Back

ⓘ Tē-hêng - Tē-hêng-ha̍k, Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê hêng-chèng-khu, Hêng-chheⁿ, Hêng-chhun-tìn, Hêng-chúi-chhī, Hêng-tâi-chhī, Chhân-hn̂g, Hong-kéng, 沙漠 ..                                               

Tē-hêng-ha̍k

Tē-hêng-ha̍k sī chi̍t mn̂g teh gián-kiù Tē-kiû piáu-bīn ê khí-lo̍h hêng-thài, hun-pò͘ kui-lu̍t, bu̍t-chit kiat-kò͘, hoat-tián le̍k-sú kap khai-hoat lī-iōng ê kho-ha̍k. Che sī chū-jiân tē-lí-ha̍k ê chi̍t ê hun-iá, mā sī tē-lí-ha̍k kap tē-chit-ha̍k tiong-kan kau-chhe ê ha̍k-kho.

                                               

Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê hêng-chèng-khu

Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê tē-hng hêng-chèng-khu chú-iàu hun-chò séng, tē-khu, koāⁿ, hiong 4 kip. Kî-tiong sio̍k séng-kip ê It-kip hêng-chèng-khu ū 34 ê, pau-hâm 4 ê ti̍t-hat-chhī, 23 ê séng, 5 ê chū-ti-khu kap 2 ê te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu.

                                               

Hêng-chheⁿ

He̍k-chheⁿ ê Tiong-kok-sek hō-miâ kap pún tê-bo̍k kâng im. Hêng-chheⁿ ia̍h hêng-chhiⁿ, it-poaⁿ kán-tan kóng chheⁿ ia̍h chhiⁿ, sī 1 chióng ēng hu̍t-chú iông-ha̍p lâi sán-seng lêng-liōng, chit-liōng chin tōa, tiān-chiuⁿ cho͘-sêng ê chhiⁿ-thé. Lī Tē-kiû siāng kīn ê chheⁿ tō sī Ji̍t-thaû. He̍k-chheⁿ ê kng lóng sī hoán-siā chheⁿ hoat--chhut-lâi ê kng. Chheⁿ pún-sin ē thaù-kòe o͘-thé hok-siā ê chok-iōng lâi hoat-kng. Choan-bûn iōng-gí hō in hêng-chhiⁿ, chiàu-jī ê ì-sù sī piáu-sī chit khoán chhiⁿ éng-kiú bē piàn-tōng, chóng--sī lán chit-má chai-iáⁿ ē ū sin ê chhiⁿ lâi sán-seng, chhiⁿ sio kàu bóe- ...

                                               

Hêng-chhun-tìn

Hêng-chhun chá-liân kiò Lông-kiau 瑯嶠, se-iûⁿ siá-hoat ū Lonkiauw, Lonckjau, Lonckijou téng-téng. "Hêng-chhun" chit-ê miâ sī 1875 nî Chheng-kok thóng-tī sî só͘ hō.

                                               

Hêng-chúi-chhī

Thô-siâⁿ-khu 桃城區 Bú-kiông-koān 武強縣 Kéng-koān 景縣 Chó-kiông-koān 棗強縣 Chhim-chiu-chhī 深州市 Kì-chiu-khu 冀州區 Hū-siâⁿ-koān 阜城縣 Jiâu-iông-koān 饒陽縣 Kò͘-siâⁿ-koān 故城縣 An-pêng-koān 安平縣 Bú-ip-koān 武邑縣

                                               

Hêng-tâi-chhī

Lâm-kiong-chhī 南宮市 Lâm-hô-koān 南和縣 Kóng-chong-koān 廣宗縣 Kū-lo̍k-koān 巨鹿縣 Sa-hô-chhī 沙河市 Lîm-se-koān 臨西縣 Chheng-hô-koān 清河縣 Loē-khiu-koān 內丘縣 Lîm-siâⁿ-koān 臨城縣 Pêng-hiong-koān 平鄉縣 Liông-giâu-koān 隆堯縣 Hêng-tâi-koān 邢臺縣 Lêng-chìn-koān 寧晉縣 Kiâu-tong-khu 橋東區 Jîm-koān 任縣 Sin-hô-koān 新河縣 Kiâu-se-khu 橋西區 Pek-hiong-koān 柏鄉縣 Ui-koān 威縣

                                               

Chhân-hn̂g

Chhân-hn̂g / chhân / hn̂g sī choh-sit-lâng chèng-choh lông-chok-bu̍t ê só͘-chāi. Ū chi̍t-koá tē-hng ê lâng tùi chhân-hn̂g sī-ū khah-iù ê kóng-hoat. Chhân sī teh kóng hit-chióng choan-bûn ēng-lâi chèng-choh seng-tióng kî-kan ài chìm-tī chúi-tiong ê si̍t-bu̍t ê hit-chióng "chúi-chhân". Hn̂g sī kóng hit-chióng khoàⁿ si̍t-bu̍t su-iàu chiah chiàu-thâu-á lâi ak-chúi ê hit-chióng chhân-hn̂g. Hn̂g in-ūi nā-beh pó-chhî pá-chiok ê chúi-hun thang èng-hù si̍t-bu̍t seng-tióng su-iàu, tû-liáu lâng-kang koàn-chúi í-goā, chí-ū khò-thiⁿ lo̍h-hō͘ chiah ū-hoat-tō͘ lâi ta̍t-sêng, só͘-í mā-ū lâng kā-i kiò-chò ...

                                               

Hong-kéng

Hong-kéng sī khoàⁿ-ē-tio̍h ê tē-piáu kéng-sek, pau-hâm tē-hêng, tōng-bu̍t, si̍t-bu̍t, chū-jiân ê hiān-siōng í-ki̍p jîn-lūi ê seng-oa̍h oa̍h-tāng téng-téng.

                                               

Hái-po͘

Hái-po͘ he̍k-chiá soa-po͘ sī iû hái-chúi poaⁿ-ūn tui-chek ê tui-chek-bu̍t, it-poaⁿ sī soa ia̍h-sī chio̍h, chòe-āu chiâⁿ-chò hái-kîⁿ ê chi̍t pō͘-hūn.

                                               

Koân-phiâⁿ

Tī tē-lí-ha̍k kap tē-kiû kho-ha̍k lāi-té só͘ kóng ê koân-phiâⁿ, kán-chheng phiâⁿ, sī 1-tè khah-koân--khí-lâi ê khu-he̍k, chit-ê khu-he̍k ê téng-kôan, khah khui-khoah mā khah pêⁿ-tháⁿ.

                                               

Pêⁿ-po͘

Pêⁿ-po͘, he̍k-chiá sī pêⁿ-tē, pêⁿ-iûⁿ, pêng-goân, sī pêⁿ-bīn thó͘-tē, tē-hêng ê chi̍t khoán. Pêⁿ-po͘ ū khó-lêng chhut-hiān tī kē-tē, ko-goân he̍k-chiá soaⁿ-kok téng-téng khoân-kéng.

Po͘-lí Phûn-tē Kûn
                                               

Po͘-lí Phûn-tē Kûn

Lîm-gia̍p Chhì-giām-só͘ Liân-hôa-tî Gián-kiù Tiong-sim koán-hat-tô͘ Soaⁿ-siâⁿ Po͘-lí: Po͘-lí Phûn-tē Kûn Po͘-lí kap Hî-tî Phûn-tē ê tîm-chek kap sin kò͘-chō gián-kiù

Chúi-chhiâng
                                               

Chúi-chhiâng

Chúi-chhiâng sī chí khe-chúi ia̍h hô-chúi lâu kàu chúi-chhn̂g hiông-hiông tn̄g-chām pìⁿ lo̍h-kiā ia̍h kiā-piah ê ūi ê sî, chiâⁿ-chò ti̍t-ti̍t chhiâng--lo̍h-khì ê chúi-lâu. Chúi-lâu tùi gâm-chio̍h ê chhim-si̍t chi̍t-ē kú, ē chō-chiâⁿ tē-sè ê cheng-chha, sán-seng chhut chúi-chhiâng. Kek-lia̍t ê tē-chit kò͘-chō ūn-tōng mā ē chō-sêng khe-lâu hiông-hiông lâi tn̄g-chām. Hoâ-gú ê ti̍t-chiap hoan-e̍k sī pho̍k-pò͘ 瀑布

Hái-phīⁿ
                                               

Hái-phīⁿ

Hái-phīⁿ, kán-chheng phīⁿ, he̍k-chiá hái-kak, sī chi̍t tè 3-bīn khoân hái ê lio̍k-tē. Biān-chek tōa ê hái-phīⁿ ē hō-chò poàn-tó. Tian-tò, hái-oan sī 3-bīn khoân tē ê hái.

Soaⁿ-niā
                                               

Soaⁿ-niā

Soaⁿ-niā, iā thang kóng pun-chúi, sī hun-kheh kīn-oá liû-he̍k ê tē-lí ê chū-jiân kài-soàⁿ. Soaⁿ-niā tû-liáu sī tē-lí-siōng ê kài-soàⁿ, iā tiāⁿ-tiāⁿ sī chèng-tī-siōng ê hun-kài-soàⁿ.

                                               

沙漠

沙漠 簡單講是一搭降水無濟的地形抑地區。 沙漠無精密的科學定義。 地質學來講,沙漠會當簡單定義做一冬來的降水額總扯較少250mm的所在。聯合國共焦地dryland分做足焦燥 hyper arid、焦燥arid、半焦燥semiarid、佮焦/亞濕 dry-subhumid. 沙漠包含佇"足焦燥"抑"焦燥"二類內面。 對植物學的觀點來講, 沙漠是草木不止仔稀罕的所在。

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →