Back

ⓘ Chheh - Chheh, Hōng-soaⁿ-koān Chhái-hóng-chheh, Bêng-sū-lio̍k, Chu-pún-lūn, Chûn-chāi kap Sî-kan, Don Quijote, E̍k-keng, bûn-su, Lé-kì, Lūn Chéng ê Khí-goân ..                                               

Chheh

Chheh mā kóng-chò chu, sī 1-tiuⁿ 1-tiuⁿ choá kap-chò kui-pún, chi̍t-pêng ê kîⁿ he̍k-sī tèng he̍k-sī liâm tiâu--leh, thang hō͘ lâng hian lâi tha̍k, siōng goā-kháu koh ka chu-phoê pó-hō͘ lâi chò-chiâⁿ--ê. Ta̍k-tiuⁿ choá ê ta̍k-bīn, lóng kiò-chò 1-ia̍h. Ū ê chheh-ia̍h m̄-sī ēng choá chò--ê, koh-khah-sī kó͘-chá iáu bô choá ê sî, mā ēng iûⁿ-phoê-choá ia̍h-sī pò͘ chò chheh, koh pí-lūn Tiong-kok kó͘-chá ê sî, tō-sī ēng tek-á chhiat-chò 1-phìⁿ 1-phìⁿ, kǹg-chò-hoé chò chheh. Chheh-ia̍h ê téng-koân ū bûn-jī, ū-sî-chūn koh ū tô͘, tī ìn-pán ê ki-su̍t hoat-tián chìn-chêng, chheh tio̍h ēng chhiú 1-jī 1- ...

                                               

Hōng-soaⁿ-koān Chhái-hóng-chheh

Hōng-soaⁿ-koān Chhái-hóng-chheh, mā ū kiò Hōng-soaⁿ Chhái-hóng-chheh, sī Chheng-kok thóng-tī Tâi-oân bóe-kî, ùi 1894 nî goân-sêng ê chi̍t hūn tē-hng chhái-hóng chu-liāu, pian-chiá sī Hōng-soaⁿ-koān lím-seng Lô͘ Tek-ka. Pún chheh pún-té sī pian lâi siu-chì beh ēng. 1892 nî koaⁿ-hú siat Hok-kiàn Tâi-oân Thong-chì Chóng-kio̍k, koh ùi kok-tē siat hun-kio̍k, chhái-hóng khang-khòe khai-sí, kàu 1894 nî goân-sêng, in-ūi keh nî Tâi-oân hông koah-niū hō͘ Ji̍t-pún, tio̍h bē-hù chhái-ēng. Ji̍t-pún niá Tâi-oân liáu-āu, Tâi-oân Chóng-tok-hú ê Lîm-sî Tâi-oân Kū-koàn Tiāu-cha-hōe chiong pún chheh têng-sin ...

                                               

Bêng-sū-lio̍k

Bêng-sū-lio̍k sī chi̍t khoán lâng-miâ-lio̍k, choan-bûn kì chi̍t kóa khah ū-miâ ê pí-lūn koaⁿ-liâu, kong-si iāu-oân, ha̍k-chiá, gē-su̍t-ka téng khoán jîn-bu̍t, in it-poaⁿ sī siu iáu koh tī-leh ê lâng ê chu-liāu. Pún khoán miâ-lio̍k tiāⁿ sī sú-iōng kài-siāu ê tùi-siōng thê-kiong ê chu-liāu lâi khan-hêng--ê, lāi-bīn kaⁿ-taⁿ piáu-hiān chiàⁿ-bīn ê tāi-chì, kap ha̍k-su̍t-sèng ê lâng-miâ sû-tián bô-kâng.

                                               

Chu-pún-lūn

Chu-pún-lūn sī chi̍t-pō͘ chèng-tī keng-chè-ha̍k tì-chok, chok-chiá sī Karl Marx, jî-chhiáⁿ Friedrich Engels chò pō͘-hūn ê phian-chip. Lōe-iông chú-iàu sī tùi chu-pún-chú-gī ê hun-sek chham phoe-phòaⁿ. Chu-pún-lūn lóng-chóng ū saⁿ chheh, 1867 nî chhut-pán tē-it kńg, 1885 nî chham 1894 nî chhut-pán tē-jī kap tē-saⁿ kńg.

                                               

Chûn-chāi kap Sî-kan

Chûn-chāi kap Sî-kan sī Tek-kok tiat-ha̍k-ka Martin Heidegger tī 1927 nî chhut-pán ê chok-phín, tùi 20 sè-kí tiat-ha̍k chin ū éng-hióng.

                                               

Don Quijote

Don Quijote de la Mancha sī Se-pan-gâ chok-ka Miguel de Cervantes Saavedra ê tn̂g-phiⁿ siáu-soat. Chheh miâ mā ū hō chò El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. "Don Quijote" oân-nā sī chit-pún siáu-soat lāi-té chú-jîn-ong ê miâ.

                                               

E̍k-keng (bûn-su)

E̍k-keng ia̍h sī kiò choè Chiu-e̍k, sī chi̍t ê Tiong-kok thoân-thóng bûn-hiàn, kap Si-keng, Siōng-su, Lé-kì kap Chhun-chhiu hō͘ Jû-ka tâng-chê kiò choè "Ngó͘-keng".

                                               

Lé-kì

Lé-kì ia̍h sī kiò choè Lé-keng, sī chi̍t ê Tiong-kok thoân-thóng bûn-hiàn, kap Si-keng, E̍k-keng, Chhun-chhiu kap Siōng-su hō͘ Jû-ka tâng-chê kiò choè "Ngó͘-keng".

                                               

Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k

Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k sī Sin-lâu I-koán ê i-seng George Gushue-Taylor kap chō͘-chhiú Tân Toā-lô pian-siá, tī 1917 nî Sin-lâu Chheh-pâng chhut-pán ê i-ha̍k-su.

                                               

Lūn Chéng ê Khí-goân

Lūn Chéng ê Khí-goân, ia̍h Bu̍t-chéng Goân-sí, sī 1859 nî 11 goe̍h 24 ji̍t chhut-pán ê Eng-gí tì-chok, chok-chiá sī Charles Darwin, che sī i tùi seng-bu̍t chìn-hoà ê koan-chha̍t kiam tùi chìn-hoà ê chū-jiân soán-te̍k ki-chè ê thó-lūn.

                                               

Piān-lám

Piān-lám, he̍k-chiá kiò chhiú-chheh sī chi̍t lūi chham-khó-chheh, khah thoân-thóng ê ì-sù sī kóng sè-pún hong-piān hian chah ê chheh, āu--lâi mā thang piáu-sī jīn-hô thê-kiong choan-bûn tī it-tēng chú-tê chu-sìn ê kài-siāu-sèng lōe-iông ê chheh, pí-lūn tùi it-tēng khang-khòe ia̍h kang-gē ê kán-tan ké-soeh, tùi ki-hâi chhau-chok ê chí-sī, he̍k-chiá sī koan-kong ê chu-sìn. Tī ha̍k-su̍t-kài, koh ū chi̍t khoán piān-lám, sī siu-chi̍p chē phiⁿ bô-kâng chok-chiá bûn-chiong, thê-kiong tùi chi̍t-ê chú-tê gián-kiù chu-sìn ê chheh-pún.

                                               

Sam-jū-keng

Sam-jī-keng sī chi̍t pún Tiong-kok thoân-thóng ê khé-bông kàu-châi. I kah Pek-ka-sèng, Chhian-jī-bûn tâng-chê kiò choè Sam-pek-chhian ".

                                               

Si-keng

Si-keng sī Tiong-kok siōng chá-kî ê si-koa chóng-chi̍p. Si-keng goân-pún hō-chò Si, lóng-chóng 305 tiâu, só͘-í iū-koh kiò-chò Si-sam-pah. Chū Hàn khai-sí, Jû-ka chiong i tòng-chò keng-tián; Sòng ê sî-chūn chìng-sik kā hō-chò Si-keng. Mô͘ Heng só͘ siá ê tsù-pún liû-thoân kah kin-á-ji̍t, Si-keng in-chhú mā kiò-chò Mô͘-si. Si-keng ê chok-ka toā-pō͘-hūn lóng bô-hoat-tō͘ khó-chìng--ah, chú-iàu sī Chiu kah Chhun-chhiu sî-tāi ê peh-sèⁿ, liû-thoân tī N̂g-hô só͘-tsāi ê chu-hô͘ kok-ka, sio̍k-î pak-hong bûn-ha̍k. Si-keng ê im-ga̍k hun-luī ē-sái hun-chò Hong 風, Ngá 雅, kah Siōng 頌; Hong mā kiò-chò S ...

                                               

Sin-soán Tâi-oân-gí Kàu-kho-su

Sin-soán Tâi-oân-gí Kàu-kho-su sī Ji̍t-pún sî-tāi Tâi-oân ê Tâi-oân-ōe kàu-kho chheh, 1935 nî Sin-ko-tông Su-tiàm chhut-pán, chok-chiá sī Tiuⁿ Iāu-tông, hit tong-sî Tâi-pak Tē-jī Su-hoān Ha̍k-hāu ê kàu-siū. Pún chheh ū hun siōng hā 2 pún, lōe-iông pau-koat hoat-im, gú-kù, sû-lūi téng-téng. Chheh ê chú bûn sī Ji̍t-pún-ōe, jî-chhiá ēng Hàn-jī phòe-ha̍p Tâi-oân-gí Kana kì-siá Tâi-oân-ōe. Chheh lāi mā tī thâu-chêng pō͘-hūn kài-siāu Tâi-oân ê gí-giân sú-iōng chêng-hêng. Chiàu chok-chiá tī chheh tiong só͘ kóng, i sī phòe-ha̍p Sú-chèng Sì-cha̍p Chiu-nî Kì-liām 始政四十周年紀念 chhut-pán pún chheh.

                                               

Soat-bûn Kái-jī

Soat-bûn-kái-jī ia̍h Soat-bûn, sī Tiong-kok Hàn-tiâu sî-chūn Khó Sīn phian-siá ê jī-tián, kong-gôan 100 nî ê sî-chūn ôan-sêng, chú-iàu lōe-iông sī àn-chiàu pō͘-siú lâi phian-pâi, kái-soeh sió-tōan ê jī-hêng, hoat-im chham ì-sù.

                                               

Systema Naturae

Systema Naturae, goân-pún Latin siá Systema Naturæ, sī Sūi-tián si̍t-bu̍t-ha̍k-chiá, tōng-bu̍t-ha̍k-chiá, kiam i-su Carl Linnaeus ê chú-iàu chok-phín chi it. Pún chok kài-siāu liáu Linnaeus hun-lūi-ha̍k. Sui-bóng hit thò hē-thóng, chit-má hō chò siang-bêng hō-miâ-hoat, pō͘-hūn tī 200 tang chêng to̍h ū Gaspard kap Johann hiaⁿ-tī leh hoat-tián, Linnaeus sī tāi-seng tī kui pún chheh tang-tiong it-tì lī-iōng ê lâng. Thâu pán sī 1735 nî chhut--ê. 1758 nî ê tē 10 pán, sī siōng kài tiōng-iàu ê chi̍t pán.

                                               

Sû-tián

Sû-tián ia̍h sû-su, mā kóng jī-tián, chū-tián, khah phó͘-thong ê chi̍t khoán sī kā it-tēng sò͘-liōng ê tan-jī siu-chi̍p liáu-āu pian--chhut-lâi ê chheh. Tī sû-tián lāi, ki-pún ê loē-iông sī kái-soeh ì-sù, kài-siāu ho͘-im. Mā ū chi̍t lūi sû-tián sī ēng chi̍t khoán giân-gí lâi kái-soeh lēng-goā chi̍t khoán giân-gí, he̍k-chiá hō͘-siōng kái-soeh.

                                               

Thâu-sū

Thâu-sū sī tùi chheh ia̍h kî-tha bûn-ha̍k chok-phín ê chi̍t phiⁿ kà-siāu, nā chiàu Eng-gí preface ê ì-sù, it-poaⁿ sī chok-phín ê chok-chiá ka-tī siá--ê; nā pa̍t-lâng siá--ê, sī hō chò foreword. Thâu-sū it-poaⁿ ē ké-soeh siá-chheh ê khí-in kap hoat-tián, siāng āu-piah koh tiāⁿ khǹg chi̍t tōaⁿ tùi pang-chō͘ siá-chok ê lâng ê seh-siā.

                                               

Tâi-oân Bîn-pún-chú-gī

Tâi-oân Bîn-pún-chú-gī sī Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng-chiá Liāu Bûn-gī ùi 1956 nî tī Ji̍t-pún chhut-pán ê chi̍t pún chheh, chú-iàu sī kài-siāu i tong-sî ê Tâi-oân to̍k-li̍p su-sióng.

                                               

Ulysses

Ulysses sī Ài-ní-lân chok-ka James Joyce ê hiān-tāi-phài siáu-soat. Kò͘-sū tāi-seng sī liân-sòa chhut tī 1918 nî 3 goe̍h chì 1920 nî 12 goe̍h ê Bí-kok cha̍p-chì The Little Review, āu--lâi kui-ê ùi Pa-lí keng-kòe Sylvia Beach tī 1922 nî 2 goe̍h 2 ji̍t, Joyce 40-hòe seⁿ-ji̍t hit kang chhut-pán. Pún siáu-soat hông jī-ûi sī hiān-tāi-phài bûn-ha̍k siāng kài tiōng-iàu ê chok-phín chi it, ū kóng sī "kui-ê ūn-tōng ê tián-sī kiam thiah-iāu".

                                               

Ín-tit

Ín-tit sī eng-gí tiong ê index ê ì-sù, mā kiò Sek-ín. I lia̍t-chhut chheh--ê bêng-sû kap in ê ia̍h-hō, hong-piān tha̍k-chiá chhoē sû--ê ì-sù.

Chheh-tiàm
                                               

Chheh-tiàm

Chheh-tiàm sī siau-siū chheh ê lêng-siū-siong. Chheh-tiàm ê hêng-sek ē-sái sī sió-hêng ê to̍k-li̍p tiàm-thâu, ia̍h-sī tōa-hêng ê liân-só tiàm-thâu, mā ē-sái sī bāng-lō͘ téng ê chheh-tiàm, thong-kòe bāng-lō͘ kap iû-tē ho̍k-bū chìn-hêng kau-e̍k.

Chheh-pâng
                                               

Chheh-pâng

Chheh-pâng it-poaⁿ sī khiā-ke lāi-pō͘ ê chi̍t keng pâng-keng, choan-bûn chò-ûi tha̍k-chheh, chū-siu kap kang-chok ê só͘-chāi. Chheh-pâng ê ki-pún siat-si ū siá-jī-toh, í-á kap chheh-kè, ū chi̍t-kóa chheh-pâng mā ū tiān-náu. Ū-ê khiā-ke pēng bô chheh-pâng ê siat-kè, só͘-í ē kā khùn-pâng tòng-chò chheh-pâng lâi sú-iōng.

Chi̍t-ki La̍h-chek ê Hòa-ha̍k Le̍k-sú
                                               

Chi̍t-ki La̍h-chek ê Hòa-ha̍k Le̍k-sú

Chi̍t-ki La̍h-chek ê Hòa-ha̍k Le̍k-sú sī Michael Faraday tī Eng-kok Ông-ka Ián-kiù-só͘ ê 6 phiⁿ káng-khò ê tê-bo̍k. Káng-khò lōe-iông sī la̍h-chek hóe-iām, thòaⁿ-sò͘ lia̍p-chú, koh-ū iú-koan chúi-sò͘, sng-sò͘, chit-sò͘ kap jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘ ê kak-sek téng-téng.

Frankenstein
                                               

Frankenstein

Frankenstein; or, The Modern Prometheus sī Eng-lân chok-ka Mary Shelley siá ê siáu-soat, leh kóng siàu-liân kho-ha̍k-ka Victor Frankenstein tī chi̍t kái hui-chèng-thóng kho-ha̍k si̍t-giām tang-tiong chhòng-chō chhut bái-khoán, ū tì-hūi ê oa̍h-mi̍h ê kò͘-sū. Shelley chū 18-hòe to̍h khai-sí siá chit-ê kò͘-sū, thâu chi̍t pán ê siáu-soat sī 1818 nî 1 goe̍h chhe 1 tī Lûn-tun bô-miâ chhut-pán--ê, hit chūn i 20-hòe. I-ê miâ thâu-chi̍t pái chhut-hiān sī ùi 1823 nî chhut ê tē-jī-pán.

                                               

Hêng-bū-só͘ Iōng Tâi-oân-gí Chi̍p

Hêng-bū-só͘ Iōng Tâi-oân-gí Chi̍p sī 1929 nî só͘ chhut-pán kà-ha̍k Tâi-oân-ōe ê tha̍k-pún, sī Tâi-pak Hêng-bū-só͘ úi-thok Sukuzô Imada só͘ siá. Lōe-iông chú-iàu sī hêng-bū-só͘ sū-bū só͘ sú-iōng ê Tâi-oân-ōe, hâm ēng-sû, bûn-kù téng-téng. Kî-tiong iōng Hàn-jī kì-siá Tâi-oân-ōe, pēng-chhiá khò kana piau-kì ho͘-im, koh iōng Ji̍t-pún-ōe ké-soeh.

Ia̍h (chóa)
                                               

Ia̍h (chóa)

Ia̍h, iā sī kóng pheh-chih, sī chheh, cha̍p-chì, pò-chóa iā kî-tha pun chò chē bīn lâi ìn-soat, siá-jī iā ōe-tô͘ ê cho͘-ha̍p kî-tiong chi̍t tiuⁿ iā chi̍t bīn, ēng chóa he̍k-chiá sī kî-tha châi-chit chè-chō.

                                               

Kam-sī kap Chhú-hoa̍t

Kam-sī kap Chhú-hoa̍t: Kaⁿ-ga̍k ê Tàn-seng, chú tê-bo̍k nā tùi Eng-gí pán hoan-e̍k sī Kàu-hùn kap Chhú-hoa̍t, sī Hoat-kok ha̍k-chiá Michel Foucault ùi 1975 nî chhut-pán ê chi̍t pún chheh. Pún chheh hun-sek Se-iûⁿ kīn-tāi kaⁿ-ga̍k hē-thóng ê piàn-hòa kap i ê lí-lūn-sèng ki-chè; lūn-soat pòe-āu khoân-le̍k kap lâng sin-thé ê koan-hē.

Ki-tok Iāu-lí
                                               

Ki-tok Iāu-lí

Ki-tok Iāu-lí sī Lô-má Thian-chú-kàu ê būn-ta̍t-chheh, goân-pán sī Fray Juan de Plasencia tī 1593 nî siá--ê, sī it-poaⁿ jīn-ûi Hui-li̍p-pin siāng chá ê ìn-soat chheh-pún. Chha-put-to sî-chūn koh ū Tagalog-gí kap Bân-lâm-gí pán-pún, che mā sī Bân-lâm-gí su-siá ê chá-kî kì-lio̍k chi it.

                                               

Kò͘-kí ê Ûi-thoân-chú

Kò͘-kí ê Ûi-thoân-chú sī Richard Dawkins tī 1976 nî lūn chìn-hòa ê chheh, sī kun-kù George C. Williams tī Sek-èng kap Chū-jiân Soán-tek ê lí-lūn chò ki-chhó͘. Dawkins ēng "kò͘-kí ê ûi-thoân-chú" lâi piáu-tat chìn-hòa ê ûi-thoân-chú tiong-sim-koan, kā 1960 nî-tāi W. D. Hamilton téng lâng hoat-tián ê khài-liām thong-sio̍k-hòa.

                                               

Lāi-kho Choān-iàu

Lāi-kho Choān-iàu, ia̍h sī kóng Se-soat Lāi-kho Choān-iàu, sī Ji̍t-pún Lân-hong-i Udagawa Gensin tùi Johannes de Gorter ê lāi-kho-su Gezuiverde geneeskonst hoan-e̍k kòe Ji̍t-gí ê chok-phín. 1793 nî khai-sí khan-hêng, kàu 1810 nî choân 18 koàn goân-kiat. Pún chheh sī chin chē hiān-tāi Se-iûⁿ i-ha̍k ēng-gí Hàn-jī-gú hoan-e̍k ê khí-goân.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →