Back

ⓘ Tó-sū - Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó, Bí-lē-tó Sū-kiāⁿ, Okinawa Tó, Hiong-káng-tó, Borneo, Caroline Kûn-tó, Cook Kûn-tó, Crete, Falkland Kûn-tó, Faroe Kûn-tó, Hispaniola, 臺 ..                                               

Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó

Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó, he̍k-chiá Phêⁿ-ô͘ Lia̍t-tó, sī tī Tâi-oân Hái-kiap téng ê chi̍t tīn kûn-tó. Tang-pêng bīn 50 kong-lí sī Tâi-oân-tó, sai-pêng bīn 140 kong-lí sī Au-A Tāi-lio̍k. Kûn-tó lóng-chóng ū 90-ê tōa-tōa-sè-sè ê tó-sū, chóng biān-chek tāi-iok 128 pêng-hong kong-lí. Choân-kéng lē-sio̍k tī Phêⁿ-ô͘-koān koán-hat, sī Tâi-oân ê tē-it tōa lī-tó.

                                               

Bí-lē-tó Sū-kiāⁿ

Bí-lē-tó Sū-kiāⁿ iah sī Ko-hiông Sū-kiāⁿ sī 1979 nî 12 go̍eh chhe 10 hoat-seng tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê chèng-tī sū-kiāⁿ.

                                               

Okinawa Tó

Okinawa Tó he̍k Okinawa pún-tó, sī Liû-kiû Kûn-tó Okinawa Kûn-tó ê chi̍t lia̍p tó-sū, iā sī Liû-kiû Kûn-tó biān-chek siōng-tōa ê tó-sū.

                                               

Hiong-káng-tó

Hiong-káng-tó sī Hiong-káng chú-iàu ê tó-sū, bīn-chek 78.4 km 2, sī Hiong-káng ê siong-gia̍p-khu, chham Kiú-liông chi-kan ū Victoria Káng. Hiong-káng-tó hun 4-ê khu, Tiong Se Khu, Wan Chai Khu, Tang Khu, Lâm Khu

                                               

Borneo

Borneo sī sè-kài tē 3 tōa tó, bīn-chek lóng-chóng ū 743330 km², tē-lí-siōng sio̍k-tī Tang-lâm-a. Borneo tiàm-tī Má-lâi lia̍t-tó kap Ìn-nî ê tiong-ng. Chèng-tī-siōng pun-chò Ìn-nî, Má-lâi-se-a, kap Brunei 3-kok ê léng-thó͘.

                                               

Caroline Kûn-tó

Caroline Kûn-tó tī Thài-pêng-iûⁿ se-pō͘, Sin Guinea ê pak-pêng. Kûn-tó tōa-hūn sio̍k Micronesia Liân-pang, chi̍t pō͘-hūn sī Palau.

                                               

Cook Kûn-tó

Cook Kûn-tó, tī lâm Thài-pêng-iûⁿ ê 1-ê New Zealand i-lāi-tē. 1965 nî 8 goe̍h 4 hō khai-sí si̍t-si chū-tī. Hām New Zealand chi-kan ū chū-iû kiat-ha̍p ê chèng-tī koan-hē.

                                               

Crete

Crete sī Hi-lia̍p ê tē-it toā tó-sū, só͘-chāi tī Tē-tiong-hái, bīn-chek 8336 km², siú-hú kap tē-it toā to͘-chhī sī Iraklion. Tī kó͘-chá-sî, Crete sī Minos bûn-bêng ê tiong-sim. Kin-á-jit Crete pìⁿ-chò Tē-tiong-hái ê koan-kong-khu.

                                               

Falkland Kûn-tó

Falkland Kûn-tó sī Liân-ha̍p Ông-kok tī lâm Tāi-se-iûⁿ ê 1-ê hái-gōa niá-thó, kīn Lâm Bí-chiu tāi-lio̍k bóe-liu. Argentina kú-tn̂g í-lâi jīn-ûi sī in ê niá-thó, kiò i hō-chò Islas Malvinas. 1982 nî 2 kok ūi che kau-chiàn, Argentina chiàn-pāi.

                                               

Faroe Kûn-tó

Faroe Kûn-tó tiàm-tī pak Tāi-se-iûⁿ, tī Scotland, Peng-tó kap Lo̍k-ui-kok tiong-kan. Tan-be̍h ê 1-ê hái-gōa chū-tī-khu. Kó͘-chá Viking-lâng ê si̍t-bîn-tē.

                                               

Hispaniola

Hispaniola sī Antilles Kûn-tó tē-2 tōa ê tó-sū, tī Cuba khah tang ê ūi-tì. I pak ū Tāi-se-iûⁿ, lâm ū Caribe-hái, tang ū Puerto Rico. Sai-pêng 3-hun-chi-1 sī Haiti-kok; tang-pêng 3-hun-chi-2 sī Dominic Kiōng-hô-kok. Í-chá ê Taíno Arawak goân-chū-bîn kiò chit-ê tó hō-chò Quisqueya Kiskeya, Ayiti, a̍h-sī Bohio. Christopher Columbus ê chûn-tūi tī 1492 nî lâi kàu hia, kè-tńg-nî siat Se-pan-gâ tī "Sin Sè-kài" ê thâu-1-ê si̍t-bîn-tē. In kā chit-ê tó hō 1-ê Ki-tok-kàu miâ, kiò-chò Santo Domingo. Hoat-kok-lâng hóng chit-ê miâ kiò i chò Saint-Domingue. Ayiti chit-ê miâ āu--lâi pìⁿ-chiâⁿ Haiti-kok ê ...

                                               

Kek-lîm-lân

Kek-lîm-lân sī Tan-be̍h Ông-kok ê chi̍t ê chū-tī hêng-chèng-khu, tī Pak-ke̍k-iûⁿ kap Tāi-se-iûⁿ tiong-kan, tī Pak-ke̍k Kûn-tó ê tang-pêng. Sui-jiân chū-jiân tē-lí sī Pak Bí-chiu tāi-lio̍k ê chi̍t pō͘-hūn, m̄-koh Kek-lîm-lân tn̂g-kî í-lâi lóng hām Au-lô-pa tī chèng-tī kap bûn-hòa ū koh-khah chhim ê liân-kiat. Kek-lîm-lân ê tōa-pō͘-hūn ki-bîn sī Inuit, in-ê chó͘-sian chú-iàu sī 13 sè-kí khai-sí ùi Ka-ná-tāi tāi-lio̍k poaⁿ-sóa kòe-lâi--ê. Kek-lîm-lân sī thong sè-kài siāng tōa ê tó-sū O͘-sú-to-lá-lí-ah kap Lâm-ke̍k lóng pí Kek-lîm-lân tōa, m̄-koh it-poaⁿ pī khòaⁿ chò sī tāi-lio̍k. Kek-lîm-lân ...

                                               

Kim-mn̂g-koān

Kim-mn̂g-koān, kòe-khì sio̍k-î Hok-kiàn Tâng-oaⁿ-kōan kóan-ha̍t, Bîn-kok 4 nî to̍k-lı̍p siat kōan. Hiān-chú-sî, Kim-mn̂g-kōan kah Liân-kang-kōan pêⁿ-pêⁿ sio̍k Tiong-hôa-bîn-kok kóan-ha̍t. Tiong-hôa-bîn-kok Hok-kián-séng séng-chèng-hú siat-tī Kim-mn̂g.

                                               

Madagascar

Madagascar Kiōng-hô-kok tī sai Ìn-tō͘-iûⁿ. I hām Hui-chiu tāi-lio̍k tang-lâm keh 1 tiâu Mozambique Hái-tō. Siāng kīn ê kok-ka sī tiàm-tī hái-tō ê Comoros. Hái-tō koh kòe sī Tanzania. Madagascar-tó sī sè-kài tē-4-tōa ê tó-sū, tó-siōng ū sè-kài 5% ê seng-bu̍t chéng, kî-tiong 80% pa̍t-ūi bô--ê. Madagascar ê gí-giân Magalasy sio̍k-î Lâm-tó-gí-hē.

                                               

New Guinea

Guinea khu-pia̍t-ia̍h lia̍t chhut miâ chhin-chhiūⁿ ê bûn-chiuⁿ. New Guinea sī sè-kài tē-2-tōa ê tó-sū, tī Ò-chiu ê pak. Sai-pêng sī Ìn-nî thóng-tī ê léng-thó, tang-pêng sī Papua New Guinea-kok. Chit-ê miâ sī Au-chiu kiâⁿ-chûn-lâng hō--ê, in kám-kak New Guinea-lâng sêng Hui-chiu Guinea-lâng. 7000 nî-chêng New Guinea iáu-sī hām Ò-chiu kāng 1 tè tāi-lio̍k hō-chò Sahul, āu--lâi im tōa-chúi seⁿ 1-ê Arafura-hái kap Torres Hái-kiap chhut-lâi.

                                               

Newfoundland

Chit-phiⁿ sī teh siá Canada hō-chò chit-ê miâ ê tó-sū. Nā beh chhōe Newfoundland ê pa̍t-chióng ì-sù, chhiáⁿ chham-khó Newfoundland khu-pia̍t-ia̍h. Newfoundland sī Pak-bí-chiu tang-pak hái-hoāⁿ ê chi̍t-ê tó-sū. I sī Canada Newfoundland kap Labrador Séng ê chi̍t-pō͘-hūn. Newfoundland tiàm-tī Saint Lawrence Hô ê hái-kháu, sai-pêng ê Belle Isle Hái-kiap lâu-kòe i kap Labrador Poàn-tó chi-kan, á lâm-pêng ū Cabot Hái-kiap kā i hâm Breton Hái-phīⁿ Tó keh-khui. Viking-lâng tī kong-goân 1000-nî chó-iū ê sî-chūn bat lâi-kòe Newfoundland; he sī Europa-lâng thâu-chi̍t-kái lâi kàu Bí-chiu. Newfoundland ...

                                               

Sicilia

Sicilia sī Tē-tiong-hái thōng toā ê tó-sū, sio̍k tī Italia. Koaⁿ-hong gí-giân Italia-gí lia̍h-chāi-goā, toā-pō͘-hūn ê Sicilia-lâng mā kóng Sicilia-gí.

                                               

Timor

Timor sī Má-lâi lia̍t-tó kî-tiong 1-ê. Bīn-chek 30.777 km². Timor sī Sió Sunda Kûn-tó tang-tiong siāng tōa koh siāng tang-pêng ê tó. Pak hái-hōaⁿ oá Ombai Hái-kiap kap Wetar Hái-kiap. Hām Australia tiong-kan keh 1 ê Timor-hái. Tang-pêng sī Tang Timor-kok, sai-pêng tōa-pō -hūn sī Ìn-nî Tang Nusa Tenggara chit-ê séng ê 1 pō -hūn.

                                               

Tâi-oân

Tâi-oân sī óa Thài-pêng-iûⁿ sai-hōaⁿ chi̍t kûn tó-sū cho͘-sêng ê chèng-tī si̍t-thé, kap Tiong-kok keh chı̍t-tiâu O͘-chúi-kau. I koh hō-chòe Formosa, sī àn Phû-tô-gâ-gú Formosa lâi--ê, ì-sù sī "Bí-lē ".

                                               

Ài-ní-lân (tó)

Ài-ní-lân-tó sī Au-chiu sai-pêng ê 1 ê tó-sū, pí Britain koh-khah óa sai. Téng-kôan ū 2 ê pō -hūn: Ài-ní-lân Kiōng-hô-kok kap Liân-ha̍p Ông-kok ê Pak Ài-ní-lân.

                                               

Åland Kûn-tó

Åland Kûn-tó, tiàm-tī Pe̍h-hái ê kûn-tó, chú-iàu gí-giân kóng Sūi-tián-gí, chèng-tī sion̄g sī Hun-lân siāng sè ê séng, hêng-chèng siōng ū chū-chú, chèng-tī tiong-li̍p ê tē-ūi, hoat-lu̍t kui-tēng chū-bîn bián chò Hun-lân ê peng.

                                               

臺灣

臺灣西與西北臨黑水溝,距歐亞大陸(主要係佮福建)的海岸平均差大約200公里,臺灣黑水溝上狹之處為新竹縣到大陸福建省平潭島,直直算差打約130公里;北邊隔東海與朝鮮半島對看;東北隔海與琉球群島對看;西南邊為南海,距中國大陸廣東省海岸直算大約差300公里;東邊為太平洋,佮日本沖繩縣與那國島相鄰約110公里;南邊隔巴士海峽佮菲律賓群島相鄰。佇西太平洋由千島群島、日本、琉球群島、臺灣、菲律賓的一瓜島嶼所形成的島弧花綵列島中,咱臺灣嘟好佇勒中心的位置。由地緣政治理論上來看,臺灣係東北亞與東南亞交會的所在,係亞太經貿運輸佮戰略的重要地區。 今仔臺灣所使用的時區係東經120度的UTC+8時區。

                                               

Tó-sū Thiⁿ Kng

Tó-sū Thiⁿ-kng sī Tâi-oân im-ga̍k thoân-thé Bia̍t-hóe-khì Ga̍k-thoân ūi-tio̍h Thài-iông-hoe Ha̍k-ūn só͘ chhòng-chok ê Tâi-oân-koa chok-phín. Āu-lâi, FIRE EX. koh kā chit siú koa-khek ê pán-koân thê-kiong hō ha̍k-seng chū-iû sú-iōng; ha̍k-seng mā kā Tó-sū Thiⁿ Kng hoan-e̍k chò Hoâ-gí, Eng-gí kah Ji̍t-gí 3 khoán pán-pún. Tī 2015 nî 6 goe̍h 27 ji̍t, chit siú koa ê iô-kún-pán tit-tio̍h Tē 26 Kài Kim-khek-chióng 金曲獎--ê Choè-ka Nî-tō͘ Koa-khek Chióng.

Lalu Tó
                                               

Lalu Tó

Lalu Tó sī Tâi-oân Ji̍t-goa̍t-thâm tiong ê 1 ê sió-tó. Í-chá sī Thao-cho̍k-lâng khiā-khí ê 1 ê só -chāi, mā sī in ê chó -lêng Paclan ê só -chāi. Lalu-tó tī Chheng-tiâu sî-tāi mā hō͘-chò Chu-á-sū 珠仔嶼, Chu-á-soaⁿ; 19 sè-kí ê Eng-bûn bûn-hiàn hoan-e̍k chò Pearl Islet. Ji̍t-pún sî-tāi kái miâ chò Tamasima Gio̍k-tó. Chiàn-āu Tiong-hôa Bîn-kok koh kā kái chò Kong-hôa-tó 光華島. 1999 nî 921 Tōa Tē-tāng hoat-seng liáu-āu, kái tńg khì goân-miâ, hàn-jī siá 拉魯島.

Baffin Tó
                                               

Baffin Tó

Baffin Tó sī Canada pak-pō ê tó-sū, sio̍k-tī Nunavut léng-thó. I ê bīn-chek ū 507.451 pêng-hong kong-lí, sī Canada thōng toā ê tó-sū, choân sè-kài pâi tē-5 toā. Baffin Tó 2004-nî ê jîn-kháu ū 11.000 lâng. Nunavut ê hú-siâⁿ Iqaluit tiàm tī tó ê lâm-hoāⁿ.

Breton Hái-phīⁿ Tó
                                               

Breton Hái-phīⁿ Tó

Breton Hái-phīⁿ Tó sī Pak-bí-chiu Tāi-se-iûⁿ hái-kîⁿ ê chi̍t-ê tó-sū. Phó -thong-sî kan-taⁿ kóng Breton Hái-phīⁿ niā-tiāⁿ. I sio̍k-tī Canada Nova Scotia Séng, kap Nova Scotia pún-thó tiong-ng hō Canso Hái-kiap keh--khui.

Edward Ông-chú Tó
                                               

Edward Ông-chú Tó

Edward Ông-chú Tó sī Canada bīn-chek thōng sè, lâng mā thōng chió ê séng. I sī tiàm tī Saint Lawrence Hái-oan ê tó-sū, tī Nova Scotia ê pak-pêng kap New Brunswick ê tang-pêng. Edward Ông-chú Tó ê siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Charlottetown.

Galápagos Kûn-tó
                                               

Galápagos Kûn-tó

Galápagos Kûn-tó sī 1-cho͘ tī Thài-pêng-iûⁿ ê kûn-tó, lī Lâm Bí-chiu sai-hōaⁿ iok-lio̍k 1.000 km hn̄g, chèng-tī-siōng sio̍k-î Ecuador koán-hat. Kûn-tó pau-koah 13-lia̍p hóe-soaⁿ-tó kap kî-thaⁿ khah sè ê sió-tó. Hiah-ê hóe-soaⁿ iáu ū oa̍h-tōng. Galápagos Kûn-tó in-ūi Charles Darwin ê chìn-hòa-lūn tōa chhut-miâ.

Guam
                                               

Guam

Chóng-thóng: Barack Obama Thong-iōng gí-giân: Ji̍t-gí, Tagalog-gí Koaⁿ-hong gí-giân: Eng-gí, Chamoru-gí 163.941 2003 nî Hú-siâⁿ: Hagåtña Bi̍t-tō͘: 299/km² Jîn-kháu Siú-tiúⁿ governor: Felix Perez Camacho Bīn-chek: 549 km² pâi tē-202-ūi

Norfolk-tó
                                               

Norfolk-tó

2.128 2008 Jîn-kháu Siāng-tōa ê siâⁿ-chhī: Burnt Pine Ông: Elizabeth II Koaⁿ-hong gí-giân: Eng-gú Bīn-chek: 34.6 km² Chhōa-thâu ê pō͘-tiúⁿ Chief Minister: Andre Neville Nobbs Hêng-chèng-koaⁿ Administrator: Owen Walsh Bi̍t-tō͘: 61.1/km² Hú-siâⁿ: Kingston

Oahu
                                               

Oahu

Oʻahu, sī Hawaiʻi ê tē 3 tōa tó-sū, mā sī jîn-kháu siāng chē ê chi̍t-ê, Hawaiʻi siú-to͘ Honolulu tio̍h tī i-ê lâm-pêng hái-hoāⁿ.

O͘-khiu-hiong
                                               

O͘-khiu-hiong

O͘-khiu-hiong sī Tiong-hoâ Bîn-kok Hok-kiàn-séng ê chi̍t-ê hiong, tī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Phô͘-chhân-chhī Bî-chiu-tó ê tùi-bīn, kin-á-ji̍t iû Kim-mn̂g-koān tāi-kóan.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →