Back

ⓘ Kho-ha̍k - Kho-ha̍k, 1955 nî kho-ha̍k, 1899 nî kho-ha̍k, 1948 nî kho-ha̍k, 1803 nî kho-ha̍k, 1801 nî kho-ha̍k, 1760 nî kho-ha̍k, 1709 nî kho-ha̍k, Chu-sìn, 控制 ..                                               

Kho-ha̍k

Kho-ha̍k sī iōng kho-ha̍k-te̍k hoat-tō͘ lâi kiàn-li̍p ê chai-bat ê hē-thóng. "Kho-ha̍k" ū-sî chio̍h sī "chai-bat" ê ì-sù, m̄-koh mā chin tiōng-sī i gián-kiù sán-seng ê pōe-kéng. Nā giâm-keh lâi kóng, it-poaⁿ jīn-ûi kho-ha̍k sī ē-tàng hong kiám-giām ê tùi sè-kài sī án-chhóaⁿ ūn-chok ê ké-soeh.

                                               

1955 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1955 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1899 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1899 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1948 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1948 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1803 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1803 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1801 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1801 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1760 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1760 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1709 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1709 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1748 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1748 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1993 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1993 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1838 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1838 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1816 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1816 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

Chu-sìn

Chu-sìn, ia̍h ū kóng sìn-sek, chêng-pò, khah thong-sio̍k ê ì-sù sī chí ū pò-chai it-ēng tāi-chì ê chok-iōng ê tì-sek he̍k-chiá chu-liāu. Tī tì-sek ê koan-tiám lâi kóng, sī thê-kiong lâng tùi si̍t-thé he̍k-chiá thiu-siōng khài-liām ê lí-kái. Nā sī tùi chu-liāu ê koan-tiám lâi kóng, sī chi̍t kóa chham-sò͘ ê ta̍t.

                                               

Hun-lūi-ha̍k

Tī seng-bu̍t-ha̍k lāi-bīn, hun-lūi-ha̍k sī siōng-kài ki-pún ê ha̍k-kho chi it. Tī Se-iûⁿ, "hun-lūi-ha̍k" Eng-gí: taxonomy chi̍t-ê bêng-sû khí-seng tio̍h-sī kan-nā teh kóng oa̍h-mi̍h ê hun-lūi.

                                               

Hêng-sek kho-ha̍k

Hêng-sek kho-ha̍k sī lī-ēng hêng-sek thé-hē lâi thàm-thó būn-tê ê tì-sek. In ê gián-kiù tùi-siòng m̄-sī tùi keng-giām sè-kài ê tī-chiap koan-chhat, in sī gián-kiù hêng-sek hē-thóng pún-sin ê sèng-chit. Pí-lūn sò͘-ha̍k, thóng-kè-ha̍k, lô-chek lóng sǹg sī hêng-sek kho-ha̍k.

                                               

Khòng-chè-lūn

Khòng-chè-lūn sī gián-kiù kok-chióng hē-thóng tiâu-chiat kah khòng-chè ê kho-ha̍k. 1948-nî, Norbert Wiener hoat-piáu Khòng-chè-lūn chit-pùn chheh, thê-chhut chit-ê khài-liām. I sī chū-tōng khòng-chè, thong-sìn ki-su̍t, kè-sǹg-ki kho-ha̍k, sò͘-lí bêng-ha̍k, sîn-keng seng-lí-ha̍k, thóng-kè le̍k-ha̍k, hêng-ûi kho-ha̍k téng-téng kho-ha̍k ki-su̍t hō͘-siang iông-ha̍p hêng-sêng ê kho-ha̍k, pau-koat sìn-sit-lūn, chū-tōng khòng-chè hē-thóng lí-lūn kah khòai-sok chū-tōng-ki lí-lūn.

                                               

Khó-kó͘-ha̍k

Khó-kó͘-ha̍k sī gián-kiù kó͘-chá jîn-lūi oa̍h-tāng ê ha̍k-būn, chú-iàu hong-sek sī chhōe chhut jî-chhiá hun-sek kòe-khì jîn-kûn ê khì-bu̍t bûn-hòa kap khoân-kéng chu-liāu.

                                               

Lí-lūn

Lí-lūn sī jîn-lūi tùi chū-jiân ia̍h-sī siā-hōe hiān-siōng, àn-chiàu í-keng chûn-chāi ê si̍t-chèng tì-sek, keng-giām, hoat-chek, jīn-ti iáu-koh ū keng-kòe giām-chèng ê ká-soat, keng-iû kóng-gī-hoà kap ián-e̍k téng-téng hong-hoat lâi tit-tio̍h ê ha̍p-tī lô-chek ê thui-lūn-sèng chóng-kiat.

Chū-jiân kho-ha̍k
                                               

Chū-jiân kho-ha̍k

Chū-jiân kho-ha̍k sī kho-ha̍k ê chi̍t toā lūi, in thong-koè koan-chhat, niû-chhek, hun-sek, kap sò͘-ha̍k hong-hoat, lâi gián-kiù chū-jiân ê tōng-thài kiam hui-tōng-thài sèng-chit, hêng-ûi, kiàn-li̍p khí chiam-tùi chū-jiân ē-tàng siū ū-chhek ê kui-chek.

Kibô
                                               

Kibô

Kibô sī JAXA ūi Kok-chè Thài-khong-chām hoat-tián ê chi̍t-cho͘ module. Kibô hun-chò 3-ê pō͘-hūn, hun-pia̍t tī STS-123, STS-124 kap STS-127 chit 3-ê jīm-bū sàng khì ISS.

Ká-soat
                                               

Ká-soat

Tī kho-ha̍k siōng, ká-soat sī chi̍t thò kun-kù chèng-kù só͘ chò ê thui-chhek, su-iàu keng-koè kiám-iām lâi khak-li̍p i kái-soeh hiān-siōng ê lêng-le̍k.

                                               

PubMed

PubMed sī chi̍t-ê bián-hùi cha-sûn iân-jín, í MEDLINE database ûi-chú, thê-kiong sèⁿ-miā kho-ha̍k kap seng-bu̍t i-ha̍k chú-tê ê chu-liāu. Î-chhî-chiá sī Bí-kok Kok-li̍p Kiān-khong Ián-kiù-īⁿ ê Kok-li̍p I-ha̍k Tô͘-su-koán

                                               

控制論

控制論 是研究各種系統調節佮控制的科學,1948年溫納發表 控制論 這本冊,提出這个概念,伊是自動控制、通信技術、計算機科學、數理名學、神經生理學、統計力學、行為科學等等科學技術互相融合形成的科學,包括信息論、自動控制系統理論佮快速自動機理論。

                                               

電腦科學

電腦科學 抑 計算機科學 ,是咧研究資訊 佮計算的理論基礎,看踮佇電腦系統頂懸欲怎樣來實現佮應用遮的理論,電腦科學有真濟樣相;有一寡強調特殊領域的計算,像講電腦圖學 ;有的是咧研究較一般的的計算問題 ,像講計算複雜性理論 ;嘛有 一寡是咧研究怎樣實現計算的理論,像講研究按怎描述計算的程式語言理論 ,抑是按怎用某種程式語言 來解決某物問題的電腦程式設計 。 參考資訊科學 information science。

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →