lia̍p-gí ê petros, goân ì-sù sī "chio̍h-thâu", hit jī mā keng-kòe petra thoân khì pa̍t-ê giân-gí, pí-lūn Eng-gí kóng Peter.

                                               

Suleiman

Suleiman sī tùi A-la-pek-gí hō-miâ Sulaymān / Silimān ê chi̍t khoán choán-jī, lēng-gōa iáu ū Sulaiman, Soliman, Sulayman, Suleyman téng chē khoán ê hêng-sek. Chit-ê miâ ū "iú sìn-sim ê lâng" ê ì-sù, pún-sin koh sī Só͘-lô-bûn ê chi̍t-ê piàn khoán.

Angle lâng
                                               

Angle lâng

Angle lâng sī German lâng lāi-bīn seng-oa̍h tī hō͘ Lô-má sî-kî Britain ê chi̍t pō͘. In tī Eng-lân kiàn-li̍p khí chē-ê ông-kok, in pún-sin to̍h sī Eng-lân ê Eng-gí-miâ England chit jī hō-miâ ê gí-goân.

                                               

Akuma-tyan

Akuma-tyan sī Ji̍t-pún hoat-seng pē-bú bô sek-tong miâ siū-tio̍h hêng-chèng kī-cho̍at, jiá thoân-pò͘ mûi-thé koan-chù ê sū-kiāⁿ.

                                               

Nisbah

Nisbah sī A-la-pek hō-miâ lāi-bīn chi̍t khoán hêng-iông-sû, chí-tēng chi̍t-ê lâng chhut-sin ê só͘-chāi, pō͘-cho̍k ê koan-hē, he̍k-chiá sī chó͘-sian, chiap tī hō-miâ ê āu-piah, ū-sî koh ka-chiūⁿ jī-bóe -iyy. Nisbah āu--lâi ia̍h thoân kòe Thó͘-ní-kî, Pho-su kap Urdu téng bîn-cho̍k ê giân-gí.

Peter (hō-miâ)
                                               

Peter (hō-miâ)

Peter sī chi̍t-ê chú-iàu tī Eng-gí, Hô-lân-gí, Tek-gí leh ēng ê lâng-miâ. Ē-khah khai-lia̍t--ê sī chiàu Peter tàu-jī ín-iōng ê miâ, nā tī koh giân-gí chāi-lâi-sek--ê, chhiáⁿ tī Pí-tek chhōe tàu-jī tùi-tâng ê piàn-hêng.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →