Back

ⓘ Sî-kan - Sî-kan, Sî Kan, Tiong-pō͘ Au-chiu Sî-kan, Cha̍p nî, Chiu-kî, Jī, sî-kan, Kòe-khì, Lé-pài, Lé-pài-ji̍t, Pah-bān-nî, Pài-gō͘, Pài-it, Sî-cheng ..                                               

Sî-kan

Sî-kan sī éng-koè, hiān-chhú-sî, bī-lâi chóng-ha̍p--khí-lâi ê khài-liām. Sî-kan chāi-lâi tō sī tiat-ha̍k, gē-su̍t, si ham kho-ha̍k chùn-būn ê chú-tê. Sî-kan ê ì-gī, tēng-gī, ē-tàng niû--bē. ta̍k ê lâng ê khoàⁿ-hoat bô siáⁿ kâng. Lán ē-tit ēng ū kui-lu̍t leh tiông-hok ê mi̍h-kiāⁿ lâi niû sî-kan, chhiūⁿ kóng Tē-kiû ka-tī gô 1 lìn tō sī 1 "kang", nā se̍h Ji̍t-thaû 1 lìn tō sī 1 "nî". Gián-kiù chái-iūⁿ niû sî-kan ê hong-hoat hō chò niû-sî-hoat horology. SI ēng bió lâi chò sî-kan ê tan-ūi, siá chò s.

                                               

Sî Kan

Sî Kan, Thian-chin-chhī-lâng, tiān-sī chè-chok-jîn, kí-lio̍k-phìⁿ phian-tō, Tiong-iong Sin-iáⁿ Chi̍p-thoân hù chóng-phian-chip.

                                               

Tiong-pō͘ Au-chiu Sî-kan

Tiong-pō͘ Au-chiu Sî-kan, ia̍h CET, sī pí UTC chá 1 tiám-cheng ê sî-khu. Tōa-pō͘-hūn ê Au-chiu kok-ka kap pō͘-hūn Pak-hui kok-ka chhái-ēng chit-ê sî-khu. Chit-ê sî-khu ê tang-kùi sî-kan sī UTC+1, hā-lēng sî-kan sī UTC+2.

                                               

Cha̍p nî

Tsa̍p nî chí: Cha̍p Nî tiān-iáⁿ: 2015 nî Hiong-káng tiān-iáⁿ Se-goân 10 nî Cha̍p Nî chiat-bo̍k: 2007 nî Hiong-káng Tiān-sī ê chu-sìn chiat-bo̍k nî-tāi Eng-gí: decade

                                               

Chiu-kî

Chiu-kî sī oân-sêng óng-ho̍k ūn-tōng chi̍t pái só͘ su-iàu ê sî-kan. Tī bu̍t-lí-ha̍k siōng, it-poaⁿ lóng ēng T lâi piáu-sī, tan-ūi sī bió. Chiu-kî hām pîn-lu̍t sī ge̍k-sò͘ ê koan-hē.

                                               

Jī (sî-kan)

Jī ia̍h sī kiò chò lī, sī Bân-lâm ê Bân-lâm-gí lāi-bīn ê 1 ê sî-kan tan-ūi, 1 ê jī sī 5 hun-cheng. Sî-cheng bīn-téng ū 1 kàu 12 ê sò͘-jī, só͘-í ū chia miâ-jī. Chhiūⁿ sî-cheng ê hun-chiam kiâⁿ kàu siá "1" hia chiū kiò chò "1 jī", kiâⁿ kàu siá "2" hia chiū kiò chò "2 jī". Chia tan-ūi tī Bân-lâm sî-siông sái. Chhiūⁿ "1 tiám 10 hun" chiū hō͘ Bân-lâm-lâng kiò chò "1 tiám 2 jī".

                                               

Kòe-khì

Kòe-khì sī í-keng keng-kòe ê sî-kan he̍k-chiá sî-tāi. Lâng tùi kòe-khì ê chheng-chhó kì-lio̍k, khah-chá chú-iàu sī bûn-jī kap ōe-tô͘, āu-lâi hoat-tián siá-chin kap siaⁿ-im kì-lio̍k.

                                               

Lé-pài (sî-kan)

Lé-pài sī chi̍t khoán sî-kan tan-ūi, tī hiān-tāi thong-iōng ê sǹg-hoat lāi-bīn, chi̍t lé-pài sī 7 kang ê ì-sù. Lâng nā kóng "lé-pài", ū-sî sī jīn-hô liân-sio̍k ê 7 kang; mā ū-sî sī kong-iōng ê sin-le̍k téng-bīn chiàu pâi ê lé-pài chiû-kî.

                                               

Lé-pài-ji̍t

Lé-pài-ji̍t, phó͘-thong mā kóng lé-pài, siàu-liân-lâng ū-tang-sî kóng pài-ji̍t, sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-la̍k kap pài-it tiong-ng. Nā ùi ISO 8601 chhù-lí chu-liāu ê chi̍t khoán phiau-chún lāi-té, lé-pài-ji̍t sī sǹg chò chi̍t lé-pài ê tē-7 ji̍t. Chóng nā sè-sio̍k mā tiāⁿ kā sǹg thâu chi̍t ji̍t.

                                               

Pah-bān-nî

Pah-bān-nî, Eng-gí kán-siá myr, to̍h sī 1.000.000 nî ê ì-sù, sī chi̍t-ê sî-kan ê tan-ūi. Tī bô-kâng ê tiûⁿ-ha̍p sú-iōng ê koàn-sì bô kâng. Nā sī beh ēng pah-bān-nî ê koan-liām chí-bêng kó͘-chá bó͘ chi̍t-ê sî-kan-tiám, thang kóng Pah-bān-nî-chêng, koàn-sì ê Eng-gí kán-siá sī Ma.

                                               

Pài-gō͘

Pài-gō͘ sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-sì kap pài-la̍k tiong-ng. Nā ùi ISO 8601 chhù-lí chu-liāu ê chi̍t khoán phiau-chún lāi-té, pài-gō͘ sī sǹg chi̍t lé-pài ê tē-5 ji̍t. Chóng-sī sè-sio̍k mā tiāⁿ kā sǹg chò tē-6 kang.

                                               

Pài-it

Pài-it sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī lé-pài-ji̍t kap pài-jī chi kan. Tī kok-chè piau-chún ISO 8601 lāi-té, pài-it sī chi̍t lé-pài ê thâu chi̍t ji̍t, m̄-koh tī ji̍t-siông ēng-hoat lāi-bīn mā tiāⁿ sǹg chò tē-2 ji̍t.

                                               

Sî-cheng

Sî-cheng, kán-chheng cheng, sī chi̍t chióng the̍h-lâi teh niû, tha̍k kap piau-sī sî-kan ê gî-khì. Sî-cheng sī jîn-lūi siāng kó͘-chá ê chi̍t chióng hoat-bêng, the̍h-lâi teh niû pí chū-jiân sî-kan tan-ūi koh-khah té ê sî-kan khu-kan.

                                               

Sî-sîn

Sî-sîn sī kó͘-chá Tang-a ēng 12 ê tē-chi lâi kì sî-kan ê hong-sek; iā chiū sī kā chi̍t kang ê sî-kan pun chò 12 sî-sîn. Nā ōaⁿ-sǹg chò hiān-tāi ê sî-kan tan-ūi, 1 sî-sîn téng-î 2 tiám-cheng.

                                               

UTC

UTC sī 1-khoán Thong-iōng Sî-kan ê phiau-chún. "C" piáu-ta̍t i sī "hia̍p-tiau"--kòe ê sî-kan. Choân sè-kài ê sî-khu ē-iōng-tit siá chò UTC ê "chha-ta̍t". Chá-chêng ê Greenwich Pêng-kin Sî-kan sī kin-kì thian-thé ūn-tōng lâi kè-sǹg sî-kan, āu--lâi ê UTC sī àn-chiàu goân-chú-cheng ê phiau-chún tit-tio̍h ê. Thong-sio̍k oē-gí ū-sî lia̍h GMT sī UTC ê tông-gī-sû. UTC kap goân-chú sî-kan TAI oân-ná ū chha-pia̍t, chha kúi-nā-ê chéng-sò͘ ê bió-cheng. UTC ê ta̍t su-iàu lâng cheng-ka a̍h-sī kiám-chió tām-po̍h-á, hō i bē phian-lî UT1 0.9 bió khah chē. Múi-tang ê 6 go̍eh 30 kap 12 go̍eh 31 ê pòaⁿ-mî ōe ...

                                               

區別:月娘是地球唯一的衛星 月 是曆法 內底一種計算時間的單位,約量是月娘的某物款週期,比論講踅地球一輾久,平素上捷用的是月相的週期,大約仔29.53工,對挖出來的數枝來共看,人類佇舊石器時代就會曉用月來算時間。

Joa̍h-tang sî-kan
                                               

Joa̍h-tang sî-kan

Joa̍h-tang sî-kan ia̍h hā-lēng sî-kan mā hō chò ji̍t-thaû-kng khiām-iok sî-kan, sī tī Ji̍t-thaû khah chá chhut--lâi hit kúi goe̍h kā chāi-tē ê piau-chún sî-kan tiâu chìn-chêng, pí-lūn kóng kā sî-kè tiâu kín 1 tiám-chéng. Án-ne, ē-tit khah tah-té lī-iōng ji̍t-thaû-kng, khiām-iok lêng-goân. Tâi-oân tī 1945 kaù 1961, 1974, 1975 lóng ū si̍t-hêng joa̍h-tang sî-kan.

Tē-chit sî-kan-chhioh
                                               

Tē-chit sî-kan-chhioh

Tē-chit sî-kan-chhioh sī koan-liân sî-kan kap tē-chân ê sî-tāi chí-tēng hē-thóng. Tē-chit-ha̍k, kó͘-seng-bu̍t-ha̍k, kap kî-tha Tē-kiû kho-ha̍k sú-iōng chi̍t thò hong-hoat leh kì-su̍t Tē-kiû le̍k-sú tang-tiong ê sî-kan.

                                               

Chhian-liân-kí

Chhian-liân-kí sī chi̍t tōaⁿ 1000 tang kú ê sî-kî. Chit-ê koan-liām ū-sî ēng lâi chí le̍k-hoat téng-bīn kò͘-tēng ê chheng nî hun-tōaⁿ, chìn chi̍t pō͘ thang ēng lâi piáu-ta̍t bô cheng-khak ê sî-kang chu-liāu.

                                               

Chiu-boa̍t

Chiu-boa̍t iōng pe̍h-ōe kóng chiū-sī chi̍t lé-pài ê siōng-bóe kang. Tī bô-kāng--ê kok-ka ia̍h-sī só͘-chāi, in-ūi bûn-hòa kap si̍p-kòan ê bô-kāng, tùi chiu-boa̍t ê tēng-gī tiō bô-siáⁿ kāng-khoán. Tī Eng-gí kok-ka, chiu-boa̍t it-poaⁿ sī tāi-piáu lé-pài-la̍k. Tī Tiong-kok kap Tâi-oân, chiu-boa̍t pau-hâm lé-pài-la̍k kap lé-pài-ji̍t nn̄g-kang.

Pài-jī
                                               

Pài-jī

Pài-jī sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-it kap pài-saⁿ tiong-ng. Tī kok-chè piau-chún ISO 8601 lāi-té, pài-jī sī chi̍t lé-pài ê tē-2 ji̍t, m̄-koh tī ji̍t-siông ēng-hoat lāi-bīn mā tiāⁿ sǹg chò tē-3 ji̍t.

Pài-la̍k
                                               

Pài-la̍k

Pài-la̍k sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-gō͘ kap lé-pài-ji̍t tiong-ng. Nā ùi ISO 8601 chhù-lí chu-liāu ê chi̍t khoán phiau-chún lāi-té, pài-la̍k sī sǹg chò chi̍t lé-pài ê tē-6 ji̍t. Chóng-sī sè-sio̍k mā tiāⁿ kā sǹg sī tē-7 kang, tiō sī siōng bóe kang.

Pài-saⁿ
                                               

Pài-saⁿ

Pài-saⁿ, sī chi̍t-ê lé-pài lāi ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-jī kap pài-sì chi kan. Nā chiàu kok-chè piau-chún ISO 8601, pài-saⁿ sī chi̍t lé-pài ê tē-3 ji̍t, m̄-koh tī it-poaⁿ mā tiāⁿ sǹg chò tē-4 ji̍t.

Pài-sì
                                               

Pài-sì

Pài-sì sī chi̍t-ê lé-pài tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-saⁿ kap pài-gō͘ tiong-ng. Nā ùi ISO 8601 phiau-chún lāi-té, pài-sì sǹg chi̍t lé-pài ê tē-4 kang. Nā sè-sio̍k mā tiāⁿ kā pài-sì chò tē-5 kang.

                                               

禮拜

一禮拜的七工是禮拜一、禮拜二、禮拜三、禮拜四、禮拜五、禮拜六佮禮拜日,佇口語上一般是講拜一、拜二到拜六,若禮拜日一般著講"禮拜"。 佇日本話佮韓國話,是用"七曜",抑著是日、月、火、水、木、金、土做七工的名;親像拜日叫"日曜日",拜一叫"月曜日"等等,早期中國嘛用過這款號名。 佇越南話,禮拜日是講 Chủ nhật ,是"主日"的意思,若拜一是講 Thứ Hai ,是"第二"的意思,後壁對咧算。

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →