Back

ⓘ Lâng - Lâng, Ke-lâng-ke, Ke-lâng-kūn, Slav lâng, A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok, Viking-lâng, Jîn-lūi ê sèng, Kiâu-bîn, Kiān-khong, Sim ..                                               

Lâng

Ùi seng-bu̍t-ha̍k ê koan-tiám lâi kóng, lâng sī 1 khoán tōng-bu̍t, ha̍k-miâ Homo sapiens sapiens, sio̍k tī Hominidae chit kho. Chóng--sī chêng-kah-taⁿ ē-sái kóng tōa-pō͘-hūn ê jîn-lūi thoân-thóng su-sióng lóng kā lâng tòng chò 1 khoán te̍k-sû ê bu̍t-chéng he̍k-chiá thoat-lî chū-jiân ê chūn-châi.

                                               

Ke-lâng-ke (Ke-lâng-kūn)

Ke-lâng-ke sī tī 1920 nî kàu 1924 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu Ke-lâng-kūn. I só͘ koán-hat ê hoān-ûi sī kin-á-ji̍t ê Ke-lâng-chhī Tiong-san, Tiong-chèng, Jîn-ài, Sìn-gī kap An-lo̍k 5 ê khu.

                                               

Slav lâng

Slav Lâng sī Au-chiu jîn-sò͘ siōng-chē ê cho̍k-kûn, jîn-sò͘ tāi-iok ū 3.4 ek lâng. In chú-iàu hun-pò͘ tī Tang Au kap Tiong Au tē-khu, kóng ê giân-gú sio̍k-î Slav giân-gú. Slav Lâng koh ē-sái hun-chò Lâm Slav Lâng, Sai Slav Lâng kap Tang Slav Lâng.

                                               

Ke-lâng-kūn

Ke-lâng-kūn sī Tâi-oân tī Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi ê chi̍t ê hêng-chèng-khu, tī 1920 nî siat-li̍p, lē-sio̍k-tī Tâi-pak-chiu. Ke-lâng-kūn ê kūn-ia̍h-só͘ siat tī-leh Ke-lâng-ke, koán-hat Ke-lâng-ke, Sūi-hong-ke, Bān-lí-chng, Kim-soaⁿ-chng, Chhit-tó͘-chng, Kòng-liâu-chng, Siang-khe-chng kap Pêng-khe-chng; nā-sī tùi-chiàu chit-má ê hêng-chèng-khu chiū sī Sin-pak-chhī ê Sūi-hong-khu, Bān-lí-khu, Kim-san-khu, Kòng-liâu-khu, Siang-khe-khu, Pêng-khe-khu kap kui-ê Ke-lâng-chhī. Kî-tiong, Ke-lâng-ke tī 1924 nî seng-keh chò Ke-lâng-chhī, ah goân-té tī Chhit-chheⁿ-kūn ê Pêng-khe-chng tī 1932 nî liáu-ā ...

                                               

A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok

A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok, Sai-lâm-a ê kok-ka, hái-hoāⁿ oá Pho-su-oan kap Oman-oan, chhut-sán chio̍h-iû. A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok sī 7-ê Thâu-lâng chhōa-thâu ê só -chāi cho -ha̍p khí-lâi-ê.

                                               

Viking-lâng

Viking-lâng sī 8 sè-kí boé-kî kàu 11 sè-kí chi-kan teh kiâⁿ-chûn thàm-hiám, kau-chiàn, chò seng-lí ê hit-koá Pak-au lâng. In bat chhiúⁿ-kiap Britain Kûn-tó, Hoat-kok, Au-chiu kî-thaⁿ só͘-chāi.

                                               

Jîn-lūi ê sèng

Sèng tùi lâng lâi kóng, pau-koat koan-hē sèng ê pún-lêng ê hoa̍t-tōng/hêng-tōng kap ē ín-khí sèng-hoán-èng kap sèng-hêng-ûi ê lóng-chóng hāng-mi̍h. Sèng ū chē-chē bô-kâng ê chân-bīn, chia-ê bô-siâng ê chân-bīn, hō͘-siong chi-kan sīm-chì sī mâu-tùn--ê. Koh lâi, sèng kap seⁿ-thoàⁿ, kiān-khong kiau khoài-lo̍k mā ū khan-sia̍p, thang kóng sī in-in-tāu-tîn. Sèng toà jîn-chè koan-hē, siā-hoē, hoat-lu̍t, tō-tek chham chong-kàu ê kìm-khī téng-téng mā ū chiok chē khan-liân tī--leh. Gián-kiù jîn-lūi ê sèng, pau-koat táⁿ-tia̍p sèng ê kan-gāi téng-téng ê ha̍k-kho, hō-chò sèng-kho-ha̍k.

                                               

Kiâu-bîn

Hái-goā kok-bîn, he̍k-chiá kiâu-bîn, sī chiām-sî ia̍h-sī éng-kú lī-khui i goân-pún kok-ka ê chi̍t chióng î-bîn. Kiâu-bîn iu-goân ióng-iú pún-kok ê kok-chek, chí-sī ki-chū chāi goā-kok.

                                               

Kiān-khong

Kiān-khong he̍k-chiá khong-kiān kóng-ê sī seng-bu̍t kò-thé ê kong-lêng-sèng hām tāi-siā hāu-lu̍t ê chúi-pêng. Tùi jîn-lūi lâi kóng, kiān-khong kóng-ê sī kò-jîn ia̍h-sī kûn-thé bīn-tùi seng-lí, sim-lí ia̍h-sī siā-hōe ê thiau-chiàn sî, sek-èng kap chū-ngó͘ koán-lí ê lêng-le̍k. Sè-kài Oē-seng Cho͘-chit tī 1946 nî tēng-gī kóng-gī ê kiān-khong sī "Kiān-khong m̄ kan-na sī chèng-thâu he̍k-chiá hi-jio̍k ê siau-tû, kiān-khong iā pau-hâm thé-keh, cheng-sîn iáu-ū siā-hōe ê oân-choân kiān-khong chōng-thài". Chit-ê tēng-gī ū siong-tong ê cheng-gī, te̍k-pia̍t sī tī si̍t-bū siōng chin bô lī-piān, kî-tion ...

                                               

Sim

Sim, sī lâng ū--ê, ba̍k-chiu khoàⁿ-bē-tio̍h--ê, lán lâng ê lí-sèng ia̍h kám-chêng, sim-chêng kap ì-hiòng só tī-leh ê 1-ê thiu-siōng ê só -chāi. Jîn-lūi lia̍h-goā ê tōng-bu̍t kap si̍t-bu̍t sī m̄-sī ū sim, che hām sim ê tēng-gī kāng-khoán, lóng sī chin oh kóng ê būn-tê. Kan-taⁿ lia̍h Sim pún-sin chò tēng-gī sī bô-hoat-tō ū--ê, sim sī oa̍h-mi̍h siōng-kài bî-biáu ê 1-hāng tāi-chì iā-kú-káⁿ. In-ūi sim bô it-tēng ê chōng-thài, tiāⁿ-tiāⁿ teh piàn-hoà, sim ê tāi-chì tio̍h thàu-koè jio̍k-thé téng-téng goā-khaú ê piáu-hiān chiah ē-tàng chiáng-ak. Tng lânghe̍k-chiá-sī pa̍t-hāng ū sim ê oa̍h-mi̍h teh ...

                                               

心 ,是人有的、目睭看袂著的,咱人的理性抑感情、心情佮意向所佇咧的一个抽象的所在,人類掠外的動物佮植物是毋是有心,這和心的定義仝款,攏是真僫講的問題。 干焦掠心本身做定義是無法度有的,心是活物上蓋微妙的一項代誌亦拘敢,因為心無一定的狀態,定定咧變化,心的代誌著透過肉體等等外口的表現才會當掌握。 當人(或者是別項有心的活物)咧思考佮做決定的時,心就有活動,毋過就準甚物攏毋無做,心檢采oan-nā會活動,致使對這个心的主題來講,煞袂當真嚴格掌握逐時陣心的狀態。 總是,人若佮別人溝通的時,對方和家治的心中間,攏有想著抑是感覺著互相的來去,對這點來講,人是會當經驗著家治佮別人內底彼號心的存在的。 研究人心的 ...

Choh-sit-lâng
                                               

Choh-sit-lâng

Choh-sit-lâng sī í lông-gia̍p chò chit-gia̍p ê lâng, pau-hâm chiông-sū choh-sit, thiok-bo̍k, lîm-gia̍p téng-téng chū-jiân keng-chè sán-gia̍p ê lâng.

                                               

Tìm-thâu

Tìm-thâu sī 1 khoán tōng-chok, tī tōa pō͘-hūn ê bûn-hòa tìm-thâu sī piáu-tat chiàⁿ-bīn ì-gī, mā ū-ê bûn-hòa tìm-thâu sī piáu-sī hoán-bīn ì-sù. Kap tìm-thâu tùi-li̍p ê tōng-chok sī hàiⁿ-thâu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →