Back

ⓘ Chū-jiân - Chū-jiân, soán-te̍k, Tâi-oân Chū-jiân Seng-thài Pó-hō͘-khu, Kok-tēng Chū-jiân Tē-kéng, Chū-jiân-sò͘, Lōe-jiân-ki, Chhiau-chū-jiân, chu-goân, 自然 ..                                               

Chū-jiân

Kóng-gī lâi kóng, chū-jiân sī ú-tiū ê choân-pō, sī bu̍t-chit sè-kài ê it-chhè, pau-koah só -ū ê mi̍h kap lêng-goân. Chū-jiân ê tēng-gī tòe sî-tāi teh piàn, jī-chhiáⁿ chhiâng-chāi hō lâng the̍h lâi hām kî-thaⁿ ê kài-liām sio pí-phēng, khó-pí kóng jîn-ûi, chhiau-chū-jiân. 1 chióng khah e̍h ê tēng-gī chiong lâng ê chò-ûi pâi-tû tī chū-jiân í-gōa, he̍k-chiá kóng lâng pēng m̄-sī chū-jiân-kài ê 1 hūn-chú. Lâng iōng kho-ki chè-chō a̍h-sī kái-piàn--kòe ê mi̍h tiāⁿ-tiāⁿ hō lâng kóng sī jîn-chō--ê, m̄-sī thian-jiân --ê. Chit-khóan pí-tùi tit-tio̍h ê tēng-gī to-siáu ū tō-tek-siōng ê ì-gī, pí-lūn kóng ...

                                               

Chū-jiân soán-te̍k

Chū-jiân sóan-te̍k, khah thoân-thóng ê hoan-e̍k kiò thian-te̍k, sī chi̍t khóan kòe-têng, tī chit-ê kòe-têng tiong, in-ūi seng-bu̍t siⁿ-thòaⁿ ê sêng-kong kap sit-pāi, chō-sêng chi̍t kóa ûi-thôan sèng-chit tī kò-thé-kûn lāi-bīn ê pí-lu̍t chin-ka ia̍h sī kiám-chió. Chū-jiân sóan-te̍k chit-ê khài-liām sī Charles Darwin só͘ thê-chhut, sī seng-bu̍t chìn-hòa ê chú-iàu ki-chè mechanism. 20 sè-kí ê kho-ha̍k-ka chiong Darwin ê chū-jiân sóan-te̍k khài-liām kap Gregor Mendel ê ûi-thôan kui-lu̍t thóng-ha̍p chhut hiān-tāi ê chìn-hòa lí-lūn.

                                               

Tâi-oân Chū-jiân Seng-thài Pó-hō͘-khu

Tâi-oân Chū-jiân Seng-thài Pó-hō͘-khu sī Tâi-oân kéng-lāi í chū-jiân pó-io̍k ûi bo̍k-te̍k só͘ ōe-siat ê pó-hō͘-khu, hiān-kim lóng-chóng iû Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú li̍p-hoat siat-tì, ē-tàng khu-hun chò "kok-ka kong-hn̂g", "kok-ka chū-jiân kong-hn̂g", chū-jiân pó-liû-khu", "iá-seng tōng-bu̍t pó-hō͘-khu", "iá-seng tōng-bu̍t tiōng-iàu chhe-sek khoân-kéng" kap "chū-jiân pó-hō͘-khu" 6 ê lūi-hêng.

                                               

Kok-tēng Chū-jiân Tē-kéng

Kok-tēng Chū-jiân Tē-kéng sī iû tiong-iong chú-koán ki-koan Hêng-chèng-īⁿ Lông-gia̍p Úi-oân-hōe àn-chiàu Bûn-hoà Chu-sán Pó-chûn Hoat sím-cha chí-tēng ê kū-iú pó-io̍k chū-jiân kè-ta̍t ê chū-jiân khu-he̍k, tē-hêng, si̍t-bu̍t kap khòng-bu̍t. Àn-chiàu i-ê sèng-chit, khu-hun chò chū-jiân pó-liû-khu kap chū-jiân kì-liām-bu̍t ; chū-jiân kì-liām-bu̍t pau-hâm tin-kùi hi-iú ê si̍t-bu̍t kap khòng-bu̍t.

                                               

Chū-jiân-sò͘

Chū-jiân-sò͘ 自然數 sī siōng ki-pún ê sò͘-ba̍k, ū lâng kóng sī chiàⁿ-ê chéng-sò͘ hō-chò chū-jiân-sò͘, mā ū lâng kā lêng mā sǹg-chāi-lāi. It-poaⁿ lâi kóng gián-kiù sò͘-lūn ê lâng bô kā 0 sǹg-chāi-lāi, gián-kiù chi̍p-ha̍p-lūn iah-sī tiān-náu kho-ha̍k ê lâng ōe kā 0 sǹg-chāi-lāi. Chū-jiân-sò͘ ê lō͘-iōng chú-iàu sī the̍h-lâi sǹg mi̍h-kiāⁿ ê sò͘-liōng, he̍k-chiá-sī the̍h-lâi pâi sūn-sū. It-poaⁿ ēng N iah-sī N {\displaystyle \mathbb {N} } chò chū-jiân-sò͘ ê phiau-kì.

                                               

Lōe-jiân-ki

Lōe-jiân-ki sī jia̍t-ki ê chi̍t chióng, hū-chek kā jiân-liāu ê hòa-ha̍k-lêng choán-piàn chò le̍k-ha̍k-lêng. Lōe-jiân-ki it-poaⁿ ê ūn-chok hong-sek sī kā jiân-liāu hām khong-khì thàu-lām jiân-sio, sán-seng jia̍t-lêng, khì-thé siū-jia̍t phòng-tiòng, thong-kòe ki-hāi chong-tì choán-hòa chò le̍k-ha̍k-lêng, jiân-āu tùi-goā chok-kong. Lōe-jiân-ki ū hui-siông kóng-hoat ê èng-iōng, chū-tōng-chhia, chûn, hui-hêng-ki, hóe-chìⁿ ê iân-jín lóng-chóng sī lōe-jiân-ki; kî-tiong, siōng-kài chia̍p-khoàⁿ ê lōe-jiân-ki chiū sī chū-tōng-chhia ê khì-iû iân-jín kap chhâ-iû iân-jín.

Chhiau-chū-jiân
                                               

Chhiau-chū-jiân

Chhiau-chū-jiân sī tī chū-jiân-kài bô-hoat-tō͘ khoàⁿ-tio̍h mā bô-hoat-tō͘ ēng it-poaⁿ chhiú-lō͘ chèng-si̍t ê le̍k-liōng ia̍h-sī hiān-siōng. It-tàn chhiau-chū-jiân ē-tàng pī chèng-si̍t, he chiū put-chài sī chhiau-chū-jiân ah. Chhiau-chū-jiân chhiau-oa̍t kho-ha̍k ê hoān-tiû, in-ūi kho-ha̍k ê gián-kiù tùi-siōng pit-su sī ē-tàng pī chèng-si̍t ê chhek-liông.

Kok-li̍p Chū-jiân Kho-ha̍k Phok-bu̍t-koán
                                               

Kok-li̍p Chū-jiân Kho-ha̍k Phok-bu̍t-koán

Kok-li̍p Chū-jiân Kho-ha̍k Phok-bu̍t-koán ūi tī teh Tâi-oân Tâi-tiong-chhī Pak-khu, choân-bûn chò chū-jiân kho-ha̍k, iû-kî chū-jiân-sú hōng-bīn ê gián-kiù; kap kok ha̍k-mn̂g kho-ha̍k ê tián-lám chhām kàu-io̍k. Mā hù-siat si̍t-bu̍t-hn̂g.

Chū-jiân chu-goân
                                               

Chū-jiân chu-goân

Chū-jiân chu-goân, mā hō-chò thian-jiân chu-goân, sī tī thian-jiân ê chōng-thài hā, tō ū kè-ta̍t ê bu̍t-sán. It-poaⁿ lâi kóng, nā-chún chhú-tit chit-khoán bu̍t-sán ê chú-iàu kang-sū sī siu-chi̍p kap sûn-hoà, pēng m̄-sī seng-sán, lán tō kóng che sī chū-jiân chu-goân.

Chū-jiân giân-gú chhú-lí
                                               

Chū-jiân giân-gú chhú-lí

Chū-jiân giân-gú chhú-lí sī sio̍k-î Jîn-kang tì-hūi kap Gú-giân-ha̍k ê chi̍t-ê būn-chi Ha̍k-kho. Chū-jiân gú-giân chhú-lí ê bo̍k-pio sī beh hō Tiān-náu liáu-kái jîn-lūi ê gú-giân kap ē-thang hō Tiān-náu chū-tāng lâi sán-seng lán lâng ē-táng thiaⁿ ū ê ōe.

                                               

Chū-jiân-chú-gī

Chū-jiân-chú-gī tī chin chē hong-bīn ū hoat-tián, pau-koat í-hā: Chū-jiân-chú-gī gē-su̍t Chū-jiân-chú-gī hì-kio̍k Chū-jiân-chú-gī bûn-ha̍k Chū-jiân-chú-gī tiat-ha̍k

Thian-jiân-khì
                                               

Thian-jiân-khì

Thian-jiân-khì sī tùi tē-hā khai-chhái chhut-lâi ê chi̍t-khóaⁿ chio̍h-hòa jiân-liāu, i-ê lâi-gôan chú-iàu lâi-chū keng-kóe tn̂g-kî ko-ap si-ka ê kó͘-chá seng-bu̍t si-thé. Si̍t-bu̍t goân-pún tùi thài-iông khip-siu ê lêng-liōng, pō͘-hūn āu-lâi tō thú-chûn tī thian-jiân-khì ê hoà-ha̍k-kiān lāi-té. Pang-bô͘:Chioh-hoa jian-liau

                                               

自然

廣義來講, 自然 是宇宙的全部,是物質世界的一切,包括所有的物佮能源,自然的定義綴時代咧變,而且常在予人提來和其它的概念來比並,可比講人為、超自然,一種較狹的定義將人的做為(人為)排除佇自然以外,或者講人並毋是自然界的一份子,人用科技製作抑是改變過的物(親像食品)定定予人講是人造的;毋是天然的,這款比對得著的定義多少有道德性的意義,比論講" 自然的定著是好”;" 著順其自然”。 自然這个觀念嘛用佇描寫動物,物件的行為這方面,一个動物的行為若無違反伊的本性,這款行為就有號做是自然的,閣一个化學元素 ,若準生成存在佇世間,就會使號做自然的,若干焦實驗室內有得揣,就號做人造的。 物質世界(自然界)是自然科學研究的對象,這包括宇宙學到微粒仔物理學、生物學、生態學等等對物質的角度,研究性命的一切,包括人類 ,其他的學問研究" 自然資源”佮" 自然事件”(氣象學、地理學等等)。

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →