Back

ⓘ Le̍k-hoat - Le̍k-hoat, Gregorius Le̍k-hoat, Islam Le̍k-hoat, Chúi-le̍k hoat-tiān, Kū-le̍k, Chú-chiân, Chú-thé-le̍k, Chú-āu, Hông-tè kì-goân, Liân-hō, Lūn-nî ..                                               

Le̍k-hoat

Le̍k-hoat sī kā sî-kan hō-miâ ê hē-thóng, pí-lūn kóng bó͘-mih kang, bó͘-mih nî. Hō ê miâ tō sī le̍k-hoat ji̍t-chí. Le̍k-hoat ê siat-kè tiāⁿ ē kap chit-koá thian-bûn hiān-siōng sio it-tì. Le̍k-hoat ê kū-thé piáu-hiān tō sī le̍k-thiah, mā hō chò la̍h-ji̍t. Le̍k-thiah ū chin chē khoán, chhan-chhiūⁿ kóng 1 kang 1 kang ê "ji̍t-thiah", 1 kò goe̍h 1 kò goe̍h ê "goe̍h-thiah".

                                               

Gregorius Le̍k-hoat

Gregorius Le̍k-hoat sī hiān-chú-sî thong sè-kài siāng phó͘-phiàn ê le̍k-hoat. Chit ê le̍k-hoat sī Kàu-hông Gregorius 13-sè tī 1582 nî 2 goe̍h 24 kong-pò͘--ê, chú-iàu sī kā 1582 nî 10 goe̍h chhoe-4 ê keh-téng-kang tēng chò 1582 nî 10 goe̍h 15; sú-iōng AD chò kí-goân, lūn-nî mā ū sin-ê kui-iok. Goân-té ê Julius Le̍k-hoat sī 4-nî 1-lūn, pêng-sò͘-sî 1 nî 365 kang, lūn-nî ke 1 kang, 1 nî chhé-ûn ū 365.25 kang. Chóng- sī jı̍t-thâu nî pêng-kun sī 365.242190419 kang, kú--lâi cheng-chha jú lâi jú toā. Gregorius Le̍k-hoat 4-nî 1-lūn, m̄-koh nā-sī ōe-tàng hō͘ 100 chéng-tû ê nî bô lūn, ōe-tàng hō͘ 400 ...

                                               

Islam Le̍k-hoat

Islam Le̍k-hoat, ia̍h kiò Hoê-kàu Le̍k-hoat, sī kin-á-ji̍t Islam Kok-ka thong-iōng ê le̍k-hoat, chiong Islam sian-ti Muhammad siū kàu pek-hāi, tùi Makka cháu khì Madīna ê hi nî tòng-chò goân nî. Islam Le̍k-hoat sī thài-im-le̍k, í 622 nî 7 goe̍h 16 ji̍t chò le̍k-hoat ê thâu kang, oân-choân khoàⁿ goa̍t-siòng chò piau-chún, lūn-nî tī Dhu al-Hijjah í-āu ka ji̍t kang.

                                               

Chúi-le̍k hoat-tiān

Chúi-le̍k hoat-tiān sī kā chúi ê ūi-lêng choán-oāⁿ chò tiān-lêng ê hoat-tiān hong-sek; i-ê goân-lí sī lī-iōng chúi-ūi lo̍h-chha ê tiōng-le̍k ūi-lêng, choán-oāⁿ chò liû-tōng ê tōng-lêng, thui-tōng o-lûn ê soân-choán, chìn chi̍t pō͘ tài-tōng hoat-tiān-ki hoat-tiān.

                                               

Kū-le̍k

Iú-koan Hàn-jîn sia-hōe gōa ê kū-le̍k, chhiáⁿ-khòaⁿ Kū-le̍k Tâi-oân kái-ēng se-le̍k chìn-chêng teh ēng-ê le̍k-hoat hō-chò kū-le̍k, mā kiò lông-le̍k 農曆 ia̍h-sī lông-bîn-le̍k 農民曆. Kū-le̍k m̄-sī jı̍t-thâu-le̍k mā m̄-sī goe̍h-niû-le̍k, sī kā 2-chióng thàu-lām chò-hóe ê le̍k-hoat. Lán nā kóng-tio̍h kū-le̍k ê jı̍t-chí, tiāⁿ-tiāⁿ lóng kóng "lán-lâng", pí-lūn-kóng, lán-lâng chiaⁿ- goe̍h chhoe 9 sī thiⁿ-kong-siⁿ".

                                               

Chú-chiân

Chú-chiân, khah thong-sio̍k ê kóng-hoat sī Kong-goân-chiân, Kí-goân-chiân ia̍h Se-goân-chiân. Chit jī ti̍t-chiap ê ì-sù sī "Ia-so͘ chhut-sì hit tang ê chìn-chêng nî-hūn", chóng-sī si̍t-chè Ia-so͘ ê chhut-sì sî-kan sī bô khak-tēng--ê. Chú-chiân siāng sin ê chi̍t nî sī Chú-chiân 1 nî, lú chá sò͘-jī lú tōa, Chú-chiân 1 nî ê āu chi̍t tang, hō chò Chú-āu 1 nî.

                                               

Chú-thé-le̍k

Chú-thé-le̍k sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ùi 1997 nî khai-sí sú-iōng ê le̍k-hoat, liân-hō chiū sī Chú-thé. Che sī ūi-tio̍h beh tui-chun chú-thé su-sióng chhòng-li̍p-chiá kiam Tiâu-sián kiàn-kok-chiá Kim Il-sung ê chhut-sì nî-hūn 1912 nî chò goân-nî.

                                               

Chú-āu

Chú-āu sī Julius le̍k-hoat kap Gregorius le̍k-hoat kè-sǹg nî-hūn ê iōng-gí. Khah thong-sio̍k ê kóng-hoat thang kiò Se-le̍k, Se-goân he̍k-chiá Kong-goân. Chú-āu pō͘-hūn ê thâu nî sī "chú-āu 1 nî", nā tī che chìn-chêng ê hit nî, sī kiò "Chú-chiân 1 nî". Pún khoán hō-miâ ê chè-tēng ki-chhó͘ sī tùi Ia-so͘ chhut-sì sî-kan ê khài-liām, chóng-sī si̍t-chè-siōng Ia-so͘ ê chhut-sì bô chheng-chhó͘ ji̍t-chí chu-liāu, kun-kù ha̍k-chiá àn-sǹg khó-lêng sī chú-chêng 4 kàu chú-chêng 6 nî chó-iū.

                                               

Hông-tè kì-goân

Hông-tè kì-goân, iū koh hō-chò Hian-oân kì-lîân, sī chi̍t chióng kì-liân-hoat. Thàn-iūⁿ Chú-āu í Iâ-so͘ chhut-sì chò-ûi kì-liân ê khai-sí, Hông-tè kì-goân sī í Tiong-kok ê sîn-ōe jîn-bu̍t Hông-tè chò-ûi kì-liân ê khai-sí. Hông-tè kiàn-goân tī Chheng-tiâu boa̍t-nî pī thê-chhut, in-ūi tùi Hông-tè sî-tāi ê sî-kan chhut-chhek bô-kāng, i-ê kì-liân khí-tiám mā ū chē-chē bô-kāng ê kóng-hoat. It-poaⁿ jīn-ûi che sī chi̍t chióng Tiong-kok bîn-cho̍k-chú-gī ê sán-bu̍t. Siōng-chá iû Lâu Su-pôe thê-chhut, tī Tiong-kok Chheng-tiâu boa̍t-kî ê piàn-hoat-phài kap kek-bēng-phài lóng bat sú-iōng-kòe chit chió ...

                                               

Liân-hō

Liân-hō sī iōng lâi kí-nî ê miâ-hō. Liân-hō it-poaⁿ iû hông-tè hoat-khí, hoat-goân chū Tiong-kok ê Tiong-goân chèng-koân. Āu-lâi, liân-hō ê chè-tō͘ in-ūi siū-tio̍h Tiong-kok chèng-koân ê éng-hióng, tī 6 sè-kí Tiâu-sián Poàn-tó ê Sin-lô, 7 sè-kí bóe-kî ê Ji̍t-pún, iáu-ū 10 sè-kí ê O̍at-lâm lóng sian-hō͘ khai-sí sú-iōng. Kó͘-chá ê O̍at-lâm, Ko-lê kap Tāi-hân Tè-kok sî-tāi ê Tiâu-sián, iáu-ū Bông-kó͘ tī kiàn-kok chho͘-lîan, in-ūi siū-tio̍h Tiong-kok chèng-koân ê éng-hióng, mā lóng bat sú-iōng kòe liân-hō. Bo̍k-chêng iû-goân teh sú-iōng liân-hō ê kok-ka, kan-nā chhun pó-chhî tio̍h kun-chú-chè ...

                                               

Lūn-nî

Lūn-nî ì-sù sī hit nî ū ke-thiⁿ kang, lé-pài, ia̍h goe̍h, thang hō͘ le̍k-hoat nî ē-tit kap sî-tang nî ia̍h thiān-bûn nî sio it-tì. Pí-lūn kóng, 2--goe̍h ùi 28 kang ke 1 kang, pìⁿ chò 29 kang. Le̍k-hoat tī phó͘-thong-sî-á ta̍k nî kúi kang lóng kò͘-tēng, ah m̄-koh sî-tang ia̍h thian-bûn sū-kiāⁿ m̄ sī lóng mā hiah tú-hó kúi kang; sî-ji̍t chi̍t-ē kú, tō ē ū cheng-chha. 1 toāⁿ sî-ji̍t liáu-āu, nā tī bó͘-mih nî ke-thiⁿ 1 kang ia̍h 1 goe̍h, tō ē-tàng kā cheng-chha tiâu-chéng--tńg-lâi. M̄ sī lūn-nî ê nî-hūn hō chò pêng-siông-nî. Lūn-nî sī chí hit nî ū chò bó͘-mih tiâu-chèng, ah nā lūn-goe̍h sī chí ...

                                               

Julius Le̍k-hoat

Julius Le̍k-hoat sī Kó͘-tāi Lô-má léng-tō-chiá Julius Caesar kin-kì Alexandria ê Sosigenes ê kiàn-gī chè-tēng ê le̍k-hoat, tī chêng 45 nî 1 goe̍h 1 ji̍t khai-sí chip-hêng.

                                               

Hu̍t-bia̍t kì-goân

Hu̍t-bia̍t kì-goân, he̍k-chiá Hu̍t-le̍k, sī chi̍t chióng thoân-thóng le̍k-hoat, sio̍k-î im-iông-le̍k. Chit-khoán le̍k-hoat tī Lâm-a kap Tang-lâm-a ê Hu̍t-kàu kok-ka, chhin-chhiuⁿ Kampuchea kap Thài-kok, hui-siông sî-kiâⁿ. I-ê kì-liân hong-sek sī kā Sek-khia-mô͘-nî Hu̍t bia̍t-tō͘ ê hit-ê nî-tō͘ chò-ûi kè-sǹg ê ki-chún.

                                               

Goe̍h-niû-ji̍t-thaû-le̍k

Im-iông-le̍k sī ēng goe̍h-niû piàn-hòa ê chiu-kî lâi sǹg goe̍h, ēng jı̍t-thaû nî lâi sǹg nî ê le̍k-hoat. Siōng chia̍p-ēng ê goe̍h-niû-ji̍t-thaû-le̍k sī kū-le̍k kap iû-thài-le̍k. Goe̍h-niû goe̍h pêng-kun sī 29.53 kang, jı̍t-thâu nî sī 365.2425 kang, a̍h-tō-sī 235 ê goe̍h-niû goe̍h chha-put-to tú-á-hó sī 19 ê jı̍t-thaû nî. Ah-koh 1-nî phēng 12-kò-goe̍h khah tn̂g chit- sut á, tióng- chhut lâi ê hit-kúi-jı̍t tō ài ēng lūn-goe̍h lâi pó͘, m̄-chiah goe̍h-niû-ji̍t-thaû-le̍k lóng ū 1-ê 19-nî ê chiu-kî.

                                               

Sok-bōng-goe̍h

Sok-bōng-goe̍h sī liân-sio̍k nn̄g pái sin-goe̍h hoat-seng ê sî-kan keng-keh. Sok-bōng-goe̍h sò͘-ti̍t ê tn̂g-kî pêng-kin sī 29.530588 kang.

                                               

Tân-kun kì-goân

Tân-kun kì-goân, kán-chheng Tân-kì, sī chi̍t ê í Tiâu-sián le̍k-sú chò-ûi ki-chún ê kì-liân tan-ūi, chiū chhin-chhiūⁿ Se-iûⁿ kok-ka koàn-iōng ê kong-goân. Tân-kun kì-goân ê kè-sǹg hong-sek sī kong-goân ê nî-hūn ke 2333. Sam-kok Ûi-sū ê sî-tāi, kok-chióng sú-liāu ê kiàn-kok nî-tō͘ iáu-bōe kò͘-tēng. Put-kò tī 1485 nî oân-sêng ê Tong-kok Thong-kàm tiong te̍k-pia̍t chí-tēng sī "Tông Giâu Bō͘-sîn-sòe" 唐堯戊辰歲, lo̍h-bóe chiū kò͘-tēng chò kò͘-tēng chò Kong-goân-chiân 2333 nî kiàn-kok.

                                               

格里曆法

格里曆法 是現此時通世界上普遍的曆法,這个曆法是教宗格雷戈里十三世佇1582年2月24公布的,主要是共1582年10月初4的隔轉工定做1582年10月15;使用AD做紀元,閏年嘛有新的規約。 原底的尤流斯Julius曆法是4年一閏,平素時一年365工,閏年加一工,一年扯勻有365.25工,總是日頭年平均是365.242190419工,久來精差愈來愈大,格里曆法四年一閏,毋過若是會當予100整除的年無閏,會當予400整除的年閣有閏,一年扯勻有365.2425工,加真精確。 352年頭一改的基督教大會規定春分是佇3月21彼工,尤流斯曆佮日頭年的精差經過千外年的累積,致使1582年正實的春分已經走去3月31囉,所以佇1582年愛減算10工,予1583年的春分會當轉來去3月21。 教宗的號令干焦佇天主教的國家有效,新教的國家親像英國一直到18世紀才改用格里曆,露西亞信東正教,一直到20世紀才換過來。 格里曆是一種日頭曆,素常講的 公曆 、 新曆 、 西曆 、 陽曆 攏是指格里曆法。

                                               

舊曆

一個月是新月到後一屆新月的時間,量大約是29.53工,新月的彼工號做初一,有時一個月有29工,有時是30工。 一年內的月數無定著,咱共地球踅日頭的軌道分做24分,對日時上短的彼工開始算,號做冬節,地球見若閣踅過24分1的軌道的彼工就號做1个節氣,一個月內底應該有二个節氣,若干焦有一个,後壁彼個月就號做閏月,嘛干焦有一个節氣。 新正是冬節了後第二个新月彼工。 寒人罕得閏月。 冬節的彼個月號做11月,後個月若無閏月就是12月,閣來就是正月。 一工是地球踅玲瑯踅一輾的時間。 一年是地球踅日頭一輾的時間,平均是365.2425工,總是逐年會有真大的精差。

                                               

閏年

閏年 是指彼年有加添工、禮拜抑月,通予曆法年會得佮時冬年抑 天文年相一致,比論講,2月有28工加1工,變做29工,曆法佇普通時仔逐年幾工攏固定,啊毋過時冬抑天文事件毋是攏嘛遐拄好幾工;實際一下久,就會有精差,一段時日了後,若佇某物年加添一工抑一月,就會當共精差調整轉來,毋是閏年的年份號做 平常年 。 閏年是指彼年有做某物調整,啊若閏月是指彼過月是加添的,閏秒佮閏月較成,是指彼秒是加添的,毋過是用來調整加添彼工。

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →