Back

ⓘ Soaⁿ - Tiong-iong Soaⁿ-me̍h, Hōng-soaⁿ-khu, Soaⁿ-me̍h, Hoé-soaⁿ, Soaⁿ-tang-séng, Bú-î Soaⁿ-me̍h, Bú-î-soaⁿ, Gio̍k-san, Thài-san, Tiông-pe̍k-san, Ural, 中央山龍, ..                                               

Tiong-iong Soaⁿ-me̍h

Tiong-iong-soaⁿ-lêng sī Tâi-ôan 5 ê tōa soaⁿ-lêng lāi-té ê 1-ê, siōng-pak kàu tī Gî-lân-kōan So -ò ê Tang-ò-niá, siōng-lâm lâi kàu Tâi-ôan bóe-sau ê Gô-lôan-phīⁿ. Tiong-iong-soaⁿ-lêng khêng-si̍t khah phian tī Tâi-ôan-tó ê tang-pêng, ùi pak kah lâm lóng-chóng ū 340-kong-lí hiah tn̂g, nā tang-sai khoah-bīn sī chha-put-to 80-kong-lí. Tī tó-sū téng-kôan ê kiâⁿ-hiòng sī pak-pak-tang kàu lâm-lâm-se. I mā sī Tâi-ôan siōng-tn̂g ê soaⁿ-lêng, ū "Tâi-ôan Khiàu-chit" ê thé-hō, mā in-ūi án-ne koh hō lâng hō-chò Tiong-chit-soaⁿ-lêng Hôa-gí: 脊樑山脈. It-poaⁿ kóng--ê Tiong-chit-soaⁿ-lêng sī hia̍p-gī ê Ti ...

                                               

Hōng-soaⁿ-khu

Hōng-soaⁿ-khu sī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê chi̍t-ê khu, tang-bīn sī Tōa-liâu-khu, pak-bīn sī Chiáu-chhêng-khu, se-bīn chham Sam-bîn-khu, Lêng-ngá-khu, Chiân-tìn-khu kap Sió-káng-khu sio-chiap.

                                               

Soaⁿ-me̍h

Soaⁿ-me̍h ia̍h soaⁿ-lêng, soaⁿ-hē, sī tē-lí-ha̍k-siōng chi̍t khoán soaⁿ-hong sio-liâm ê tē-khu. Tī chi̍t-ê soaⁿ-me̍h lāi-té, ū-sî mā koh ē-tàng hun kúi-a-ê soaⁿ-me̍h he̍k-chiá sī kî-tha lūi-hêng ê tē-hêng.

                                               

Hoé-soaⁿ

Hoé-soaⁿ sī 1 chióng tē-chit téng-koân leh kóng ê tē-hêng, toā-hūn sī he̍k-chheⁿ ê hoé-chiuⁿ po̍k-hoat liáu-aū chō-chiâⁿ--ê. Tiàm-tī Bo̍k-chheⁿ, Thó͘-chheⁿ, Hái-ông-chheⁿ ê oē-chheⁿ mā ū 1 chióng peng-hoé-soaⁿ. Lēng-goā koh ū 1 chióng làm-hoé-soaⁿ. Tē-kiû ê hoé-soaⁿ tiāⁿ tiàm-tī tē-khak ê tē-pang khah lím ê só͘-chāi. M̄-koh ū koá hoé-soaⁿ sī tiàm-tī tē-pang khah lāi-té-bīn hō-chò sio-tiám ê só͘-chāi; chit khoán hoé-soaⁿ tī Thài-iông-hē pa̍t-ê chio̍h-thaû-hêng he̍k-chheⁿ kap oē-chheⁿ mā khoàⁿ ē tio̍h.

                                               

Soaⁿ-tang-séng

Î-hng-chhī 濰坊市 Lîm-kî-chhī 臨沂市 Ji̍t-chiàu-chhī 日照市 Liâu-siâⁿ-chhī 聊城市 Chè-lêng-chhī 濟寧市 Pin-chiu-chhī 濱州市 Chè-lâm-chhī 濟南市 Tong-êng-chhī 東營市 Chu-phok-chhī 淄博市 Tek-chiu-chhī 德州市 Chheng-tó-chhī 青島市 Ui-hái-chhī 威海市 Chó-chng-chhī 棗莊市 Ian-tâi-chhī 煙台市 Lâi-bû-chhī 萊蕪市 Hâ-te̍k-chhī 菏澤市 Thài-an-chhī 泰安市

                                               

Bú-î Soaⁿ-me̍h

Bú-î Soaⁿ-lêng sī tiàm tī Tiong-kok Kang-sai-séng kap Hok-kiàn-séng kau-kài ê chi̍t chō soaⁿ-me̍h. Bú-î ê miâ-hō sī lâi-chū Hok-kiàn ê soaⁿ-sîn Bú-î-kun. Bú-î Soaⁿ-me̍h pak-pêng kīn-oá Sian-hâ-niá, lâm-pêng kīn-oá Kiú-liân-soaⁿ, têng-hiān chhut tang-pak kap sai-lâm ê kiâⁿ-hiòng. Soaⁿ-me̍h ê tn̂g-tō͘ tāi-iok 550 kong-lí, hái-poa̍t 1000 kong-chhioh chó-iū. Bú-î Soaⁿ-me̍h iā sī Kàm-kang, Hú-hô, Sìn-kang kap Bân-kang ê soaⁿ-niā. Bú-î Soaⁿ-me̍h ê toā-soaⁿ-bó sī Hông-kong-soaⁿ, hái-poa̍t 2158 bí, khiā tī Kang-sai Iân-san-koān kap Hok-kiàn Bú-î-soaⁿ-chhī ê kau-kài, sī Tiong-kok tang-lâm-pō͘ siōng ...

                                               

Bú-î-soaⁿ

Khu-pia̍t: Tiong-kok kāng-miâ ê siâⁿ-chhī, chhiáⁿ khoàⁿ Bú-î-soaⁿ-chhī Bú-î-soaⁿ sī Tiong-kok ê 1 ê soaⁿ-me̍h kap sè-kài ûi-sán, tī Hok-kiàn-séng ê Bú-î-soaⁿ-chhī hia.

                                               

Gio̍k-san

Gio̍k-san sī Tâi-oân tiong-pō͘ Gio̍k-san Soaⁿ-me̍h ê chi̍t-ê niá-thâu, tī Ko-hiông-chhī, Lâm-tâu-koān kap Ka-gī-koān ê kau-kài, sì-chiu-ûi siat ū Gio̍k-san Kok-ka Kong-hn̂g. Gio̍k-san ê kôan-tō͘ tùi hái-pêng-bīn sǹg-khí ū 3952 kong-chhió, sī Tâi-oân siāng koân ê soaⁿ.

                                               

Thài-san

Khu-pia̍t: Thài-san-khu sī Tâi-oân Sin-pak-chhī ê khu. Thài-san sī Tiong-kok Soaⁿ-tang-séng Thài-an-chhī ê 1 ki soaⁿ. Soaⁿ koân 1.545 m. 1987 nî hông teng-lio̍k chò UNESCO Sè-kài Ûi-sán.

                                               

Tiông-pe̍k-san

Tiông-pe̍k-san, mā thang kiò chò Pe̍h-thâu-san ia̍h Paektu San, sī tī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kap Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok pian-kài ê chi̍t ê soaⁿ.

                                               

Ural

Ural sī Lō͘-se-a se-pō͘ ê chi̍t khu soaⁿ-tē, sī lâm-pak hong-hiòng ê soaⁿ-me̍h, pún-sin hông siat-tēng chò Au-chiu kap A-chiu ê kài-sòaⁿ chi̍t pō͘-hūn

                                               

中央山龍

Siōng-bóe tōaⁿ hiah-ê soaⁿ ê miâ góa bô khak-tēng tio̍h án-chóaⁿ tha̍k chiah tio̍h, pí-lūn-kóng, sī Lêng-ko-soaⁿ ia̍h sī Lêng-ko-san, sī Tan-tōa-soaⁿ ia̍h-sī Tan-tāi-san, nā ū pêng-iú teh peh-soaⁿ, tùi soaⁿ ê miâ khah se̍k--ê, chiah mâ-hôan kā kái hō tio̍h. Ló -la̍t! Taokara 23:55, 2005-08-28

                                               

玉山

佇日本統治臺灣的時陣,玉山號做"新高山" Niitakayama,較早玉山佇英語嘛號"Mt. Morrison"馬禮遜山,這是為著欲紀念傳教士羅伯特馬禮遜Robert Morrison。

Soat-soaⁿ Soaⁿ-me̍h
                                               

Soat-soaⁿ Soaⁿ-me̍h

Soat-soaⁿ Soaⁿ-me̍h sī Tâi-oân ê 5-toā soaⁿ-me̍h chi-it, ūi-tī Tiong-iong Soaⁿ-me̍h ê sai-pak-pêng, tī Ji̍t-pún sî-tāi hō-chò Chhù-ko Soaⁿ-me̍h. Kui-ê soaⁿ-me̍h ê tn̂g-tō͘ tāi-iok 260 kong-lí, ah khoah-tō͘ tāi-iok 28 kong-lí.

Gio̍k-san Soaⁿ-me̍h
                                               

Gio̍k-san Soaⁿ-me̍h

Gio̍k-san Soaⁿ-me̍h sī Tâi-oân ê chi̍t-ê chú-iàu soaⁿ-lêng; i tī Ji̍t-pún sî-tāi hō-chò Sin-ko-san. Gio̍k-san Soaⁿ-lêng ūi-tī Lâm Tâi-oân, pak-pêng tùi Chúi-lí-hiong Lô-chúi-khe khai-sí hiòng-lâm kàu Ko-hiông-chhī La̍k-ku-khu ê Cha̍p-peh Lô-hàn Soaⁿ hū-kīn. Soaⁿ-lêng ê tn̂g-tō͘ tāi-iok 180 kong-lí chó-iū, sī Tâi-oân 5-ê chú-iàu soaⁿ-lêng tiong, siōng té--ê chi̍t-ê. Gio̍k-san Soaⁿ-lêng ê tang-pêng sī Tiong-iong Soaⁿ-lêng ê lâm-toan; sai-pêng sī A-lí-san Soaⁿ-lêng.

Hōng-soaⁿ-ke
                                               

Hōng-soaⁿ-ke

Hōng-soaⁿ-ke sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Ko-hiông-chiu Hōng-soaⁿ-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Ko-hiông-chhī Hōng-soaⁿ-khu.

Chomolangma Hong
                                               

Chomolangma Hong

Chomolangma Hong sī Tē-kiû téng-koân siōng koân ê soaⁿ, soaⁿ-niā lâm-pêng sī Nepal, pak-pêng sī Tibet. Tiàm tī Nepal i hō chò Sagarmatha Hong. Lēng-goā mā ū lâng kā kiò chò Everest Hong, Sèng-bó Hong.

                                               

Mariganan-soaⁿ

Mariganan sī Tâi-oân ê chi̍t lia̍p soaⁿ-chiam, ū 3546 kong-chhioh koân, sio̍k Tiong-iong Soaⁿ-lêng, tī Lâm-tâu-koān kap Hoa-liân-koān ê kau-kài.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →