Back

ⓘ Iông-khì lūi-pia̍t - Ji̍t-thâu, Kim-sio̍k, Sng-sò͘, Tāi-khì kho-ha̍k, Chúi-sò͘, Lâm-tó gí-hē, Kim, Iâm-sò͘, Hut-sò͘, Gîn, JavaScript ..                                               

Ji̍t-thâu

Ji̍t-thâu, ia̍h kiò Thài-iông, sī lán thài-iông-hē î-it ê 1 lia̍p chheⁿ. Tē-kiû kap só -ū kî-thaⁿ ê hêng-seng lóng lia̍h ji̍t-thâu chò chiu-choán ê tiong-sim. Ji̍t-thâu mā-sī thian-bûn-ha̍k lāi-té lán khiā ê thian-hô-hē chē-chē chheⁿ ê kî-tiong 1 lia̍p. In-ūi thài-iông-hē ê hêng-seng lóng àn ji̍t-thâu teh se̍h, só͘-í tī thian-bûn-ha̍k kap thài-khong lú-hêng ê kè-e̍k lāi-té, ji̍t-thâu oan-nā chin tiōng-iàu, it-poaⁿ lóng hō͘ lâng the̍h lâi ēng chòe kí-hô ê tiong-sim-tiám. Lēng-gōa thài-khong-chûn mā ē-tàng sūn thài-iông-hong lâi sái, thài-iông-hong sī ji̍t-thâu siā--chhut-lâi ê lia̍p-chí. Th ...

                                               

Kim-sio̍k

Kim-sio̍k sī chi̍t-lūi gôan-sò͘, khah gâu sit-khì tiān-chú lâi piàn chò iông-lî-chú, ia̍h-sī kap kî-thaⁿ kim-sio̍k gôan-chú chi-kan sán-seng kim-sio̍k kiat-ha̍p. Chū-jiân-kài ê kim-sio̍k tōa-hūn lóng-sī í hòa-ha̍p-bu̍t ê hêng-sek chûn-chāi, chí-ū chió-sò͘ sī to̍k-li̍p goân-chú ê hêng-sek, pau-koat n̂g-kim kap gîn-á. Li̍t-siông seng-o̍ah tiong ê kim-sio̍k it-poaⁿ ū chi̍t-kóa kiōng-tông ê sèng-chit, pau-koat tō-tiān, tō-jia̍t, kim-ku̍t, ū tián-iân-sèng, che-sī in-ūi kim-sio̍k gôan-chú chi-kan ū chū-iû tiān-chú.

                                               

Sng-sò͘

Sng-sò͘, Tâi-gí tiāⁿ kóng sàng-so͘h, hû-hō O, sī 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, tī chiu-kî-pió ê goân-chú-hoan sī 8. Sng-sò͘ sī Tē-kiû tē 2 phó͘-phiàn ê goân-sò͘, chiàm tē-khak chit-liōng 49%, chiàm Tē-kiû chit-liōng 28%. Tī ú-tiū, sng-sò͘ sī tē 3 phó͘-phiàn ê goân-sò͘.

                                               

Tāi-khì kho-ha̍k

Tāi-khì kho-ha̍k sī teh gián-kiù tāi-khì ê kiat-kò͘, cho͘-sêng, bu̍t-lí-ha̍k hiān-siōng, hoà-ha̍k hoán-èng kap ūn-tōng kui-lu̍t ê tē-kiû kho-ha̍k ê chi̍t ê hun-iá. I-ê gián-kiù tùi-siōng chú-iàu sī tē-kiû kap thài-iông-hē kî-thaⁿ hêng-seng ê tāi-khì-chân. Tāi-khì gián-kiù ê sî-kan kap khong-kan hoān-ûi lóng chin khoah, khong-kan chhioh-tō͘ ē ùi chi̍t ê siâⁿ-chhī kàu kui-ê tē-kiû, sî-kan chhioh-tō͘ ē ùi kúi-nā kang chì kúi-nā cha̍p-nî. Gián-kiù ê tùi-siōng chú-iàu sī tùi-liû-chân kap pêng-liû-chân. Gián-kiù ê hong-sek ū hiān-tiûⁿ koan-chhek, iâu-oán koan-chhek kap lī-iōng sò͘-ha̍k bô͘-hêng ...

                                               

Chúi-sò͘

Chúi-sò͘, iā ū kóng kheng-khì, hòa-ha̍k hû-hō H, sī chiu-kî-pió lāi-té 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 1. Tī piau-chún un-tō͘ kap ap-le̍k, H sī bô sek, bô phang-chhaù ê hui-kim-sio̍k, toaⁿ-kè, bô kiâm-chiáⁿ, chin khoài to̍h, siang-goân-chú ê khì-thé. H sī siāng khin ê goân-sò͘, goân-chú-liōng kan-taⁿ 1.00794 g/mol. H mā sī ú-tiū--nih siāng chē ê goân-sò͘, chiàm beh 75%.

                                               

Lâm-tó gí-hē

Lâm-tó gí-hē sī 1 ê gí-giân ka-cho̍k, tōa-pō -hūn ê sêng-oân tī Tang-lâm-a kap Thài-pêng-iûⁿ ê tó-sū, kúi-ê-á tī A-chiu tāi-lio̍k, 1 ê tī Hui-chiu Madagasikara-tó. Lâm-tó gí-hē bô-lūn sī gí-giân ê sò -liōng iah-sī tē-lí hun-pò lóng sī só -ū gí-giân ka-cho̍k tang-tiong siōng-kài tōa--ê 1 ê. Tī Ìn-tō -Au-chiu gí-giân iáu-bōe thòaⁿ--chhut-khì chìn-chêng, Lâm-tó gí-hē sī sè-kài tē-lí hun-pò siāng khoah ê ka-cho̍k. Lâm-tó sī Austronesia chit ê bêng-sû ê hoan-e̍k, goân-thâu sī Hi-lia̍p-gí austro "lâm" kap nesia "tó" 2 sû kap chò-hóe, ì-sù sī "lâm-hong ê tó-sū". Má-lâi-Polynesia sī khah kū ê iōng ...

                                               

Kim

"Kim" ê kî-tha ì-sū chhiáⁿ khòaⁿ Kim khu-pia̍t-ia̍h. Kim, iā kóng n̂g-kim, it-poaⁿ kóng kim-á, sī 1 chióng chin tiōng-iàu ê chu-goân, sī chiu-kî-pió lāi-té ê 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 79. Kim ham toā-hūn ê hoà-ha̍k-mi̍h bô chok-iōng, Kan-ta iâm-sò͘, hut-sò͘, ông-chúi, ham chheng-hoà-bu̍t ē kap kim khí hoán-èng; lēng-goā, tī chúi-gîn --nih, kim mā ē iûⁿ--khì. Siau-sng ē kā kim í-goā ê kim-sio̍k lóng iûⁿ--khì, tiāⁿ hông the̍h lâi chhì-giām ū kim ia̍h bô.

                                               

Iâm-sò͘

Iâm-sò͘ sī chi̍t khoán hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan ûi 17. Iâm-sò͘ hām hut-sò͘, chhàu-sò͘, ak-sò͘, astatine téng-téng tē 17 cho̍k ê goân-sò͘ ha̍p-chheng ló͘-sò͘. Iâm-sò͘ tī it-poaⁿ chōng-hóng chi-hā sī khì-thé, sek-chúi sī chheⁿ-n̂g-sek, tùi jîn-thé ū-to̍k. I ê sèng-chit hoa̍t-phoat, sī kiông sng-hòa-chē, ū siōng koân ê tiān-chú chhin-hô-le̍k, koh sī tiān-khì im-sèng-tō͘ tē-saⁿ koân ê goân-sò͘. Iâm-sò͘ tī Tē-kiû téng siōng chia̍p-khòaⁿ ê chûn-chāi hêng-sek sī iâm-hòa-bu̍t 鹽化物 Cl −, sng-hòa-sò͘ sī −1. Phì-lūn-kóng iâm-hòa natrium, tiō sī iâm, tī hái-chúi kap giâm-chân lâi sī chin pho ...

                                               

Hut-sò͘

Hut-sò͘, sī só -ū í-keng chāi-iáⁿ ê goân-sò lāi-té siāng-ū oa̍h-sèng--ê, só -í tī tāi-chū-jiân i lóng-sī í hut-hòa-bu̍t ê hêng-thāi chûn-chāi. Hut-khì ē chhim-se̍k po-lê kap chio̍h-eng, mā-ē tì-sú to-sò ê kim-sio̍k sio--khí-lâi. Hut-khì kan-na ē-sái tû-chûn tiàm bó chi̍t-chióng tâng kap ni-ké-luh ê ha̍p-kim chè-sêng ê iông-khì, sui-bóng i iah-sī ē kah chit-chióng ha̍p-kim choh-iōng, m̄-koh ē tī piáu-bīn hêng-sêng 1-têng pó-hō -têng, hông-chí kim-sio̍k chìn-chi̍t-pō koh sán-seng hoán-èng.

                                               

Gîn

Gîn, ia̍h gûn, sī chi̍t chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 47. Gîn sī chi̍t chióng nńg-nńg, pe̍h-pe̍h, kng-iàⁿ-iàⁿ ê koè-tō͘ kim-sio̍k. Kim-sio̍k lāi-té, gîn siāng gâu koè-tiān, siāng gâu thoân jia̍t. Gîn ē-tit tan-tok chûn-chāi, mā ē-tit tī khòng-bu̍t --nih chhoē--tio̍h. Gîn-kak-á, chu-pó, oáⁿ-poâⁿ, liap-iáⁿ, kiàⁿ tiāⁿ ē ēng tio̍h gîn.

                                               

JavaScript

JavaScript sī chi̍t khoán ko-chân, tōng-thài, bô-lūi, thong-e̍k-sek ê têng-sek giân-gí. I tiāⁿ hông ēng lâi phòe-ha̍p HTML kap CSS chè-chok kiam î-chhî WWW ê lōe-iông, só͘-ū sin-chìn ê liû-lám-khì lóng ē-tàng ti̍t-chiap tián-sī lī-ēng JavaScript sán-seng ê bāng-ia̍h, chóng sī kò-pia̍t ê chi-chhî ū chi̍t kóa sè-hāng chha-pia̍t.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →