Back

ⓘ Siong-gia̍p - Siong-gia̍p, kek-bēng, Bō͘-e̍k-siong, Kiàn-pún, Kiàn-pún-tû, Put-tōng-sán, Pēⁿ-to̍k-sek hêng-siau-hoat, Siong-phiau, Siong-siā, Chauffeur, Outlet ..                                               

Siong-gia̍p

Siong-gia̍p sī seng-sán-chiá chham siau-hùi-chiá, tùi sán-phín ia̍h ho̍k-bū kok-sek-kok-iūⁿ ê bō͘-e̍k ia̍h kau-ōaⁿ ê ha̍p-chheng. Chhin-chhiūⁿ bé-ji̍p chham bē-chhut chiū-sī siong-gia̍p hêng-ûi.

                                               

Siong-gia̍p kek-bēng

Siong-gia̍p kek-bēng kóng-ê sī Au-chiu tùi tiong-sè-kí káu kang-gia̍p-hoà chi-kan ê chi̍t-tōaⁿ le̍k-sú sî-kî, tāi-iok sī tùi 16 sè-kí iân-sio̍k káu 18 sè-kí chho͘-kî. In-uī tē-lí tōa-hoat-hiān, Au-chiu hām A-chiu kiàn-li̍p-khí ti̍t-chiap ê liân-lo̍k, jî-chhiáⁿ koh lēng-gōa hoat-hiān tio̍h Bí-chiu sin-tāi-lio̍k; in-chhú, siong-gia̍p ê kui-bô͘ sī jú-lâi-jú khok-tāi, ín-hoat kim-iông, pó-hiám kap tâu-chu téng-téng hong-bīn ê kái-kek. Tông-sî mā chhut-hiān liáu chōe-chōe sin ê keng-chè lí-lūn; siong-phín keng-chè chiām-chiām chhú-tāi chū-jiân keng-chè, chiâⁿ-chòe siā-hōe keng-chè ê tiong-sim. ...

                                               

Bō͘-e̍k-siong

Bō͘-e̍k-siong sī choan-bûn keng-êng siong-phín bé-bē ê seng-lí, in siu-bé lâng seng-sán ê mi̍h-kiāⁿ liáu-āu bē hō͘ siau-hùi-chiá, kî-tha seng-lí-lâng he̍k-chiá sī ki-koan. Khah-chá pún khoán seng-lí mā hō chò hâng-kau 行郊, phì-jū nā bē hî ê tōa-bē bō͘-e̍k-siong to̍h kiò hî-kau 魚-. Lēng-gōa nā Ji̍t-pún-sek ê hiān-tāi bō͘-e̍k-siong tiāⁿ kiò siong-siā 商社.

                                               

Kiàn-pún

Thóng-kè-ha̍k kóng ê kiàn-pún, khòaⁿ "kiàn-pún thóng-kè-ha̍k". Kiàn-pún, iā sam-phú-luh, sám-pho͘h, sī sò͘-liōng iú-hān ê chi̍t hāng iā chi̍t kóa mi̍h-kiāⁿ, bo̍k-te̍k sī beh piáu-hiān kâng khoán ê mi̍h, iā sī khah tōa-hāng, tōa-liōng ê sio-siâng iā beh-kâng ê mi̍h. Pí-lūn tī kho-ha̍k gián-kiù, siong-phín ê tián-sī, lóng ū khó-lêng sú-iōng kiàn-pún.

                                               

Kiàn-pún-tû

Kiàn-pún-tû sī 18 kàu 19 sè-kí chá-kî hoat-tián chhut--lâi ê chi̍t khoán siong-phín tián-sī hong-hoat. Tāi-seng sī sè keng tiàm-bīn teh ēng, pah-hòe-tiàm chhut-hiān liáu-āu mā ēng chit khoán hong-sek lâi chhāi in ê siong-phín.

                                               

Put-tōng-sán

Put-tōng-sán sī kóng siong-tùi khah lân piàn-tōng ê bu̍t-koân, siāng ki-pún tio̍h sī kiàn-tio̍k-bu̍t kap thó͘-tē. Chóng-sī kok-tē tùi kâng lūi mi̍h-kiāⁿ ê chheng-hoat bô-kâng. Tùi "put-tōng-sán" ê hoat-lu̍t tēng-gī mā bô tēng.

                                               

Pēⁿ-to̍k-sek hêng-siau-hoat

Pēⁿ-to̍k-sek hêng-siau-hoat sī 1 khoán lī-iōng siā-hōe bāng-lō chè-chō soan-thoân hāu-kó ê siang-gia̍p hêng-siau chhek-lio̍k. Sêng-kong ê hêng-siau-àn m̄-bián hoat-khí tan-ūi it-ti̍t sak tō ē ka-kī sì-kè thoàⁿ--chhut-khì, bē-su thoân-jiám-pēⁿ kāng-khoán. Chhiú-lō chú-iàu pau-koah iōng kháu-gí chè-chō hong-siaⁿ koh lī-iōng Internet ê bāng-lō hāu-kó tī té-té sî-kan lāi chih-chiap tio̍h chē-chē lâng. Pēⁿ-to̍k-sek hêng-siau-hoat mā ē-sái kóng sī 1 khoán tiàm Internet chìn-hêng ê chông-kiàⁿ hêng-siau-hoat. Che pau-koah iōng blog, "gia̍p-û" bāng-chām téng-téng ê ké chháu-kin ki-su̍t hō lâng chù- ...

                                               

Siong-phiau

Siong-phiau sī piān-sek bó͘ chi̍t ê siong-phín, ho̍k-bū ia̍h-sī hām i siong-koan ê phiau-chì, ē-ēng sī tô͘-hêng he̍k-chiá sī bûn-jī, mā thang hó sī siaⁿ-im, khì-bī téng-téng.

                                               

Siong-siā

Siong-siā sī Ji̍t-pún-sek ê bō͘-e̍k-siong, ū keng-êng kò͘-tēng chió khoán siong-phín ê choân-bûn siong-siā kap keng-êng chē khoán bô-kâng siong-bū ê chóng-ha̍p siong-siā téng khu-hun. "Siong-siā" chi̍t jī goân-té sī Ji̍t-gí tùi Eng-gí company ê hoan-e̍k.

Chauffeur
                                               

Chauffeur

Chauffeur, he̍k-chiá kóng kò-jîn su-ki, sī hông chhiàⁿ lâi sái-chhia chài lâng-kheh ê ūn-choán-siú. Chauffeur chit jī it-poaⁿ sī leh kóng khui khah ko-ki̍p khoán-sek pí-lūn Limousine ê ho̍k-bū. Thoân-thóng siōng chit khoán su-ki sī chhia ê só͘-iú-chiá su-jîn chhiàⁿ--ê, chóng-sī chiang mā ū chin chē te̍k-pia̍t teh pān su-ki ho̍k-bū ê cho͘-chhia gia̍p-chiá.

                                               

Cho͘-chhia

Cho͘-chhia sī té-kî ê chū-tōng-chhia cho͘ ēng, it-poaⁿ sī cho͘ kúi tiám-cheng kàu kúi kang lāi ê sî-kan. Lēng-gōa ia̍h ū choan-bûn kap sán-gia̍p lī-ēng ê su-iàu chiá tn̂g-kî ha̍p-chok ê cho͘-chhia ho̍k-bū.

Cho͘-chioh
                                               

Cho͘-chioh

Cho͘-chioh, tùi ho̍k-bū ê thê-kiong-chiá kak-tō͘ lâi kóng mā chò chhut-cho͘, sī chhut-chioh mi̍h-kiāⁿ, ho̍k-bū ia̍h kî-tha châi-sán ê chiām-sî sú-ēng-koân, pēng-chiáⁿ siu só͘-hùi ê thàn chîn hong-sek.

Kám-á-tiàm
                                               

Kám-á-tiàm

Kám-á-tiàm sī chi̍t-chióng sió-bē ê tiàm-thâu, choan-bûn bē seng-oa̍h iōng-phín, chia̍h-mi̍h, koàn-thâu, sì-siù-á, lâm-pak-hòe, hun, chiú, cha̍p-sè téng-téng.

Outlet
                                               

Outlet

Outlet sī chi̍t khoán chè-chō mi̍h-kiāⁿ ê kang-tiûⁿ ti̍t-chiap bē sán-phín ê tiàm-bīn. Thoân-thóng ê outlet tiàm sī siat tī kang-tiûⁿ, û-sî koh kiam hō͘ lâng-kheh chham-koan seng-sán kòe-têng. Chit-má ê outlet it-poaⁿ sī chè-chō-chhiúⁿ kòa pâi-chú ê tiàm-bīn, siat tī outlet mall lāi-bīn. Ū-ê outlet ia̍h bē chhng-khò͘ chhut kah kòe-sî ê sán-phín, kè-siàu to̍h khah sio̍k--sió-khóa.

Pah-hòe kong-si
                                               

Pah-hòe kong-si

Pah-hòe kong-si, he̍k-chiá kóng pah-hòe-tiàm, sī chi̍t khoán sió-bē tiàm, i pún-sin tiāⁿ sī chē keng tiàm-bīn ê cho͘-ha̍p, bē chin choē bô-kâng chéng-lūi ê siong-phín.

Pha-chìn-koh
                                               

Pha-chìn-koh

Pha-chìn-koh sī chi̍t khoán tī te̍k-sû ki-hâi téng-bīn ī ê iû-hì-tâi. Ki-hâi ê ūn-choán hong-sek, sī hō͘ beh ī ê lâng-kheh kā kǹg-kiû tùi ē-té-pêng tôaⁿ ji̍p tī po-lê pang-á chá--leh ê khong-kan, siū lāi-té-pêng ê teng-á éng-hióng cháu sóa, kǹg-kiû siāng-bóe lak ji̍p chhut-kháu lâi tit tiám. Pha-chìn-koh mā sī chi̍t khoán seng-lí, it-poaⁿ keng-gêng ê hong-sek, sī hō͘ lâng-kheh ēng hia tit tiám ê kǹg-kiû ōaⁿ chióng-phíⁿ.

Phah-buh
                                               

Phah-buh

Phah-buh sī choan-bûn teh bē chiú-lūi ím-liāu ê tiàm, tī chi̍t kóa só͘-chāi, te̍k-pia̍t sī Eng-gí-kài siā-hōe ê sió chng-thâu lāi-bīn, pub sī tē-hng siā-lí bîn-chiòng chū-chi̍p ê tē-tiám.

                                               

Phah-chiat

Phah-chiat, táⁿ-chiat, sī siong-gia̍p siōng bē mi̍h sî chiat-khàu ê chi̍t khoán hong-sek. It-poaⁿ kè-sǹg ê hong-sek sī kā siong-phín kè-siàu hun 10 hūn, phah kúi chiat tio̍h sī sǹg kúi hūn kè-siàu ê ì-sù. Pí-lūn-kóng, phah 3 chiat sī goân kè-siàu ê 3/10, phah 7 chiat tio̍h sī 7/10. Ū-sî kî-tha chiat-khàu hong-sek mā hong kiò "phah-chiat".

Phó͘-thong-hòa siong-phiau
                                               

Phó͘-thong-hòa siong-phiau

Phó͘-thong-hòa siong-phiau sī chí chi̍t-ê siong-phiau iā pâi-chú hō-miâ, in-ūi thong-sio̍k he̍k-chiá sī oa̍h-hiáⁿ, chiân chò sī chi̍t-ê phó͘-thong iōng-gí, thang ēng lâi chí-miâ kâng lūi sán-phín iā ho̍k-bū. Tī chi̍t kóa kok-ka, pí-lūn Bí-kok kap Eng-kok, nā chi̍t khoán siong-phiau phó͘-thong-hòa, goân siong-phiau khó-lêng ē sit--khì hoat-lu̍t-siōng teng-kì-chiá to̍k-chiàm khoân-lī ê pó-hō͘.

Thì-thâu-tiàm ê khâng-páng-thiāu
                                               

Thì-thâu-tiàm ê khâng-páng-thiāu

Thì-thâu-tiàm ê khâng-páng-thiāu sī thì-thâu-tiàm mn̂g-kha-kháu chhāi ê chi̍t chióng tn̂g-kóng khâng-páng, lāi-bīn he̍k-chiá pún-sin koh sī chi̍t ki thang tńg-se̍h ê thiâu-á. I thoân-thóng ê khoán-iūⁿ sī ōe chiūⁿ âng-sek, pe̍h-sek kap nâ-sek 3 koán sek-tī ê ti̍t-chōa chhu chi̍t-pêng hun chân sio keh; kong-jīn ê ì-gī âng-sek kap nâ-sek sī piáu-hiān hoeh-kńg ê "tōng-me̍h" kap "chēng-me̍h", pe̍h-sek sī piáu-hiān chí-hoeh ê pò͘-tiâu.

Êng-gia̍p-gia̍h
                                               

Êng-gia̍p-gia̍h

Êng-gia̍p-gia̍h mā sī êng-gia̍p siu-ji̍p sī siong-gia̍p hōe-kè su̍t-gú, kong-si in-uī chèng-siông siong-gia̍p oa̍h-tāng, só͘ tek--ê siu-ji̍p, thong-siông sī keng-iû thê-kiong sán-phín kap ho̍k-bū só͘-tek. Thong-siông êng-gia̍p-gia̍h sī kong-si tī chi̍t toāⁿ sî-kan lāi, í hòe-pè kè-kè ê kong-si siu-ji̍p.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →