Back

ⓘ Khì-hāu - Khì-hāu, Köppen khì-hāu hun-lūi-hoat, Tâi-oân ê khì-hāu, Thiⁿ-khì, Bú-khì, Chèng-hú-kan Khì-hāu Piàn-hoà Choan-ka Úi-oân-hoē, Un-sek hāu-èng, Hûn, 熱 ..                                               

Khì-hāu

Khì-hāu sī chi̍t ê te̍k-tēng só͘-chāi tn̂g-sî-kan ê thiⁿ-khì kui-lu̍t kap choán-piàn. Khì-hāu ê chhek-liông su-iàu tī te̍k-tēng ê só͘-chāi, keng-kòe tn̂g-sî-kan bô-keng-tn̄g ê chham-sò͘ siu-chi̍p kap phêng-kó͘. Chia ê chham-sò͘ pau-hâm un-tō͘, sip-tō͘, tāi-khì ap-le̍k, hong, kàng-chúi, iah-koh-ū chē-chē kî-thaⁿ piàn-liōng. Khì-hāu hām thiⁿ-khì bô-kāng, thiⁿ-khì kan-nā biâu-su̍t te̍k-tēng só͘-chāi té-sî-kan ê tāi-khì chōng-thài. Chi̍t ê só͘-chāi ê khì-hāu sī iû khì-hāu hē-thóng 氣候系統 ê gō͘ ê cho͘-sêng pō͘-hūn sán-seng, hun-pia̍t sī: tē-kiû ê tāi-khì, súi-khoan, peng-soat-khoan, giâm-se̍k ...

                                               

Köppen khì-hāu hun-lūi-hoat

Köppen khì-hāu hun-lūi-hoat sī chi̍t thó phó͘-phiàn sú-iōng ê khì-hāu hun-lūi hē-thóng, siāng-chá sī khì-hāu-ha̍k-ka Wladimir Köppen tī 1884 nî só͘ hoat-piáu, āu-lâi mā ū keng-koè tiâu-chéng. Chit thò hun-lūi-hoat sī ēng si̍t-phoē vegetation ê chū-jiân hun-pò͘ chêng-hêng chò ki-chó͘, koh ka siōng ūn-tō͘ kap kàng-súi ê in-chú.

                                               

Tâi-oân ê khì-hāu

Tâi-oân ūi-tī kùi-hong khì-hāu ê hoān-ûi lāi, kùi-hong ê éng-hióng pí sìn-hong ê éng-hióng toā. 5 goe̍h kàu 9 goe̍h sī Tâi-oân ê hā-thiⁿ. Hā-thiⁿ chiân-kî siū-tio̍h se-lâm kùi-hong chhoā-lâi ê sip-tâm koh un-loán ê khì-hāu éng-hióng, lo̍h-bóe chiah siū-tio̍h hù-jia̍t-tài ko-ap ê éng-hióng; che sī iû jia̍t-tài hái-iûⁿ khì-thoân só͘ khòng-chè, ta̍k-kang khì-un tiāⁿ-tiāⁿ ta̍t-tiò 27 chì 35-tō͘, jî-chhiáⁿ sip-tō͘ mā koân. 7 goe̍h ê pêng-kin khì-un ta̍t-tiò 28-tō͘. Hā-thiⁿ tn̂g, tang-thiⁿ siong-tùi khah-té, tang-thiⁿ siū léng khong-khì ê éng-hióng, í Tâi-pak koan-chhek-chām ê un-tō͘ e-tàng hun- ...

                                               

Thiⁿ-khì

Thiⁿ-khì sī tāi-khì chōng-thài ê chi̍t chióng piáu-hiān; hoán-èng chhut tāi-khì sī léng ia̍h-sī sio, sī ta ia̍h-sī tâm, sī pêng-chēng ia̍h-sī jia̍t-kông téng-téng. Toā pō͘-hūn ê thiⁿ-khì hiān-siōng lóng hoat-seng tī pêng-liû-chân ē-kha ê tùi-liû-chân. Thiⁿ-khì it-poaⁿ sī teh kóng ta̍k-kang ê un-tō͘ kap kàng-chúi oa̍h-tāng, ah khì-hāu chiah sī teh kóng chi̍t toāⁿ tn̂g sî-kan lāi ê pêng-kin tāi-khì chōng-hóng.

                                               

Bú-khì

Bú-khì sī ē-tàng chō-sêng phò-hāi ia̍h-sī siong-hāi ê ke-si. Sú-iōng bú-khì, ē-tàng thê-seng phah-la̍h, hoān-chōe, chip-hoat, chū-ōe kap chiàn-cheng ê hāu-kó kap hāu-lu̍t.

                                               

Chèng-hú-kan Khì-hāu Piàn-hoà Choan-ka Úi-oân-hoē

Chèng-hú-kan Khì-hāu Piàn-hoà Choan-ka Úi-oân-hoē sī 2 ê Liân-ha̍p-kok cho͘-chit -- Sè-kài Khì-siōng-ha̍k Cho͘-chit kap Liân-ha̍p-kok Khoân-kéng Kè-e̍k -- tī 1988 nî sêng-li̍p ê choan-ka úi-oân-hoē, choan-tô͘ leh phêng-ko͘ jîn-lūi chō-chiâⁿ khì-hāu piàn-hoà ê hong-hiám. IPCC khai-hóng hō͘ só͘-ū ê WMO/UNEP hoē-oân chham-ka. IPCC ê pò-kò ē-sái kóng tī ta̍k chióng koan-hē khì-hāu piàn-hoà ê gī-lūn tang-tiong lóng ē hō͘ lâng chham-khó, ín-iōng. Kok-ka hām kok-chè chiam-tùi khì-hāu piàn-hoà ê hoán-èng it-poaⁿ ē kā IPCC tòng-chò koân-ui lâi chham-khó.

                                               

Un-sek hāu-èng

Un-sek hāu-èng sī Joseph Fourier tī 1824-nî tāi-seng hoat-hiān--ê, tāi-khì tō-sī thàu-kòe chit-ê hāu-èng, lâi hō͘ he̍k-chhiⁿ pìⁿ kah lú lâi lú sio-joa̍h. Hóe-chhiⁿ, Kim-chhiⁿ téng-téng kî-thaⁿ ū tāi-khì ê chhiⁿ-kiû lóng ū un-sek hāu-èng, m̄-koh ūi-tio̍h beh kán-séng, ē-kha ê soat-bêng kan-taⁿ the̍h tē-kiû chò lē. Un-sek hāu-èng chit-ê sû ū khó-lêng sī chí 2-kiāⁿ bô-kāng-khóan ê tāi-chì, 1-kiāⁿ sī seⁿ-sêng ū ê un-sek hāu-èng, che sī tē-kiû-téng chū-jiân hoat-seng ê un-sek hāu-èng, nā koh 1-chióng sī ke-thiⁿ jîn-ûi ê un-sek hāu-èng, che sī in-ūi jîn-lūi ê o̍at-tōng chiah ū--ê. Thâu-chêng kón ...

                                               

Hûn

Tī Tē-kiû ia̍h pa̍t lia̍p he̍k-chheⁿ, hûn tō sī chē chúi-tih ham kiat-chiⁿ chek chò-hoé, phû tī tāi-khì-chân ê mi̍h. Khì-siōng-ha̍k lāi-té ê hûn-ha̍k choan-tô͘ leh gián-kiù hûn.

                                               

Hō͘

Chit-phiⁿ bûn kóng--ê sī hō͘-chúi. Koan-î chi̍t ê siâⁿ-chhī "滬", chhiáⁿ khoàⁿ Siōng-hái-chhī. Hō͘ sī lo̍h-chúi precipitation ê 1 khoán hêng, chhun ê hêng koh ū seh, hō͘-seh sleet, peng-phau̍h hail, lō͘-chúi dew. sè tih ê chúi ùi hûn lo̍h kaù thô͘-kha tō sī hō͘. Khong-khì nā siuⁿ ta, ū-ê hō͘ iáu-boē kaù thô͘-kha tō ē chhèng evaporate tiāu--khì. Nā choân-pō͘ lóng lo̍h chi̍t-poàⁿ tō chhèng tiāu, tō pìⁿ-chiâⁿ hoan-á-hûn virga, tī ta koh joa̍h ê soa-bô͘ tiāⁿ khoàⁿ--tio̍h. Hō͘ chái-iūⁿ lâi, chái-iūⁿ lo̍h ê kho-ha̍k kái-soeh ū 1 hō miâ kiò chò Bergeron koè-têng.

                                               

Seh

Seh sī lo̍h-chúi ê 1 khoán hêng, sī chúi kiat chò peng ê kiat-chiⁿ, goā-hêng chē khoán. Seh sī chin chē sè lia̍p ê kiat-chiⁿ cho͘-ha̍p--ê, sǹg sī 1 chióng hún-lia̍p-thé. Nā bô hō͘ ap-le̍k, seh ē nńg-sìm-sìm.

                                               

Sip-tō͘

Sip-tō͘ sī khong-khì tiong chúi cheng-khì ê liōng. Khì-thài ê chúi cheng-khì bô-hoat-tō͘ ēng ba̍k-chiu khòaiⁿ. Sip-tō͘ koân piáu-sī hoat-seng kàng-chúi, lō͘-chúi ia̍h-sī tà-bông ê khó-lêng-sèng mā khah koân. Sip-tō͘ jú koân, jú ē lâu-kōaⁿ, lâng ē kám-kak sip koh joa̍h, in-ūi phôe-hu piáu-bīn ê chúi-khì cheng-hoat ê sok-lu̍t khah bān. Ta̍t-kàu páu-hô só͘ su-iàu ê chúi cheng-khì ê liōng tòe un-tō͘ gia̍h-koân lâi cheng-ka. Niû sip-tō͘ ê hong-hoat ū kúi-nā chióng: choa̍t-tùi sip-tō͘, siong-tùi sip-tō͘ kap tan-ūi sip-tō͘.

                                               

熱帶

Taijit Toasutian siá jia̍t-tāi, tān-sī mā siá hân-tài. Jia̍t-tāi kám ē sī typo? Hypercube 2008-nî 6-goe̍h 24-jἰt 03:13 Tâi-hoâ Soàⁿ-téng Sû-tián sî jia̍t-tài, chit phiⁿ lán chiām-sî iōng choán-ia̍h chhú-lí. --Chùn-hiàn 2008-nî 6-goe̍h 24-jἰt Jī 11:49 UTC Pó͘-chhiong: chhâ Kam-jī-tián kap Lūi-im Pó-kàm, 帶 kan-taⁿ-ū tài; toà ê im, bô tāi -Chùn-hiàn 2008-nî 6-goe̍h 24-jἰt Jī 12:02 UTC

Khì-hāu piàn-tōng
                                               

Khì-hāu piàn-tōng

Khì-hāu piàn-tōng sī khì-hāu tī chi̍t toāⁿ sî-kan lāi ê pho-tōng piàn-hoà, che sî-kan iā khó-lêng sī kúi cha̍p tang ia̍h-sī kúi pah tang. Pho-tōng ê hoān-ûi ē-sái sī khu-he̍k-sèng ia̍h-sī choân-kiû-sèng ê, sī pêng-kin khì-siōng chí-sò͘ ê piàn-hoà. Bo̍k-chiân tùi khì-hāu piàn-tōng thó-lūn siōng-chē ê sī koan-î khoân-kèng chèng-chhek tùi tong-tāi khì-hāu ê éng-hióng, iā chiū sī kóng jîn-ûi in-sò͘ tùi khì-hāu ê éng-hióng, iû-kî sī koan-î choân-kiû sio-lo̍h-hoà būn-tê.

                                               

Kó͘-khì-hāu-ha̍k

Kó͘-khì-hāu-ha̍k sī teh gián-kiù kó͘-chá tē-chit sî-kî ê khì-hāu tiâu-kiāⁿ, pēng chhì-tô͘ beh kiàn-li̍p khó-khò ê tāi-khì kòe-têng bô͘-hêng ê chong-ha̍p kho-ha̍k.

Khì-hāu piàn-tōng kiám-khin
                                               

Khì-hāu piàn-tōng kiám-khin

Khì-hāu piàn-tōng kiám-khin sī chè-hān tn̂g-kî khì-hāu piàn-tōng ê thêng-tō͘ he̍k-chiá pí-lu̍t ê hêng-tōng. It-poaⁿ pau-koat kiám-chió jîn-ûi ê un-sek khì-thé pâi-hòng; lēng-gōa mā ū chin-ka thòaⁿ khip-siu phì-jū chō-lîm téng khoán ê hong-hoat. Kiám-khin khì-hāu piàn-hòa ê lí-sióng chi it sī kiám-chió chit khoán hiān-siōng tùi lâng seng-oa̍h ê gûi-hāi.

Un-sek khì-thé
                                               

Un-sek khì-thé

Un-sek khì-thé sī ē khip-siu kap hoat-siā âng-gōa-soàⁿ ê tāi-khì-chân khì-thé. Un-sek khì-thé ê ī-siông chûn-chāi sī chō-sêng un-sek hāu-èng ê chú-iàu in-sò͘.

A-jia̍t-tài
                                               

A-jia̍t-tài

A-jia̍t-tài he̍k-chiá hù-jia̍t-tài sī tē-kiû siōng ê chi̍t chióng khì-hāu tē-tài. A-jia̍t-tài it-poaⁿ hun-pò͘ tī un-tài oá jia̍t-tài ê tē-khu. A-jia̍t-tài ê khì-hāu te̍k-tiám sī joa̍h-lâng chhiūⁿ jia̍t-tài, ah kôaⁿ-lâng pí jia̍t-tài hân-léng; siōng-léng ê goe̍h-hūn pêng-kin khì-un tī Liap-sī 0° í-siōng.

El Niño
                                               

El Niño

El Niño sī 1 chióng khì-haū koh-iūⁿ ê hiān-siōng. Phó͘-thong-sî-á Tang Thài-pêng-iûⁿ tī chhiah-tō hit tah ê hái-chúi sī ùi khah kē chân phû--khí-lâi, khah koân chân ê hái-chúi un-tō͘ ē piàn khah kē, chiah koh laû tùi sai-pêng--khì; hoat-seng El Niño ê sî, léng-chúi bô koh phû--khí-lâi, khah koân chân ê hái-chúi un-tō͘ piàn khah koân, lâu ê hong-hiòng koh ē tò-pái, ùi sai-pêng laû tùi tang-pêng.

Jia̍t-tài
                                               

Jia̍t-tài

Jia̍t-tài sī tē-lí-siōng ê 1-ê khu-he̍k. Chit-ê khu-he̍k tú-hó khûn tē-kiû 1-liàn. Jia̍t-tài ê tiong-soàⁿ tō-sī chhiah-tō, jia̍t-tài siōng-pak kàu pak-hoê-kui-soàⁿ, siōng-lâm sī í lâm-hoê-kui-soàⁿ chò kài-soàⁿ. Chit-ê khu-he̍k chha-put-to tō tī pak-hūi 23°30/23.5° kah lâm-úi 23°30/23.5° chi-kan. Jia̍t-tài tī tē-lí-ha̍k kap khì-siōng-ha̍k lâi kóng, tō-sī 1-tang 1-ê thài-iông-liân lāi-té, siōng-bô ē ū 1-pái, ji̍t-thâu sī í 90-tō ti̍t-ti̍t chhiō tò lo̍h--lâi ê khu-he̍k.

                                               

Káu-kàng-hong

Káu-kàng-hong sī Tâi-oân ki-bîn chiū tang-pak kùi-hong chō-sêng kióng-lia̍t chūn-hong ê chheng-ho͘. Hong-sok múi bió ta̍t-kàu 20 kong-chhioh, ta̍k-nî hoat-seng tī chìn-ji̍p kôaⁿ-thiⁿ tang-pak kùi-hong chiām-chiām kióng sî, khí-hong sî-kan tī Tâi-ôan pak-pō͘ ia̍h kuí cha̍p-thiⁿ.

Kńg-lê-á-hong
                                               

Kńg-lê-á-hong

Kńg-lê-á-hong sī khong-khì chiâⁿ chò îⁿ-thiāu-á hêng, se̍h chin kín, téng-koân sī chek-loān-hûn, he̍k-chiá chi̍t-poàⁿ-pái-á sī chek-hûn, ē-kha kap thô͘-kha sio-chiap. Kńg-lê-á-hong ê hêng chin chē khoán, m̄-koh toā-hūn sī chúi-laū-á hêng.

N̂g-sng-hō͘
                                               

N̂g-sng-hō͘

N̂g-sng-hō͘, iā kiò-chò bông-chéng-hō͘ ia̍h-sī mûi-ú, sī Tiong-kok Hoâ-tiong, Tâi-oân, Ji̍t-pún tiong-lâm-pō͘ kap Hân-kok lâm-pō͘ só͘-chāi tī te̍k-tēng ê sî-cheh só͘ chhut-hiān ê hong-bīn-hō͘. N̂g-sng-hō͘ tāi-iok sī tī ta̍k-nî ê 4 goe̍h té chì 6 goe̍h téng-sûn ê liân-soà ê lo̍h-hō͘ khì-hāu. Tān-sī, tī kāng hūi-tō͘ ê pat-ūi pēng-bô n̂g-sng-hō͘ ê khì-hāu hiān-siōng.

Un-tài
                                               

Un-tài

Un-tài tī tē-lí-ha̍k siōng, sī ūi-tī a-jia̍t-tài kap ke̍k-khian chi-kan ê khì-hāu-tài. Pak-pòaⁿ-kiû ê un-tài hoān-ûi sī tī pak-hūi 23.5° ê pak-tài chì 66.5° ê pak-ke̍k-khian chi-kan. Lâm-pòaⁿ-kiû ê un-tài hoān-ûi sī tī lâm-hūi 23.5° ê lâm-tài chì 66.5° ê lâm-ke̍k-khian chi-kan. Un-tài khì-hāu pau-hâm un-hô kāu-hō͘ ê hái-iûⁿ-sèng khì-hāu kap sù-kùi hun-bêng ê tāi-lio̍k-sèng khì-hāu. Tāi-pō͘-hūn ê un-tài tē-khu lóng ūi-tī se-hong-tài lāi-bīn.

                                               

全球燒烙化

Sī "sio-lō", m̄-sī "sio-lo̍h". Chit jī bô ho chhiok-im -59.59.153.63 00:28, 10 Peh-goe̍h 2007 2 chióng lóng ū lâng kóng. --Chùn-hiàn 09:23, 21 Peh-goe̍h 2007 UTC

                                               

艾尼紐海流

艾尼紐海流 抑是 聖嬰現象 是一種氣候各樣的現象,普通時仔東太平洋佇赤道彼搭的海水是對較下層浮起來,較懸層的海水溫度會變較下,才閣流對西爿去;發生聖嬰現象的時,冷水無閣浮起來,較懸層的海水溫度變較懸,流的方向閣會倒擺,對西爿流對東爿。

                                               

雨 是落水 的一款形,賰的形閣有雪、雨雪、冰雹、露水,細細滴的水對雲落到塗跤就是雨,空氣若傷焦,有的雨猶未到塗跤就會衝掉去,若全部攏落一半就衝掉,就變成幡仔雲 ,佇焦閣熱的沙漠定看著,雨怎樣來?怎樣落的科學解說有一號名叫做白吉龍過程。

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →